nastavna programa 6 odd

20
VI

Upload: eli-trajkova

Post on 30-Nov-2015

182 views

Category:

Documents


10 download

TRANSCRIPT

Page 1: Nastavna Programa 6 Odd

VI

Page 2: Nastavna Programa 6 Odd

2

MI

NI

ST

ER

ST

VO

ZA

OB

RA

ZO

VA

NI

E I

NA

UK

A

BI

RO

ZA

RA

ZV

OJ

NA

OB

RA

ZO

VA

NI

ET

O

Skopje, oktomvri 2010

ANGLISKI JAZIK

VI

OD

DE

LE

NI

E

DEVETGODI[NO OSNOVNO OBRAZOVANIE

NASTAVNA PROGRAMA

Page 3: Nastavna Programa 6 Odd

3

1. VOVED Predmetot angliski jazik kako prv stranski jazik e zastapen vo Нastavniot plan za devetgodi{no osnovno obrzovanie vo

site tri razvojni periodi na devetgodi{noto osnovno obrazovanie po~nuvaj}i od prvo oddelenie pa se do krajot na devettoto

oddelenie.

Zastapenosta na predmetot vo Нastavniot plan za devetgodi{noto osnovno obrazovanie se dol`i na sovremenite tendencii

vo obrazovnite sistemi na pove}eto zemji od Evropskata unija, kade {to na izu~uvaweto na prviot stranski jazik mu e

posveteno posebno vnimanie. Иmeno, so негово izu~uvawe se zapo~nuva od najmalata vozrast na u~enicite, t.e. od prvata

godina na zadol`itelnoto osnovno obrazovanie.

Sovremenata nastava po stranski jazici za u~enicite od 6 do 14 godini ja opredeluva {iroko sfatenata cel za usni i

pismeni komunikaciski kompetencii na stranskiot jazik pro{ireni so ~ita~ki, sociokulturni i interkulturni

kompetencii. Nastavata e насочена na u~enikot kako subjekt na nastavniot proces, negoviot kognitiven-afektivno-sociјalen

razvoj, odnosno na razvojot na negovata samostојност vo u~eweto i steknuvaweто na strategii na u~ewe kako osnova za

do`ivotno u~ewe. Predmetot angliski jazik vo {esto oddelenie se izu~uva so 3 (tri) ~asa nedelno, odnosno 108 ~asа godi{no i ima status na

zadol`itelen predmet.

Pojdovni osnovi za izgotvuvaweto na Нastavnata programа za VI ({esto) oddelenie на osnovnoto devetgodi{no obrazovanie

se: - пrogramskiot dokument Koncepcija za devetgodi{no osnovno obrazovanie (sodr`ini i organizacija na vospitno- obrazovnata dejnost) od 2007 godina; - Zaedni~kata evropska referentna ramka za jazicite (teoriskite osnovi i celite na sovremenata nastava po stranskite

jazici i nivoata na kompetencii za komunikativna upotreba na stranskiot jazikтеориските).1

1 Како ориентација во однос на нивоата на јазични компетенции кои учениците би требало да ги постигнат на крајот на одделни воспитно-образовни периоди

на основното образование земени се предвид насоките од Заедничката европска референтна рамка за јазиците, кои разликуваат вкупно шест нивоа на

комуникативно користење на странскиот јазик: Во подрачјето на елементарно ниво тоа се нивоата А1 (подготвително ниво/Breakthrough) и А2 (темелно

ниво/Waystage), во подрачјето на самостојно користење на јазикот нивоата B1 (преодно ниво/Threshold) и B2 (самостојно ниво/Vantage) и во подрачјето на

компетентно користење на јазикот ниво C1 (напредно ниво/Effective Operational Proficiency) и C2 (највисоко ниво/Mastery).

Во услови на учење на angliskiot jazik во Република Македонија учениците по првите tri години на учење на angliskiot jazik (од I - III одделение)

можат delumno da го постигнат нивото А1 (подготвително ниво), po slednite tri godini na u~ewe na angliskiot jazik (IV-VI oddelenie) mo`at celosno

da go postignat nivoto A1 (podgotvitelno nivo) i mo`at delumno da go postignat nivoto A2 (temelno nivo) . Postigaweto na kompetenciite

soglasno navedenite nivoa }e bide prika`ano preku o~ekuvanite rezultati vo programata za {esto oddelenie.

