nastavnik: ljiljana odžć p predmet: crnogorski-srpski, bosanski i hrvatski jezik i knj.razred: vi...

Click here to load reader

Post on 09-Dec-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • P

  PREDMET: Crnogorski-srpski, bosanski i hrvatski jezik i knj. RAZRED: VI 2, VI 3

  NASTAVNIK: Ljiljana Odžić PLAN RADA ZA PERIOD 8.VI – 12.VI 2020.

  ČAS OBRAZOVNO-VASPITNI ISHODI

  ISHODI UČENJA OBAVEZNI SADRŽAJI

  I POJMOVI

  Način reaalizacije - Google

  učionica

  132. Na kraju učenja učenik će moći da:

  -s razumijevanjem čita

  i sluša

  književnoumjetnički

  tekst, vrednuje ga i

  pravi razliku između

  umjetničkog i

  neumjetničkog teksta; -obrazlaže doživljaj i

  značenje književnih

  vrsta na osnovu

  sopstvenog čitalačkog

  iskustva i

  književnoteorijskog

  znanja.

  Tokom učenja učenik će moći da:

  -izražava zapažanja,

  misli, osjećanja

  nakon čitanja

  književnoumjetničkog

  teksta i povezuje

  sadržaj teksta s

  vlastitim iskustvom; -novi tekst upoređuje

  s već poznatim

  tekstovima na istu ili

  sličnu temu; -obrazlaže doživljaj

  sljedeće vrste:

  putopis.

  „Lovćen“, Ljubomir

  Nenadović -putopis

  -nakon lokalizovanja teksta od

  strane nastavnika, dobijaju

  uputstvo da pažljivo pročitaju tekst

  dva puta (Čitanka, str. 138); -odgovara na odabrana pitanja

  autora Čitanke (str. 140); -upoznaju se s osnovnim

  karakteristikama književne vrste.

  133.

  -stvara svom uzrastu

  odgovarajuće pisane

  tekstove po ugledu na

  umjetničke.

  -prepozna

  kompoziciju pisanog

  teksta; -zna djelove

  kompozicione

  strukture teksta:

  uvod, razrada,

  zaključak; -na odabrani naslov

  samostalno stvara

  pisani tekst u kojem

  do izražaja dolazi

  kreativnost,

  originalnost I

  stvaralačko mišljenje.

  „Moji

  ostvareni/neostvareni

  školski snovi“ -refleksivna tema

  -piše plan teksta; -stvara tekst vodeći računa o

  njegovoj kompoziciji; -primjenjuje pravopisna pravila.

  134.

  -nakon slušanja, čitanja i analize neumjetničkih tekstova izdvoji ključne pojmove i s njima

  -s razumijevanjem čita i analizira stručne i publicističke tekstove;

  -naučno-popularni I publicistički tekst; -pojmovna mapa; -tema

  -dobija uputstvo da pažljivo prati prezentaciju o pređenom gradivu

  na video zapisu (Uči doma);

  -izdvajaju ono što im je bilo

 • povezane važne podatke, klasifikuje ih, uporedi i dopuni, a zatim da ih zapamti i koristi u novim situacijama (učenje putem čitanja); -stvara jezički i sadržajno korektan usmeni i pisani tekst po ugledu na prethodno slušane i čitane neumjetničke tekstove; -objasni namjenu i značaj zvaničnih i nezvaničnih tekstova i medijskih tekstova; -primijeni pravopisna pravila.

  -izradi plan teksta; -izabere i rasporedi sakupljenu građu u skladu s planom teksta i njegovom kompozicijom (uvod, razrada, zaključak); -prepoznaje i razlikuje zvanične i nezvanične tekstove; -prepoznaje medijske tekstove; -odredi namjenu i značaj zvaničnih i nezvaničnih tekstova: nezvanično i zvanično obavještenje; -odredi namjenu i značaj medijskih tekstova;

  -naslov -misaoni obrazac/plan teksta -kompozicija teksta (uvod, razrada, zaključak) -pasusi -nezvanični i zvanični razgovor; -javna obavještenja -reklama; -mali oglas; -vijest; -upravni I neupravni

  govor; -nazivi istorijskih

  događaja; -zagrada; -zarez uz vokativ.

  najzanimljivije, najlakše/najteže,

  najpodsticajnije.

  135.

  -prepoznaje i razumije književnoteorijske pojmove na osnovu svog književnoteorijskog znanja; -u tekstovima prepoznaje i razumije gramatičke pojmove, imenuje ih odgovarajućim izrazima i pravilno koristi prilikom govora i pisanja.

