Nastanak evolucija i zvijezda

Download Nastanak evolucija i zvijezda

Post on 31-Jan-2017

220 views

Category:

Documents

3 download

TRANSCRIPT

 • ZVIJEZDE-NASTANAK I EVOLUCIJA

  Luli Slaven, dipl. ing.

  Europska UnijaUlaganje u budunostProjekt je sufinancirala Europska Unija izEuropskog socijalnog fonda

 • to je zvijezda?

  Moemo rei da su zvijezde vrue svijetlee kugle plina koje nastaju u nebulama (maglicama) i u kojima se energija oslobaa nuklearnim reakcijama.

  Svojstva zvijezda variraju unutar vrlo irokog opsega: - polumjer im moe biti 500 puta manji od Sunevog, ali i 1000 puta vei. (R=696 342 km)

  - masa im je izmedu 1/20 i 150 masa Sunca (M=1,9E30 kg) - povrinska temperatura od 3000 do 50000 K (T=5778K) - vrue zvijezde su plave, a hladne crvene. Sunce izmedu tih ekstrema i ini se utim.

 • Postoje objekti koji odstupaju od dosada navedenog, a ipak se nazivaju zvijezdama.

  neutronske zvijezde nisu plinovite smei patuljci nemaju vlastiti izvor energije Energija kojom zvijezde zrae stvara se u njihovom sreditu

  nuklearnim reakcijama

  Evolucija svake zvijezde ponajprije ovisi o tim reakcijama,nainu i brzini troenja nuklearnog goriva.

  Drugi vani (ne nuno nezavisni) parametri su masa i polumjer zvijezde, te njihova temperatura i intenzitet zraenja.

 • NASTANAKSVEMIRA Veliki prasak (engl. Big Bang) -nastaje iz singularnosti -temperatura1033 K,

  -gustoa 1096 kg/m3 -kvantni zakoni

  Iz energije spontano nastaje materija

  Svemir se iri i hladi -0.01 s nakon poetka temperatura pada na

  100 milijardi K i javljaju se p i n -poinju se formirati prve jezgre buduih atoma

 • PROTOZVIJEZDA

  Protozvijezda je zvijezda u nastajanju Nastanak je obino povezan sa nekim

  silovitim svemirskim dogaajem Takav dogaaj proizvede dovoljno energije

  da bi udarni valovi koji nastaju komprimirali meuzvjezdanu prainu u dovoljnoj mjeri da grav. sila postaje dominantna

 • PRVAFAZARAZVOJAZVIJEZDE

  Djelovanjem grav. sile poinje daljnje zgunjavanje materije

  Zgunjavanjem raste temperatura

  T=107 K zapoinje termonuklearna fuzija

  Poinje nuklearno sagorijevanje vodika u helij uz oslobaanje energije

 • Kada se vodik u sreditu pretvori u helij, u tom dijelu prestaju nuklearni procesi

  Nastalajesredinjajezgrahelija,nuklearnereakcijeseodvijauljusciokonje

  Sunceeutufazustiizaoko6milijardigodina

 • TERMONUKLEARNAFUZIJA

  Openitokodtermonuklearnefuzije,najakovisokimtemperaturama,lakejezgresespajajuuteeuzoslobaanjeenergije.

  E=c2m

 • fuzijafisija

  reljefmasa

 • FUZIJAVODIKAU1.FAZIRAZVOJAZVIJEZDE

 • Pojednostavljeniprikazp- pciklusa

  1. KORAK

  2.KORAK

  3.KORAK

 • Kada se u jezgri zvijezde iscrpi vodik pretvorivi se u helij, nastupa druga faza.

  U jezgri zvijezde vie se ne odvijaju nuklearniprocesi, jezgra se gravitacijski stee.

  Zbog toga raste temperatura.

  DRUGAFAZARAZVOJAZVIJEZDE

 • Kad temperatura u jezgri zvijezde dovoljno poraste, 108K,zapoinje fuzija triju jezgara helija u jezgru ugljika, uz emisiju gama zraenja.

  Odvija se fuzija ugljika i helija u kisik itd.

  Preostaje vanjska ljuska u kojoj nije iscrpljen vodik, pa u njemu i dalje tee fuzija vodika u helij.

