nastavni plan i program osposobljavanja

Click here to load reader

Post on 11-Nov-2021

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Svetošimunska cesta 25
NAZIV PROGRAMA: Program osposobljavanja za poslove vinogradara i vinara
OBRAZOVNI SEKTOR: Poljoprivreda, prehrana i veterina
RAZINA SLOENOSTI POSLOVA: 2
TRAJANJE PROGRAMA: 200
OPRAVDANOST DONOŠENJA PROGRAMA:
Proizvodnja groa i vina je jedna od najvanijih poljoprivrednih djelatnosti u Republici Hrvatskoj.
Mnogi ljudi direktno ili posredno ive od vinogradarstva i vinarstva, a osim profesionalaca, ovoj
proizvodnji se okree sve više amatera-hobista, koji se na trištu pojavljuju simbolino ili proizvode
za vlastite potrebe. Osim toga, vino je vrlo popularan proizvod o kojem veliki broj ljudi eli nauiti
više, jer se ova znanja danas smatraju dijelom ope naobrazbe.
Iz tog razloga smatramo da je ovaj vid edukacije potreban za širok raspon polaznika – od onih kojima
znanja trebaju radi unaprjeenja vlastite proizvodnje, pa do onih koje e privui atraktivnost pojedinih
tema, a vana su im za podizanje vlastitih znanja o grou i vinu.
Agronomski fakultet Sveuilišta u Zagrebu visokoškolska je ustanova sa stogodišnjom tradicijom
izvoenja sveuilišnih studijskih programa iz razliitih grana podruja poljoprivrede pa tako i iz
vinogradarstva i vinarstva. Takoer, djelatnici Fakulteta tradicionalno sudjeluju u izvoenju razliitih
oblika cjeloivotnog obrazovanja, predavanja, radionica i teajeva za proizvoae groa i vina ili za
one koji to namjeravaju postati. Donošenjem pravilnika o Cjeloivotnom obrazovanju na
Agronomskom fakultetu te registracijom Fakulteta za obrazovanje odraslih stekli su se uvjeti da se
cjeloviti program za osposobljavanje vinogradara i vinara organizira na Fakultetu. Kadrovski i
materijalno smo opremljeni za sve što ovaj program zahtjeva te moemo pruiti visokokvalitetnu
razinu edukacije i za osobe bez agronomskih znanja. Kroz brojne kontakte u strunom radu sa veim
i manjim proizvoaima te temeljem brojnih upita koje dobivamo, utvrdili smo da je ovakav program
potreban i zanimljiv širem krugu ljudi te smatramo da ga je opravdano organizirati u okviru
Agronomskog fakulteta iji kadrovski i materijalni resursi garantiraju kvalitetu nastavnog procesa,
ostvarenje postavljenih ishoda uenja i stjecanje odgovarajuih kompetencija za provoenje poslova
vinogradara i vinara.
UVJETI UPISA:
U program osposobljavanja za poslove vinogradara i vinara moe se upisati osoba s:
- minimalno završenom srednjom školom
Radno okruenje u kojem e vinogradar-vinar obavljati poslove podrazumijeva otvoreni prostor
vinograda u kojem se odvija proizvodnja groa, i zatvoreni prostor, u pravilu vezan uz proizvodnju
vina (pogon za primarnu preradu groa, podrum, skladišni prostor i sl.). Poslovi u vinogradu esto
se vrše pri nepovoljnim vremenskim uvjetima. Poslovi u vinogradu mogu ukljuivati dugotrajno
stajanje na neravnom terenu i rad u sagnutom poloaju. Tijekom rada u vinogradu i podrumu
vinogradar-vinar izloen je opasnostima pri radu s alatom za rezidbu vinove loze, alatom za obradu
tla, sredstvima za zaštitu bilja, opasnosti od udara elektrine struje, a izloen je i povremenoj
umjerenoj buci.
