narodne novine petak, 16. oŽujka 2012.narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/420500.pdf ·...

Click here to load reader

Post on 02-Feb-2018

222 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • STRANICA 50 BROJ 33 PETAK, 16. OUJKA 2012.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  301.3.1.1 Izgradnja i/ili rekonstrukcija objekta toplane ukljuujui vo-doopskrbu, odvodnju i elektroinstalacije

  301.3.1.2 Izgradnja i/ili rekonstrukcija centralnog skladita301.3.1.3 Izgradnja i/ili rekonstrukcija toplovoda(301.3.2) Oprema301.3.2.1 Oprema toplane (kotao za biomasu, loite kotla)301.3.2.2 Sustav za odpepeljavanje301.3.2.3 Sustav proiavanja dimnih plinova301.3.2.4 Dimovodni kanali301.3.2.5 Izuzima goriva iz silosa301.3.2.6 Dozator goriva u loitu kotla301.3.2.7 Hidraulini agregat za izuzimanje goriva iz silosa i doziranje

  goriva u loitu kotla301.3.2.8 Oprema toplovoda301.3.2.9 Oprema transportera i dimnjaka (transporter sjeke, dimnjak

  kotlovnice)(301.4) SEKTOR PROTUPOARNIH CESTA(301.4.1) Izgradnja301.4.1.1 izgradnja i/ili rekonstrukcija protupoarnih cesta s elemen-

  tima umske ceste, ukljuujui pripremne radove, zemljane radove i radove na cestovnoj strukturi

  (301.5) Opi trokovi301.5.1 opi trokovi poput naknada za arhitekte, inenjere i druge

  savjetodavne naknade301.5.2 studije izvedivosti i druge studije vezane za projekt301.5.3 patenti i licence

  Lista dozvoljenih radova kod izgradnje/rekonstrukcije za mjeru 101, 103 i 301

  1 Radovi ruenja i rastavljanja2 Pripremni radovi3 Zemljani radovi4 Betonski radovi5 Armirano-betonski radovi6 Izgradnja s polugotovim proizvodima i pratei dijelovi7 Radovi armiranja-uvrivanja8 Tesarski radovi9 Zidarski radovi

  10 Radovi izgradnje11 Radovi izoliranja12 Krovopokrivaki radovi13 Limarski radovi14 Stolarski radovi15 Bravarski radovi16 Staklarski radovi17 Kreenje i oblaganje18 Podno oblaganje19 Radovi rezanja kamena20 Keramiarski radovi21 Parketarski radovi22 Soboslikarski radovi23 Oblaganje drvenim, kamenim ili umjetnim ploama24 Radovi fi nalne montae25 Elektrine instalacije26 Radovi na vodoopskrbi i kanalizaciji27 Plinske instalacije

  (4) Nakon dobivanja odluke Europske komisije o odobrenju nove verzije procedura za sve korisnike primjenjivat e se odredbe ovoga Pravilnika.

  Suspenzivna klauzulalanak 53.

  (1) Rokovi za donoenje odluka sukladno ovom Pravilniku po-inju tei od dana dobivanja odluke Europske komisije o odobrenju nove verzije procedura.

  (2) Ukoliko dobivanje odluke Europske komisije o odobrenju nove verzije procedura bude uvjetovano dostavljanjem dodatnih do-kumenata, koji nisu navedeni u odredbama ovog Pravilnika, podno-sitelj ih je duan dostaviti na zahtjev Agencije za plaanja.

  (3) Odluka Europske komisije o odobrenju nove verzije proce-dura bit e objavljena na mrenim stranicama Agencije za plaanja (www.apprrr.hr).

  lanak 54.Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u Narodnim no-

  vinama.Klasa: 011-02/12-01/32Urbroj: 525-12-3-0474/12-3Zagreb, 8. oujka 2012.

  MinistarTihomir Jakovina, v. r.

  PRILOG I

  LISTA PRIHVATLJIVIH IZDATAKA ZA MJERU 301Poboljanje i razvoj ruralne infrastrukture

  Kod troka Naziv dozvoljenog troka

  (301.1) SEKTOR KANALIZACIJE I PROIAVANJA OTPADNIH VODA

  (301.1.1) Izgradnja301.1.1.1 izgradnja i/ili rekonstrukcija sustava kanalizacije i/ili sustava

  za proiavanje otpadnih voda ukljuujui kolektore, crpne stanice, kine preljeve, retencijske bazene, ureaje za proi-avanje i kompaktne ureaje sa svom opremom, materijalom i montaom.

  (301.1.2) Oprema301.1.2.1 Elektro-ormari za prikljuak elektrine energije, nadzor i

  upravljanje, PLC ureaji301.1.2.2 Elektro-kabeli, optiki kabeli301.1.2.3 Hardware oprema PC, printer, monitori i sl.301.1.2.4 Soft ware paketi SCADA programska podrka301.1.2.5 Oprema za daljinsko povezivanje (GPRS antenski ureaji)301.1.2.6 Oprema za mjerenje koliine ultrazvune sonde ili nivo

  plovci301.1.2.7 Opreme za mjerenje kakvoe sonde za mjerenje pH vrijed-

  nosti, temperature, BPK, KPK, mutnoe, i sl.301.1.2.8 Ureaji za zagrijavanje i arenje za analitike potrebe(301.2) SEKTOR JAVNIH NERAZVRSTANIH CESTA(301.2.1) Izgradnja301.2.1.1 Izgradnja i/ili rekonstrukcija javnih lokalnih nerazvrstanih

  cesta ukljuujui pripremne radove, zemljane radove i radove na strukturi povrine ceste

  (301.3) SEKTOR TOPLANA NA BIOMASU(301.3.1) Izgradnja

  mtomicicRectangle

  mtomicicRectangle

 • PETAK, 16. OUJKA 2012. BROJ 33 STRANICA 51 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  7 Ugovori s odabranim dobavljai-ma/izvoaima + +

  8 Kartica konta prihoda od refunda-cija, dotacija, subvencija, milodara i drugih nadoknada

  + +

  9 Graevinski dnevnik + +10 Graevinska knjiga + +11 Potvrda o ispunjavanju EU stan-

  darda zatite okolia, izdana od MZOPUG-a

  +

  12 Dugoroni ugovori o opskrbi biomasom za potrebe dobivanja toplinske energije

  +

  PRILOG IV

  POPIS DOKUMENATA (OVISNO O ULAGANJU) KOJE KORISNIK ALJE UZ OBAVIJEST O POETKU

  SKRIVENIH RADOVA

  PRILOIO PRIMIO

  DokumentPopunjava podnositelj zaokruivanjem (DA/

  NP) ovisno o vrsti ulaganja

  Popunjava kontrolor

  OKSP(DA/NP)

  Opis planiranih radova (DA/NP)Kopija katastarskog plana (DA/NP)Situacija s ucrtanom dionicom (DA/NP)Tlocrt proistaa ili toplane s ucrtanom pozicijom planira-nog zahvata

  (DA/NP)

  NP nije primjenjivo za planirano ulaganje

  PRILOG V

  KRITERIJI RANGIRANJA

  Kriteriji po sektorima Bodovanje Bo-doviUlaganja u kanalizacijski sustav i sustav pro-iavanja otpadnih voda

