narodne novine...organizacijska klasifikacija za proračun i proračunske korisnike narodne novine...

Click here to load reader

Post on 08-Jan-2020

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SKUPŠTINA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  ***

  8. ZAKON o prestanku važenja Zakona o

  porezu za obrazovanje i kulturu ...............10 9. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona

  o pripadnosti javnih prihoda Hercegbosanske županije .........................10

  10. ODLUKA o izboru i prestanku članstva u stalnim radnim tijelima Skupštine............11

  11. ODLUKA o razrješenju Županijskog javnog pravobranitelja..............................11

  VLADA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  12. UREDBA o plaćama ovlaštenih službenih

  osoba u Ministarstvu unutarnjih poslova .12 13. ODLUKA o izmjeni Odluke o plaćama u

  županijskim tijelima uprave i županijskim ustanovama...............................................13

  14. ODLUKA o visini osnovice boda za obračun plaća........................................... 13

  15. ODLUKA o visini naknade za topli obrok........................................................ 14

  16. ZAKLJUČAK o prestanku važenja Zaključka o načinu i uvjetima prodaje drvnih sortimenata u JP "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres ................................ 14

  MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

  17. PRAVILNIK o djelatnostima koje se mogu

  obavljati kao sezonski obrti ..................... 15 18. PRAVILNIK o obrtima koji se mogu

  obavljati u stambenim prostorijama….….15 19. PRAVILNIK o obrtima koji se mogu

  obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija………………….……………..15

  MINISTARSTVO FINANCIJA

  20. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

  za Proračun i proračunske korisnike

  NARODNE NOVINEHERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  Službeno glasilo

  GODIŠTE IX BROJ 2 LIVNO, 15. OŽUJKA 2004. godine

  PREGLED SADRŽAJA

 • Str. 10 - Broj 2 NARODNE NOVINE 15. ožujka 2004.

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  Hercegbosanske županije za 2004. godinu.......................................................22

  21. NAPUTAK o sudjelovanju općina po osnovi poreza na promet visokotarifnih proizvoda i naknada za putove iz cijene naftnih derivata i načinu raspoređenja tih prihoda......................................................25

  22. NAPUTAK o izvršavanju Proračuna s jedinstvenog računa riznice......................27

  23. NAPUTAK o blagajničkom poslovanju..39 24. INSTRUKCIJA o uplati vlastitih prihoda

  koje ostvare korisnici Proračuna Hercegbosanske županije .........................41

  VISOKA SUDBENA I TUŽITELJSKA VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

  25. ODLUKA o imenovanju jednog suca u

  Općinskom sudu u Livnu .........................51

  ***

  SKUPŠTINA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  Na temelju članka 26. točke e) Ustava Her-

  cegbosanske županije ("Narodne novine HBŽ", broj 3/96) i članka 98. Poslovnika Skupštine Her-cegbosanske županije ("Narodne novine HBŽ", broj 8/03), Skupština HBŽ na sjednici održanoj dana 20.02.2004. godine donosi

  ZAKON o prestanku važenja Zakona o porezu za obra-

  zovanje i kulturu

  Članak 1.

  Danom stupanja na snagu ovog Zakona pres-taje važiti Zakon o porezu za obrazovanje i kultu-ru ("Narodne novine HBŽ", broj 7/02) i propisi doneseni na osnovu Zakona koji uređuju pitanja poreza za obrazovanje i kulturu.

  Članak 2.

  Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama HBŽ". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija SKUPŠTINA Broj: 01-02-37/04 Tomislavgrad, 25. veljače 2004. godine

  Predsjedatelj Skupštine

  Dragan Bagarić

  ***

  Na temelju članka 26. točke e) Ustava Her-cegbosanske županije ("Narodne novine HBŽ", broj 3/96) i članka 99. stavak 1. Poslovnika Skupštine Hercegbosanske županije ("Narodne novine HBŽ", broj 8/03), sukladno članku 7. Za-kona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH i financiranju Federacije BiH ("Službene no-vine F BiH" broj 26/96, 32/98, 54/01 i 37/03), Skupština HBŽ na sjednici održanoj dana 20.02.2004. godine donosi

  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti

  javnih prihoda Hercegbosanske županije

  Članak 1.

  U Zakonu o pripadnosti javnih prihoda Her-cegbosanske županije ("Narodne novine HBŽ", broj 13/98 i 3/02) u članku 4. stavak 1. točke 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase: "1. 100% poreza na promet uvozne nafte i naf-tnih derivata i 75% poreza na promet ostalih odre-đenih domaćih proizvoda, 2. 100% poreza na promet domaće nafte i naf-tnih derivata i 75% poreza na promet ostalih odre-đenih domaćih proizvoda, 3. 100% poreza na promet nafte i naftnih deri-vata po tarifnim brojevima i 75% poreza na pro-met ostalih određenih proizvoda po tarifnim bro-jevima". Točka 12. briše se. Točke 13. i 14. postaju točke 12. i 13. Riječ "dobit" u točki 12. zamjenjuje se riječju "dobitke".

  Članak 2.

  U članku 7. stavak 1. u točkama 1. i 2. riječi "određenih" zamjenjuje se riječju "ostalih".

  U točki 3. iza riječi "promet" dodaje se riječ "ostalih".

  U točki 12. riječ "dobit" zamjenjuje se riječju "dobitke", a stavak 3. brisati.

  Članak 3.

 • 15. ožujka 2004. NARODNE NOVINE Str. 11 - Broj 2

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda Hercegbosanske župa-nije stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija SKUPŠTINA Broj: 01-02-38/04 Tomislavgrad, 25. veljače 2004. godine

  Predsjedatelj Skupštine Dragan Bagarić

  ***

  Na temelju članka 20.,98. i 99. stavak 1. Pos-lovnika Skupštine Hercegbosanske županije ("Na-rodne novine HBŽ", broj 8/03), Skupština HBŽ na sjednici održanoj dana 20.02.2004. godine donosi

  ODLUKU o izboru i prestanku članstva u stalnim radnim

  tijelima Skupštine

  I.

  Prestaje članstvo u stalnim radnim tijelima Skupštine Hercegbosanske županije: Anti Vrdoljaku u Odboru za obrazovanje, kultu-ru, sport i mlade Mladenu Jankoviću zbog činjenice smrti u slje-dećim radnim tijelima: Povjerenstvo za izbor i imenovanje, Zakonodav-no-pravno Povjerenstvo, Odbor za pravdu, opću upravu, lokalnu samoupravu, ljudska prava i slo-bode.

  II.

  U stalna radna tijela Skupštine, radi dopune, biraju se:

  U Povjerenstvo/Komisiju za izbor i imenova-

  nje: Ante Vrdoljak, član Zakonodavno-pravno povjerenstvo/komisija : Mate Kelava, član Odbor za pravdu, opću upravu, lokalnu samo-

  upravu, ljudska prava i slobode: Mate Kelava, član

  Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šu-marstvo:

  Zdravko Mamić, član Odbor za prostorno uređenje, stambeno-

  komunalnu politiku i infrastrukturu: Zdravko Mamić, član Odbor za obrazovanje, kulturu, sport i mlade: Mate Kelava, član

  III.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama HBŽ". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija SKUPŠTINA Broj: 01-02-39/04 Tomislavgrad, 26. veljače 2004. godine

  Predsjedatelj Skupštine Dragan Bagarić

  ***

  Temeljem članka 29. Zakona o javnom pravo-braniteljstvu ("Narodne novine HBŽ", broj 1/97 i 8/03) i temeljem članka 98. Poslovnika Skupštine HBŽ ("Narodne novine HBŽ", broj 8/03) Skupšti-na HBŽ na sjednici održanoj dana 20. 02. 2004. godine donosi

  ODLUKU o razrješenju Županijskog javnog pravobrani-

  telja

  Članak 1.

  Sofija Vrdoljak iz Livna, razrješuje se duž-nosti Županijskog javnog pravobranitelja radi da-vanja ostavke i prelaska na drugo radno mjesto.

  Članak 2.

  Županijski javni pravobranitelj razrješuje se danom, 29. 02. 2004. godine.

  Članak 3.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Narodnim novinama HBŽ".

 • Str. 12 - Broj 2 NARODNE NOVINE 15. ožujka 2004.

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija SKUPŠTINA Broj: 01-02-40/04 Tomislavgrad, 26. veljače 2004. godine

  Predsjedatelj Skupštine Dragan Bagarić

  ***

  VLADA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20. stavak 1. Zakona o Vladi Hercegbosanske župani-je ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96) i članka 154. stavak 1. Zakona o unu-tarnjim poslovima Kantona 10 ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 3/02 i 11/03), Vlada Hercegbosanske županije, na sjednici odr-žanoj 12. veljače 2004. godine, donijela je

  UREDBU o plaćama ovlaštenih službenih osoba u Minis-

  tarstvu unutarnjih poslova

  Članak 1.

  Ovom Uredbom uređuju se koeficijenti za plaće ovlaštenih službenih osoba u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10 (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva broj 02-1-02-15-1 od 29. travnja 2003. godine i 02-1-02-38-15 od 24. listo-pada 2003. godine te odredbama Uredbe o čino-vima i obilježjima u Ministarstvu ("Narodne no-vine Hercegbosanske županije", broj 4/03).

  Članak 2.

  Visina koeficijenta za plaće ovlaštenih služ-benih osoba utvrđuje se sukladno činu koji im je dodijeljen kako slijedi:

  - generalni inspektor za policiju 8,00 - glavni inspektor 7,40 - samostalni inspektor 6,80 - viši inspektor 6,20 - inspektor 5,80 - mlađi inspektor 5,00 - stariji narednik 4,40 - narednik 4,20 - stariji policajac 3,90 - policajac 3,70

  Članak 3. Koeficijenti za plaće službenih ovlaštenih o-

  soba iz članka 2. ove Uredbe uvećavaju se do 30%.

  Članak 4.

  Osnovnu plaću ovlaštene službene osobe čini umnožak koeficijenta koji je utvrđen za čin dodi-jeljen ovlaštenoj službenoj osobi i osnovice za obračun plaće, uvećane za 0,5% za svaku navrše-nu godinu radnog staža, a najviše do 20%. Osnovicu za obračun osnovne plaće utvrđuje Vlada Hercegbosanske županije posebnim propi-som.

  Članak 5.

  Ako je ovlaštena službena osoba raspoređena na radno mjesto za koje je utvrđen viši ili niži čin od čina kojeg posjeduje, osnovna plaća ovlaštene službene osobe obračunava se prema činu kojeg posjeduje.

  Članak 6.

  Vježbeniku za vrijeme trajanja vježbeničkog staža pripada koeficijent za obračun osnovne pla-će prema sljedećoj odgovarajućoj stručnoj spremi:

  - srednja stručna sprema 3,70 - viša stručna sprema 4,70 - visoka stručna sprema 5,88

  Članak 7.

  Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaju važiti odredbe Pravilnika o plaćama djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova, broj 02-1-131-75/97 od 15. listopada 1997. godine koje se odno-se na plaće ovlaštenih službenih osoba.

  Članak 8.

  Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Narodnim novinama Hercegbo-sanske županije", a primjenjivat će se od 1. siječ-nja 2004. godine. Bosna i Hercegovina

 • 15. ožujka 2004. NARODNE NOVINE Str. 13 - Broj 2

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija VLADA Broj: 01-02-23/04 Livno, 12. veljače 2004. godine

  Predsjednik Vlade Stipo Pelivan

  ***

  Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.

  stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske župani-je ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96) Vlada Hercegbosanske županije, na sjednici održanoj 12. veljače 2004. godine, donije-la je

  ODLUKU o izmjeni Odluke o plaćama u županijskim tije-

  lima uprave i županijskim ustanovama I

  U Odluci o plaćama u županijskim tijelima

  uprave i županijskim ustanovama ("Narodne no-vine Hercegbosanske županije", broj 6/03) stavak 2. članka 2. mijenja se i glasi:

  "Koeficijent iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se u vrijednostima, i to:

  1. Pomoćnik ministra, ravnatelj županijskog zavoda, tajnik Vlade 8,00

  -ostali dužnosnici koje imenuje Vlada Župani-je 7,439

  2. Za rukovodeće službenike koje postavlja ministar, odnosno ravnatelj:

  - savjetnik ministra, pomoćnik ravnatelja sa-mostalne županijske uprave i županijske ustanove odnosno savjetnik ravnatelja županijske uprave i županijske ustanove u sustavu županijskog minis-tarstva 7,255

  3. Za Službenike visoke školske spreme: - županijski inspektor 7,07 - načelnik odjeljenja i načelnik centra 6,79 - šef odsjeka, šef centra, šef biroa, šef grupe,

  šef računovodstva i ravnatelj škole, 6,48 - stručni suradnik, profesori i ostali djelatnici s

  VSS 5,88 4. Za službenike više školske spreme:

  - šef odsjeka, šef centra, šef biroa, šef grupe, šef pisarnice i šef računovodstva 5,3

  - nastavnici i ostali službenici s VŠS 5,1 - mlađi samostalni referent i VKV rad-

  nik 4,7 5. Za službenike srednje školske spreme: - šef grupe i šef pisarnice 4,00 - mlađi referent i KV radnik, administrativni

  djelatnik 3,7 - PK radnik 2,9 - NK radnik 2,7"

  II.

  Ova Odluka stupa na snagu danom objave u

  "Narodnim novinama Hercegbosanske županije", a primjenjivat će se od 1. siječnja 2004. godine. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija VLADA Broj: 01-02-16/04 Livno, 12. veljače 2004. godine

  Predsjednik Vlade Stipo Pelivan

  ***

  Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.

  stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske župani-je ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96) Vlada Hercegbosanske županije, na sjednici održanoj 12. veljače 2004. godine, donije-la je

  ODLUKU o visini osnovice boda za obračun plaća

  I.

  Utvrđuje se visina osnovice boda za obračun

  plaća za korisnike Proračuna Hercegbosanske žu-panije u iznosu od 98,00 KM (devedesetosam-konvertibilnihmaraka).

  Utvrđena visina osnovice boda iz prethodnog stavka obračunavat će se počevši od 1. siječnja 2004. godine.

  II.

 • Str. 14 - Broj 2 NARODNE NOVINE 15. ožujka 2004.

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  Za provedbu ove Odluke zadužuje se županij-sko Ministarstvo financija.

  III.

  Stupanje na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o visini osnovice boda za obračun plaća ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 4/03)

  IV.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbo-sanske županije". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija VLADA Broj: 01-02-17/04 Livno, 12. veljače 2004. godine

  Predsjednik Vlade Stipo Pelivan

  ***

  Na temelju članka 19. stavak 1. I članka 20.

  stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske žu-panije ("Narodne novine Hercegbosanske žu-panije", broj 2/96) Vlada Hercegbosanske žu-panije, na sjednici održanoj 12. veljače 2004. godine, donijela je

  ODLUKU o visini naknade za topli obrok

  I.

  Utvrđuje se visina naknade za topli obrok za

  korisnike Proračuna Hercegbosanske županije u iznosu od 6,00 KM (šestkonvertibilnihmaraka) po radnom danu za svakog stvarno zaposlenog dje-latnika.

  Utvrđena visina naknade iz prethodnog stavka obračunavat će se počevši od 01. siječnja 2004. god.

  II.

  Za provedbu ove Odluke zadužuje se župani-jsko Ministarstvo financija.

  III.

  Stupanje na snagu ove Odluke, prestaje važiti

  Odluka o visini naknade za topli obrok ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 4/03).

  IV.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Herceg-bosanske županije". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija VLADA Broj: 01-02-18/04 Livno, 12. veljače 2004. godine

  Predsjednik Vlade Stipo Pelivan

  ***

  Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.

  stavak 4. Zakona o Vladi Hercegbosanske žu-panije ("Narodne novine Hercegbosanske žu-panije", broj 2/96), Vlada Hercegbosanske žu-panije na sjednici održanoj 5. veljače 2004. godine, donijela je

  ZAKLJUČAK o prestanku važenja Zaključka o načinu i uvje-

  tima prodaje drvnih sortimenata u JP "Her-cegbosanske šume" d.o.o. Kupres

  I.

  Prestaje važiti Zaključak o načinu i uvjetima

  prodaje drvnih sortimenata u JP "Hercegbosanske šume" d.o.o. Kupres ("Narodne novine Hercegbo-sanske županije", broj 9/03).

  II.

  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom dono-šenja, primjenjivat će se od 1. siječnja 2004. godi-ne, a objavit će se u "Narodnim novinama Her-cegbosanske županije". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija VLADA Broj: 01-02-12/04 Livno, 05. veljače 2004. godine

 • 15. ožujka 2004. NARODNE NOVINE Str. 15 - Broj 2

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  Predsjednik Vlade

  Stipo Pelivan

  ***

  MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

  Na temelju članka 8. stavak 4. Zakona o obrtu ("Službene novine Federacije BiH" broj: 52/02. i 29/03.) i članak 21. Zakona o upravi ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 04/98) mi-nistar gospodarstva po prethodno pribavljenoj su-glasnosti Ministarstva graditeljstva, obnove, pros-tornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ-a broj: 07-23-01-01/04 od 10. 02. 2004. godine, donosi:

  PRAVILNIK o djelatnostima koje se mogu obavljati kao se-

  zonski obrti

  Članak 1.

  Ovim Pravilnikom propisuju se djelatnosti ko-je se mogu obavljati kao sezonski obrti.

  Članak 2.

  Djelatnosti iz članka 1. ovog Pravilnika su djelatnosti koje se smatraju sezonskim obrtima i mogu se obavljati do šest mjeseci unutar jedne kalendarske godine, neprekidno ili s prekidima.

  Članak 3.

  Kao sezonski obrt mogu se obavljati djelat-nosti koje su označene brojčanom oznakom razre-da i podrazreda sukladno Odluci o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Her-cegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 18/98) A/01.1 Uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnog bilja A01.11 Uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada A/01.12 Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala A/01.13 Uzgoj voća, oraha i sl. usjeva za pripre-manje začina i napitaka A/01.25.1 Uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčeli-njeg voska A/01.25.2 Skupljanje žaba, puževa i sl. A/01.41 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji A/02.01.2 Sječa drva i usluge povezane s njima B/05.01 Ribarstvo B/05.02 Mrijestilišta i ribnjaci

  DA/15.1 Proizvodnja, prerada i konzerviranje me-sa i proizvoda od mesa DA/15.20 Prerada i konzerviranje ribe i ribljih proizvoda DA/15.3 Prerada i konzerviranje voća i povrća DA/15.41 Proizvodnja sirovih ulja i masti DA/15.42 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti DA/15.43 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masnoća DA/15.51 Prerada mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda DA/15.52 Proizvodnja sladoleda i drugih zamrz-nutih smjesa DA/15/61 Proizvodnja mlinskih proizvoda-isključivo na tradicionalni način (u vodenicama) DA/15.81 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjes-tenine, kolača, savijača i sl. isključivo po starim (tradicionalnim) receptima DA/15.91 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića DA/15.93 Proizvodnja vina i grožđa DA/15.94 Proizvodnja jabukovače i vina od osta-log voća DA/15.95 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fer-mentiranih pića DN/36.22 Proizvodnja i popravak nakita i srodnih proizvoda od plemenitih metala F/45 Građevinarstvo I/61 Vodeni prijevoz K/71.22.1 Iznajmljivanje i davanje u operativni zakup (leasing) plovila kao što su čamci i brodovi za komercijalne svrhe, bez posada K/71.31.1 Iznajmljivanje i davanje poljoprivred-nih i šumarskih strojeva i opreme u operativni za-kup (leasing), bez rukovatelja K/71.32.1 Iznajmljivanje i davanje u operativni zakup (leasing) strojeva i opreme za građevinar-stvo, bez rukovatelja K/71.32.2 Iznajmljivanje skela i radnih platformi bez montaže i rasklapanja K/71.40 Iznajmljivanje predmeta za osobnu upo-rabu i kućanstvo (predmeta za zabavu, pedalina, sportske opreme, knjiga) M/80.41 Vozačke škole (obuka za jedrenje i plo-vidbu) O/92.33 Djelatnost sajmova i zabavnih parkova O/92.34.1 Djelatnost ostalih vrsta zabava, na dru-gom mjestu nespomenute: plesne škole i učitelji plesa; O/92.62.1 Djelatnost skijaških centara O/92.62 Ostale sportske djelatnosti, osim marina (organiziranja i vođenje športskih natjecanja na otvorenom ili zatvorenom prostoru za amatere ili profesionalce, djelatnosti vezane za propagandu, djelatnost samostalnih športaša ili atletičara, suda-

 • Str. 16 - Broj 2 NARODNE NOVINE 15. ožujka 2004.

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ca itd…, djelatnost škola za šport i rekreaciju; športsko - rekreativni ribolovi dr. O/92.72 Ostale rekreacijske djelatnosti O/93.01 pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krz-nenih proizvoda O/93.02 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje (u objektima sezonskog karaktera): masaža, mani-kiranje, pedikiranje, šminkanje i dr.) O/93/03 Djelatnost za poboljšanje fizičke kondici-je (u objektima sezonskog karaktera): kupelji, sa-une, solariji, toplice, saloni za mršavljenje, saloni za masažu, centri za održavanje tjelesne sposob-nosti i dr. O/93.05. Ostale uslužne djelatnosti: djelatnost čistača cipela, nosača, portira, osobnih čuvara, parkiranih automobila; uslužno piljenje drveta; uslužno pečenje plodina; obavljanje usluga poljo-privrednim strojevima; otkupne stanice;

  Članak 4.

  Fizička osoba može obavljati sezonski obrt ako ispunjava pored općih i posebne uvjete za obavljanje određene djelatnosti.

  Članak 5.

  Postojeći obrti mogu se obavljati kao sezon-ski, što će se evidentirati kroz upis promjene u obrtnom registru nadležnog tijela uprave u općini.

  Članak 6.

  Kontrolu uvjeta iz članka 3. ovog Pravilnika provodit će nadležna inspekcija.

  Članak 7.

  Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija Ministarstvo gospodarstva Broj: 05-01-02-75/04 Livno, veljača 2004. godine

  Ministar Anto Matić

  ***

  Na temelju članka 8. stavak 3. Zakona o obrtu ("Službene novine Federacije BiH" broj 52/02 i

  29/03) i članaka 21. Zakona o upravi ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 04/98) mi-nistar gospodarstva, po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva, obnova, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ-a broj 07-23-01-10/04. od 10. 02. 2004. godine, donosi

  PRAVILNIK o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim

  prostorima

  Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se djelatnosti ko-

  je se mogu obavljati u stambenim prostorijama, a koje se ne smatraju kućnom radinošću, kao i dje-latnosti koje se mogu obavljati u stambenim pros-torijama, a smatraju se kućnom radinošću kao i uvjeti za njihovo obavljanje.