1. Pripremiti tlo za sadnju vinove loze i podizanje vinograda
2. Primijeniti odgovarajue postupke sadnje, uzgoja i njege vinove loze
3. Odabrati vinogradarski poloaj, sortu i podlogu za podizanje vinograda u skladu s agro-
ekološkim uvjetima podneblja i ciljem proizvodnje
4. Prepoznati i suzbijati bolesti i štetnike vinove loze i groa te primijeniti mjere zaštite
5. Koristiti odgovarajue postupke u berbi, primarnoj preradi groa, proizvodnji i njezi razliitih
tipova vina i destilata od groa i vina
6. Prepoznati bolesti i mane vina te primijeniti odgovarajue postupke za njihovu prevenciju i
otklanjanje
uzgoj
8. Opisati senzorna svojstva vina
9. Primjenjivati zakonske propise u domeni proizvodnje i stavljanja u promet vina i destilata od
groa i vina
poslovanju poljoprivrednog gospodarstva s proizvodnjom groa i vina
11. Primijeniti mjere zaštite na radu i pruiti prvu pomo u sluaju nezgode do dolaska strune
osobe
3. TRAJANJE PROGRAMA I NAIN IZVOENJA
Program osposobljavanja u trajanju od 200 sati realizirat e se redovitom i/ili konzultativno -
instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 88 sati izvodi se u uionici ustanove, a
praktini dio programa u trajanju od 112 sati realizirati e se na Znanstveno-nastavnom pokušalištu
„Jazbina“ Agronomskog fakulteta i po potrebi na objektima drugih proizvoaa s kojima Fakultet ima
sklopljen ugovor o suradnji pod nadzorom nastavnika. Praktini dio obuhvatit e provoenje svih
tehnoloških zahvata u vinogradu i podrumu tijekom jedne proizvodne godine.
Konzultativno-instruktivna nastava – skupne konzultacije ine tri etvrtine ukupnog fonda sati
teorijske nastave utvrenog programom za pojedinu nastavnu cjelinu, izvode se s cijelom obrazovnom
skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije provode se putem elektronike
pošte, prema utvrenom rasporedu i potrebi polaznika.
6
Praktina nastava - provodi se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktinoj nastavi nadzirat e
i voditi nastavnici Agronomskog fakulteta. Polaznici vode dnevnik praktine nastave.
7
4.1. Nastavni plan
Ukupno T PN
3. Sorte, podloge i razmnoavanje vinove
loze 12 - 12
vinskih destilata 32 32
vina 3 - 3
8. Praktina nastava - 112 112
U K U P N O 88 112 200
Konzultativno - instruktivna nastava
Rb. Nastavna cjelina
2. Biologija i ekologija vinove loze 8 2 - 10
3. Sorte podloge i razmnoavanje vinove
loze 10 2 - 12
4. Osnove tehnologije vinogradarske
proizvodnje 16 4 - 20
vinskih destilata 26 6 - 32
6. Osnove ekonomike i marketinga
proizvodnje groa i vina 3 - - 3
7. Zaštita na radu i prva pomo 6 6
8. Praktina nastava - 112 112
U K U P N O 74 14 112 200
T–teorijska nastava
8
TEMA SADRAJ ISHODI UENJA BROJ
SATI
Domestikacija vinove loze.
Povijest razvoja vinogradarske
Povijest razvoja vinogradarstva na
T 2
Vinogradarstvo i
proizvodnja vina
u svijetu
proizvodnja groa u svijetu.
za ostale namjene.
Zemlje najvaniji proizvoai
groa i vina.
Zemlje najvei potrošai i izvoznici
vina.