  Ako da onda 30 ako ne onda 0

  30

  Ulaganja u toplane Ako da onda 20 ako ne onda 0

  20

  Ulaganja u protupoarne prosjeke s elemen-tima umske ceste

  Ako da onda 15 ako ne onda 0

  15

  Ulaganja u lokalne nerazvrstane ceste Ako da onda 10 ako ne onda 0

  10

  Dodatni kriteriji rangiranja u sluajevima kad ima vie projekata za jedan sektorUlaganje se provodi na podruju s oteanim uvjetima gospodarenja (Pravilnik o podruji-ma s oteanim uvjetima gospodarenja u po-ljoprivredi Narodne novine 154/09)

  Ako da onda 20 ako ne onda 0

  20

  Ulaganje je preporuio sufi nancirani LAG Ako da onda 30 ako ne onda 0

  30

  Korisnik je opina Ako da onda 20 ako ne onda 0

  20

  UKUPNO 100

  28 Instalacije centralnog grijanja29 radovi ureenja okolia30 Izgradnja cesta31 Potporni i zatitni zidovi32 Izgradnja plonika

  PRILOG II

  NAPUTAK ZA OZNAAVANJE ULAGANJASva ulaganja koja su sufi nancirana u sklopu IPARD programa

  trebaju sadravati podatke o ulozi EU-a, tj. IPARD programa. Ozna-avanje ulaganja je obveza krajnjeg korisnika i predstavlja doprinos uinformiranju javnosti o ulozi EU-a u projektu, kao i o rezultatima projekta i njegovim doprinosima zajednici. Postupak oznaavanja ulaganja temelji se na priruniku Komunikacija i vidljivost za vanj-ske aktivnosti EK i na Uredbi EK 1974/2006. Ulaganja unutar IPARD programa moraju biti vidljivo oznaena pomou informativne ploe/panoa koja sadri opis ulaganja te slogan i logo Europske unije i Republike Hrvatske.

  Korisnik je obvezan nabaviti odgovarajuu informativnu plo-u/pano, ovisno o vrsti ulaganja i postaviti je na mjestu ulaganja u trenutku poetka izvoenja radova. Informativna ploa/pano mora ostati na tom mjestu sedam (7) godina nakon izdavanja Potvrde o zavretku ulaganja.

  Primjer: Pano/informativna ploa za oznaavanje ulaganja u izgradnju kanalizacijskog sustava* (plastini pano; dimenzija2,94 2,08 m)

  Informativne ploe za druge vrste infrastrukturnih ulaganja izgledaju jednako i istih su dimenzija, ali s drugaijim tj. odgovara-juim opisom ulaganja (tekstom). Ispunjavanje ove ugovorne obveze provjeravat e kontrolori na terenu.

  PRILOG III

  DOKUMENTI POTREBNI ZA KONTROLU NA TERENU ZA MJERU 301 (PREMA TIPU

  KONTROLE)

  BR. NAZIV DOKUMENTAPRIJE

  UGOVA-RANJA

  PRIJE PLAA-

  NJA

  EX POST

  1 Kopija katastarskog plana + + +2 Glavni projekt + + +3 Knjiga ulaznih rauna (UR-a) + + +4 Knjiga izlaznih rauna (IR-a) + + +5 Popis dugotrajne imovine + + +6 Kartica konta dobavljaa + + +

 • STRANICA 52 BROJ 33 PETAK, 16. OUJKA 2012.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  PRILOG VI

  Dokument : I-OOP-3 Verzija : 2.1 Pripremljeno : oujak 2012. Stranica : 1 od 7

  I-OOP-3 Prijavni obrazac za dodjelu sredstava za ulaganje u poboljanje i

  razvoj ruralne infrastrukture

  1. Naziv podnositelja (grada/opine)

  2.

  Ime i prezime gradonaelnika/ naelnika opine (iz Odluke o imenovanju ili drugog odgovarajueg dokumenta)

  3. Ime i prezime ovlatene osobe (iz Odluke o imenovanju)

  4 Osobni identifikacijski broj (OIB) podnositelja (grada/opine)

  5 Podaci o sjeditu podnositelja:

  5.1 upanija

  5.2 Opina

  5.3 Grad

  5.4 Potanski broj

  5.5 Ulica i broj

  5.6 Telefon/faks

  5.7 E-adresa

  5.8 Web-stranica

  6. Podaci o lokaciji ulaganja:

  6.1 upanija

  6.2 Opina

  6.3 Grad

  6.4 Mjesto/naselje

  6.5 Katastarska opina

  6.6 Broj katastarske estice lokacije ulaganja

  6.7 Broj ostalih katastarskih estica lokacije projekta*

  * Upisati u sluaju kada se projekt planira provoditi i na k za koje se nee traiti sufinanciranje sredstvima IPARD programa

 • PETAK, 16. OUJKA 2012. BROJ 33 STRANICA 53 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Dokument : I-OOP-3 Verzija : 2.1 Pripremljeno : oujak 2012. Stranica : 2 od 7

  7. Podaci o iro-raunu na koji e se uplatiti potpora:

  7.1 Naziv banke u kojoj je otvoren raun

  7.2 Vodei broj depozitne institucije (VBDI) u kojoj je otvoren raun

  7.3 Broj iro-rauna

  7.4 Naziv vlasnika rauna

  8. ifra Namjeravano ulaganje u unaprjeenje i razvoj ruralne infrastrukture je: (oznaiti odgovarajue ulaganje)

  Izdaci ulaganja (bez PDV-a)

  8.1 301.1 SEKTOR SUSTAVA KANALIZACIJE I PROIAVANJA OTPADNIH VODA

  a) Ulaganje u izgradnju sustava kanalizacije HRK

  b) Ulaganje u rekonstrukciju sustava kanalizacije HRK

  c) Ulaganje u izgradnju sustava za proiavanje otpadnih voda HRK 8.2 301.1.1

  d) Ulaganje u rekonstrukciju sustava za proiavanje otpadnih voda HRK

  a) Ulaganje u kupnju opreme i strojeva koji su sastavni dio projekta, ukljuujui hardver i softver za kanalizacijski sustav HRK

  8.3 301.1.2 b) Ulaganje u kupnju opreme i strojeva koji su sastavni dio projekta, ukljuujui hardver i softver za sustav proiavanja otpadnih voda HRK

  9. 301.2 SEKTOR LOKALNIH NERAZVRSTANIH CESTA a) Ulaganje u izgradnju lokalnih nerazvrstanih cesta, ukljuujui pripremne radove, zemljane radove i radove na konstrukciji cestovne povrine (sukladno projektnoj dokumentaciji)

  HRK

  9.1 301.2.1 b) Ulaganje u rekonstrukciju lokalnih nerazvrstanih cesta, ukljuujui pripremne radove, zemljane radove i radove na konstrukciji cestovne povrine (sukladno projektnoj dokumentaciji)

  HRK

  10. 301.3 SEKTOR TOPLANA

  a) Ulaganje u izgradnju toplinskih sustava koji koriste organski otpad iz poljoprivrede i umarstva (biomasu) HRK

  10.1 301.3.1 b) Ulaganje u rekonstrukciju toplinskih sustava koji koriste organski otpad iz poljoprivrede i umarstva (biomasu) HRK

  10.2 301.3.2 a) Ulaganje u opremanje toplinskih sustava koji koriste organski otpad iz poljoprivrede i umarstva (biomasu) HRK

  11. 301.4 SEKTOR PROTUPOARNIH PROSJEKA S ELEMENTIMA UMSKIH CESTA a) Ulaganje u izgradnju protupoarnih prosjeka s elementima umskih cesta ukljuujui pripremne radove, zemljane radove i radove na konstrukciji ceste, sukladno projektnoj dokumentaciji

  HRK

  11.1 301.4.1 b) Ulaganje u rekonstrukciju protupoarnih prosjeka s elementima umskih cesta, ukljuujui pripremne radove, zemljane radove i radove na konstrukciji ceste, sukladno projektnoj dokumentaciji

  HRK

 • STRANICA 54 BROJ 33 PETAK, 16. OUJKA 2012.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Dokument : I-OOP-3 Verzija : 2.1 Pripremljeno : oujak 2012. Stranica : 3 od 7

  12. Iznos ulaganja bez opih trokova (radovi i robe) (zbrojiti iznose bez PDV-a od reda 8.1 do 11.1) (svi izdaci koji su navedeni u Listi prihvatljivih izdataka)

  HRK

  13. Troak pripreme poslovnog plana (iznos bez PDV-a iz rauna ili ponude)

  HRK

  HRK

  14.