  Članak 2.

  Popis djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama, a koje se ne smatraju kućnom radinošću, njihova brojčana oznaka djela-tnosti po SKD (Standarda klasifikacija djelatnosti) i naziv djelatnosti navedeni su u prilogu ovoga Pravilnika i njegovim su sastavnim dijelom.

  Članak 3.

  Kućna radinost predstavlja specifične obrte po načinu izrade predmeta, uglavnom primjenom tradicionalnih tehnika.

  Članak 4.

  Djelatnosti kućne radinosti spadaju u slobodne obrte.

  U obrascima prijave za upis u obrtni registar kućne radinosti, rješenjima i obrtnici-odobrenju za rad, rubrika "Naziv obrta" obvezno sadrži "KUĆNA RADINOST" ispred imena i prezimena obrtnika: ("KUĆNA RADINOST VL. ime prezime sjediš-te")

  Članak 5.

  Djelatnost kućne radinosti obavlja se samos-talno u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja a može se koristiti i pomoć članova zajedničkog kućanstva.

  Članak 6.

 • 15. ožujka 2004. NARODNE NOVINE Str. 17 - Broj 2

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  Nadležna općinska služba donosi propis za utvrđivanje načina i mjesta prodaje proizvoda ku-ćne radinosti, te drugim stimulativnim pogodnos-tima.

  Članak 7.

  Djelatnost iz članka 2. i 3. ovoga Pravilnika mogu se obavljati isključivo osobnim radom, te:

  • U obujmu i na način koji ne zahtjeva izmjenu postojećih uvjeta korištenja stam-benog prostora,

  • Na način koji neće ugrožavati kvalitetu življenja vlasnika i korisnika susjednih stambenih ili poslovnih prostorija,

  • Uz korištenje strojeva i opreme koje ne prelaze snagu i ostale karakteristike kućan-skih aparata,

  • Kao proizvodnja (izrada i dorada predme-ta) u manjim serijama ili unikatno, te pru-žanje usluga u manjem obimu.

  Osim djelatnosti iz članka 2. i 3. ovoga Pravil-

  nika, u stambenim prostorijama mogu se obavljati i druge djelatnosti čije obavljanje ne zahtjeva izmjenu postojećih uvjeta korištenja stambenog prostora, uz odobrenje ministarstva gospodarstva, a na prijedlog općinske službe nadležne za regis-traciju obrta, odnosno može se dati prijedlog za korekciju popisa uz adekvatno obrazloženje.

  Članak 8.

  Za obavljanje djelatnosti u stambenim prosto-rijama, koje se nalaze u sklopu stambenog objekta sa više stambenih jedinica, a pri čijem obavljanju nastaje pojačana buka, potrebno je osigurati sug-lasnost svih stanara.

  Članak 9.

  Kontrolu uvjeta iz članka 8. ovoga Pravilnika provodit će nadležne inspekcije.

  Članak 10.

  Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u

  "Narodnim novinama Hercegbosanske županije". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija Ministarstvo gospodarstva

  Broj: 05-01-02-75/04 Livno, veljača 2004. godine

  Ministar Anto Matić

  ***

  POPIS DJELATNOSTI KOJE SE MOGU OBAVLJATI U STAMBENIM

  PROSTORIJAMA, A KOJE SE NE SMATRAJU KUĆNOM RADINOŠĆU

  DB/17.40 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvo-da, osim odjeće DB/17.40.1 Proizvodnja gotovih tekstilnih proiz-voda za kućanstvo DB/18.10.1 Proizvodnja po mjeri odjeće od kože i imitacije kože DB/18.22.1 Proizvodnja ostale vanjske odjeće osim one šivane po mjeri od tkanog, pletenog i kukičanog tekstila, netkanog tekstila itd. za muš-karce, žene i djecu: dugih kaputa, odjela, komple-ta, kratkih kaputa, hlača, suknji. DB/18.22.2 Proizvodnja ostale vanjske odjeće šivene po mjeri od tkanog, pletenog i kukičanog tekstila, netkanog tekstila itd. za muškarce, žene i djecu: dugih kaputa, odjela, kompleta, kratkih ka-puta, hlača, suknji; šivanje po mjeri, uz naknadu ili po ugovoru DB/18.23 Proizvodnja rublja po mjeri od tkanog, pletenog ili kukičanog tekstila, čipke idt. za muš-karce, žene, djecu; košulja T-majica, dugih gaća, gaćica, pidžama, spavaćica, kućnih ogrtača, bluza, kombinea, grudnjaka, korzeta. DB/18.24.1 Proizvodnja odjeće za dojenčad i mladu djecu i športske odjeće (trenirki, skijaške odjeće, kupaćih kostima DB/18.30 Proizvodnja proizvoda od krzna: krzne-ne odjeće i pribora, spajanje krzna u druge oblike (ploče trake..) raznih proizvoda od krzna: prostir-ki, pokrivača, (nepunjenih) krpa za poliranje DB/19.20 Proizvodnja kožne galanterije sedlar-skih i remenarskih proizvoda: proizvodnja kovče-ga, torbi, torbica i sl.; proizvodnja remena za sa-tove, osim metalnih; proizvodnja raznih proizvoda od kože i sastavljanje kože od kožnih otpadaka DE/21.21 Proizvodnja papirne i kartonske amba-laže; proizvodnja ambalaže od valovitog papira i kartona (ljepenke); Proizvodnja modela za isjeca-nje ambalaže, etiketa i sl.; proizvodnja papirnatih vreća i vrećica DE/21.22 Proizvodnja papirnatih proizvoda za kućanstvo, higijenske i toaletne potrebe

 • Str. 18 - Broj 2 NARODNE NOVINE 15. ožujka 2004.

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE DE/21.23 Proizvodnja kancelarijskog materijala: omotnica (kuverti) i dopisnica; ukrasnih kutija, vreća, notesa koji sadrže određeni asortiman papi-ra za pisanje DE/22.15 Ostala izdavačka djelatnost: izrada gra-vura i razglednica; postera (plakata), reprodukcija umjetničkih djela DE/22.31 Umnožavanje zvučnih zapisa: umnoža-vanje sa mastrekopije gramofonskih ploča, kom-pakt diskova i traka s glazbenim i drugim zvučnim zapisima DE/22.32 Umnožavanje videozapisa: umnožava-nje sa masterkopije ploča, kompakt diskova i traka sa filmovima i drugim videozapisima DE/22.33 Umnožavanje kompjutorskih zapisa: umnožavanje s masterkopije sofwarea i podataka na disketama i trakama Proizvodnja G/52.7 Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo ukoliko nisu povezani s proizvodnjom, trgovinom na veliko ili trgovinom na malo G/52.71.1 Popravak čizama, cipela, kovčega i sl. proizvodnja od drugih materijala G/52.72 Popravak električnih aparata za kućan-stvo, uključujući radioopremu, televizijsku opre-mu i ostalu audioopremu i videoopremu G/52.73 Popravak satova i nakita G/52.74 Popravak bicikla, njihovih dijelova i op-reme, krpanje i manje prepravljanje odjeće K/70.11.1 Razvoj projekta nekretnina; poveziva-nje financijskih, tehničkih i fizičkih sredstava za ostvarivanje projekata nekretnina(radi kasnije prodaje), za stambene ili druge zgrade K/70.12.1 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina: stambenih zgrada i stanova, nestambenih zgrada, zemljišta K/70.20.1 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama (osim u turističke svrhe) kao što su stambene zgrade i stanovi, nestambene zgrade uključujući izložbene prostore, zemljišta K/70.31.1 Posredovanje u kupnji, prodaji, iznaj-mljivanju i procjeni nekretnina K/70 32.1 Agencije za ubiranje stanarine K/72.10 Pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardware-u) K/72.20 Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software-a) K/72.30.1 Obrada podataka upotrebljavajući kori-snikov ili vlastiti program; kompletnu obradu po-dataka, usluge unosa podataka, kontinuirano up-ravljanje i rad na opremi za obradu podataka koje pripadaju drugima K/72.40.1 Djelatnosti na izradi baze podataka: razvoj baze podataka, preuzimanje podataka iz raznih izvora

  K/72.40.3 Dostupnost baze podataka: pružanje podataka u određenom redu ili nizu, direktnim pretraživanjem ili pristupom (kompjuteriziranim upravljanjem) svakome ili određenim korisnicima, zavisno od tržišta K/72.50 Održavanje i popravak uredskih i knjigo-vodstvenih strojeva i računalnih sustava (računa-la) K/73.1 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u pri-rodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima K/73.2 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima K/74.12 Računovodstveni, knjigovodstveni i revi-zijski poslovi te poslovi poreznog savjetovanja K/74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja K/74.20.1 Savjetovanje i drugi poslovi u arhitek-tonskoj djelatnosti K/74.20.2 Izrada nacrta strojeva i industrijskih postrojenja K/74.20.3 Inženjering, projektni menadžment i projektiranje u arhitekturi i građevinarstvu K/74.20.5 Izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata sanitarne kontrole i kontrole zagađivanja i projekata akustičnosti K/74.70.3 Čišćenje dimnjaka, kamina, peći, šted-njaka, peći za spaljivanje, kotlova ventilacijskih i ispusnih cijevi K/74.82 Djelatnost pakiranja K/74.83 Tajničke i prevodilačke djelatnosti K/74.84.4 Modno dizajniranje tkanina, odjeće, obuće, nakita, namještaja i druge unutarnje de-koracije, ostalih modnih proizvoda, kao i drugih proizvoda za osobnu potrošnju K/74.84.6 Djelatnost unutarnjih dekoratera i aranžera K/74.84.8 Djelatnost dizajnera štandova K/93.02.2 Masaža lica, manikiranje, pedikira-nje, šminkanje…

  POPIS DJELATNOSTI KOJE SE MOGU OBAVLJATI U STAMBENIM PROSTORIJAMA, A KOJE SE

  SMATRAJU KUĆNOM RADINOŠĆU

  A/01.25.2 Uzgoj ostalih životinja na drugom mjestu ne spomenutih, kućni ljubimci (ptice, ribice,…) DA/15.81.2 Proizvodnju isključivo po starim (tradicionalnim) receptima: peciva, svježe tjes-tenine, kolača od savijača,… DB/17.21.1 Proizvodnju širokih tkanina od ruč-nih prediva