Materijalni uvjeti:
vinogradarstvu
- diplomirani inenjer agronomije (studij Bilinogojstvo, usmjerenje Voarstvo, vinogradarstvo
i vinarstvo) i u dijelu programa usmjerenje Zaštita bilja i usmjerenje Ekonomika
poljoprivrede) - magistar inenjer agronomije (studij Hortikultura - usmjerenje Vinogradarstvo i vinarstvo) i
u dijelu programa studij Fitomedicina i studij Agrobiznis i ruralni razvitak)
10
Prirunik za polaznike edukacije
i udbenik Miroševi, N., Karoglan Konti J. (2008) Vinogradarstvo. Globus, Zagreb
Literatura i drugi izvori znanja za nastavnike:
Miroševi, N., Karoglan Konti J. (2008) Vinogradarstvo. Globus, Zagreb
Maleti, E., Karoglan Konti, J., Peji, I. (2008) Vinova loza, Školska knjiga, Zagreb
4.2.2. Biologija i ekologija vinove loze (10 sati)
TEMA SADRAJ ISHODI UENJA UKUPNO
SATI
Morfologija
vinove loze (korijen, višegodišnje
drvo, pupovi, zelene mladice,
odrvenjele mladice i liše)
vinove loze (cvijet, cvat, grozd, vitica,
bobica i sjemenka)
Nabrojati vegetativne i
generativne organe vinove.
fenologija.
loze.
razvoj vinove loze (suneva svjetlost,
temperatura, oborine, vjetar).
površina).
Procijeniti prikladnost
orografskih podataka.
T 5
regije, podregije, vinogorja i
Materijalni uvjeti:
Kadrovski uvjeti:
i vinarstvo)
Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:
Prirunik za polaznike edukacije
i udbenik Miroševi, N., Karoglan Konti J. (2008) Vinogradarstvo. Globus, Zagreb
Literatura i drugi izvori znanja za nastavnike:
Miroševi, N., Karoglan Konti J. (2008) Vinogradarstvo. Globus, Zagreb
Maleti, E., Karoglan Konti, J., Peji, I. (2008) Vinova loza, Školska knjiga, Zagreb
12
Plan
TEMA SADRAJ ISHODI UENJA
rasprostranjenost.
Najvanije sorte u RH.
Objasniti nain nastanka sorata
u vinogradarstvu.
karakteristike prikladne za
T7
Argumentirati potrebu cijepljenja
T2
Razmnoavanje
mjestu.
metoda praktinog rada
digitalna baza slika, edukacijski filmovi
Praktini dio nastave realizirati e se na Znanstveno-nastavnom pokušalištu Agronomskog
fakulteta pod nadzorom nastavnika.
i vinarstvo)
Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:
Prirunik za polaznike edukacije
i udbenik Miroševi, N., Karoglan Konti J. (2008) Vinogradarstvo. Globus, Zagreb
Literatura i drugi izvori znanja za nastavnike:
Miroševi, N., Karoglan Konti J. (2008) Vinogradarstvo. Globus, Zagreb
Maleti, E., Karoglan Konti, J., Peji, I. (2008) Vinova loza, Školska knjiga, Zagreb
Miroševi, N. (2007) Razmnoavanje loze i lozno rasadniarstvo, Golden marketing-Tehnika knjiga,
Zagreb
14
TEMA
SADRAJ
Sadnja, izbor i oblikovanje sustava
uzgoja.
Sustavi uzdravanja tla u
zrelo i zelenog reza.
loze
uloga ekoloških imbenika u
loze (sredstva, primjena…)
imbenika u njihovoj
ekološke proizvodnje.
bolesti.
certificiranje ekološkog groa
bolesti i štetnika.
metoda praktinog rada
digitalna baza slika, edukacijski filmovi
Praktini dio nastave realizirati e se na Znanstveno-nastavnom pokušalištu Agronomskog fakulteta
pod nadzorom nastavnika.