  Troak pripreme poslovnog plana u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja bez opih trokova ali ne vie od 2.000 EUR Za izraun koristiti mjeseni teaj utvren od Europske komisije za mjesec u kojem je podnesena prijava u APPRRR. Web adresa za uvid u navedeni teaj je: http//ec.europa.eu/budget/inforeuro/. Toni maksimalni prihvatljivi iznosi e se izraunati nakon primitka Liste prihvatljivih izdataka (I-OOP-15.3)

  HRK

  15. Prihvatljivi iznos troka pripreme poslovnog plana (usporediti iznose iz redova 13. i 14. i upisati manji iznos) HRK

  16. Troak izrade elaborata zatite okolia (iznos bez PDV-a iz rauna ili ponude) HRK

  HRK

  17.

  Troak izrade elaborata zatite okolia u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja bez opih trokova ali ne vie od 3.000 EUR Za izraun koristiti mjeseni teaj utvren od Europske komisije za mjesec u kojem je podnesena prijava u APPRRR. Web adresa za uvid u navedeni teaj je: http//ec.europa.eu/budget/inforeuro/. Toni maksimalni prihvatljivi iznosi e se izraunati nakon primitka Liste prihvatljivih izdataka (I-OOP-15.3)

  HRK

  18. Prihvatljivi iznos troka izrade elaborata zatite okolia (usporediti iznose iz redova 16. i 17. i upisati manji iznos) HRK

  19. Troak pripreme dokumentacije za IPARD natjeaj (iznos bez PDV-a iz rauna ili ponude) HRK

  HRK

  20.

  Troak pripreme dokumentacije za IPARD natjeaj u iznosu do 3 % od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja bez opih trokova ali ne vie od 15.000 EUR Za izraun koristiti mjeseni teaj utvren od Europske komisije za mjesec u kojem je podnesena prijava u APPRRR. Web adresa za uvid u navedeni teaj je: http//ec.europa.eu/budget/inforeuro/. Toni maksimalni prihvatljivi iznosi e se izraunati nakon primitka Liste prihvatljivih izdataka (I-OOP-15.3)

  HRK

  21. Prihvatljivi iznos troka pripreme dokumentacije za IPARD natjeaj (usporediti iznose iz redova 19. i 20. i upisati manji iznos) HRK

  22. Troak pripreme projektne tehnike dokumentacije poput naknada za arhitekte, inenjere i druge naknade (iznos iz rauna ili ponude bez PDV-a + iznos iz reda 25. )

  HRK

  23.

  Prihvatljivi iznos troka pripreme projektne tehnike dokumentacije poput naknada za arhitekte, inenjere i druge naknade koji ini razlika zbroja trokova u redovima 15., 18. i 21. i gornje granice od 12% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja bez opih trokova. (pomnoiti 0,12 s iznosom iz reda 12. Od izraunatog iznosa oduzeti zbroj iznosa iz reda 15., 18. i 21.) Ukoliko je iznos iz reda 22. manji od ovog izraunatog iznosa, upisati iznos iz reda 22.) Toni maksimalni prihvatljivi iznosi e se izraunati nakon primitka Liste prihvatljivih izdataka (I-OOP-15.3)

  HRK

  24. Ukupan iznos opih trokova nastalih prije podnoenja zahtjeva (zbroj iznosa u redu 13., 16., 19. i 22. od kojeg je potrebno oduzeti iznos iz reda 25.) HRK

  HRK

  25.

  Procijenjeni iznos opih trokova za struni nadzor nad izgradnjom (usluge) (procijeniti iznos opih trokova koji e nastati tijekom faze provedbe i koji e biti predmet javne nabave). Za izraun koristiti mjeseni teaj utvren od Europske komisije za mjesec u kojem je podnesena prijava u APPRRR. Web adresa za uvid u navedeni teaj je: http//ec.europa.eu/budget/inforeuro/. EUR

 • PETAK, 16. OUJKA 2012. BROJ 33 STRANICA 55 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Dokument : I-OOP-3 Verzija : 2.1 Pripremljeno : oujak 2012. Stranica : 4 od 7

  EUR

  26.

  Procijenjeni iznos javne nabave za robe (dio iznosa iz reda 12. koji se odnosi na robe.) Za izraun koristiti mjeseni teaj utvren od Europske Komisije za mjesec u kojemu je podnesena prijava u APPRRR. Web adresa za uvid u navedeni teaj je: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/ HRK

  HRK

  27.

  Procijenjeni iznos javne nabave za radove (dio iznosa iz reda 12. koji se odnosi na radove) Za izraun koristiti mjeseni teaj utvren od Europske Komisije za mjesec u kojemu je podnesena prijava u APPRRR. Web adresa za uvid u navedeni teaj je: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/ EUR

  28. Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja ( zbroj izdataka bez PDV-a u redovima 12., 24. i 25.) Toan iznos e se izraunati nakon primitka Liste prihvatljivih izdataka (I-OOP-15.3)

  HRK

  29. Iznos neprihvatljivih izdataka (svi izdaci bez PDV-a koji nisu navedeni u Listi prihvatljivih izdataka)

  HRK

  30.

  Maksimalni iznos prihvatljivih ulaganja za koje se moe ostvariti potpora po prijavljenom projektu

  ne vei od 405.000 EUR za ulaganja u lokalne nerazvrstane ceste i/ili protupoarne prosjeke s elementima umske ceste;

  ne vei od 958.000 EUR za ulaganja u sustav kanalizacije i proiavanja otpadnih voda i/ili toplana na biomasu

  Ako je ukupni iznos prihvatljivog ulaganja u redu 28. vei od maksimalnog iznosa od 450.000 EUR/ 958.000 EUR, upisati maksimalni prihvatljivi iznos za sektor. Za izraun koristiti mjeseni teaj utvren od Europske komisije za mjesec u kojem je podnesena prijava u APPRRR. Web adresa za uvid u navedeni teaj je: http//ec.europa.eu/budget/inforeuro/. Toan iznos e se izraunati nakon primitka Liste prihvatljivih izdataka (I-OOP-15.3) Napomena: Podnositelj moe za trajanja IPARD programa ostvariti potporu za prihvatljive izdatke koji ne prelaze 1.363.000 EUR i to ne vie od:

  - 405.000 EUR za ulaganja u lokalne nerazvrstane ceste i/ili protupoarne prosjeke s elementima umske ceste - 958.000 EUR za ulaganja u sustav kanalizacije i proiavanja otpadnih voda i/ili toplana na biomasu

  Za odreivanje iznosa prihvatljivog ulaganja za koje podnositelj moe traiti potporu za vrijeme trajanja IPARD-a za odreene sektore zbrajaju se iznosi iz prethodno podnesenih prijava i to:

  ukupni iznos prihvatljivog ulaganja naznaen u Odluci o dodjeli sredstava iz IPARD programa za koji jo nije izdana Odluka o isplati,

  iznos prihvatljivog ulaganja za koji je izdana Odluka o isplati, iznos prihvatljivog ulaganja prijave za koju je sklopljen Memorandum o razumijevanju, a nije

  jo izdana Odluka o dodjeli sredstava ili Odluka o isplati. Ukoliko je iznos prihvatljivih ulaganja za koje je podnositelj ve traio potporu manji od propisane gornje granice po sektoru, podnositelj je prihvatljiv s novim ulaganjem za tu razliku.