 • 15. ožujka 2004. NARODNE NOVINE Str. 19 - Broj 2

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  DB/17.22.1 Proizvodnju širokih tkanina od gre-banog vunenog prediva DB/17.23.1 Proizvodnju širokih tkanina od češ-ljanog vunenog prediva DB/17.24.1 Proizvodnju tkanina svilenog tipa DB/17.25.1 Proizvodnju ostalih tekstilnih tka-nina od lana, jute, konoplje, lika i specijalnih prediva te izrada ćilima, serdžada, pokrivača, prostirača, torbica i sličnih predmeta od tkanina DB/17.30 Dovršavanje tekstila DB/17.51.1 Proizvodnju tekstilnih prostirača za pod, uključujući one iglom rađene: rogožina, pokrivača tepiha, ponjava, vreća, zobnica,… DB/17.52 Proizvodnja užadi, konopaca, uplete-nog konca i mreža DB/17.54.1 Proizvodnja pozamanterije: proiz-vodnja uskih pletenih proizvoda, uključujući i tkanine koje sadrže osnovu bez potke, sastav-ljenu ljepilom; proizvodnja naljepnica, znač-ki,…; proizvodnja ukrasnog pribora: vrpci, resa, pompona (lopatica),…; proizvodnja tila i drugih mrežastih tkanina, čipki u metraži, u trakama ili u motivima vezenih tkanina DB/17.60.1 Proizvodnja pletenih i kukičastih tkanina: plišane i bukle tkanine, mrežaste tkani-ne i tkanine za prozorske zavjese pletene na «Rašel» i sličnim strojevima, ostale pletene i kukičane tkanine DB/17.71.1 Proizvodnja pletenih i kukičanih proizvoda: proizvodnja čarapa, uklj. Sokne taji-ce, hulahop čarape DB/17.72.1 Proizvodnju pletenih i kukičanih poluvera, jakni (kardigan, džersej) prsluka i sli-čnih proizvoda DB/18.22.2 Proizvodnja ostale vanjske odjeće, šivane po mjeri: izrada narodnih nošnji posebne namjene, uz naknadu ili po ugovoru, kao i šiva-nje za izložbe i slobodnu prodaju tih nošnji,… DB/18.24.2 Proizvodnja ostalih odjevnih pred-meta: šešira, kapa, rukavica, pojaseva, šalova, mašni, kravata, mrežica za kosu,…; krznenih pokrivala za glavu, obuće od tekstilnih materija-la bez dodatnih đonova DB/18.30 Proizvodnja proizvoda od krzna: iz-rada privjesaka, novčanika, pojaseva, torbica, futrola, kutija za cigarete i sl. DB/19.2 Proizvodnja kožne galanterije: izrada privjesaka, novčanika, pojaseva, torbica, futro-la, kutija za cigarete i sl. DB/19.30.2 Proizvodnja obuće po narudžbi i u malim serijama: izrada opanaka, papuča, sanda-la, uložaka za cipele i sl.

  DD/20.51 Proizvodnja ostalih proizvoda od dr-va: izrada drvenih drški i dijelova za alat, četki; drvenih kalupa za obuću, drvenih vješalica; dr-venih pribora za kuhinju, vješalica za odjela i šešire (zidnih i stojećih),; drvenih figurica i uk-rasa, intarzija; kutija za nakit, pribora za jelo i sl. proizvoda; drvenih špula, poklopaca, bobina, namota za konce i sl. tokarskih proizvoda; okvi-ra za slike i sl. DD/20.52 Proizvodnja proizvoda od pluta i ple-tarskih materijala: proizvodnja pletenica i proi-zvoda od pletarskih materijala (otirači, prostira-či, pregrade, podmetači); izrada korpi i dr. ple-tarskih proizvoda DE/21.25 Proizvodnja ostalih proizvoda od pa-pira i kartona (ljepenke), na drugom mjestu ne-spomenutih: izrada ukrasnih predmeta od papira i kartona; izrada sjenila za svjetiljke od papira i kartona; etiketa (naljepnica); bobina, špula, poklopaca, i sl. proizvoda od papira i kartona DE/25.24.2 Izrada sjenila za svjetiljke od plas-tike DI/26.15 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući i tehničku staklenu robu: proizvod-nja staklene robe koja se koristi u proizvodnji bižuterije; izrada staklenih sjenila za svjetiljke; slikanje na staklu,… DI/26.21.2 Proizvodnja i oslikavanje figura i drugih ukrasnih keramičkih predmeta (izrada suvenira) DJ/28.75.1 Proizvodnja metalnih proizvoda za kućanstvo i sitne metalne galanterije (noževa, sječiva, mlinova za kavu, šila i sl.) DN/36.30 Proizvodnja glazbenih instrumenata: ručna izrada (svirala, frula, dvojnica, gusala, gitara i sličnih instrumenata) DN/36.40 Proizvodnja športske opreme: isklju-čivo ručna izrada DN/36.50 Proizvodnja igara i igračaka: izrada lutaka, odjeće i pribora za lutke; životinja igra-čaka; prepariranja ptica i životinja DN/36.61 Proizvodnja imitacije nakita (bižute-rije), osim plemenitih metala DN/36.62.1 Proizvodnja metli, slikarskih četki-ca i četki DN/36.63.5 Proizvodnja kišobrana, suncobrana, štapova za šetnju, bičeva, palica za jahače, du-gmadi, kopči (drukera), patentnih zatvarača, «nitna» (velikih kopči),… DN/36.63.7 Proizvodnja proizvoda za osobnu uporabu: lula, češljeva, ukosnica, mirisnih ukra-sa, perika, lažnih brada, trepavica

 • Str. 20 - Broj 2 NARODNE NOVINE 15. ožujka 2004.

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE DN/36.63.10 Proizvodnja raznovrsnih proizvo-da: proizvodnja svijeća i ostalih sličnih predme-ta, izrada predmeta za uspomenu i suvenira, iz-rada umjetnog cvijeća od tkanine i papira i izra-da cvjetnih aranžmana od umjetnog i suhog cvi-jeća, predmeta za šalu, sita i rešeta, krojačkih lutaka,… K/74.70.1 Unutarnje čišćenje zgrada svih vrsta, uklj. urede , tvornice, trgovine, ustanove i druge poslovne i profesionalne prostorije, te stambene zgrade sa više stanova; pranje prozora;…

  ***

  Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o o-brtu ("Službene novine Federacije BiH" broj 52/02 i 29/03) i članaka 21. Zakona o upravi ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 04/98) ministar gospodarstva, po prethodno pri-bavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva, obnova, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ-a broj 07-23-01-10/04. od 10. 02. 2004. go-dine, donosi

  PRAVILNIK O OBRTIMA KOJI SE MOGU OBAVLJATI

  IZVAN POSLOVNIH I STAMBENIH PROSTORIJA

  Članak 1.

  Ovim Pravilnikom propisuju se djelatnosti koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambe-nih prostorija.

  Članak 2.

  Popis djelatnosti koje se mogu obavljati izvan poslovnih i stambenih prostorija a koje su označene brojčanom oznakom razreda i podrazre-da sukladno Odluci o standardnoj klasifikaciji dje-latnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Služ-bene novine Federacije BiH" broj 18/98) A/01.1 Uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja A/01.25.2 Skupljanje žaba, puževa i sl. A/01.3 Uzgoj usjeva i stoke (mješovito) A/01.41 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji A/01.42 Uslužne djelatnosti u stočarstvu, osim veterinarskih usluga A/01.50 Lov, stupičarenje i briga o divljači i od-govarajuće usluge A/02.01.1 Uzgoj i zaštita šuma A/02.01.2 Iskorištavanje šuma (sječa drveta i pro-izvodnja šumskih sortimenata kao: trupaca, jam-

  ske građe, cijepanog drveta, stupova, ogrjevnog drveta…) A/02.02 Šumske usluge CB/14.11 Vađenje kamena za građevinarstvo: vađenje kamena, gruba obrada i sječenje kamena za spomenike i građevinarstvo kao što su: mra-mor, granit, pješčenjaci,… CB/14.21 Vađenje šljunka i pijeska- jednostavniji poslovi: vađenje i bagerovanje industrijskog pi-jeska, pijeska za građevinarstvo i šljunka: lomlje-nje i drobljenje kamena, šljunka i pijeska CB/14.22 Vađenje gline i kaolina DG/24.14 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih kemikalija: proizvodnja drvenog ugljena DI/26.52 Proizvodnja vapna F/45.11 Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi: rušenje i demontaža zgrada i drugih obje-kata, raščišćavanje gradilišta, zemljani radova, priprema terena za rudarske radove, drenažni ra-dovi na gradilištu, drenažni radovi na poljoprivre-dnom i šumskom zemljištu F/45.21.1 Visokogradnja - izgradnja svih vrsta zgrada F/45.21.2 Niskogradnja - izgradnja svih vrsta ob-jekata u niskogradnji F/45.21.3 Održavanje objekata visokogradnje i njihovih dijelova F/45.22 Podizanje krovnih konstrukcija i pokriva-nje krovova F/45.22 Hidroizolacija krovova i balkona, hidroi-zolacijski poslovi F/45.23 Izgradnja autocesta i drugih prometnica, uzletišta u zračnim lukama i športskih terena F/45.24 Hidrogradnja i uređenje voda: građevin-ski radovi na manje zahtjevnim hidrograđevin-skim objektima (propusti, drenaže, uređenje vodo-tokova…) F/45.25 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu: bušenje i izgrad-nja bunara, iskop okna; zidanje i popločavanje kamenom; zidanje dimnjaka i industrijskih peći; armirački radovi, savijanje i ugradnja armature; montažu čeličnih elemenata, proizvedenih od dru-gih; montažu i demontažu skela i radnih platformi, montažu i podizanje konstrukcija na gradilištu F/45.31 Elektro instalacijski radovi: uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte: (električnih vodova i pribora, telekomunikacijskih sustava, električnog grijanja, protupožarnih alarma, alarma i sustava protiv provala, instalacija kućnih i osta-lih antena, montiranje liftova i pokretnih stepeni-ca, montiranje gromobrana) F/45.32 Izolacijski radovi: uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte toplotne i zvučne izo-lacije ili zaštite od vibracija

 • 15. ožujka 2004. NARODNE NOVINE Str. 21 - Broj 2

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  F/45.33 Postavljanje instalacija: uvođenje u zgra-de i druge građevinske objekte: (vode i vodovod-nih instalacija i druge sanitarne opreme, plinskih instalacija, opreme i vodova grijanja, ventilacije, hlađenje te klimatizacije zraka, sustava za vlaže-nje zraka, automatskih protupožarnih sustava za gašenje) F/45.34 Ostali instalacijski radovi: ostale instala-cije pri gradnji zgrada i manje zahtjevnih objekata (postavljanje rasvjete i signalnih sustava na ces-tama, željeznici, zračnim lukama, pristaništima i lukama) F/45.41 Fasaderski i štukatorni radovi F/45.42 Ugradnja stolarije: vrata, prozora, okvira za vrata i prozore, kuhinjske opreme, stepenica, opreme za prodavaonice i sl. od drveta ili drugih materijala (plastike, metala) proizvedenih od dru-gih; unutrašnji završni radovi kao što su plafoni drvene obloge zidova (lamperije), pomične preg-rade,… F/45.43 Postavljanje podnih i zidnih obloga: pos-tavljanje u zgradama i drugim objektima: (zidnih i podnih keramičkih, betonskih ili kamenih pločica, tapisona, linoleuma uključujući gumene i plastič-ne, podnih i zidnih obloga od teraca, mramora, granita ili škriljevaca, tapeta) F/45.44 Soboslikarski i staklarski radovi: unutar-nje i vanjsko bojenje zgrada; bojenje objekata nis-kogradnje; postavljanje stakala, ogledala,… F/45.45 Ostali završni radovi. montaža privatnih bazena za plivanje; čišćenje parom, pješčanim mlazom i sl., radovi na vanjskim dijelovima zgra-de i ostali završni radovi na zgradama G/52.72 Popravak električnih strojeva za kućan-stvo, uključujući radioopremu, televizijsku opre-mu i ostalu audioopremu i videoopremu (na licu mjesta) I/60.21.1 Prijevoz putnika u cestovnom prometu, redovni (linijski) I/60.22 Taksi služba I/60.24 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prome-tu I/61.1 Prijevoz putnika i tereta vodenim putem I/61.2 Riječni, jezerski i drugi prijevoz na unutar-njim vodenim putovima I/61.10.1 Prijevoz putnika morem i priobaljem: redoviti i izvanredni (linijski i slobodni); prijevoz brodovima za izlete, kružna putovanja ili obilaske čamcima, prijevoz trajektom ili taksi prijevoz na vodenim putovima I/61.20 Riječni, jezerski i drugi promet na unutar-njim vodenim putovima K/72.50 Održavanje i popravak uredskih i knjigo-vodstvenih strojeva i računalnih sustava (računa-la)