Page 4: Nastavna Programa 6 Odd

4

Predmetot angliski jazik vo {esto oddelenie se izu~uva so 3 (tri) ~asa nedelno, odnosno 108 ~asa

godi{no i ima status na zadol`itelen predmet.

2. CELI NA NASTAVATA ZA VI ODDELENIE

U~enikot/u~eni~kata:

- da se osposobi sluhovo i vizuelno da prepoznava novi zborovi i kusi iskazi i da go razbere nivnoto zna~ewe;

- da mo`e da reproducira i producira zborovi i ednostavni jazi~ni iskazi;

- da se osposobi da ~ita kusi tekstovi za identifikuvawe konkretni i globalni informacii;

- da se osposobi da pi{uva ednostavni jazi~ni iskazi i kusi tekstovi so pravilna upotreba na interpunkciskite

znaci;

- da mo`e da vodi ednostavna komunikacija na nivo na usvoeniot vokabular i so primena na jazi~ni funkcii bliski na

vozrasta na u~enicite;

- da se zdobiе so znaewa za drugi kulturi

Page 5: Nastavna Programa 6 Odd

5

3. KONKRETNI CELI

Komponenta 1: LEKSI^KI EDINICI2

Celi Sodr`ini Primeri Aktivnosti i metodi

U~enikot/u~eni~kata:

- da go razbere zna~eweto na

leksi~kite edinici, da gi

reproducira i da gi upotrebuva

vo soodvetni govorni situacii.

Moeto

semejstvo i

prijatelite

(opi{uvawe na

li~nosti, fi-

zi~ki karak-

teristiki i

interesi)

He’s a hard-working student.

She’s got black hair.

They are crazy about dancing.

Aktivnosti od tipot na ve`bi so slu{awe

audiosnimki ili govorot na nastavnikot i

reproducirawe na slu{natoto, ve`bi od tipot

na opi{uvawe na dadena slika ili portret,

pi{uvawe na kratki opisi, igri od tipot “Café

portraits”, “Heads, bodies and legs” i sl.

Mladite i

nivnoto

sekojdnevie

Girls like shopping and going to

the cinema.

Boys like playing football.

Aktivnosti od tipot na popolnuvawe

pra{alnici i anketirawa na nivo na

oddelenieto.

Vo restoran starter, main course, dessert,

tablecloth, spoon, knife, glass,

plate, …

Aktivnosti od tipot na ve`bi so slu{awe

audiosnimki ili govorot na nastavnikot i

reproducirawe na slu{natoto, sostavuvawe na

menu, igri od tipot simulacija (u~enicite se

stavaat vo uloga na waiter- customer) i dr.

Geografski

poimi

village, mountain, river, sea,

ocean, desert, … Aktivnosti od tipot na ve`bi so slu{awe

audiosnimki ili govorot na nastavnikot i

reproducirawe na slu{natoto, prepoznavawe

i imenuvawe na geografski poimi spored

2 Pri obrabotka na noviot leksi~ki materijal ne treba da se voveduvaat pove}e od 7-8 novi leksi~ki edinici na eden nastaven ~as. Leksi~kiot materijal

sukcesivno se pro{iruva i se povtoruva.

Page 6: Nastavna Programa 6 Odd

6

mapi, fotografii, fle{-karti ili poster,

igri od tipot Quiz, Vocabulary squares, Guessing

game i dr.

Tinejxeri i

tehnologija

computer, DVD player, iPod,

mobile phone, message,

internet, e-mail, …

Aktivnosti od tipot na ve`bi so slu{awe

audiosnimki ili govorot na nastavnikot i

reproducirawe na slu{natoto, prepoznavawe

i imenuvawe na vidovi aparati po dadena

fotografija, fle{-karti ili poster, ve`bi

od tipot na Listen and identify, Picture gaps, ve`ba

od tipot na simulacija Shopping role-play, igri

od tipot A very long sentence, Hangman i dr.