  HRK

  31. Ukupan iznos projekta bez PDV-a (zbroj iznosa u redovima 28. i 29.) HRK

  32. Ukupan iznos projekta s PDV-om (iznos iz reda 31. s ukljuenim iznosom PDV-a) HRK

  33. Datum podnoenja zahtjeva za isplatu: -------------------------

 • STRANICA 56 BROJ 33 PETAK, 16. OUJKA 2012.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Dokument : I-OOP-3 Verzija : 2.1 Pripremljeno : oujak 2012. Stranica : 5 od 7

  34. Ovime potvrujem da u tijekom iduih 5 godina od dobivanja Potvrde o zavrenom ulaganju, na zahtjev APPRRR dostaviti pisane podatke iz kojih e se vidjeti uinak navedenog ulaganja.

  DA NE

  35.

  Ovime potvrujem da nisam vlasniki povezan s dobavljaima/proizvoaima i da u izvijestiti APPRRR o situacijama koje mogu dovesti do sukoba interesa s odabranim dobavljaima/proizvoaima, ukljuujui 5 godina od dana konane isplate od strane APPRRR.

  DA NE

  36. Ovime potvrujem da nisam i da neu poduzeti radnje koje bi mogle dovesti do financiranja istog ulaganja unutar IPA komponente III i IPARD programa, ukljuujui i prijavu na natjeaj za dodjelu sredstava (lanak 7. stavak (6) Pravilnika).

  DA NE

  37. Donesena je lokalna strategija ruralnog razvoja. DA NE

  38. Ovime potvrujem da sredstvima iz IPARD programa neu financirati neprihvatljive izdatke kako je propisano SEKTORSKIM SPORAZUMOM, lankom 32. i Pravilnikom lankom 19.

  DA NE

  39. Podaci o kontakt osobi imenovanoj za razdoblje provedbe ulaganja:

  39.1 Ime: Prezime: Radno mjesto:

  39.2 Potanska adresa:

  39.3 Telefon, faks, e-mail:

  Svojim potpisom potvrujem da sam prikladan za primitak potpore. Potvrujem da su podaci dani u prijavi, priloenom poslovnom planu i prateoj dokumentaciji toni, te doputam njihovu provjeru. Doputam uporabu svojih osobnih podataka (OIB) tijekom obrade prijave, procesa plaanja i trajanja ugovornih obaveza.

  U 201 (Potpis i ig)1

  (ime i prezime gradonaelnika/ naelnika

  opine/ ovlatene osobe)

  1 Prijavni obrazac mora biti potpisan od strane gradonaelnika/naelnika opine/ovlatene osobe i ovjeren od strane podnositelja.

 • PETAK, 16. OUJKA 2012. BROJ 33 STRANICA 57 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Dokument : I-OOP-3 Verzija : 2.1 Pripremljeno : oujak 2012. Stranica : 6 od 7

  POPIS DOKUMENATA PRILOENIH UZ PRIJAVNI OBRAZAC Napomena: Svi dokumenti na popisu, ovisno o predmetu ulaganja, moraju biti priloeni uz prijavni obrazac. Podnositelj ispunjava popis stavljajui X za svaki priloeni dokument. Svi dokumenti moraju biti originali ili kopije ovjerene od strane javnog biljenika. Podnositelj moe u svakom trenutku zatraiti povrat originalne dokumentacije od APPRRR.

  I. IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENTI Staviti X

  u odgovarau kuicu

  1. Odnosi se na opinu ili grad a. Odluka o imenovanju naelnika opine/ gradonaelnika ili drugi odgovarajui dokument

  b. Odluka o imenovanju ovlatene osobe Pojanjenje: Dokument je potrebno priloiti samo u sluaju ako je podnositelj imenovao ovlatenu osobu.

  c. Kopija osobne iskaznice naelnika opine/ gradonaelnika i ovlatene osobe. Pojanjenje: Kopiju osobne iskaznice ovlatene osobe potrebno je priloiti samo u sluaju ako je podnositelj imenovao ovlatenu osobu.

  II. INVESTICIJSKA STUDIJA/POSLOVNI PLAN

  a. Investicijska studija/ poslovni plan (I-OEA-6 i I-OEA-a) u papirnatom obliku i I-OEA-6-a u elektronskom obliku na CD-u. Pojanjenje: Tablice Investicijske studije/Poslovnog plana (obrazac I-OEA-6-a) koje se dostavljaju na CD-u moraju biti u MS Office Excel formatu.

  b.

  Investicijska studija/Poslovni plan pripremljen za potrebe banke u papirnatom obliku i u elektronskom obliku na CD-u. Pojanjenje: Ukoliko podnositelj ve posjeduje Investicijsku studiju/ Poslovni plan izraen za potrebe banke, takva Investicijska studija/ Poslovni plan je prihvatljiv. Tablice Investicijske studije/Poslovnog plana koje se dostavljaju na CD-u moraju biti u MS Office Excel formatu

  III. OSTALE POTVRDE/RJEENJA/MILJENJA/DOZVOLE IZDANE OD RELEVANTNIH INSTITUCIJA

  a. Potvrda Ministarstva zatite okolia i prirode o usklaenosti ulaganja s odgovarajuim nacionalnim standardima

  b.

  Dokument kojim se odobrava graenje ili dokument koji dokazuje da se odreeno ulaganje moe provesti bez izdavanja dokumenta kojim se odobrava graenje izdan od Upravnog odjela za lokalnu i podrunu (regionalnu) samoupravu prema Zakonu o prostornom ureenju i gradnji, Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja i vaeem Pravilniku

  c. Procjena trokova za izgradnju/rekonstrukciju/opremanje izdana i ovjerena od ovlatene osobe

  d.

  a) Izvadak iz zemljine knjige kao dokaz prava vlasnitva podnositelja ili prava graenja (list A, B, C), ne stariji od 3 mjeseca na dan podnoenja prijave ili jedan od sljedeih odgovarajuih dokumenata: b) ugovor ili odluka nadlene dravne vlasti na temelju koje je investitor stekao pravo vlasnitva, pravo graenja ili pravo slunosti c) ugovor o ortakluku sklopljen s vlasnikom nekretnine, iji je cilj zajedniko graenje ili rekonstrukcija d) ugovor o koncesiji kojim se stjee pravo graenja

 • STRANICA 58 BROJ 33 PETAK, 16. OUJKA 2012.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Dokument : I-OOP-3 Verzija : 2.1 Pripremljeno : oujak 2012. Stranica : 7 od 7

  e) pisana suglasnost vlasnika postojee graevine u sluaju rekonstrukcije te graevine ako posebnim zakonom nije drukije odreeno f) pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika dana dotadanjem vlasniku nekretnine koji je investitor

  e. Dio Glavnog/Idejnog projekta arhitektonski projekt ili situacija s ucrtanim rutama odnosno lokacijom ulaganja

  IV. DOKUMENTI POTREBNI ZA FINANCIJSKU ANALIZU PODNOSITELJA a. Proraunski plan, potpisan i ovjeren od strane podnositelja

  b. FPP-i (Financijski plan projekta (investicije)), potpisan i ovjeren od strane podnositelja

  c. Pismo namjere banke s navedenim iznosom ili Ugovor o kreditu/zajmu, ako postoji, potpisano i ovjereno od strane banke

  V. CJENOVNE PONUDE

  a.