 • Pri prijelazu iz 1. u 2. fazu zvijezda se uvelike iri.

  To e se za nekoliko milijardi godina dogoditi sa Suncem.

  Ono e se pritom toliko poveati da e progutati najblie planete i spriti Zemlju.

 • TREAFAZARAZVOJAZVIJEZDE Kada se u sredinjem dijelu zvijezde potroi sav ugljik

  , sredinji se dio ponovno gravitacijski stee i temperatura opet raste. Kada temperatura dovoljno poraste nastupa trea faza.

  Daljnjom fuzijom u sredinjem dijelu nastaju magnezij , silicij .... Oko te sredinje jezgre nalazi se prva ljuska u kojoj i dalje fuzijom helija nastaje ugljik, pa sljedea ljuska u kojoj fuzijom vodika nastaje helij. U iduim fazama nastaje fuzija sve teih i teih jezgara, sve dok u sredinjem dijelu zvijezde ne nastane eljezo. Stvara se jezgra preteno graena od atomskih jezgri eljeza i drugih jezgri sline mase. Oko toga oblikuju se ljuske koje sadre redom sve lake i lake jezgre to su blie povrini zvijezde.

 • Daljedolazidofuzijeusveteeelemente....

  itd.....svedo26Fe56.

 • Razvojzvijezdeovisionjenojmasi

 • MALEISREDNJEZVIJEZDE(poputSunca)nakontosesavvodikunjihovimsreditapretvoriuhelij,dospijevajuufazucrvenogdiva.

  Utakvimzvijezdamanemoe, zbogmanjemase,zapoetinovogravitacijskostezanjejezgre.

  Gustamasivnajezgraodvruegugljikanazivasebijelipatuljak,anajveidiomaterijebivezvijezde,kojiseveranijepoeoiriti,nastavljasesfernoiritimeuzvjezdanimprostoromuoblikuplanetarnemaglice.

  Nakon107 godinabijelipatuljakeseohladitiipostatismei patuljak .

 • ZVIJEZDAMALEMASE1. utipatuljak emitiraukastusvjetlost2. Crvenidiv sjajicrvenimsjajem3. Bijelipatuljak izgoriojesavhelij4. Crvenipatuljak5. Smei patuljak

  =>vjerojatnoovakvasudbinaoekujeinaeSunce

 • M57_The_Ring_Nebula NGC2392(Eskim)

  NGC7293

 • MASIVNEZVIJEZDE(smasom10putaveomodSunevemase)nastavljajuusvojimjezgramafuzijuuteeelemente,svedoeljeza.

  Daljnjestezanjejezgredovodidouruavanjaieksplozijekojasenazivasupernova, priemuseskorocjelokupnamaterijazvijezderazletiumeuzvjezdaniprostor.

  Akojezgrapreostalezvijezdenakoneksplozijeimamasuizmeu1,4i3Sunevemasepretvoritieseuneutronskuzvijezdu,aakojejezgrazvijezdemasivnijaod3Sunevemasepretvoritieseucrnurupu.

 • ZVIJEZDAVELIKEMASE1. Plavazvijezda temperaturanapovrini

  je25000C1. Plavisuperdiv2. Crvenidiv jezgra600milijunaC3. Supernova a)neutronskazvijezda

  b)crnarupa

 • SUPERNOVE

  sjaj im se povea mnogo vie nego kod galaksija.

  javljaju se rjee nego nove ako je u jezgri jako masivne

  zvijezde u termonuklearnoj fuziji dolo do eljeza, tlak u jezgri pada, sredite zvijezde se urui, a atmosfera odlijee u svemir. Od atmosfere preostaje samo maglica

 • 1987A- - uVelikomMagelanovomoblaku

 • toostajenakoneksplozijesupernove ?

  1.Neutronskazvijezda polumjera10-akkilometarakojabrzorotira(stotinjakputausekundi).Nekeneutronskezvijezdesevidekaopulsari.

  2. Crnarupa

 • CRNARUPA

  Crna rupa je prostor u kojem je velika masa zbijena u malom prostoru. Gravitacijsko polje je toliko jako da niti svjetlost ne moze izai van. Otuda i naziv crna rupa.

  Teoretski crne rupe mogu biti bilo koje veliine, od mikroskopskih do onih veliine Svemira.

 • HVALANAPANJI