nastavni plan i program-povijest

Click here to load reader

Post on 01-Dec-2015

116 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

FILOZOFSKI FAKULTET

TRANSCRIPT

 • SVEUILITE U MOSTARU FILOZOFSKI FAKULTET

  STUDIJ POVIJESTI

  NASTAVNI PLAN I PROGRAM

  STUDIJA POVIJESTI

  Mostar, 2012.

 • SADRAJ

  1. Uvod ............................................................................................................................................ 3

  2. Opi dio ....................................................................................................................................... 5 3. Opis programa ............................................................................................................................. 7

  Preddiplomski dvopredmetni studij ................................................................................................ 7

  Diplomski dvopredmetni studij ....................................................................................................... 10

  Popis izbornih predmeta studija povijesti ....................................................................................... 13

  Opis obveznih predmeta na preddiplomskom studiju povijesti ...................................................... 14

  Opis obveznih predmeta na diplomskom studiju povijesti ............................................................. 36

  Opis izbornih predmeta na studiju povijesti ................................................................................... 41

  Posebni uvjeti studija povijesti ........................................................................................................ 64

  Uvjeti izvoenja studija ................................................................................................................... 65 ivotopisi i bibliografski podaci o nastavnicima i suradnicima ...................................................... 66

 • 1. UVOD

  Filozofski fakultet osnovan je 2006. god. a ima temelje u Pedagokom fakultetu Sveuilita u Mostaru. Nastava na studiju povijesti izvodila se na Pedagokom fakultetu u Mostaru od 1994. god. Ranije je postojala Via pedagoka kola gdje je nastava zapoela u k. god. 1950./1951., a studiranje povijesti na toj koli otpoelo je k. god. 1956./1957. Ova je kola prerasla u Pedagoku akademiju k. god. 1969./1970. gdje je takoer postojao Odjel povijest - zemljopis. Pedagoka je akademija prerasla u Pedagoki fakultet Sveuilita u Mostaru k. god. 1994./1995., pa je i na Pedagokom fakultetu ostao Odjel povijest - zemljopis. U sijenju 2006. Pedagoki fakultet podijeljen je na Fakultet filozofsko-humanistikih znanosti i Fakultet prirodoslovno-matematikih i odgojnih znanosti. Od 31. sijenja 2007. Fakultet filozofsko-humanistikih znanosti preimenovan je u Filozofski fakultet.

  Preddiplomski i diplomski studij povijesti po novom programu, usklaenom s novim Zakonom o visokom kolstvu, Bolonjskom deklaracijom i ostalim dokumentima vezanim uz znanost i visoko kolstvo omoguit e nastavak ove tradicije te omoguiti kolovanje dostatnog broja visokoobrazovanog kadra za potrebe nastave povijesti, za potrebe znanstvenog razvoja na polju

  historiografije i za potrebe na irokom polju javne, kulturne i administrativne djelatnosti. Studij povijesti na Filozofskom fakultetu u Mostaru izvode znanstvenici/povjesniari i

  znanstveni novaci koji se pripremaju za znanstveni rad. Stoga je taj studij izravno povezan sa

  suvremenim znanstvenim spoznajama i na njima temeljenim vjetinama. Program studija povijesti usporediv je s programima nekih uglednih sveuilita u Republici Hrvatskoj.

  Studij povijesti na Fakultetu organizirat e se tako da omogui multidisciplinarnost: poticat e izbornost nastavnih predmeta i podruja i tema kako u okviru Studija povijesti, tako i izvan ue struke, u okviru Filozofskog fakulteta i Sveuilita u cjelini.

  Temeljni dokumenti na kojima poiva nastavni plan i program studija povijesti jesu:

  Svjetska deklaracija o visokom obrazovanju (Paris, 1998.);

  Zajednika deklaracija o harmonizaciji struke visokog kolstva u Europi (Paris, 1998.);

  Zajednika deklaracija europskih ministara obrazovanja (Bologna, 1999.);

  Odluke i preporuke Fakultetskog vijea Pedagokog fakulteta u Mostaru (2004./2005.).

  Ovaj studij povijesti treba osigurati osposobljavanje povjesniara/intelektualca suvremenog profila, koji e kvalificirano, kreativno i djelatno obnaati sve strune poslove bez kojih je nezamislivo suvremeno kolstvo, sve osnovne i srednje kole, i uz to da se kompetentno snalazi na brojnim radnim mjestima u suvremenom drutvu.

  Cilj je studija povijesti obrazovanje i primjereno radno osposobljavanje povjesniara na onim podrujima suvremenog drutva gdje postoji potreba za njegovim radom i doprinosom kako za daljnji razvoj ovoga drutva, tako i za razvoj meunarodne zajednice i suvremenog svijeta u cjelini. Struni profil povjesniara/intelektualca pretpostavlja samostalni rad i/ili kao lana strunog tima u kolama, arhivima, bibliotekama, strunim slubama, razliitim ustanovama, te u diplomaciji, raznim ustanovama, centrima kulture, vojnim uilitima, muzejima, savjetovalitima, znanstvenim i istraivakim organizacijama itd.