  Tablica za usporedbu ponuda (obrazac I-OOP-8) za svaki pojedini opi troak nastao prije podnoenja prijave Pojanjenje: Dokument je potrebno priloiti za svaki opi troak nastao prije podnoenja prijave, a koji je vei od 10.000 EUR i za koji je potrebno priloiti tri ponude.

  b. Poziv na podnoenje ponude (obrazac I-OOP-7) ovjeren od ponuditelja, za svaki pojedini opi troak nastao prije podnoenja prijave. Pojanjenje: Dokument nije potrebno priloiti ako je troak nastao prije podnoenja prijave i prije objave Pravilnika o provedbi mjere 301

  c. Jedna ponuda/raun za opi troak nastao prije podnoenja prijave, za svaki pojedini opi troak manji od 10.000 EUR

  d. Tri ponude, ili dvije ponude i raun, za opi troak nastao prije podnoenja prijave, za svaki pojedini opi troak vei od 10.000 EUR

  VI. OSTALA DOKUMENTACIJA

  a. Dio Regionalnog operativnog programa ili upanijske razvojne strategije koji se odnosi na ulaganje Pojanjenje: Dokument je potrebno priloiti u sluaju ulaganja u sustav kanalizacije i proiavanja otpadnih voda

  b. Izvod iz prostornog plana opine/grada (grafiki i opisni dio) Pojanjenje: Dokument je potrebno priloiti u sluaju ulaganja u lokalne nerazvrstane ceste. Lokalna nerazvrstana cesta mora biti utvrena u Izvodu i naznaena u grafikom dijelu Izvoda iz prostornog plana.

  c.

  Opi akt Pojanjenje: Opi akt ili Odluka o nerazvrstanim cestama izdan od strane podnositelja je potrebno priloiti u sluaju ulaganja u lokalne nerazvrstane ceste kao dokaz da je jedinica lokalne samouprave utvrdila javne lokalne nerazvrstane ceste.

  d. Ugovor za opskrbu organskim otpadom u sluaju ulaganja u toplane (minimalno dvogodinji)

  e. Pismo preporuke odabranog LAG-a o preporuci ulaganja (ako LAG postoji) f. Potvrda o broju iro-rauna.

 • PETAK, 16. OUJKA 2012. BROJ 33 STRANICA 59 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  sa standardima za robu, gdje je potrebno, te Garantni list, ako je primjenjiv.Na izdanom raunu/teretnici mora biti naveden serijski broj opreme ili stroja, ako postoji.Certifi kat o podrijetlu treba sadravati sljedee:1. roba dolazi od (ponuditelj)2. kupac (ime korisnika)3. zemlja podrijetla4. ime robe, marka, model, serijski broj, opis5. iznos6. datum i broj fakture (prikazati podatke

  iz svih faktura):7. potpis i ig

  Molimo, navedite trajanje punog jamstva te mogunost servisiranja (broj godina za jamstvo i za tehniko odravanje).Molimo, u ponudi navedite da e ugovor biti potpisan prije isporuke usluga, radova, opreme i roba.Kod isporuke robe ponuditelj e potvrditi na odgovarajuoj ispravi (ako je potpisana) ili na raunu da je roba istovjetna navedenoj u ponudi, da udovoljava tehnikim zahtjevima te da je nova i spremna za uporabu.U privitku ovog Poziva, nalazi se nie navedena tehnika specifi -kacija:a) U sluaju nabave opreme: Trokovnik bez cijena dio Glavnog

  projekta/ Specifi kacija opreme (ako postoji Tehnoloki projekt)b) U sluaju nabave opreme/mehanizacije (ako ne postoji Tehnoloki

  projekt): Specifi kacija opremec) U sluaju graevinskih/rekonstrukcijskih radova: Trokovnik bez

  cijena dio Glavnog projektad) U sluaju graevinskih/rekonstrukcijskih radova ukljuujui

  opremu: Trokovnik bez cijena dio Glavnog projektaPrilikom pripreme ponude ponuditelj se mora pridravati gore na-vedenih zahtjeva u Pozivu na podnoenje ponude i priloenoj do-kumentaciji.

  Ljubazno Vas molimo: U sluaju graevinskih/rekonstrukcijskih radova: popunite tro-

  kovnik s cijenama, potpiite i ovjerite ga. U sluaju nabave opreme (ako postoji Tehnoloki projekt): po-

  punite trokovnik/Specifi kaciju opreme s cijenama, potpiite i ovjerite ga.

  U sluaju nabave opreme/mehanizacije (ako ne postoji Tehnolo-ki projekt): popunite Specifi kaciju opreme s cijenama, potpiite i ovjerite je.

  U sluaju graevinskih/rekonstrukcijskih radova ukljuujui opremu: popunite Trokovnik s cijenama, potpiite i ovjerite ga.

  Poveznica sa Trokovnikom bez cijena dio Glavnog projekta/Spe-cifi kacijom opreme u privitku je:1. broj/datum Trokovnika bez cijena dio Glavnog projekta/Speci-

  fi kacije opreme ____________________________ izdane od ________________________________________ (ispunjava podnositelj)

  2. druga poveznica _____________________________ (ispunja-va podnositelj)

  PRILOG VII

  Dokument : I-OOP-7 Verzija : 2.1 Pripremljeno : oujak 2012. Stranica : 1 od 3

  I-OOP-7

  POZIV NA PODNOENJE PONUDEIme podnositelja: ____________________________________Ulica: _____________________________________________Grad/naselje: ________________________________________Drava: ____________________________________________Telefon/faks: ________________________________________E-adresa: ___________________________________________Naziv ulaganja: ______________________________________Poziv na podnoenje ponude za robu/radove/usluge: __________

