nastavna sredstva i pomagala

Click here to load reader

Post on 04-Jan-2016

185 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

u nastavi matematike. NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA. Nastavna sredstva su didaktički oblikovana izvorna stvarnost Nastavna pomagala su oruđa za rad u nastavi matematike. ŠTO SU?. Objekti koji se koriste u nastavi matematike. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • u nastavi matematike

 • Nastavna sredstva su didaktiki oblikovana izvorna stvarnostNastavna pomagala su orua za rad u nastavi matematike

 • Objekti koji se koriste u nastavi matematike. Uenje uspjenije ako se zasniva na vie komponenti za primanje informacija.Psiholoka istraivanja pokazuju da se 80% informacija prima vizualnom komponentom, pa je za uenje matematike ona najvanija.

 • modeli g. tijela i likovakartice dekadskih jedinicakuglice, kockice, predmeti iz okoline s odreenim svojstvimaudbenici i nastavni listiicrtei i sliketablice

 • geometrijski pribor (mogu biti i sredstva)ploa i krederaunalografoskoppanoTVmjerni instrumenti (mogu biti i sredstva)kalkulator

 • ne smiju uenicima odvlaiti panju (primjer grafoskopa kojeg prije nisu vidjeli)prilagoena djeci (ne preteka, prevelika ili opasna)moraju biti manipulativnane smije ih biti previe

 • postoji u svakoj uioniciuenici vole raditi na panouomoguava zornost sadraja vizualni aspektpojmovi, slike i dr. dugo su prisutni pred oima uenika (ploa se brie), pa ih uenici mogu due promatrati i postupnije usvojiti

 • u izradi panoa treba to vie ukljuivati sve uenikerad na panou potie suradnjuomoguava proirivanje znanja zanimljivim lancima iz novina, primjerima, zagonetkamaomoguava korelacijupano kao pomona ploamoemo stavljati formule, definicije, zanimljive zadatke i slino

 • Udbenik je osnovno nastavno sredstvo i izvor znanja za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ciljeva utvrenih nastavnim planom i programom ili eksperimentalnim nastavnim planom i programom kole, koji je usklaen s udbenikim standardom i kulturoloki je prilagoen hrvatskoj nacionalnoj batini i tradicijiUz njega obino ide zbirka zadataka, vjebenica, nastavni listii za uenike i prirunik za uitelje kao i ispitni zadaci. Ponekad ga prate i kompleti modela, posebne biljenice i sl.

 • Katalog udbenika

 • VRSTE NASTAVNIH SATI

 • Organizacijska jedinica nastavnog rada u koliVremenski, sadrajno i logiki zaokruena cjelinaNajee 45 minutaNa svakom se satu ui, ponavlja, vjeba i evaluira

 • Sat obrade novog gradivaSat vjebanjaSat ponavljanjaSat provjeravanja znanja

 • ETAPE:UVOD (PRIPREMA)NAJAVA CILJAOBRADAVJEBANJE PROVJERA UINKA SATA

 • ETAPE:UVODVJEBANJE I PONAVLJANJEPROVJERA UINKA SATA

 • ETAPE:UVOD (PRIPREMA)RJEAVANJE ISPITNIH ZADATAKAOBRADA REZULTATAPOVRATNA INFORMACIJAANALIZA ZADATAKA(obuhvaa dva nastavna sata)

 • Kritika procjena rada na nastavnom satuProvodi je:Uitelj koji je sat odraoKolega uiteljUeniciVanjski promatra

 • Je li cilj sata ostvaren?Je li uenik sposoban primijeniti naueno znanje ili umijee?Jesu li sve etape bile zastupljene?Jesu li metode, oblici rada, nastavna sredstva i sl. bili dobro odabrani?Kako su uenici reagirali (motivacija, komunikacija,)?Jesu li sadraji ispravno prezentirani?Jesu li zadaci dobro odabrani?Kakav je bio odnos uitelj uenik?