  K/74.40 Promidžba (reklama i propaganda): krei-ranje i postavljanje reklama na otvorenom prosto-ru npr. oglasnih ploča, panoa, saopćenja, izloga, izložbenih dvorana, oslikavanje automobila, auto-busa, tramvaja itd.; rasparčavanje ili odašiljanje oglasnog materijala ili uzoraka; aranžiranje izloga K/74.70 Čišćenje svih vrsta objekata: unutarnje čišćenje zgrada svih vrsta, uklj. urede, tvornice, trgovine, ustanove i druge poslovne i profesional-ne prostorije, te stambene zgrade sa više stanova; pranje prozora; čišćenje vlakova, autobusa, zrako-plova,… M/80.41 Vozačke škole O/92.53 Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata: rad botaničkih i zooloških vrtova, uključujući dječje zoološke vrtove, rad prirodnih rezervata, uključujući rezervate za zašti-tu divljači O/92.61 Rad športskih objekata za športska natje-canja, na otvorenome ili zatvorenom prostoru: nogometnih stadiona; plivačkih bazena i stadiona; igrališta za golf; boksačkih arena; arena i stadiona za zimske športove; terena i atletskih staza (objek-ti mogu biti ograđeni ili natkriveni i mogu imati tribine za sjedenje ili stajanje). O/92.62 Ostale športske djelatnosti, osim marina (organiziranje i vođenje športskih natjecanja na otvorenom ili zatvorenom prostoru za amatere ili profesionalce, djelatnosti vezane za propagandu, djelatnost samostalnih športaša ili atletičara, suda-ca itd…, djelatnost škola za šport i rekreaciju; športsko-rekreativni ribolov idr. O/95.05 Ostale uslužne djelatnosti: aktivnosti kao što su organiziranje počasne pratnje, osobnih pra-titelja, usluge zakazivanja sastanaka, usluge že-nidbenih posrednika;… P/95.00 Pružanjem privatnim kućanstvima sljede-ćih usluga: služavke, kuhari, poslužitelji, sobarice, batleri, pralje, vrtlari, čuvari, konjušari, vozači, pazikuće, guvernante, dadilje, učitelji, tajnice, itd.

  Članak 3.

  Za obavljanje obrta iz članka 2. ovog Pravil-nika, obzirom na djelatnost ovih obrta nisu potre-bni stambeni i poslovni prostori. Osim obrta iz članka 2. ovoga Pravilnika, izvan stambenih i pos-lovnih prostora mogu se obavljati i drugi obrti za čije obavljanje nisu potrebni stambeni i poslovni prostori.

  Članak 4.

  Kontrolu uvjeta iz članka 3. ovoga Pravilnika provodit će nadležna inspekcija.

 • Str. 22 - Broj 2 NARODNE NOVINE 15. ožujka 2004.

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  Članak 5.

  Ovaj pravilnik stupa na snagu danom ob-jave u "Narodnim novinama Hercegbosanske žu-panije". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija

  Ministarstvo gospodarstva Broj: 05-01-02-75/04 Livno, veljača 2004. godine

  Ministar Anto Matić

  ***

  ***

  MINISTARSTVO FINANCIJA

  Na temelju članka 3. stavak 3. Zakona o riznici u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH",

  broj 58/02), članka 47. Zakona o proračunima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) te članka 25. Zakona o upravi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj, 4/98), ministar financija Hercegbosanske županije, propisuje

  ORGANIZACIJSKU KLASIFIKACIJU za Proračun i proračunske korisnike Hercegbosanske županije za 2004. godinu

  Ministarstvo Proračunska Institucija

  Potrošačka jedinica

  Naziv

  10 Skupština Hercegbosanske županije 01 Skupština 0001 Skupština 11 Vlada-Stručne službe 01 Vlada-Stručne službe 0001 Vlada-Stručne službe 12 Ministarstvo unutarnjih poslova 01 Ministarstvo unutarnjih poslova 0001 Ministarstvo unutarnjih poslova Niže potrošačke jedinice 02 0001 Policijska uprava Livno 0002 Policijska uprava Tomislavgrad 0003 Policijska postaja Kupres 0004 Policijska postaja Glamoč 0005 Policijska uprava Drvar 0006 Policijska postaja Bos. Grahovo 13 Ministarstvo financija 01 Ministarstvo financija

 • 15. ožujka 2004. NARODNE NOVINE Str. 23 - Broj 2

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  0001 Ministarstvo financija 14 Ministarstvo pravosuđa i uprave 01 Ministarstvo pravosuđa i uprave 0001 Ministarstvo pravosuđa i uprave 02 Niže potrošačke jedinice-opć. sudovi 0001 Općinski sud Livno 0002 Općinski sud Tomislavgrad 0003 Općinski sud Drvar 03 Niže županijske jedinice-sudovi 0001 Županijski sud Livno 0002 Županijsko javno tužiteljstvo Livno 0003 Županijsko javno pravobraniteljstvo Livno 15 Ministarstvo gospodarstva 01 Ministarstvo gospodarstva 0001 Ministarstvo gospodarstva 16 Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i sporta 01 Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i sporta 0001 Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i sporta 02 Niže potrošačke jedinice-osnovne škole 0001 Osnovna škola-Ivan Goran Kovačić-Livno 0002 Osnovna škola-Fra Lovro Karaula-Livno 0003 Osnovna glazbena škola-Franjo Vilhar-Livno 0004 Osnovna škola-Ivan Mažuranić-Tomislavgrad 0005 Osnovna škola-Stjepan Radić-Prisoje TG 0006 Osnovna škola-Fra Mijo Čujić-Bukovica TG 0007 Osnovna glazbena škola Tomislavgrad 0008 Osnovna škola-Fra Franjo Glavinić-Glamoč 0009 Osnovna škola-Fra Miroslav Džaja-Kupres 0010 Osnovna škola-Dr. Ivan Merz-Drvar 0011 Osnovna škola-Don J. Gospodnetić-B.Grahovo 03 Niže potrošačke jedinice-srednje škole 0001 Gimnazija Livno 0002 Ekonomska škola Livno 0003 Srednja strukovna škola-S.S.Kranjčević Livno 0004 Gimnazija-Marko Marulić-Tomislavgrad 0005 Srednja strukovna škola Tomislavgrad 0006 Srednja škola Kupres 0007 Srednja škola-Tin Ujević-Glamoč 0008 Srednja škola Drvar

  17 Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog u-ređenja i zaštite okoliša

 • Str. 24 - Broj 2 NARODNE NOVINE 15. ožujka 2004.

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 01 Ministarstvo graditeljstva 0001 Ministarstvo graditeljstva 18 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopr. 01 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 0001 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 0002 Uprava za šume 19 Ministarstvo zdravstva, rada, skrbi i prognanih 01 Ministarstvo zdravstva, rada, skrbi i prognanih 0001 Ministarstvo zdravstva, rada, skrbi i prognanih 20 Uprava za pitanja branitelja 01 Uprava za pitanja branitelja 0001 Uprava za pitanja branitelja 21 Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove 01 Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove 0001 Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove 22 Direkcija robnih rezervi 01 Direkcija robnih rezervi 0001 Direkcija robnih rezervi 23 Ured za zakonodavstvo 01 Ured za zakonodavstvo 0001 Ured za zakonodavstvo 24 Uprava civilne zaštite 01 Uprava civilne zaštite 0001 Uprava civilne zaštite Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija Ministarstvo financija Broj: 03-01-14-4/04 Tomislavgrad, 19. siječnja 2004. godine

  Ministar Marko Đerek

  ***

  Na temelju članka 10. stavak 3. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercego-vine i financiranju Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 26/96, 32/98 i 54/01) i Zakona o pripadnosti javnih prihoda Hercegbosanske županije (“Narodne novine Hercegobosanske županije”, broj 13/98 i 3/02) te članka 25. Zakona o upravi Hercegbosanske županije (“Na-rodne novine Hercegobosanske županije”, broj 4/98), ministar financija, dana 25. rujna 2003. godine, donosi

 • 15. ožujka 2004. NARODNE NOVINE Str. 25 - Broj 2

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  NAPUTAK o sudjelovanju općina po osnovi poreza na promet visokotarifnih proizvoda i naknada za putove iz

  cijene naftnih derivata i načinu raspoređenja tih prihoda

  Članak 1.

  Ovim Naputkom utvrđuje se sudjelovanje pojedine općine Hercegbosanske županije u prihodima po os-novi poreza na promet visokotarifnih proizvoda i naknada za putove iz cijene naftnih derivata i način raspo-ređivanja tih prihoda.

  Članak 2.

  Raspored prihoda iz članka 1. ovog Naputka vršit će se na sljedeći način: I. 50% prihoda razmjerno broju stanovnika pojedine općine u ukupnom stanovništvu Hercegbo-

  sanske županije, na temelju posljednjih procjena i službeno objavljenih podataka:

  R. broj Općina Broj stanovnika % učešća

  1. 013- B. Grahovo 2.488 2,9713

  2. 027-Drvar 13.039. 15,5721

  3. 028-Tomislavgrad 27.746 33,1363

  4. 032-Glamoč 4.989 5,9582

  5. 052-Kupres 3.014 3,5995

  6. 055-Livno 32.457 38,7625

  Ukupno Hercegbosanska županija 83.733 100% II. 50% prihoda razmjerno ukupno ubranim porezima na promet pojedine općine Hercegbosanske žu-panije u 2002. godini:

  R. broj Općina Iznos % učešća

  1. 013- B. Grahovo 186.905,81 0,9720

  2. 027-Drvar 1.470.210,79 7,6458

  3. 028-Tomislavgrad 6.585.973,00 34,2345

  4. 032-Glamoč 537.040,36 2,7929

  5. 052-Kupres 1.031.060,29 5,3620

  6. 055-Livno 9.420.816,89 48,9928

  Ukupno Hercegbosanska županija 19.228.971,14 100% III. U skladu s točkama I. i II. preračunate prosječne stope sudjelovanja pojedinih općina u prihodi-ma iznose:

  R. broj Šifra općine i Općina I.% učešća II.% učešća prosječan

 • Str. 26 - Broj 2 NARODNE NOVINE 15. ožujka 2004.

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  % učešća

  1. 013- B. Grahovo 2,9713 0,9720 1,9717

  2. 027-Drvar 15,5721 7,6458 11,6090

  3. 028-Tomislavgrad 33,1363 34,2345 33,6854

  4. 032-Glamoč 5,9582 2,7929 4,3755

  5. 052-Kupres 3,5995 5,3620 4,4808

  6. 055-Livno 38,7625 48,9928 43,8777

  Ukupno Hercegbosanska županija 100% 100% 100%

  Članak 3.