  Ponuditelj: ________________________________________Ovime Vas pozivamo na podnoenje ponude za ponuditelja roba/radova/usluga navedenih u ovom Pozivu na podnoenje ponude i priloenoj tehnikoj specifi kaciji.Cjenovne ponude moraju biti izraene u eurima (EUR) ili kunama (HRK) do dana: ____________________ i biti vaee na dan pod-noenja prijave.Robe, radovi i usluge moraju biti podrijetlom iz zemalja lanica Eu-ropske unije (EU) ili zemalja korisnica Instrumenta pretpristupne pomoi (IPA) (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Crna Gora, BJRM, Turska i Albanija), zemalja Europskog instrumenta za susjedstvo i partnerstvo (ENPI) (Alir, Armenija, Azerbajdan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Libanon, Libija, Molda-vija, Maroko, Palestinska samouprava Zapadne obale i pojasa Gaze, Ruska Federacija, Sirija, Tunis i Ukrajina) i zemalja Europskog gos-podarskog pojasa (EEA) (Norveka, Liechtenstein i Island) i moraju biti potpuno nove.U ponudi moraju biti navedeni neto cijena, iznos PDV-a i ukupna cijena za svaku pojedinanu robu/radove/uslugu.Molimo Vas, u ponudi potvrdite da je roba nova i neupotrebljava-na te da roba/radovi/usluge potjeu iz gore navedenih prihvatljivih zemalja podrijetla, te specifi cirate u ponudi zemlju podrijetla robe/radova/usluga. Uz to, ponuditelj je obvezan priloiti potpisanu i ovjerenu izjavu/deklaraciju/certifi kat o podrijetlu sa specifi ciranom zemljom podrijetla, izdanu od ponuditelja ili drugi odgovarajui dokument izdan od nadlene institucije (ukoliko postoji). U sluaju graevinskih radova, molimo Vas jasno navedite zemlju podrijetla usluga, radova, opreme i roba. Certifi kat o podrijetlu mora biti iz-dan u trenutku isporuke (Certifi kat o podrijetlu izdan od Hrvatske gospodarske komore ili druge odgovarajue ustanove strane drave ili kopija originalnog certifi kata o podrijetlu ovjerena od javnog bi-ljenika ili kopija originalnog EUR1 ovjerena od javnog biljenika ili kopija originalne Izjave na raunu od strane ovlatenog izvoznika ovjerena od javnog biljenika).Molimo Vas da u trenutku kada je uvezena roba isporuena, za istu priloite kopiju originalne Jedinstvene carinske deklaracije ovjere-ne od strane javnog biljenika (ponuditelj zadrava pravo tajnosti uvozne cijene i moe ju zacrniti na kopiji originalne Jedinstvene ca-rinske deklaracije), Deklaraciju proizvoda, Certifi kat o usklaenosti

 • STRANICA 60 BROJ 33 PETAK, 16. OUJKA 2012.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  9. Cijena planiranog ulaganja (EUR)***

  10. Mjeseni teaj eura EK***11. Cijena planiranog ulaganja u HRK

  bez PDV-a12. Drugi kriteriji13. Trajanje jamstva (ako je primje-

  njivo)14. Rokovi isporuke15. Mogunost servisiranja16. Dostava i montaa ukljuene u

  cijenu? 17. Ostalo18.

  N+1

  Odabrana cjenovna ponuda:Naziv ponuditelja:Naziv planiranog ulaganja:Vrijednost planiranog ulaganja (bez PDV-a):Razlozi za odabir cjenovne ponude, ako ona nije najjeft inija:

  Napomena:* U sluaju ulaganja do 10.000,00 , potrebno je ispuniti samo jedan stupac.** Sve priloene ponude moraju biti u skladu sa specifi kacijom pri-loenom uz Poziv na podnoenje ponude (obrazac I-OOP-7).*** Preraun iz EUR u HRK obavlja se prema mjesenom teaju eura, utvrenom od Europske komisije (EK) za mjesec u kojem se podnosi prijava Agenciji za plaanja u poljoprivredi, ribarstvu i ru-ralnom razvoju (APPRRR). Web adresa na kojoj se moe dobiti uvid u navedeni teaj je: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/Ukoliko se ispunjava vie obrazaca I-OOP-8, na svima se mora kori-stiti isti teaj iskazan na 6 decimala. Preraun iz EUR u HRK mora se obaviti samo kod ponuda u kojima su cijene izraene iskljuivo u EUR. Kod ponuda koje sadre iznose u HRK i u EUR ili samo u HRK, nije potrebno popunjavati redove 9. i 10. U takvim sluajevima dovoljno je unijeti iznos iz ponude izraen u HRK u red 11.

  Ljubazno Vas molimo, potpiite i ovjerite zaprimljenu tehniku spe-cifi kaciju, ovaj Poziv na podnoenje ponude i svoju ponudu, te ih proslijedite na sljedeu adresu:____________________________________________________________________________________Poziv raspisao: ________________________ (Potpis i ig podnositelja)Poziv na podnoenje ponude zaprimljen dana: __________

  ______________________(Potpis i ig ponuditelja)

  U prilogu se nalazi tehnika specifi kacija:1. Trokovnik bez cijena dio Glavnog projekta/Specifi kacija opre-me broj/datum _______________________ izdana od _______________________________________ (ispunjava podnositelj)

  PRILOG VIII

  Dokument : I-OOP-7 Verzija : 2.1 Pripremljeno : oujak 2012. Stranica : 1 od 3

  I-OOP-8

  TABLICA ZA USPOREDBU PONUDAPrikazane cjenovne ponude

  *Ponu-diteljPonu-ditelj

  Ponu-ditelj

  1. Naziv ponuditelja koji je zaprimio Poziv na podnoenje ponude

  2. Adresa ponuditelja3. Poziv na podnoenje ponude

  poslan dana:4. Cjenovna ponuda od ponuditelja

  zaprimljena dana:5. Cjenovna ponuda vrijedi do:6. Cjenovna ponuda je usklaena sa

  specifi kacijom priloenom uz Poziv na podnoenje ponude**

  7. Zemlja podrijetla planiranog ulaga-nja u objekte ili opremu

  8. Naziv proizvoaa (ako ponuditelj nije proizvoa)

 • PETAK, 16. OUJKA 2012. BROJ 33 STRANICA 61 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  PRILOG IX

  Dokument: I-OOP-15.3Verzija: 2.1Pripremljeno: oujak 2012.Stranica: 1 od 4

  I-OOP-15.3

  Naziv podnositelja: ________

  LISTA IZDATAKA ZA MJERU 301

  ifra izdat-

  kaNaziv prihvatljivog izdatka Odabrani ponuditelj

  Br. Po-nude na

  omotnici/Br. Ponu-

  de

  Podrijetlo robe/rado-va/usluga

  Ukupni iznos bez PDV-a

  Sveukupno izdaci bez opih trokova Opi trokovi koji su bili predmet Javne nabave Izdatak strunog nadzora nad izgradnjom Opi trokovi koji su nastali prije Javne nabave Troak pripreme Poslovnog plana/Investicijske studije Trokovi pripreme projektne tehnike dokumentacije

  poput naknada za arhitekte, inenjere i druge naknade

  Troak pripreme elaborata zatite okolia Troak pripreme dokumentacije za IPARD natjeaj

  (konzultantske usluge za pripremu IPARD prijave i Zahtjeva za isplatu)

  Izda-tak bez ifre

  UKUPNI IZNOS NEPRIHVATLJIVIH IZDA-TAKAPojanjenje: zbroj svih izdataka koji se ne nalaze na Listi prihvatljivih izdataka

  Izda-tak sa ifrom

  UKUPNI IZNOS NEODOBRENIH IZDATAKAPojanjenje: zbroj svih ostalih neodobrenih izdataka

  Napomena:

  HRK TEAJ EURA IZNOS ULAGANJA BEZ OPIH TROKOVA

  Pojanjenje: zbrojiti iznose iz reda Sveukupno izdaci- bez opih trokova

  B IZNOS TROKA PRIPREME INVESTICIJSKE STUDIJE/POSLOVNOG PLANAPojanjenje: upisati iznos iz reda Troak izrade Poslovnog plana/Investicijske studije

 • STRANICA 62 BROJ 33 PETAK, 16. OUJKA 2012.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  C MAKSIMALNI IZNOS ZA PRIPREMU INVESTICIJSKE STUDIJE/POSLOVNOG PLA-NA do 2% % od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja bez opih trokovaPojanjenje: iznos iz reda A pomnoiti s 0,02

