nastavni planovi i okvirni programi za podruČje zraČnog...

Click here to load reader

Post on 31-Jan-2018

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  NASTAVNI PLANOVI I OKVIRNI PROGRAMI ZA

  PODRUJE ZRANOG PROMETA

  18. ZRANI PROMET (A) 180104 Zrakoplovni prometnik

  Zagreb, sijeanj 2006. god.

 • 2

  SADRAJ SLIKA RADA ZRAKOPLOVNOG PROMETNIKA .................. 3

  1. CILJ I ZADAE OBRAZOVANJA ZA ZANIMANJE ZRAKOPLOVNI PROMETNIK .................................................. 5

  2. NASTAVNI PLAN ....................................................................... 6

  3. OBVEZNI NAINI PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEA ..................................................................................... 8 4. POTREBNA STRUNA SPREMA NASTAVNIKA ................ 9 5. IZVOENJE PROGRAMA ....................................................... 10 5.1. Rad s uenicima u skupinama .............................................. 10 5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvoenje programa ........... 11 6. OKVIRNI NASTAVNI PROGRAMI ........................................ 12 Prometna geografija (1) ................................................................ 12

  Raunalstvo (2) ............................................................................ 18 Osnove prijevoza i prijenosa (3) .................................................. 23 Osnove zrakoplovstva (4) ............................................................ 27 Zrakoplovni propisi (5) ............................................................... 30 Primjena elektronikih raunala (6) ............................................ 34 Organizacija i tehnika veza u zranom prometu (7) ................... 39 Prihvat i otprema tereta i zrakoplova (8) ..................................... 42 Prihvat i otprema putnika i prtljage (9) ....................................... 47 Psihofiziologija (10) .................................................................... 51 Kontrola letenja i osnove navigacije (11) ................................... 55 Osnove meteorologije (12) ......................................................... 59 Istraivanje trita i pedicija (13) .............................................. 63 Praktina nastava (14) ................................................................ 66 7. ZAVRNI ISPIT ........................................................................ 70

 • 3

  SLIKA RADA ZRAKOPLOVNOG PROMETNIKA Slika rada podrazumijeva popis svih tipinih i atipinih poslova i radnih zadataka kao i sve druge specifinosti vezane za programirano zanimanje poput opih i posebnih sredstava za rad, predmeta rada, uvjeta rada i okolia, odgo-vornosti u procesu rada, psihofizikih napora, kontraindikacija i slino. Nakon odbacivanja redundantnih poslova i zadaa te projekcije buduih poslova i za- daa koji su nabrojeni za svako zanimanje, dobivena je slijedea slika rada. Tipini poslovi i zadae za zanimanje ZRAKOPLOVNI PROMETNIK:

  - informiranje putnika u zranoj luci, - davanje obavijesti o polascima, dolascima i kanjenjima zrakoplova, - otvaranje gate-a, - praenje putnika prilikom izlaska iz putnike zgrade i pregled ukrcajnih

  propusnica, - praenje putnika autobusima do zrakoplova, - briga o prihvatu i ukrcaju specijalnih kategorija putnika, - pregledavanje prijevozne dokumentacije, - vaganje, pregled i obiljeavanje putnike prtljage, - izdavanje ukrcajne propusnice, - izdavanje karte za viak prtljage, - kontrola i raspored sjedenja putnika u zrakoplovu, - izrada dokumentacije za uravnoteenje zrakoplova, - ispisivanje ramp check liste, - voenje i parkiranje zrakoplova na stajanci, - ukrcaj i iskrcaj prtljage i tereta u/iz teretnog prostora zrakoplova, - osiguravanje sigurnosti na stajanci tijekom boravka zrakoplova, - ispisivanje sve potrebne dokumentacije za sve poslove na hrvatskom i

  engleskom jeziku, - traganje za izgubljenom registriranom i runom prtljagom, - rad na organizaciji otpremnikih poslova, - carinjenje robe u uvozu i izvozu, - ispisivanje carinskih dokumenata, - obraunavanje carinskog posla, obraunavanje otpremnikog posla.

  U sredstva za rad kojima se slue u radu mogu biti ubrojena:

  - univerzalna i specijalizirana raunala, - sredstva interne komunikacije, - razglas,

 • 4

  - telefon, telefaks, - vaga za prtljagu, - specijalni itai kompjuterskih kodova, - upute, propisi i ostala literatura.

  Uvjeti rada i okoli:

  - rad u zatvorenom prostoru, - rad na otvorenom u svim vremenskim uvjetima, - rad s ljudima, - rad uz buku, - rad u smjenama, - rad uz umjetnu rasvjetu, - rad uz due sjedenje ili dui boravak na nogama, - vei psihiki napori, - ostale vrste psihofizikih naprezanja.

  Posebna odgovornost djelatnika:

  - izuzetna tonost i preciznost, - rad s novcem, vrijednosnim papirima, - obraunavanje dnevnog prometa, - smirivanje konfliktnih situacija u komunikaciji s putnicima.

  Posebne sposobnosti i psihofiziki napori na radnom mjestu:

  - fiziki stalno kretanje, hodanje, tranje, - senzorni potreban odlian vid i sluh, - mentalne sposobnosti razumijevanje pismenih i usmenih poruka,

  razgovijetan govor, emotivna otpornost, mogunost visoke koncen-tracije, sposobnost brzog donoenja odluka, sposobnost brzog prilagoavanja novonastalim situacijama,

  - psihomotorne razvijena koordinacija pokreta ruku i nogu. Uvjeti upisa u zanimanje:

  - zavrena osnovna kola, - postignuti uspjeh u osnovnoj koli, - zdravstvena sposobnost i nepostojanje kontroindikacija (strah od visina,

  oteen lokomotorni sustav, kone bolesti, govorne smetnje, tee oteenje sluha, epilepsija, tee alergije).