Umetnost

-muzi~ki

instrumenti

- film

drums, guitar, keyboard, …

cartoons, …

Aktivnosti od tipot na ve`bi so slu{awe

audiosnimki ili govorot na nastavnikot i

reproducirawe na slu{natoto, “Vocabulary

jigsaws”, povrzuvawe na dadena slika so

soodvetno ime, Guessing game i dr.

Praznici i

karnevali

Halloween, April Fools’ Day,

Christmas, Easter, …

Vevcani Carnival,

Strumica Carnival, …

Aktivnosti od tipot simulirawe na govorna

situacija na tema praznici, izrabotka na

~estitki za odredeni praznici, izrabotka na

maski, simulacija na pretstava po povod

odreden praznik, pi{uvawe na ednostavni

poemi Simple poems, u~ewe na pesni~ki Jingle

bells, Carnival song, Fancy dress party, rimuvalki

i sl.

Page 7: Nastavna Programa 6 Odd

7

Komponenta 2: GRAMATI^KI STRUKTURI3

Celi Sodr`ini Primeri Aktivnosti i metodi

- U~enikot/u~eni~kata da ja

prepoznava, razbira i upotrebuva

formata na Present Continuous Tense

so idno zna~ewe vo potvrdna forma;

Present Continuous Tense

so idno zna~ewe vo

potvrdna forma

They’re making a

pizza this evening. Aktivnostite i metodite koi gi

sugerirame mo`at da se primenat vo

site navedeni sodr`ini vo gramatikata

soglasno barawata za izu~uvawe na

gramati~kite strukturi. Aktivnosti

koi se sugeriraat za realizacija na

sodr`inite od gramatikata se slednite: - slu{awe na iskaz od nastavnikot i

neverbalno reagirawe na istiot

(mimika, gestikulacija, TPR);

- ve`bi od tipot na verbalno reagirawe

na postaveno pra{awe;

- ve`bi so koristewe na ilustracii,

fle{ karti i posteri;

- koristewe na realija kako sredstvo za

realizacija na odredeni sodr`ini od

gramatikata;

- igri so broewe, crtawe, podreduvawe;

- pesni~ki;

- igrawe po ulogi i simulacii na dadeni

situacii, i sl.

- aktivnost od tipot Jazz Chants - aktivnosti od tipot popolnuvawe na

prazni mesta vo re~enicata.

3 Gramati~kite strukturi nikoga{ ne se tolkuvaat eksplicitno, tuku niv u~enicite gi usvojuvaat globalno vo predlo`eni jazi~ni strukturi.

Page 8: Nastavna Programa 6 Odd

8

- da ja prepoznava, razbira i upotre-

buva formata na Present Continuous

Tense so idno zna~ewe vo pra{alna

forma za planirawe na idni dejstva;

Present Continuous Tense

so idno zna~ewe vo

pra{alna forma

Where are you going

tonight?

- da mo`e da gi prepoznava, razbira i

upotrebuva prilozite za vreme na

Present Continuous Tense so idno

zna~ewe;

Prilozi za vreme na Present Continuous

Tense so idno zna~ewe

this evening, next

month...

- da mo`e da ja prepoznae fomata na

modalniot glagol should za davawe

soveti vo potvrdna forma;

Modalen glagol should

(potvrdna forma)

You should study

more.

- da mo`e da ja prepoznae fomata na

modalniot glagol should za davawe

soveti vo negativna forma;

Modalen glagol should

(negativna forma)

You shouldn’t eat

too much chocolate!

- da mo`e da gi prepoznava, razbira i

pravilno upotrebuva li~nite

objektivni zamenki;

Li~ni predmetni

zamenki

me,him,them....

- pravilno da ja razbere i primenuva

upotrebata na opisnite pridavki;

Opisni pridavki short,long,small...

- da mo`e da go prepoznae i pravilno

upotrebuva zapovedniot na~in kaj

glagolite;

Imperative Be quiet!

Don’t be late!

- da mo`e da ja prepoznava formata na

glagolot to be vo minato vreme vo

potvrdna forma;

Glagolot to be vo minato

vreme vo potvrdna

forma

I was at shool.