- diplomirani inenjer agronomije (studij Bilinogojstvo, usmjerenje Voarstvo, vinogradarstvo
i vinarstvo, a u temi Zaštita vinove loze od bolesti i štetnika (studij Bilinogojstvo, usmjerenje
Zaštita bilja)
- magistar inenjer agronomije (studij Hortikultura - usmjerenje Vinogradarstvo i vinarstvo),
a u temi Zaštita vinove loze od bolesti i štetnika studij Fitomedicina)
Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:
Prirunik za polaznike edukacije
Miroševi, N., Karoglan Konti J. (2008) Vinogradarstvo. Globus, Zagreb
Karoglan, M., Osreak, M., Andanbaka, ., Brodski, A. (2017) Proizvodnja stolnog groa,
Sveuilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Literatura i drugi izvori znanja za nastavnike:
Miroševi, N., Karoglan Konti J. (2008) Vinogradarstvo. Globus, Zagreb
Karoglan, M., Osreak, M., Andanbaka, ., Brodski, A. (2017) Proizvodnja stolnog groa,
Sveuilište u Zagrebu Agronomski fakultet
16
TEMA
SADRAJ
Vinsko sue i oprema u podrumu.
Fermentacija, stabilizacija i
opremu za vinifikaciju
Navesti nain provoenja
osnovnih postupaka u
enoloških preparata u pojedinim
te opisati naine suzbijanja.
Enogastronomija
ljudsko zdravlje.
hrane
Kvaliteta sirovine i njena priprema za
alkoholnu fermentaciju
mogu proizvesti od groa i vina
Navesti poeljna svojstva
vina
koriste u proizvodnji vinskih
Specifinost proizvodnje ekoloških
proizvodnji vina.
metoda praktinog rada
digitalna baza slika, edukacijski filmovi
Praktini dio nastave realizirati e se na Znanstveno-nastavnom pokušalištu Agronomskog fakulteta
pod nadzorom nastavnika.
vinarstvo)
Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:
Prirunik za polaznike edukacije
Literatura i drugi izvori znanja za nastavnike:
Herjavec, S. (2019) Vinarstvo. Globus, Zagreb.
18
TEMA
SADRAJ
trgovakog društva i zadruge
poduzetnika u proizvodnji groa i vina
Razlikovati organizacijske
oblike poljoprivrednih
proizvodnji groa i vina
Pokazatelji uspješnosti poslovanja
Razlikovati prihod, te
materijalne i nematerijalne
Marketing miks u vinarstvu
Promocijske aktivnosti u vinarstvu
Prepoznati distribucijske
Materijalni uvjeti:
Kadrovski uvjeti:
- magistar inenjer agrobiznisa i ruralnog razvitka (studij Agrobiznis i ruralni razvitak) Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:
Prirunik za polaznike edukacije
19
Kari, M., Toluši, Z., Lackovi, Z. (2002). Ekonomika voarske i vinogradarsko-vinarske
proizvodnje. Veleuilište u Poegi. Poega.
Meler, M., Horvat, . (2018). Marketing vina u teoriji i primjeni. Edukator. Zagreb.
Narodne novine (118/2018). Zakon o poljoprivredi
4.2.7. Zaštita na radu (6 sati)
TEMA
SADRAJ
provedba
Zakon o zaštiti na radu
Opisati osnovne pojmove, ulogu
Navesti ulogu i znaaj zaštite na
radu
na radu
Mehaniki izvori opasnosti: ozljede
pokretnih dijelova prikljuaka, pad s
visine, prevrtanje radnog stroja, sudar
Kemijske opasnosti od pesticida i
herbicida; mjere opreza
izgoretina, dimova, plinskih para,
osloboene toplinske energije, prašine
mikroklimatskih uvjeta
Osvijetljenost, prozraivanje i
Nabrojiti mehanike izvore
pesticidima i herbicidima
kemijskih izgoretina, dimova,
Navesti opasnosti od nepovoljnih
Istaknuti vanost osvijetljenosti,
prozraivanja i ventiliranja
Naješi uzroci nastanka poara
poarne opasnosti uslijed otvorenog
od poara
primjene
T1
sluha, organa za disanje, tijela, ruku i
nogu
zaštitnih sredstava (higijensko
pri radu: prignjeenja, uklještenja,
ošteenje oiju i koe uslijed uporabe
pesticida, herbicida
postupci i mjere
nain pruanja prve pomoi:
Pruanje prve pomoi kod trovanja
pesticidima i herbicidima te ugrizima
pela, zmija, kukaca
pomo
Materijalni uvjeti:
filmovi, sheme, crtei, protupoarni aparat, ormari i kutija prve pomoi
Kadrovski uvjeti:
- diplomski sveuilišni studij s licencom zaštite na radu,
- integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij s licencom zaštite na radu,
- specijalistiki diplomski struni studij s licencom zaštite na radu
Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:
Prirunik za polaznike edukacije
Literatura i drugi izvori znanja za nastavnike:
Potrebno je navesti preporuenu literaturu, koja treba biti aktualna i adekvatna nastavnim sadrajima
te primjerena i dostupna polaznicima.