  Za naloge doznaka s depozitnog računa Proračuna F BiH – Upi banka d.d. Sarajevo broj 154 001 2000153259 za vrstu prihoda 715122 - porez na promet duhanskih prerađevina, 715121- porez na promet nafte i naftnih derivata, 715123- porez na promet alkohola i alkoholnih pića, 715124- porez na promet bezalkoholnih pića, 715125- porez na promet kave i prerađevina od kave, 715126- porez na promet piva 715127- porez na promet nafte i naftnih derivata iz tarifnog broj 2. Tarife poreza na promet proizvo-da

  i za naloge doznaka sa depozitnog računa Proračuna F BiH – Upi banka d.d. Sarajevo broj 154 001 2000 257243 za vrstu prihoda 722533- naknada za putove iz cijena naftnih derivata u korist depozitnog računa Proračuna Hercegbosanske županije broj: 1705005000000232, oznaka šifre općine 055-Livno na nalogu, LT Gospodarska Banka d.d. (depozitna banka Proračuna HBŽ) će vršiti obradu naloga za iznos bruto doznake kroz šest naloga u skladu s pros-ječnim postotkom učešća pojedine općine iz točke III. članka 2. ovog Naputka i u skladu s odgovaraju-ćom šifrom općine za svaku navedenu vrstu prihoda.

  Članak 4.

  Ministarstvo financija – Sektor riznice će kroz fajl i izvode LT Gospodarske banke d.d. (depozitne banke Proračuna HBŽ) i izvode UPI Banke d.d. Sarajevo pratiti priliv i raspodjelu prihoda od navedenih poreza na promet visokotarifnih proizvoda i naknada za putove iz cijena naftnih derivata.

  Članak 5.

  Nalozi obrađeni na način određen u prethodnim člancima omogućavaju da se kroz program RAS-a izvrši pravilna raspodjela prihoda od poreza na promet visokotarifnih proizvoda i naknada za putove iz cijena naftnih derivata u skladu s kriterijima propisanim člankom 10. stavak 3. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH i financiranju Federacije BiH i Zakona o pripadnosti javnih prihoda Hercegbosanske županije.

  Članak 6.

 • 15. ožujka 2004. NARODNE NOVINE Str. 27 - Broj 2

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  Ovaj Naputak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama Hercegbosan-ske županije. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija Ministarstvo financija Broj: 03-15-6/03 Tomislavgrad, 25. rujna 2003. godine

  Ministar Marko Đerek

  ***

  Na temelju članka 59. stav 2. Zakona o prora-čunima – budžetima u Federaciji Bosne i Herce-govine ("Sl. novine Federacije Bosne i Hercego-vine", broj 20/98), ministar financija Hercegbo-sanske županije, d o n o s i:

  N A P U T A K o izvršavanju Proračuna s jedinstvenog

  računa riznice I – TEMELJNE ODREDBE Ovim naputkom propisuju se procedure i pos-tupci za: vođenje sustava Glavne knjige Riznice, kontrolu i upravljanje javnim rashodima i priho-dima, funkcioniranje Jedinstvenog računa Riznice, te prateća dokumentacija. Odredbe ovog naputka odnose se na Proračun Hercegbosanske županije (u daljem tekstu: Županija) i korisnike županij-skog proračuna koji primjenjuju i koriste jedin-stveni informacijski sustav za procesuiranje tran-sakcija javnih prihoda. U smislu ovog naputka temeljni izrazi koji se koriste imaju slijedeće značenje: 1. Sustav Glavne knjige Glavna knjiga je sustavna evidencija transakcija poslovnih događaja na nivou proračunskih klasifi-kacija organizacijske, ekonomske, funkcionalne i projektne. 2. Pomoćne knjige

  Pomoćne knjige služe za unos svih potrebitih detalja u svezi transakcija evidentiranih vrijedno-sno u Glavnoj knjizi i dijeli se na:

  - Pomoćne knjige za informacijski sustav

  Riznice i - Ostale pomoćne knjige, koje vode korisni-

  ci proračuna - budžeta za svoje potrebe, sukladno Pravilniku o knjigovodstvu pro-računa - budžeta Federacije BiH ("Služ-bene novine Federacije BiH", broj 6/99 i 6/02), (u daljem tekstu: Pravilnik o knji-govodstvu).

  Pomoćne knjige za informacijski sustav Riz-

  nice su:

  a) Pomoćna knjiga nabavki, b) Pomoćna knjiga obaveza prema dobavlja-

  čima, c) Knjiga obračuna plaća, d) Knjiga upravljanja novcem, e) Knjiga potraživanja.

  3. Računovodstveno polje Računovodstveno polje je skup podataka o tome na kojoj lokaciji se evidentira transakcija, na ko-jem kontu, te o kojoj se aktivnosti Vlade Županije radi. 4. Odgovornost za stvaranje obveza i unos

  podataka o transakcijama

  Odgovornost za planiranje i stvaranje obveza ostaje na rukovoditelju proračunskog korisnika (ili osobi koju on pismenim rješenjem ovlasti za te poslove), tj. isti je neovisan u tom dijelu, odnosno ograničen je samo visinom iznosa planiranog u godišnjem i operativnim proračunima.

 • Str. 28 - Broj 2 NARODNE NOVINE 15. ožujka 2004.

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  Odgovornost za nadzor stvaranja obveza nižih potrošačkih korisnika je na nadležnom ministar-stvu odnosno ovlaštenoj osobi tog ministarstva . Odgovornost za pravilnost i točnost unosa po-dataka ovisi od toga tko vrši taj unos. Ako se unos vrši kod Operativne jedinice korisnika, putem ra-dnih jedinica, ta odgovornost je na djelatniku koji je ovlašten za unos, a ako se unos vrši u Riznici, na temelju podataka iz navedenih obrazaca, za točnost unosa odgovara uposlenik Riznice ukoliko se podaci na obrascima ne slažu s podacima iz priložene dokumentacije. Osoba koja dobije ovlaštenje za rad u određe-nom modulu odgovorna je za točnost svih unese-nih podataka. Ta osoba može vršiti unos podataka samo na temelju pismenog dokumenta (narudžbe-nica, račun, nalog za knjiženje u Glavnoj knjizi) na kojem mora biti potpis ovlaštene osobe, kao suglasnost. Pod odgovornošću, u dijelu poslova unosa podataka, podrazumijeva se i ovlaštenje (lozinka), koje rukovoditelj daje pojedinom djela-tniku da može vršiti određene operacije u nekom modulu. 5. Rezerviranje sredstava

  Rezerviranje sredstava vrši se unosom poda-taka o budućoj (narudžbenica) i stvarnoj obvezi (račun) i to tako što računski na temelju instalira-nog programa, smanjuje iznos raspoloživih sreds-tava u proračunu i taj iznos automatski sam evi-dentira na određenom računu rezerviranja. II – PRORAČUN KAO PLAN PRIHODA I RASHODA U pogledu izrade prijedloga i donošenja pro-računa za jednu fiskalnu godinu, procedure su os-tale iste kao i prije uvođenja načina procesiranja javnih prihoda u riznici. Odjel za Proračun je obvezan usvojeni prora-čun, kao prvi obrađivač, unijeti u sustav Riznice kako bi se mogla vršiti kontrola, praćenje izvrše-nja proračuna i izrađivati potrebni izvještaji. Prilikom planiranja proračuna za određenu fiskalnu godinu, svaki korisnik proračuna obvezan je izraditi operativni proračun po mjesecima, u kojem će se rashodi planirani za određenu fiskal-nu godinu podijeliti po mjesecima prema dinamici i visini koju odredi sam korisnik proračuna vode-ći računa o tome u kojem mjesecu su određeni rashodi viši ili niži (npr. ako registracija službe-nog automobila nekog korisnika istječe u mjesecu rujnu, normalno je da se na troškovnom kontu za

  ove namjene, u operativnom proračunu, planira trošak baš u tom mjesecu). Operativne planove u sustav Riznice za svaki mjesec i za svakog korisnika unosi Odjel za pro-račun . Odjel za riznicu će procesuirati transakcije proračunskih korisnika i to do visine raspoloživih sredstava u operativnom – mjesečnom proračunu, pošto je ovaj odjel zadužen za operacionalizaciju usvojenog i unesenog proračuna u sustav. Stoga je i softverski riješeno da se dozvoljava trošenje sredstava do visine planirane i unesene za određeni mjesec, s tim, da ako iz prethodnog mje-seca preostane raspoloživih sredstava, ona se pre-nose u naredni operativni mjesec. Međutim, sred-stva iz narednog mjeseca ne mogu se prebacivati u tekući operativni mjesec. Operativno planiranje je pravo i obveza sva-kog proračunskog korisnika i s obzirom na ranije rečeno, svaki korisnik je dužan da što preciznije planira mjesečne rashode, jer od toga ovisi i bla-govremenost i kontinuiranost u izvršavanju nje-govih obveza prema dobavljačima i redovitost u isplati mjesečnih plaća. Isto tako korisnici proračuna dužni su da za planirane "vlastite prihode", planiraju i rashode, bez obzira da li se radi o prihodima ostvarenim prodajom robe i usluga trećim osobama ili župa-nijskim proračunskim korisnicima, pošto svaki "vlastiti prihod" prethodno iziskuje određena ula-ganja (u plaće, naknade, poreze, uredski materijal i druge izdatke, odnosno troškove). Kao osnova za planiranje ovih rashoda, prije svega, može poslu-žiti evidencija o vlastitim prihodima koju vodi Riznica u nadležnom ministarstvu financija, a o čemu izvješćuje svakog proračunskog korisnika. S JRR- transakcijskog računa Proračun HBŽ na koji se raspoređuju i javni prihodi ne može se isplatiti nijedan izdatak ukoliko nije odobren pro-računom i nekim drugim zakonima. III – NEPOSREDNI UNOS PODATAKA PUTEM RADNIH JEDINICA U RIZNICI 6. Operativna jedinica u informacijskom sus-

  tavu

  Operativna jedinica u informacijskom sustavu predstavlja cjelinu u okviru Riznice koja putem instaliranih radnih jedinica na različitim lokacija-ma on-line vezom samostalno vrši unos podataka o stvorenim obvezama i ispostavlja Riznici zah-tjeve za plaćanje. U okviru županijske Riznice

 • 15. ožujka 2004. NARODNE NOVINE Str. 29 - Broj 2

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  uspostavljene su tri operativne jedinice u informa-tičkom sustavu kao zasebne logičke cjeline i to:

  a) Operativna jedinica 1. –Riznica ostali b) Operativna jedinica 2. –MUP c) Operativna jedinica 3. –Osnovno i srednje

  obrazovanje

  IV – PROCESUIRANJE JAVNIH PRIHODA PUTEM JEDINSTVENOG RAČUNA RIZNICE Sukladno Zakonu o Riznici, prihodi županij-skih proračunskih korisnika se moraju uplaćivati na depozitni račun. Sav prikupljeni novac javnih prihoda prenosi se na transakcijske račune (koji su u okviru Jedinstvenog računa Riznice). Uvođenjem Informacijskog sustava financij-skog upravljanja stvoreni su uvjeti da se ukinu vlastiti žiro računi proračunskih korisnika i da se, po propisanim pravilima i procedurama, s tog Je-dinstvenog računa Riznice vrše sva plaćanja oba-veza svih korisnika.