- da mo`e da ja prepoznava formata na

glagolot to be vo minato vreme vo

pra{alna i negativna forma;

Glagolot to be vo minato

vreme vo pra{alna i

negativna forma

Were you at the

party?

She wasn’t with us.

Page 9: Nastavna Programa 6 Odd

9

- da mo`e pravilno da gi podreduva

zborovite vo kratki re~enici.

Pravilen redosled vo

re~enicata

swim/He/very/can/

well

He can swim very

well.

Komponenta 3: JAZI^NI FUNKCII

Celi Sodr`ini Primeri Aktivnosti i metodi

U~enikot/ u~eni~kata:

-da mo`e da vodi ednostavna

komunikacija vo soodvetni govorni

situacii so primena na jazi~nite

funkcii na ova nivo na izu~uvawe na

jazikot, odnosno bliski na vozrasta.

Pretstavuvawe i

davawe podatoci za

sebe i po{irokoto

semejstvo i

prijatelite.

My name is Ana. I live in a

big house with my parents

and my sister.My mother is

a doctor and my father is a

teacher. My sister wants to

be a pop singer.

Igri vo dvojki (vodewe dijalog).

Aktivnosti vo grupi i dramatizacii.

Opi{uvawe na

li~nosti, fizi~ki

karakteristiki i

interesi.

She`s a very hard-working

person.

He`s very tall with long

blond hair.

They love skiing.

Iska`uvawe minati

dejstva

I was at the cinema last

night. Aktivnosti od tipot na pra{awa i

odgovori (raboti vo dvojki), naracija po dadena slika, Jazz Chants i sl.

Geografski poimi

(imenuvawe i

opi{uvawe)

My town is small and very

clean.

The Vardar is a very long

river.

Aktivnosti od tipot verbalno

iska`uvawe po dadeni sliki, posteri,

rabota vo dvojki ili grupi,

natprevari, Guessing game i sl.

Page 10: Nastavna Programa 6 Odd

10

There are two cinemas and

a theatre.

Imenuvawe na

u~ili{nite

predmeti vo {esto

oddelenie

Geography is my favourite

subject. We learn about

different countries.

I like History because we

learn about the past..

Aktivnosti od tipot verbalno

iska`uvawe po daden raspored i sl.

Imenuvawe muzi~ki

instrumenti i film

My brother plays the piano.

I can play the guitar but I

can’t play the violin.

Aktivnosti od tipot verbalno

iska`uvawe po dadeni sliki i

posteri, mimiki, simulacii na

dadena situacija i sl.

Barawe i davawe

sovet.

I have a test tomorrow.

You should study harder.

I’ve got a cold.

You should stay in bed and

rest.

Aktivnosti vo dvojki, dramatizacii i

sl.

Pora~uvawe hrana vo

restoran

-What would like to order?

- Pancakes and orange

juice, please

Ve`bi od tipot na pra{awa i

odgovori, simulacija na dadena

situacija i sl.

Pokanuvawe,

prifa}awe i

odbivawe

Will you come shopping

with me tomorrow?

Yes, of course.

I`m sorry, but I must study

for the test.

Rabota vo dvojki i sl.

Page 11: Nastavna Programa 6 Odd

11

Posakuvawe prijatni

praznici i

iska`uvawe razliki

vo proslavuvaweto

kaj nas i vo drugite

zemji

Have a nice holiday!

Happy Thanksgiving.

We cook turkey and

pumpkin pie on

Thanksgiving.

Simulirawe na govorna situacija na

tema praznici (nacionalni i verski

praznici i dr.).

Izrabotka na ~estitki za odredeni

praznici, simulacija na pretstava po

povod odreden praznik i sl.

Sugestii What shall we do now?

Let’s watch a film.

Rabota vo dvojki i sl.