 • 5

  1. CILJ I ZADAE OBRAZOVANJA ZA ZANIMANJE ZRAKOPLOVNI PROMETNIK

  Cilj obrazovanja je osposobljavanje uenika za poslove vezane uz prihvat i otpremu putnika, prtljage, tereta i zrakoplova tzv. ZEMALJSKE OPERATIVE.

  Zadae ovog obrazovnog programa su osposobiti uenika za:

  - ustrojavanje tehnolokog procesa prijevoza tereta ili putnika, te aktivno sudjelovanje u njegovoj izvedbi,

  - prihvat i otprema putnika i prtljage (zemaljska domaica i spiker informator),

  - pruanje usluga putnicima, - prihvat i otprema stvari i robe, - tehniku i ustrojnu pripremu operative za prihvat i otpremu, - izrada cijena prijevoza u teretnom i putnikom prometu, - obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, - obavljanje poslova u pediciji, - obavljanje poslova dispeera platforme, - obavljanje poslova dispeera robnog prometa, - obavljanje poslova carinskog deklaranta, - obavljanje poslova skladitara carinskog skladita, - obavljanje poslova skladitara robe u domaem prometu, - obavljanje poslova parkera startera, - obavljanje poslova u svezi s brigom o specijalnim kategorijama putnika

  (Wellcome service) - stjecanje sposobnosti da svojim radom pridonesu brem, tonijem i

  jeftinijem prijevozu tereta i putnika, uz najveu sigurnost u zranom prometu,

  - stjecanje sposobnosti da svojim radom pridonesu poveanju sigurnosti u zranom prometu.

 • 6

  2. NASTAVNI PLAN A. Svi sadraji

  Predmeti 1.RAZRED 2.RAZRED 3.RAZRED 4.RAZRED UKUPNO tjedno godinje tjedno godinje tjedno godinje tjedno godinje GODINJE

  Hrvatski jezik 4 140 4 140 3 105 3 96 481 Engleski jezik 4 140 4 140 4 140 4 128 548 Njemaki jezik 3 105 3 105 3 105 3 96 411 Povijest 2 70 2 70 - - - - 140 Geografija 2 70 2* 70* - - - - 140 Politika i gospodarstvo - - - - - - 2 64 64 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 70 2 70 2 70 2 64 274 Vjeronauk / Etika 1 35 1 35 1 35 1 32 137 Matematika 3 105 3 105 2 70 2 64 344 Fizika 2 70 2 70 2 70 2 64 274 Kemija 2 70 - - - - - - 70 Biologija 1 35 - - - - - - 35 Raunalstvo 2 70 2 70 - - - - 140 Osnove prijevoza i prijenosa 2 70 - - - - - - 70 Osnove zrakoplovstva - - 2 70 - - - - 70 Zrakoplovni propisi - - 2 70 - - - - 70 Primjena elektronikih raunala - - - - 2 70 - - 70 Organizacija i tehnika veza u zranom prometu - - - - 2 70 - - 70 Prihvat i otprema tereta i zrakoplova - - - - 3 105 2 64 169 Prihvat i otprema putnika i prtljage - - 1 35 2 70 - - 105 Psihofiziologija - - - - 2 70 - - 70 Kontrola letenja i osnove navigacije - - - - - - 2 64 64 Osnove meteorologije - - - - - - 1 32 32 Istraivanje trita i pedicija - - - - - - 3 96 96 Praktina nastava - - - - - 240 - 160 400 Izborni predmet 2 70 2 70 2 64 2 58 262 UKUPNO: 32 1120 32 1120 30 1284 29 1082 4606

  * sadri 1 sat geografije + 1 sat prometne geografije tjedno

  B. Praktini sadraji Predmeti 1.RAZRED 2.RAZRED 3.RAZRED 4.RAZRED UKUPNO

  tjedno godinje tjedno godinje tjedno godinje tjedno godinje GODINJE

  Praktina nastava * - - - - - 120 - 120 240 Praktina nastava ** - - - - - 120 - do

  40*** do 160

  * u tjednima tijekom nastavne godine ** u tjedima izvan nastavne godine *** u funkciji izrade zavrnog rada

 • 7

  C. Izborni sadraji C.1.

  Predmeti 1.RAZRED 2.RAZRED 3.RAZRED 4.RAZRED UKUPNO tjedno godinje tjedno godinje tjedno godinje tjedno godinje GODINJE

  3. strani jezik 2 70 2 70 1 32 1 29 201 Primjenjena matematika i fizika - - - - 1 32 1 29 61

  C.2.

  Predmeti 1.RAZRED 2.RAZRED 3.RAZRED 4.RAZRED UKUPNO tjedno godinje tjedno godinje tjedno godinje tjedno godinje GODINJE

  3. strani jezik 2 70 2 70 - - - - 140 Primjenjena matematika i fizika - - - - 2 64 2 58 122

  C.3.

  Predmeti 1.RAZRED 2.RAZRED 3.RAZRED 4.RAZRED UKUPNO tjedno godinje tjedno godinje tjedno godinje tjedno godinje GODINJE

  3. strani jezik 2 70 2 70 2 64 2 58 262

  D. Ukupno opeobrazovni, struni, praktini i izborni sadraji