  D MAKSIMALNI IZNOS ZA PRIPREMU INVESTICIJSKE STUDIJE/POSLOVNOG PLA-NA -2.000 EURPojanjenje: Za izraun koristiti mjeseni teaj utvren od Europske komisije za mjesec u kojemu je obrazac I-OOP-15.3 podnesen u APPRRR.Web adresa za uvid u navedeni teaj je: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/

  2.000,00

  E PRIHVATLJIVI IZNOS ZA PRIPREMU INVESTICIJSKE STUDIJE/POSLOVNOG PLA-NAPojanjenje: usporediti iznose iz redova B, C i D i upisati najmanji iznos

  F IZNOS TROKA PRIPREME ELABORATA ZATITE OKOLIAPojanjenje: upisati iznos iz reda Troak pripreme elaborata zatite okolia

  G MAKSIMALNI IZNOS ZA PRIPREMU ELABORATA ZATITE OKOLIA do 2% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja bez opih trokovaPojanjenje: iznos iz reda A pomnoiti s 0,02

  H MAKSIMALNI IZNOS ZA PRIPREMU ELABORATA ZATITE OKOLIA 3.000 EURPojanjenje: Za izraun koristiti mjeseni teaj isti kao u redu D.

  3.000,00

  I PRIHVATLJIVI IZNOS ZA PRIPREMU ELABORATA ZATITE OKOLIAPojanjenje: usporediti iznose iz redova F, G i H i upisati najmanji iznos

  J IZNOS TROKA PRIPREME DOKUMENTACIJE ZA IPARD NATJEAJPojanjenje: upisati iznos iz reda Troak pripreme dokumentacija za IPARD natjeaj

  K MAKSIMALNI IZNOS ZA PRIPREMU DOKUMENTACIJE ZA IPARD NATJEAJ do 3% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja bez opih trokovaPojanjenje: iznos iz reda A pomnoiti s 0,03

  L MAKSIMALNI IZNOS ZA PRIPREMU DOKUMENTACIJE ZA IPARD NATJEAJ 15.000 EURPojanjenje: Za izraun koristiti mjeseni teaj isti kao u redu D.

  15.000,00

  M PRIHVATLJIVI IZNOS ZA PRIPREMU PRIPREMU DOKUMENTACIJE ZA IPARD NATJEAJPojanjenje: usporediti iznose iz redova J, K i L i upisati najmanji iznos

  N IZNOS TROKA PRIPREME PROJEKTNE TEHNIKE DOKUMENTACIJE POPUT NAKNADA ZA ARHITEKTE, INENJERE I DRUGE NAKNADEPojanjenje: upisati zbroj iznosa iz redova Trokovi pripreme projektne tehnike dokumenta-cije poput naknada za arhitekte, inenjere i druge naknade i Izdatak strunog nadzora nad izgradnjom

  O PRIHVATLJIVI IZNOS ZA PRIPREMU PROJEKTNE TEHNIKE DOKUMENTACIJE POPUT NAKNADA ZA ARHITEKTE, INENJERE I DRUGE NAKNADE koju ini ra-zlika zbroja trokova navedenih u redovima E, I i M i gornje granice od 12% od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja bez opih trokova.Pojanjenje: pomnoiti 0,12 s iznosom iz reda A. Od izraunatog iznosa oduzeti zbroj iznosa iz redova E, I i M. Ukoliko je iznos iz reda N manji od ovog izraunatog iznosa, upisati iznos iz reda N

  P OPI TROKOVI NAKON PODNOENJA PRIJAVE NASTALI TIJEKOM PROVEDBE-NE FAZE I KOJI SU PREDMET JAVNE NABAVEPojanjenje: upisati iznos iz reda Opi trokovi koji su bili predmet Javne nabave

  R UKUPNI IZNOS OPIH TROKOVAPojanjenje: upisati zbroj iznosa iz redova E, I, M i O

  S MAKSIMALNI UKUPNI IZNOS OPIH TROKOVA; najvie 12% od ukupno prihvat-ljivog iznosa ulaganja bez opih trokovaPojanjenje: pomnoiti iznos iz reda A sa 0,12

  T UKUPNI PRIHVATLJIVI IZNOS OPIH TROKOVAPojanjenje: usporediti iznose iz redova R i S upisati manji iznos

  U UKUPNI IZNOS PRIHVATLJIVOG ULAGANJAPojanjenje: upisati zbroj iznosa iz redova A i T

 • PETAK, 16. OUJKA 2012. BROJ 33 STRANICA 63 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  V MAKSIMALNI IZNOS PRIHVATLJIVIH IZDATAKA ZA KOJE PODNOSITELJ MOE TRAITI POTPORU ZA VRIJEME TRAJANJA IPARD PROGRAMA 1.363.000 EURPojanjenje: Za izraun koristiti mjeseni teaj isti kao u redu D.

  1.363.000,00

  Z MAKSIMALNI IZNOS PRIHVATLJIVIH IZDATAKA ZA KOJE PODNOSITELJ MOE TRAITI POTPORU ZA VRIJEME TRAJANJA IPARD PROGRAMA PO SEKTORU I PO PROJEKTU: 405.000 EUR za ulaganja u lokalne nerazvrstane ceste i/ili protupoarne prosjeke s elementima umske ceste, neovisno o tome realizira li se spomenutim iznosom jedno ili vie ulaganja unutar navedenih sektora, 958.000 EUR) za ulaganja u sustav kanalizacije i proiavanja otpadnih voda i/ili toplana na biomasu, neovisno o tome realizira li se spomenutim iznosom jedno ili vie ulaganja unutar navedenih sektora.Pojanjenje: Upisati izraun samo za sektor u kojem je podnositelj prijavio ulaganjeZa izraun koristiti mjeseni teaj isti kao u redu D.

  405.000/958.000

  AA PREOSTALI IZNOS PRIHVATLJIVIH IZDATAKA ZA KOJE PODNOSITELJ MOE TRAITI POTPORU ZA VRIJEME TRAJANJA IPARD PROGRAMA I PO SEKTORUPojanjenje: Za odreivanje iznosa prihvatljivog ulaganja za koje podnositelj jo moe traiti potporu za vrijeme trajanja IPARD-a i za odreeni sektor u kojem je podnositelj prijavio ulaganje zbrajaju se iznosi iz prethodno podnesenih prijava i to: ukupni iznos prihvatljivog ulaganja naznaen u Odluci o dodjeli sredstava iz IPARD programa (I-OOP-19) za koje jo nije izdana Odluka o isplati (I-OOI-10), iznos prihvatljivog ulaganja za koji je izdana Odluka o isplati (I-OOI-10), iznos prihvat-ljivog ulaganja prijave za koju je sklopljen Memorandum o razumijevanju (I-OOP-21), a nije jo izdana Odluka o dodjeli sredstava iz IPARD programa (I-OOP-19) ili Odluka o isplati (I-OOI-10)

  AB UKUPNI IZNOS PRIHVATLJIVOG ULAGANJA ZA KOJE PODNOSITELJ MOE TRA-ITI POTPORU, A KOJI MOE BITI ODOBRENPojanjenje: usporediti iznose iz redova U, V, Z i AA i upisati najmanji iznos

  AC POSTOTAK POTPORE (50 ili 100%) Pojanjenje: upisati postotak iz obrasca I-OOP-21