Page 12: Nastavna Programa 6 Odd

12

Komponenta 4: SLU[AWE SO RAZBIRAWE

Celi Sodr`ini Primeri Aktivnosti i metodi

U~enikot/ u~eni~kata:

- da mo`e da go razbere

zna~eweto na leksi~kite

edinici predvideni za

izu~uvawe na ovaa vozrast;

Leksi~ka edinica

hard-working, lazy

shopping, going to the

cinema, playing football

village, mountain, river, …

drums, guitar, ….

cartoon, …

starter, main course, desert…

Halloween, April Fools’ day,

Christmas, …

Neverbalno reagirawe na: govoren pottik,

sliki, posteri, fle{ karti; igri od tipot Information gap, Hangman, Words from words,

Guess the words; pesni (pr. We wish you a Merry

Christmas, Jingle bells); rimuvalki i sl.

- da mo`e da razbere

ednostavni kusi iskazi;

- da mo`e da gi razbira

osnovnite nameri na svojot

sogovornik.

Ednostavni kusi

iskazi

He’s a very nice person.

They like shopping.

There are high mountains in

my country.

Sarah was at the cinema. She

always buys bread in the

supermarket.

Tom plays the drums.

We like cartoon network.

He is sending messages on

his mobile.

Ve`bi od tipot na soodvetno reagirawe na

slu{nati iskazi (od audiozapis ili od

nastavnikot, na pr.: dvi`ewe na teloto,

mimika); neverbalno reagirawe na

instrukcija/ iskaz od nastavnikot i sl.

Page 13: Nastavna Programa 6 Odd

13

Komponenta 5: GOVOREWE

Celi Sodr`ini Primeri Aktivnosti i metodi

U~enikot/u~eni~kata:

-pravilno da gi izgovara i

soodvetno da gi primenuva

leksi~kite edinici vo

ednostavni kusi iskazi

predvideni za ova nivo za

izu~uvawe na jazikot vo

ramkite na predvidenite

jazi~ni funkcii i

gramati~ki strukturi.

Geografski poimi

My father’s village is big/small.

There is a river. Aktivnosti od tipot na verbalno

povtoruvawe i producirawe na

ednostavni iskazni re~enici preku:

igrawe po ulogi, brojalki,

recitirawe i peewe, po mo`nost

prosledeno so dvi`ewa, u~estvo vo

kratki dijalo{ki situacii,

dramski izvedbi i raska`uvawe

prikazni kako potvrda za usvoenost

na leksikata i strukturite.

Fizi~ki

karakteristiki na

li~nosta

My best friend’s name is Mary. She

is 12. She’s got short brown hair,

blue eyes and she’s tall.

Dnevna rutina I always get up at 7 o’clock. I go to

school at 8 o’clock.

Naviki pri jadewe I always start my lunch with salad

My sister has a banana for dessert.

Muzi~ki instrumenti Ben plays the piano.

Praznici My favourite day is New Year’s

Eve.

We always get presents for

Christmas.

Tinejxeri i

tehnologija

I play computer games every day.

Page 14: Nastavna Programa 6 Odd

14

Komponenta 6: ^ITAWE SO RAZBIRAWE

Celi Sodr`ini Primeri Aktivnosti i metodi

U~enikot/u~eni~kata:

-da ~ita i razbira upatstva,

instrukcii, natpisi i poraki;

- da ~itawe so identifikuva-

we konkretni informacii vo

daden tekst;

- da ~ita za globalno

razbirawe na ednostavni kusi

iskazi (kusi narativni

tekstovi).

Upatstva, instrukcii,

natpisi, poraki i sl.

Konkretni

informacii vo daden

tekst

Kusi narativni

tekstovi

Read the text and answer the

questions!

Follow this direction to come to the

school!

Silence please!

Come to my birthday party!

The Vardar is a very long river in

Macedonia. It flows through Skopje

and Veles. Many people like

fishing.and often go there. There

are a lot of fish in the river......

...................................................

Ve`bi od tipot na glasno ~itawe

(vo grupa i individualno);

aktivnosti od tipot na povrzuvawe

na zborovi so sliki i predmeti;

povrzuvawe na ednostavni kusi

re~enici so sliki; stimulirawe na

~itawe so razbirawe (koristewe na

fle{ karti, sliki~ki, posteri,

Ve`bi od tipot True/False itn.).