  Studij povijesti na Filozofskom fakultetu u Mostaru otvoren je prema pokretljivosti studenata, i

  unutar Sveuilita u Mostaru, i unutar visokokolskog obrazovnog sustava u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj, kao i na meunarodnom planu.

  Trenutno je na Studiju povijesti zaposlen jedan znanstvenik u znanstveno-nastavnom zvanju

  redovnog profesora u trajnom zvanju i dva u zvanju docenta. Kao stalni vanjski suradnici djeluju

  dva redovita profesora, jedan izvanredni profesor i jedan docent. Uz njih na Studiju djeluje pet

  suradnika.

 • 2. OPI DIO

  Naziv studija

  STUDIJ POVIJESTI

  Budui da e se studij povijesti izvoditi u dva stupnja: preddiplomski (est semestara; tri godine) i diplomski (etiri semestra; dvije godine), kao i da e se na preddiplomskom stupnju izvoditi dvopredmetni program, on se tako i naziva:

  preddiplomski dvopredmetni studij povijesti;

  diplomski dvopredmetni studij povijesti.

  Nositelj i izvoa studija Studij povijesti izvodi Odjel za povijest Filozofskog fakulteta u Mostaru.

  Trajanje studija

  Studij povijesti izvodit e se u dva stupnja:

  preddiplomski studij traje est semestara, odnosno tri godine;

  diplomski studij traje etiri semestra, odnosno dvije godine.

  Ukupno studij povijesti nakon kojeg se stjee magisterij povijesne struke traje deset semestara, odnosno pet godina.

  Uvjeti upisa na studij

  Uvjeti za upis na studij povijesti jesu: zavrena gimnazija ili etverogodinja srednja kola, odnosno priznata svjedodba o zavrenoj ekvivalentnoj koli u inozemstvu, i poloen razredbeni ispit na Filozofskom fakultetu.

  Osposobljavanje studenata na studiju povijesti

  1. Bakalaureat - tri godine studija povijesti (prvi dio prema modelu 3+2)

  Prve tri godine na studiju povijesti studenti mogu studirati kao dvopredmetan program. Tijekom

  studija studenti su duni odsluati i poloiti propisane obvezne i ope kolegije, kao i odreen broj izbornih kolegija. Student zavrava preddiplomski studij (6 semestara) prikupivi najmanje 180 ECTS bodova. Studenti koji zavre preddiplomski studij povijesti u trajanju od tri (3) godine i postignu bakalaureat (prvostupnik), osposobljeni su za rad gdje se trai prvi stupanj visoke strune spreme:

  razliiti oblici rada u novinstvu;

  razliiti oblici rada u knjinicama i bibliotekama;

  razliiti oblici rada u turistiko-agencijskim organizacijama;

  razliiti oblici rada u diplomaciji, raznim ustanovama itd.

  Studenti koji tijekom studija povijesti postignu samo bakalaureat (tri godine studija) ne mogu

  upisati i pohaati poslijediplomski doktorski studij.

  2. Magistar povijesne struke - pet godina studija povijesti (prvi i drugi dio prema modelu 3+2)

  Diplomski studij mogu upisati studenti koji su zavrili preddiplomski studij i postigli bakalaureat (prvostupnik). Diplomski studij povijesti traje etiri semestra (dvije godine) i zavrava

 • izradom i obranom diplomskog rada iz nekog od dvopredmetnih studija. Osobe koje zavre studij povijesti u trajanju od ukupno pet (5) godina prema modelu 3+2 i postignu diplomu magistra

  povijesne struke, osposobljene su za rad gdje se trai visoka struna sprema:

  izvoenje nastave povijesti u kolama: - osnovnim; - gimnazijama (realnim i klasinim); - svim strunim i strukovnim kolama; - u vojnim uilitima, viim kolama itd.

  planiranje i organizacija rada u prosvjetnim ustanovama;

  rad u struno-razvojnim slubama;

  rad u arhivima (gdje se trai povijesna struka);

  rad u muzejima (gdje se trai povijesna struka);

  rad u knjinicama;

  rad u novinstvu, na radiju i TV;

  rad u lokalnoj i dravnoj upravi, diplomatskoj slubi itd.

  Magistrima povijesne struke diploma se priznaje u europskim zemljama.

  Studenti koji tijekom studija povijesti postignu diplomu magistra povijesne struke (pet godina

  studija: 3+2) mogu upisati poslijediplomski doktorski studij.

  Studij povijesti na Filozofskom fakultetu u Mostaru moe se kombinirati u sljedeim varijantama:

  povijest - hrvatski jezik i knjievnost;

  povijest - latinski jezik i rimska knjievnost;

  povijest - filozofija;

  povijest - povijest umjetnosti;

  povijest - zemljopis;

  povijest - pedagogija;

  povijest - njemaki jezik i knjievnost;

  povijest - engleski jezik i knjievnost;

  povijest - arheologija

  povijest - informacijske znanosti

  povijest - novinarstvo.

 • 3. OPIS PROGRAMA

  PREDDIPLOMSKI DVOPREDMETNI STUDIJ

  Preddiplomski studij povijesti koncipiran je kao temeljni studij povijesti, tj. studij na kojem

  student