  Informacijski sustav financijskog upravljanja osigurava da Ministarstvo financija HBŽ uspos-tavi Sustav glavne knjige Riznice, gdje se vrši evidentiranje svih transakcija i poslovnih aktiv-nosti, odnosno prihoda i izdataka, stanja i promje-na imovine, obveza i izvora vlasništva sukladno s propisanim kontnim planom i na nivou propisanih klasifikacija. Sukladno navedenom i sukladno Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda proračuna-budžeta i vanproračunskih fondova na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH", broj: 60/01, 7/02, 9/02, 17/02, 27/02, 66/02, 2/03, 8/03, 10/03 i 37/03 ) svi javni prihodi se za Her-cegbosansku županiju uplaćuju isključivo na Je-dinstveni račun Riznice (JRR) -depozitni račun Hercegbosanske županije . Ministarstva i korisnici proračuna koji imaju vlastite prihode , moraju te prihode uplaćivati na navedeni JRR- depozitni račun HBŽ.

  Ovi prihodi mogu biti u gotovini ili se uplaću-ju na depozitni račun kod banke. Prihode ostvarene u gotovini proračunski ko-risnici dužni su uplatiti na Jedinstveni račun pola-ganjem na depozitni račun, kao pazar, i to najkas-nije narednog radnog dana. Korisnici ne mogu tu gotovinu trošiti za izmirenje svojih obveza, jer bi se na taj način onemogućila cjelovita kontrola nad prihodima i rashodima.

  Plaćanje gotovinom propisano je posebnim Naputkom županijskog Ministarstva financija i samo se po tim pravilima može vršiti plaćanje, odnosno izmirivanje obaveza u gotovini. Kad su u pitanju prihodi koje kupci uplaćuju na depozitni račun Riznice potrebito je da prora-čunski korisnici daju naputke svojim kupcima, da na nalogu za plaćanje obavezno navedu oznaku organizacijskog koda kod korisnika i ekonomski kod , jer u protivnom, bez ovih podataka, korisnik neće moći dobiti informaciju o uplatitelju - svom kupcu, već će se automatski ovaj prihod pridodati ostalim javnim prihodima. Navedeni prihodi se utvrđuju na osnovi troška pružanja usluga, a uporaba takvih prihoda od stra-ne ministarstva ili korisnika proračuna koji ih prikupljaju moraju biti utvrđena godišnjim pro-računom i drugim zakonima .

  Uplatni nalozi kod uplata javnih prihodi za čije su ubiranje nadležna ministarstva ili prora-čunski korisnici HB županije moraju sadržavati najmanje:

  - odgovarajući identifikacijski broj uplatite-

  lja (trinaest znamenki) , - odgovarajuću šifru vrste prihoda i - odgovarajuću šifru proračunske-budžetske

  organizacije Bitno je napomenuti da je u nalogu za plaća-nje u polju, "Proračunska-Budžetska organizacija" predviđeno unošenje podataka sa sedam znamen-ki, mada je propisano da organizacijski kod mora imati osam znamenki, što u ovom slučaju znači da korisnik treba upozoriti svog kupca da u polju “Proračunska-Budžetska organizacija” treba upi-sati kod bez pete znamenke. Softver je tako kon-cipiran da prepoznaje o kojem se proračunskom korisniku radi i taj kod od sedam znamenki au-tomatski prebacuje na odgovarajući kod s osam znamenki. Nadležna ministarstva i proračunski korisnici odgovorni su za točno, potpuno i blagovremeno uplaćivanje svih javnih prihoda i naknada na JRR. 7. Potraživanja od kupaca

  Riznica HBŽ vodi evidenciju u Glavnoj knjizi o naplaćenim vlastitim prihodima po korisnicima proračuna . Evidentiranje transakcija po osnovu potraži-vanja od kupaca korisnik vrši na dvije lokacije: putem modula Glavne knjige – i putem modula pomoćne knjige potraživanja.

 • Str. 30 - Broj 2 NARODNE NOVINE 15. ožujka 2004.

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE Pomoćna knjiga potraživanja nije integrirana s Glavnom knjigom iz razloga da se eliminira dvos-truko knjiženje prihoda po istom osnovu. To znači da se uneseni podaci u ovu pomoćnu knjigu neće transferirati u Glavnu knjigu, kao što je to slučaj sa podacima iz drugih pomoćnih knjiga, već će isključivo služiti samom korisniku za njegovu evidenciju i kontrolu blagovremenosti i pravilnos-ti uplate od strane njegovog kupca. To znači da će se evidentiranje potraživanja od kupaca i zatvara-nje tog potraživanja po izvršenoj uplati vršiti na sljedeći način:

  1. U pomoćnoj knjizi potraživanja korisnik unosi sve podatke s izdanih računa (za svaki račun posebno), kako bi se osigurali podaci o kupcu, vrsti prodate robe ili uslu-ge, iznosu i drugi potrebiti podaci. Nakon toga, ovlaštena osoba za unos podataka u Glavnu knjigu, otvara nalog za knjiženje i unosi zbirni iznos svih potraživanja knjiže-njem na teret potraživanja od pravnih oso-ba u korist ostalih razgraničenih prihoda (sukladno s Naputkom županijskog Minis-tarstva financija o procesiranju transakcija po osnovi promjena stalnih sredstava, zali-ha, potraživanja i blagajničkog poslova-nja).

  2. Depozitna banka o izvršenoj uplati na de-pozitni račun, obavještava Riznicu putem izvoda u kojem je evidentirana uplata pot-raživanja od kupca na određenom organi-zacijskom kodu. Izvod banka dostavlja e-lektronskim putem. U odjeljenju RAS-a vrši se razdvajanje i grupiranje podataka o izvršenim uplatama u pojedinačne fajlove na temelju organizacijskih kodova i putem interfejsa se formiraju izvještaji po istom, koji se zatim dostavljaju svakom proračun-skom korisniku i Riznici. U Riznicu se ša-lju sumarni podaci na nivou organizacijske jedinice radi knjiženja u Glavnoj knjizi na teret žiro-računa, u korist vlastitih prihoda (određene organizacijske jedinice).

  3. Po primljenoj informaciji iz prethodne toč-ke korisnik proračuna vrši zatvaranje otvo-renih stavki na računu potraživanja (sukla-dno sa spomenutim naputkom), a zatim vr-ši zatvaranje otvorenih stavki uparivanjem i u svojoj pomoćnoj knjizi.

  4. Na temelju evidencije iz svoje pomoćne knjige korisnik je dužan Riznici svakog de-setog u mjesecu dostavljati tabelarni izvještaj koji obvezno mora sadržavati sljedeće podatke:

  - Naziv ili ime i prezime kupca, - Datum izrade i unosa računa-fakture u

  pomoćnu knjigu, - Datum nastanka DPO za svako potra-

  živanje, - Podatak o izmirenim obavezama za

  svakog kupca, - Podatak o visini neizmirenih obveza i

  vremenu prekoračenja roka za izmi-renje obveza (izraženo u danima).

  5. Staranje o naplati potraživanja ostaje na

  korisniku proračuna, što podrazumijeva staranje o blagovremenosti uplate prihoda od strane kupca i eventualno utuživanje kupca zbog neplaćanja. Ovo iz razloga što je korisnik planirao i realizirao trošak za te "vlastite prihode", a koji su plaćeni na osnovu računa njegovog dobavljača.

  6. Odjel Riznice –Šef računovodstva u Mini-

  starstvu financija dužan je primljene izvještaje o stanju potraživanja od korisni-ka, analizirati – usporediti sa stanjem u Glavnoj knjizi. Ako se ustanovi da određe-no potraživanje nije naplaćeno duže od šest mjeseci od nastanka DPO-a, Riznica će naložiti odnosnom proračunskom korisniku da izvrši zatvaranje potraživanja knjiženja u Glavnoj knjizi, terećenjem konta 391191 – Razgraničeni ostali prihodi, a odobre-njem konta 131111 – Potraživanja od prav-nih osoba.

  Instrukcije o uplati vlastitih prihoda koje os-

  tvare korisnici Proračuna Hercegbosanske župani-je donijet će Ministar financija. Proračunskim korisnicima iz oblasti sudstva (sudovima) može se otvoriti poseban račun za ču-vanje depozita (deponiranje) sredstava od jamče-vina ili zaplijenjenih novčanih sredstava. Kod otvaranja posebnog računa iz stavka 1. ovog članka, ministarstvo financija će s bankom sačiniti ugovor. Ugovor treba sadržavati odredbu da se prijenos ili trošenje sredstava može vršiti na temelju akta (rješenja, presude) suda koji je polo-žio sredstva, odnosno kod kog se vodi kazneni postupak. Potpisnici za trošenje sredstava su nad-ležna osoba proračunskog korisnika i ministar fi-nancija.

  Županijski ministar financija je supotpis-nik na svaki ispostavljeni nalog za trošenje – pri-jenos sredstava.

 • 15. ožujka 2004. NARODNE NOVINE Str. 31 - Broj 2

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  V – NOVČANI TIJEKOVI RIZNIČNOG SUSTAVA POSLOVANJA Osnovni uvjet rizničnog načina rada je da se transakcije u Riznici knjiže isključivo vrijednos-no, što znači da je obaveza i pravo korisnika da zalihe, sitan inventar i stalna sredstva knjiže po vrsti i količini u svojim pomoćnim knjigama. Vrijednosne transakcije koje se evidentiraju u Riznici unose se po procedurama i koracima pro-pisanim u korisničkim priručnicima za svaki mo-dul posebno. Stvaranje obaveza je pravo korisnika, s tim da je ovo pravo ograničeno visinom raspoloživih sredstava u proračunu tog korisnika, kao i pravi-lima propisanim zakonom i drugim propisima koji se odnose na nabavku i stvaranje obveza. U rizničnom poslovanju, radi evidentiranja rezerviranja sredstava po budućoj i stvarnoj obve-zi i kontrole novčanih tijekova, softverski je insta-lirano, u svakom modulu, računovodstveno polje koje se sastoji od šest elemenata – polja i to: FOND ORGANIZACIJA KONTO SUB-ANALITIČKI KONTO FUNKCIJA PROJEKT U prva dva elementa upisuje se lokacija nas-tanka i knjiženja budućih i sadašnjih obveza i to: u prvom polju (koje ima dvije znamenke) softverski se upisuje kod 01 koji označava da se radi o op-ćem fondu, a u drugo polje se unosi organizacijski kod proračunskog korisnika s osam znamenki od kojih prve četiri označavaju kod dotičnog prora-čunskog korisnika, a druge četiri označavaju kod njegove potrošačke jedinice. To znači da se evi-dentiranje transakcije uvijek radi s kodom od o-sam znamenki, odnosno na nivou potrošačke jedi-nice. Sljedeća dva elementa (polja) računovodstve-nog polja služe za unošenje ekonomskog koda, s tim da se u trećem polju upisuje konto na kojem

  će se evidentirati transakcija i to uvijek analitički konto s šest znamenki iz kontnog plana (nikako oznaku podgrupe s nulom na kraju), a u četvrto polje upisuje se subanalitički konto, kojeg otvara Riznica na pismeni zahtjev korisnika. Subanalitič-ki konto ima u stvari šest znamenki (gdje prve dvije softverski slovnim znamenkama označavaju o kojem se proračunskom korisniku radi i taj je element povezan s već unesenim podatkom o or-ganizacijskom kodu), tako da se za subanalitiku unosi ukupno šest znamenki koje je odredila Riz-nica. U peto polje unosi se funkcionalni kod s četiri znamenke u cilju evidentiranja aktivnosti Vlade Županije. Šesto polje predviđeno je za praćenje podata-ka o projektima – programima, za što je osigurano sedam znamenki. Podaci o organizacijskom kodu, analitičkom kontu i funkcionalnom kodu su propisani Pravil-nikom o knjigovodstvu i obvezno se unose u raču-novodstveno polje, dok se kodovi o subanalitici i projektu unose kad za to korisnik iskaže potrebu i kad Riznica odredi i unese kodove za iste. Sukladno sa strukturiranjem pomoćnih knjiga za informacijski sustav u softveru su instalirani moduli putem kojih korisnici proračuna (koji ima radnu jedinicu povezanu s Riznicom) ili ovlašteni djelatnici u Riznici, unose podatke za evidentira-nje određenih transakcija javnih prihoda. Tako postoje:

  - Modul nabavki, - Modul obveza prema dobavljačima, - Modul Glavne knjige, - Modul poravnanja gotovine, - Modul potraživanja.