^itawe tekstovi od razglednici,

kusi pisma, poraki i и-меил poraki,

soop{tenija za sekojdenvnite

situacii i kusi narativni

tekstovi.

Page 15: Nastavna Programa 6 Odd

15

Komponenta 7: PI[UVAWE

Celi Sodr`ini Primeri Aktivnosti i metodi

U~enikot/u~eni~kata:

– pravilno da pi{uva usno

usvoeni zborovi;

-da pi{uva kusi iskazi po

dadena zvu~na i vizuelna

informacija;

-da pi{uva kusi iskazi

(sostavi) na poso~ena ili

zamislena tema i

struktuirani idei so

pravilna upotreba na

interpunkciskite znaci.

Pravilno pi{uvawe

na zborovi i re~enici

po speluvawe i diktat

Ednostavni re~enici,

poraki, kusi opisi

Kusi sostavi (kratka

poraka, pismo, opis,

~estitka i sl.)

I like corn flakes and milk for

breakfast....

I go to the cinema every Saturday.

Come with us to the swimming

pool.

I visit Vevchani Carneval every

year. It is in January. It is

iteresting......

Ve`bi od tipot na dopolnuvawe na

zborovi so ispu{teni bukvi (igra

od tipot Hangman); ve`bi so

pi{uvawe na svoeto ime; igra od

tipot sostavuvawe na ednostavni

zborovi od dadeni bukvi so

izme{an redosled; pi{uvawe na

zborovi po dadeni sliki,

popolnuvawe na tekst so zborovi

koi nedostasuvaat spored upatstva

za pi{uvawe kusi re~enici;

popolnuvawe na tekst so zborovi

koi nedostasuvaat spored upatstva

za pi{uvawe kusi re~enici; -

pi{uvawe re~enici i mnogu kusi

tekstovi spored zvu~en model –

diktat. Stavawe zborovi vo

pravelen red vo edna re~enica i sl.

Pi{uvawe ~estitki, poraki na

razglednici, e-mail poraki;

Popolnuvawe formulari so li~ni

podatoci. Samostojno i zaedni~ko

osmisluvawe na tekstovi za sliki i

izrabotka na oddelenski vesnik

ili poster.

Page 16: Nastavna Programa 6 Odd

16

Komponenta 7: Kultura

Sodr`inite od Kultura se zastapeni vo site komponenti vo izu~uvaweto na jazikot, odnosno ne se izu~uvaat izolirano

kako posebna komponenta.

Celta e da se sozdade senzibilizacija za voo~uvawe na kulturolo{kite razliki i sli~nosti kako osnova za razvivawe na

tolerancija i empatija kon drugiot i razli~niot (na pr., preku imiwa, praznici, modeli na kulturno odnesuvawe, hrana,

pesni, igri, brojalki, komunikativni modeli, paralingvisti~ki elementi i dr.), organizirawe mali proslavi za

odbele`uvawe na Denot na blagodarnosta (Thanksgiving), Bo`ik, Aprilijada, Veligden i sl.

Celta e da se steknat interkulturni kompetencii za odnesuvawe imaj}i gi predvid kulturnite razliki; sozdavawe

~uvstvo za voo~uvawe na kulturnite razliki niz u~eweto i vospituvaweto i socijalizacija na sodr`inite kako osnova

za razvivawe po~it kon drugite lu|e i razli~nite raboti. Vo pristapot na nastavnite sodr`ini i temi, kako i

kulturolo{kite, vospitnite i sociolo{kite treba da se vodi smetka za odneсuvaweto vo razli~ni kulturi, obrabotka

na sodr`ini koi{to ovozmo`uvaat sporedba i socijaliziacija na makedonskata kultura so drugite kulturi.

4. DIDAKTI^KI PREPORAKI

Vo planiraweto na nastavata za {esto oddelenie predvid se zemeni sodr`inite vo nastavnite programi po drugite pred-

meti koi se izu~uvaat vo {esto oddelenie, odnosno po~ituvan e principot na me|upredmetno povrzuvawe po odnos na celite i

sodr`inite so akcent na integrirano povrzuvawe so sodr`ini od maj~iniot jazik.