  -uočava književni rod i vrstu djela; -identifikuje elemente strukture književnog djela (formuliše temu,odredi mjesto i vrijeme, formu pripovijedanja, pravi plan teksta unoseći osnovne elemente fabule); -prepozna i razlikuje pojam promjenljive i nepromjenljive riječi; razlikuje i objasni padeže i njihova osnovna značenja i službu i pravilno ih upotrebljava u govoru i u pisanju; -prepozna I imenuje antonime,

  -knjiž. rodovi i

  vrste,hronotop,

  tema, motiv, književni

  lik, oblici kazivanja,

  pjesničke slike, vrste

  stiha, strofe, rime,

  stilske figure;

  -deklinacija; -augmentativi i deminutivi; -antonimi, homonimi, sinonimi; -proste, izvedene i

  složene riječi.

  -prelistavaju Čitanku I Udžbenik

  podsjećajući se pređenog gradiva

  iz književnosti I jezika; -izdvajaju ono što im je bilo

  najzanimljivije, najlakše/najteže,

  najpodsticajnije. -dobijaju program lektire za

  narednu školsku godinu i

  preporuke za čitanje po

  slobodnom izboru.

 • Predmet: Crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost Razred: VI-2, VI-3 Nastavnik: Ljiljana Odžić

  sinonime, homonime, augmentative i deminutive i koristi ih u govoru i pisanju; -prepozna, imenuje i koristi proste, izvedene i složene riječi (korijen, porodica riječi).

 • Plan rada nastavnih sadržaja

  VII

  08.06.2020. Ishodi učenja: Razlikuje neumjetničke tekstove; uočava i razumije gramatičke pojmove;

  primijeni osnovna pravopisna znanja – analiza završnog testa (sistematizacija)

  09.06.2020. Ishodi učenja: Iznosi lični doživljaj pročitanog/odslušanog književnoumjetničkog teksta;

  uočava glavni događaj u fabuli; zapaža i obrazlaže zašto

  lik nešto radi (opravdanost postupaka književnih likova, književna

  motivacija); čita i obrazlaže doživljaj sljedeće prozne književne vrste i

  poznaje njene osobine: bajka (Školska lektira: “Slavuj” Hans Kristijan

  Andersen)

  10.06.2020. Ishodi učenja: Pravi bilješke o knjigama koje je pročitao/pročitala po sopstvenom izboru –

  domaća lektira

  12.06.2020. Ishodi učenja: Raspravlja u skladu sa slobodno odabranom ili zadatom temom i obrazlaže

  svoje mišljenje (Lektira za naredni VIII razred)

  VIII

  08.06.2020. Ishodi učenja: Iznosi lični doživljaj pročitanog/odslušanog književnoumjetničkog teksta;

  upoređuje sopstvene predstave i iskustva s iskustvima iz umjetničkog svijeta

  književnoumjetničkog teksta; određuje temu, motiv i ideju pjesme; uočava

  značaj i funkciju stilskih figura; prepoznaje lirsku umjetničku pjesmu; uočava

  likovni oblik teksta (Školska lektira: „Zaključak“ Vladimir Majakovski)

  09.06.2020. Ishodi učenja: Iznosi lični doživljaj pročitanog/odslušanog književnoumjetničkog teksta;

  uočava glavni događaj u fabuli; zapaža i obrazlaže zašto lik nešto radi

  (opravdanost postupaka književnih likova, književna motivacija); čita i

  obrazlaže doživljaj sljedeće prozne književne vrste i poznaje njene osobine:

  pripovijetka; stvara svom uzrastu odgovarajuće pisane tekstove u kojima do

  izražaja dolazi kreativnost, originalnost i stvaralačko mišljenje i primjenjuje

 • osnovna znanja o njihovom oblikovanju (Školska lektira: “Nizvodno, ka jugu”

  Sreten Asanović)

  11.06.2020. Ishodi učenja: Pravi bilješke o knjigama koje je pročitao/pročitala po sopstvenom izboru –

  domaća lektira

  12.06.2020. Ishodi učenja: Raspravlja u skladu sa slobodno odabranom ili zadatom temom i obrazlaže

  svoje mišljenje (Lektira za naredni IX razred)

  Predmetni natavnik:

  Milun Đurđevac

 • JU Osnovna škola "Orjenski bataljon" - Bijela 9. razred 2019/2020.

  1

  GODIŠNJI PLAN RADA za šk. god. 2019/20. PREDMET: Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik RAZRED: VIII-1 NASTAVNIK: Vinka Šaren