  Djelatnici koji opslužuju radne jedinice u

  Informacijskom sustavu FIMS, moraju imati ovla-štenja za vršenje određenih operacija u modulu nabavki, modulu obaveza prema dobavljačima, modulu potraživanja i modulu glavne knjige, suk-ladno s korisničkim priručnicima, napucima i in-strukcijama županijskog Ministarstva financija. 8. Procesuiranje nabavki

  Pravilo je da se roba i usluge nabavljaju putem narudžbenice, osim u izuzetnim slučajevima kao što su komunalne usluge, hitne nabavke kod poz-natih dobavljača i slično. Kad se ukaže potreba za nabavom određene vrste robe ili izvršenjem neke usluge od strane

 • Str. 32 - Broj 2 NARODNE NOVINE 15. ožujka 2004.

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE dobavljača, osoba koja rukovodi nabavkama pro-računskog korisnika ili osoba koju rukovoditelj proračunskog korisnika pismeno ovlasti:

  1. Provjerava raspoloživa sredstva na svojoj proračunskoj alokaciji. Provjera se vrši, na temelju podataka iz pismenih izvještaja o raspoloživim sredstvima koje prora-čunskom korisniku dostavlja nadležna Operativna jedinica za unos, odnosno ra-čunovodstvo, jednom tjedno ili na zahtjev proračunskog korisnika .

  2. Nakon provjere raspoloživosti sredstava

  popunjava se i od ovlaštene osobe potpisu-je Obrazac 1. koji kao takav predstavlja pismeni zahtjev proračunskog korisnika . Zahtjev mora imati sve elemente koji su potrebni za unos podataka na narudžbenici, podrazumijevajući i podatke o dobavljaču, vrsti, količini i cijeni robe ili usluga.

  3. Potpisani zahtjev se nosi u nadležnu Ope-

  rativnu jedinicu za unos na daljnju obradu. Obrada se sastoji od : a) unosa zahtjeva za nabavu u Modul

  nabave, b) provjera raspoloživih sredstava, c) automatskog rezerviranja sredstava za

  tu nabavu d) ispis narudžbenice i e) slanja dobavljaču.

  Treba znati da , ukoliko na alokaciji proračunskog korisnika nema dovoljno raspoloživih sredstava , zahtjev odobren od strane ovlaštene osobe prora-čunskog korisnika se stavlja na čekanje u sustavu i ubuduće se može rješavati prema prioritetima koje sam korisnik odredi. Ukoliko na alokaciji prora-čunskog korisnika ima dovoljno raspoloživih sredstava , sustav prema navodima iz zahtjeva rezervira potrebna sredstva i ispisuje narudžbeni-cu, koja je jedini važeći dokument i samo se ona može poslati dobavljaču. Ispis narudžbenice se vrši u dva primjerka. Narudžbenice se potom dos-tavljaju rukovoditelju na ovjeru i potpis i tek pos-lije potpisivanja jedan primjerak se dostavlja u Operativnu jedinicu za unos u sustav i vrši njeno odobravanje u sustavu. Drugi primjerak (potpisa-ne) narudžbenica dostavlja se dobavljaču.

  4. Račun (faktura) za pristiglu robu ili izvr-

  šenu uslugu najprije se kod proračunskog korisnika provjerava.

  5. Potpisani račun nosi se u nadležnu Opera-tivnu jedinicu na obradu i daljnje procesui-ranje što podrazumijeva :

  a) uparivanje računa s prethodno unese-

  nom narudžbenicom, b) odobravanjem ranije rezerviranih

  sredstava,

  6. Plaćanje računa u Riznici koje vrši služba za plaćanje.

  Povratne informacije o izvršenim plaćanjima ta-kođer se mogu dobiti iz izvještaja iz nadležne O-perativne jedinice za unos podataka ili od službe za plaćanje u Riznici. Softver za uredsko poslovanje omogućio je unos standardne narudžbenice (koja može, a ne mora biti temeljena na ponudi dobavljača), kao i unos ugovora po kojima se kasnije izrađuju na-rudžbenice. Postoje dvije vrste takvih ugovora i to:

  1. Otvorena narudžbenica i 2. Ugovorena narudžbenica.

  Otvorena narudžbenica je u stvari dugoročni

  ugovor sa nekim dobavljačem koji sadrži popuste u cijeni ovisno o količini kupljene robe. Na prim-jer:

  - do kupljenih 50 komada robe – nema po-

  pusta, - za kupljenu robu u količini od 51 – 100

  komada, popust na cijenu je 2%, - za kupljenu robu od 101 – 200 komada

  popust na cijenu je 5%, i tome slično.

  Stoga se kod unosa otvorene narudžbenice ne unosi količina i cijena, već samo ukupno ugovo-reni iznos nabavki i ugovoreni popusti. Nakon toga, po ukazanoj potrebi za nabavom izrađuje se standardna narudžbenica, koja se po-vezuje generiranjem s otvorenom narudžbenicom. Ugovorena narudžbenica je ugovor s dobav-ljačem o glavnim stavkama nabavke u kojima nije definiran rok do kada traje taj ugovor. Pri unosu ovog ugovora unose se podaci o dobavljačima i dogovorenim stavkama. I ova narudžbenica se prilikom nabave povezuje generiranjem u momen-tu izrade standardne narudžbenice o toj nabavci. Napominje se da unošenje otvorene i ugovo-rene narudžbenice (kao posebnih vrsta ugovora sa

 • 15. ožujka 2004. NARODNE NOVINE Str. 33 - Broj 2

  HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

  dobavljačem) ne proizvodi nikakav učinak u raču-novodstvenom smislu. Međutim, unos standardne narudžbenice, koja se u sustavu odobri, proizvodi rezervaciju sredsta-va u proračunu, odnosnog proračunskog korisni-ka, što u stvari znači smanjenje raspoloživih sredstava u proračunu za ukupan iznos nabavke. Ovo smanjenje evidentira se automatski – softver-ski na određenim kontima i zatvara se (eliminira) kad se zbog odustajanja od nabave, poništi na-rudžbenica, odnosno kad se po toj narudžbenici primi, unese i odobri račun, jer tada rezervacija po osnovi narudžbenice postaje rezervacija po osnovi računa. Proračunski korisnik može prema svojim pot-rebama tražiti izvještaje na temelju kojih će preg-ledati rezervaciju sredstava po osnovu narudžbe-nica.

  Ukoliko proračunski korisnik , odnosno ovlaš-tena osoba proračunskog korisnika , vrši nabavu robe i usluga bez prethodnog uvida u stanje raspo-loživih sredstava i izbjegavajući izdavanje na-rudžbenice putem sustava rizničnog poslovanja, oni jednako stvaraju obveze koje moraju biti pla-ćene.

  Ako te nabave nisu planirane , tj. odobrene u proračunu , ili za njih nema neke odluke od strane Vlade ili Skupštine, one ne bi trebale biti izvršene. Odgovornost za ovakve propuste, kao i zakonske posljedice, trebalo bi da snose ovlaštene osobe (potpisnici) proračunskog korisnika.

  Za one nabave koje su dio svakodnevnog pos-lovanja proračunskog korisnika (električna ener-gija, uredski materijal i sl.) potrebito je da postoji ugovor na temelju kojeg dobavljač sukcesivno ispostavlja robu ili vrši uslugu i koji je također unesen u sustav.

  Nabave koje nemaju narudžbenicu ili ugovor mogu biti samo one sitne koje se uklapaju u bla-gajnički maksimum i stvar su hitne potrebe.

  Ove gore navedene instrukcije o procesuira-nju nabavki objašnjavaju način i uvjete trošenja sredstava, a temelje se na Zakonu o riznici, Zako-nu o računovodstvu i Zakonu o Proračunu kojih se trebaju pridržavati rukovoditelji proračunskih korisnika i svi drugi u sustavu rizničnog poslova-nja ili u protivnom snositi posljedice. 9. Registar dobavljača Kako bi se omogućio nesmetan rad u riznič-nom poslovanju registar dobavljača vodi se na jednom mjestu u Riznici, kao jedinstveni registar

  za sve dobavljače (svih županijskih proračunskih korisnika), koji mogu biti i pravne i fizičke osobe. Ovaj registar formira se i ažurira u Riznici, od strane administratora dobavljača na osnovi poda-taka o dobavljačima, koje županijski proračunski korisnici, dostavljaju županijskom Ministarstvu financija – Odjelu riznice na propisanom obrascu, (Obrazac broj 4). Registar dobavljača povezan je s podacima o tipu dobavljača (dobavljač za energiju, dobavljač za materijal, usluge i sl.) kao i s registrom uvjeta plaćanja (koji su ranije dogovoreni s dobavljačem i kao takvi uneseni u bazu). 10. Prijem i unos podataka s računa dobavlja-ča

  Unos podataka o obvezama prema dobavlja-čima, vrši se na temelju popunjenog i ovjerenog Obrasca 2. i računa u prilogu tog obrasca, koje dostavljaju proračunski korisnici .

  Sukladno zahtjevima po ovom Obrascu 2. i-menuju se serije i unos vrši u serijama (grupa-ma).

  Ministarstvo financija HBŽ je utvrdilo, te su u sustav unesene, slijedeće grupe za plaćanje :

  1. "HBZ 1", – neto plaće i obustave 2. "HBZ 2", – topli obrok, 3. "HBZ 3", – prijevoz, 4. "HBZ 4", – ostale naknade, 5. "HBZ 5", – doprinosi za zdravstveno osi-

  guranje, 6. "HBZ 6", – doprinosi za MIO, 7. "HBZ 7", – doprinosi za upošljavanje, 8. "HBZ 8", – porezi na plaće, 9. "HBZ 9", – računi mobitela, 10. "HBZ 10", – računi telefona, 11. "HBZ 11", – računi električne energije, 12. "HBZ 12", – računi komunalnih usluga, 13. "HBZ 13", – udruge i političke stranke, 14. "HBZ 14", – socijalni izdaci, 15. "HBZ 15", – honorar i vanjska suradnja, 16. "HBZ 16", – po odluci Vlade, 17. "HBZ 17", – povrati, 18. "HBZ 18", – potpora za kulturu, 19. "HBZ 19", – potpora za šport, 20. "HBZ 20", – gorivo, 21. "HBZ 21", – ostali dobavljači, 22. "HBZ 22", – ostale potpore.

  Kod unosa računa kroz seriju potrebito je ob-

  ratiti posebnu pozornost na odabir odgovarajuće grupe za plaćanje, na temelju kojih se kasnije u Riznici –službi za plaćanje vrši odabir plaćanja,

 • Str. 34 - Broj 2