Nastavata po angliski jazik za u~enicite na ovaa vozrast se zasnova na multisenzorno (vizuelno, auditivno, taktilno i

dr.) i holisti~ko u~ewe koe gi opfa}a kognitivnite, afektivnite i motornite aspekti na u~enicite, odnosno nastavnikot }e

gi integrira razli~nite komponenti so {to jazikot }e se u~i na funkcionalen na~in.

Soglasno gorenavedenoto vo stranskiot jazik ne mo`at da se izdvojat, odnosno ne mo`e da se planira brojot na ~asovite

po oddelni komponenti.

Nasproti karakteristikite na ranoto izu~uvawe na angliskiot jazik (I-III oddelenie), nastavata vo povisokite

oddelenija na osnovnoto obrazovanie (IV-VI oddelenie) postapno se orientira na kognitivnoto u~ewe so zgolemena

eksplikacija na jazi~nite strukturi so svesna primena na jazi~nite strukturi vo kontekst i postapno voveduvawe na

gramati~kiot metajazik. Vo ovoj period se nastojuva voedna~eno da se razvivaat govornata i pismena komunikacija. Toa zna~i

Page 17: Nastavna Programa 6 Odd

17

deka se obrnuva podednakvo vnimanie na site jazi~ni ve{tini: slu{awe i ~itawe vo ramkite na komponentata razbirawe, na

govorot kako od aspekt na govorna interakcija kako i od aspekt na govorna produkcija, t.e. na pi{uvaweto.

Nastavni sredstva:

- komplet od odobren u~ebni~ki sistem;

- paket prira~en materijal za nastavnikot (fle{-karti, posteri i dr.);

- kasetofoni/kaseti so pesni; kompjuter so soodveten softver; CD-ROM, TV so DVD;

- drugi izvori na u~ewe vo neposrednata okolina - predmeti vo prostorijata kade se izu~uva angliskiot jazik;

- Internet pristap, obrazovni softveri;

- spisanija za nastavnikot.

5. OCENUVAWE NA POSTIGAWATA NA U^ENICITE

Sledewe na postigawata na u~enicite

Vo tekot na nastavata redovno se sledat i vrednuvaat postigawata na u~enicite, se pribiraat pokazateli za nivnite

aktivnosti, motiviranosta za u~ewe, sorabotkata so drugite i sl. (formativno ocenuvawe). Sekoja aktivnost na ~asot pri koja

u~enicite ja iska`uvaat jazi~nata aktivnost, bilo na receptivno, reproduktivno ili produktivno nivo, dava mo`nost za

voo~uvawe na napredokot i negovo vrednuvawe. Toa zna~i deka evalvacijata se vr{i kako integralen del na samiot nastaven

~as, a ne kako izoliran ~in. Mnogu e va`no pri postapkite na proverka na znaeweto, kako i ocenuvaweto na u~enikot, tie

postapki da ne se razlikuvaat od voobi~aenite aktivnosti na ~asot, odnosno u~enicite ne treba posebno da se izdvojuvaat od

grupata pri proverkata na usnoto jazi~no reagirawe.

Bitno e pogolem akcent da se stavi na pozitivnite aspekti na napredokot na u~enicite, t.e. na ona {to u~enikot go znae,

a ne ona {to ne go znae. Va`no e sekoj napredok da se nagradi soodvetno, bidej}i na mladite u~enici im e potrebna povratna

informacija za ostvareniot uspeh, {to mo`e da bide usna pofalba ili pozitivna reakcija izrazena preku gest ili mimika

ili, pak, so nasmevka od strana na nastavnikot, nacrtan cvet i sl.