4.2.8. Praktina nastava (112 sati)
21
TEMA
SADRAJ
Hrvatskoj.
PN6
Razmnoavanje
sadnji vinograda
njihovo oblikovanje.
rez).
Prepoznati razliite naine
vinove loze (sredstva,
te primijeniti odgovarajua
suzbijanje
metoda praktinog rada
digitalna baza slika, edukacijski filmovi
Praktini dio nastave realizirati e se na Znanstveno-nastavnom pokušalištu Agronomskog
fakulteta i po potrebi na objektima drugih proizvoaa s kojima Fakultet ima sklopljen ugovor o
suradnji pod nadzorom nastavnika.
i vinarstvo)
Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:
Prirunik za polaznike edukacije
Udbenik Miroševi, N., Karoglan Konti J. (2008) Vinogradarstvo. Globus, Zagreb
Karoglan, M., Osreak, M., Andanbaka, ., Brodski, A. (2017) Proizvodnja stolnog groa,
Sveuilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Herjavec, S. (2019) Vinarstvo. Globus, Zagreb.
Literatura i drugi izvori znanja za nastavnike:
Miroševi, N., Karoglan Konti J. (2008) Vinogradarstvo. Globus, Zagreb
Maleti, E., Karoglan Konti, J., Peji, I. (2008) Vinova loza, Školska knjiga, Zagreb
Miroševi, N. (2007) Razmnoavanje loze i lozno rasadniarstvo, Golden marketing-Tehnika
knjiga,Zagreb
Karoglan, M., Osreak, M., Andanbaka, ., Brodski, A. (2017) Proizvodnja stolnog groa,
Sveuilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Herjavec, S. (2019) Vinarstvo. Globus, Zagreb.
Kari, M., Toluši, Z., Lackovi, Z. (2002). Ekonomika voarske i vinogradarsko-vinarske
proizvodnje. Veleuilište u Poegi. Poega.
5. ZAVRŠNA PROVJERA STEENIH ZNANJA I VJEŠTINA
Završna provjera programa osposobljavanja obuhvaa pisanu/usmenu provjeru strunih sadraja
prema planiranim ishodima uenja te praktinu provjeru, prema sadrajima koje odredi povjerenstvo.
O završnoj provjeri vodi se zapisnik i provodi ju trolano povjerenstvo.
Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere steenih znanja i vještina izdaje se
Uvjerenje o osposobljavanju za poslove vinogradara i vinara.
*Napomena:
Rijei i pojmovni sklopovi koji imaju rodno znaenje korišteni u ovom dokumentu odnose se jednako
na oba roda (muški i enski) i na oba broja (jedninu i mnoinu), bez obzira na to jesu li korišteni u
muškom ili enskom rodu, odnosno u jednini ili mnoini.
Broj i datum mišljenja na program (popunjava Agencija):
KLASA 602-07/20-01/65
URBROJ 332-04-03/1-20-02
24