Vrednuvaweto na napredokot na u~enicite }e se vr{i opisno vo tekot na u~ili{nata godina pri {to nastavnikot ima

obvrska vo posebna tetratka kontinuirano da vodi zabele{ki za sekoj u~enik posebno za negovoto napreduvawe soglasno

Page 18: Nastavna Programa 6 Odd

18

komponentite na jazikot predvideni so nastavnata programa za {esto oddelenie. So cel na roditelite da im se ovozmo`i uvid

vo napreduvaweto na nivnite deca i vo nivniot proces na u~ewe po`elno e da se vovede Evropsko jazi~no portfolio koe

pridonesuva u~enicite da ja razvijat svesta kako u~esnici vo nastavniot proces. Portfolioto gi vodi kon sfa}aweto na

u~eweto kako proces na steknuvawe na znaewa i ve{tini vo koj aktivno u~estvuvaat. Pritoa gi pottiknuva na razmisluvawe za

uspe{nite strategii na u~ewe, za procenka na postignatite znaewa i ve{tini kako i za individualnite `elbi i planovi za

napreduvawe i u~ewe na stranskiot jazik.

Na krajot na prvoto polugodie vo {esto oddelenie i na krajot na u~ebnata godina, u~enicite }e bidat oceneti so

broj~ana ocenka.

6. PROSTORNI USLOVI ZA REALIZIRAWE NA NASTAVNATA PROGRAMA

Programata vo odnos na prostornite uslovi za realizacija se temeli na Normativot za prostor za I, II i III oddelenie i

na nastavnite sredstva za I oddelenie donesen od strana na ministerot za obrazovanie i nauka so Re{enie br.07-4061/1 od

31.5.2007 god.

Prostornite uslovi i opremenosta na u~ilnicite za uspe{na realizacija na Nastavnata programa za {esto oddelenie

treba da se vo soglasnost so op{tiot normativ za opremenost za realizirawe na nastavnite programi za {esto oddelenie.

Se prepora~uva, zaradi polesen vizuelen kontakt pome|u u~enicite, za da slu{ne podobro {to se zboruva i najoddale-

~eniot u~enik da ima pregled na u~ilnicata, klupite da bidat naredeni na sledniot na~in: pove}e klupi dobli`eni zaedno,

razni varijanti na bukvata ,,П“, kako i premestuvawe i grupirawe na stol~iwata po potreba (pri dramatizacija).

Page 19: Nastavna Programa 6 Odd

19

7. O^EKUVANI REZULTATI

Uчenikot/u~eni~kata:

- go razbira zna~eweto na leksi~kite edinici predvideni za usvojuvawe soglasno barawata na nastavnata programa i istite

mo`e da gi reproducira i upotrebuva vo soodvetni govorni situacii;

- razbira ednostavni iskazi od podra~jeto na neposrednaта li~na relevantnost;

- komunicira vo ednostavni i rutinski zada~i koi baraat ednostavna i neposredna razmena na informacii na poznati temi i

aktivnosti;

- opi{uva, se iska`uva koristej}i frazi i ednostavni iskazi so cel da go opi{e svoeto semejstvo, drugi lu|e, mestoto kade

`ivee i sl., pritoa koristej}i ednostaven jazik i gramati~ki strukturi soglasno barawata na nastavnata programa;

- ~ita i razbira ednostavni upatstva, instrukcii, natpisi i poraki;

- ~ita i identifikuva konkretni informacii vo daden tekst i globalno razbira kusi narativni tekstovi;

- pi{uva kusi sostavi (kratka poraka, pismo, opis, ~estitka), so pravilna primena na interpunkciskite znaci;

- ima informacii od kulturata na zemjite so angliski govoren jazik i drugi kulturi;

- koristi IKT vo sodr`ini od predmetot.

8. NORMATIV ZA NASTAVEN KADAR

- Zavr{eni studii po angliski jazik i literatura - nastavna nasoka, VII 1.

- Zavr{eni studii po angliski jazik i kni`evnost, VII 1.

- Zavr{eni dvopredmetni studii po makedonski i angliski jazik, VII 1.

- Zavr{eni studii po angliski jazik i literatura - druga nasoka i so zdobiena soodvetna pedago{ko-psiholo{ka i

metodska podgotovka na soodveten fakultet, VII1.

Page 20: Nastavna Programa 6 Odd

20

Потпис и датум на утврдување на наставната програма

Наставната програма по англиски јазик за VI одделение на деветгодишното основно образование, на предлог на Бирото за развој на образованието, ја утврди на ден Министер 05.11.2010 г. Арх. Бр. 07-668/3 Никола Тодоров