  AD UKUPNI IZNOS POTPORE Pojanjenje: iznos iz reda AB pomnoiti s 100 ili 50% (ovisno o redu AC)

  AE IZNOS JAVNE POMOI IZ DRUGOG IZVORA AF UKUPNI IZNOS NEPRIHVATLJIVIH IZDATAKA

  Pojanjenje: upisati zbroj iznosa iz redova UKUPNI IZNOS NEPRIHVATLJIVIH IZDATAKA i UKUPNI IZNOS NEODOBRENIH IZDATAKA

  AG UKUPNI IZNOS PROJEKTA BEZ PDV-aPojanjenje: zbrojiti iznose iz redova A, B, F, J, N i AF

  AH UKUPNI IZNOS PROJEKTA s PDV-omPojanjenje: Iznos iz reda AG s ukljuenim iznosom PDV-a

  * Obrazac mora biti potpisan od gradonaelnika/naelnika opine/ovlatene osobe i ovjeren od podnositelja

  POJANJENJAU kolonu ifra izdatka unesite ifru izdatka iz Liste prihvatljivih izdataka (Pravilnik, Prilog I) za pojedino ulaganje iz odabrane ponude, bez obzira je li izdatak bio predmet javne nabave ili nije.U kolonu Naziv prihvatljivog izdatka unesite naziv ulaganja u skladu sa Listom prihvatljivih izdataka (Pravilnik, Prilog I). Ispod naziva prihvatljivog izdatka iz Liste prihvatljivih izdataka unesite naziv ulaganja iz odabrane ponude bez obzira je li izdatak bio predmet javne nabave ili nije.U kolonu odabrani ponuditelj unesite ime odabranog ponuditelja za pojedino ulaganje bez obzira je li izdatak bio predmet javne nabave ili nije. U kolonu Broj ponude na omotnici/Broj ponude unesite broj/oznaku odabrane ponude.U kolonu Ukupni iznos bez PDV-a unesite ukupni iznos bez PDV-a za ulaganje iz rekapitulacije odabrane ponude.Podrijetlo roba/radova/usluga treba biti specifi cirano za izgradnju/rekonstrukciju/opremanje/usluge.Ako odabrana ponuda sadri neprihvatljive izdatke, treba ih navesti u tablici na mjesto predvieno za neprihvatljive izdatake (izdatak bez ifre koji nije naveden u Listi prihvatljivih izdataka Pravilnik, Prilog I) s referencom na isti Broj ponude na omotnici/ broj/oznaku po-nude. Ukupni iznos spomenute ponude mora biti jednak zbroju prihvatljivih i neprihvatljivih izdataka u obrascu I-OOP-15. Podnositelj ne popunjava kolonu Izdatak sa ifrom ukupni iznos neodobrenih izdataka

 • STRANICA 64 BROJ 33 PETAK, 16. OUJKA 2012.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  oekivane tehnike, geoloke i sigurnosne probleme tijekom grad-nje i upravljanja, te objasnite kako namjeravate prevladati navedene izazove nabrojite direktne i indirektne uinke projekta na drutveno-eko-nomski razvojU sluaju ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju javnih lokalnih nerazvrstanih cesta, navedite: broj km postojeih javnih lokalnih nerazvrstanih cesta; planirani broj km javnih lokalnih nerazvrstanih cesta koje se treba-ju izgraditi ili rekonstruirati objasnite pretpostavke za prognozu prometa (udio lakih i tekih vozila)U sluaju ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju protupoarnih pu-tova s elementima umske ceste navedite: broj km postojeih protupoarnih putova; planirani broj km protupoarnih putova koje se trebaju izgraditi ili rekonstruirati; smanjenje vremena od prve obavijesti o poaru do intervencije va-trogasaca u ugroeno podruje (%)U sluaju ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju kanalizacije i/ili proiavanja otpadnih voda navedite: trenutnu situaciju; broj km izgraenog kanalizacijskog sustava; koliinu otpadnih voda koja prolazi kroz primarnu obradu (%) i sekundarnu obradu (%); broj korisnika/objekata koji e biti prikljueni na novi kanalizacijski sustavU sluaju ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju toplana koje koriste organski otpad iz poljoprivrede i umarstva navedite: trenutnu situaciju i/ili planirani kapacitet koji e biti instaliran; broj objekata/ korisnika prikljuenih na toplanuOdredite tko e upravljati projektom nakon zavretka izvedbe ula-ganja.3.1. Ciljevi projekta i IPARD-aOpiite najmanje jedan cilj projekta koji ostvaruje ciljeve IPARD pro-grama.Opiite i napravite poveznicu izmeu ciljeva projekta i IPARD pro-grama.

  CILJEVI IPARD PROGRAMARazvoj i poboljanje osnovne infrastrukture kako bi se potaknula gospodarska i socijalna aktivnost za uravnoteen rastOpis:

  Poboljanje ruralnih ivotnih i radnih uvjetaOpis:

  Poboljanje situacije ruralne depopulacije, uglavnom davanjem poticaja aktivnom stanovnitvu da ostane i/ili se vrati u ruralna podrujaOpis:

  4. ANALIZA TRITA PRODAJE4.1. Analiza trita prodajeProcjena trenutne situacije:Opiite trenutnu situaciju i objasnite potrebu za ovim projektom.Potencijalni kupci/korisnici i karakteristike potranje:

  PRILOG X

  I-OEA-6

  INVESTICIJSKA STUDIJA/POSLOVNI PLAN ZA MJERU 301

  SADRAJ1. UVOD2. OPI PODACI O PODNOSITELJU 3. INFORMACIJE O PROJEKTU

  3.1. Ciljevi projekta i IPARD-a 4. ANALIZA TRITA PRODAJE

  4.1. Analiza trita prodaje 4.1.1. Projekcija prodaje

  5. TEHNOLOKA I TEHNIKA ANALIZA 5.1. Opis tehnolokog i tehnikog procesa 5.2. Kapacitet proizvodnje 5.3. Analiza trita nabave 5.4. Struktura i dinamika materijalnih i nematerijalnih tro-

  kova 5.5. Struktura potrebnih ulaganja

  6. STRUKTURA I DINAMIKA ZAPOSLENIKA 6.1. Struktura zaposlenika 6.2. Proraun godinjih plaa

  7. LOKACIJA 8. UTJECAJ INVESTICIJE NA OKOLI 9. EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA

  9.1. Struktura i dinamika ulaganja i izvori fi nanciranja 9.1.1. Proraun amortizacije

  9.2. Obraun kreditnih obveza 9.3. Projekcija Rauna dobiti i gubitka i ostvarivanje znaajnog

  neto prihoda 10. PRILOZI

  1. UVODNapravite saetak rezultata analize investicijske studije/poslov-

  nog plana. Ovo poglavlje napiite nakon sastavljanja ostalih poglavlja ovog obrasca (saeto i relevantno)

  2. OPI PODACI O PODNOSITELJU* Ispunite tablicu 2. Opi podaci o podnositelju u obrascu

  I-OEA-6-a3. INFORMACIJE O PROJEKTU

  Naziv projekta

  Opiite: ciljeve i oekivane rezultate projekta tko je krajnji kupac/korisnik proizvoda/usluge trenutnu situaciju i razloge ulaganja u ovaj projekt

  Dokument : I-OEA-6 Verzija : 2.1 Pripremljeno : oujak 2012. Stranica : 1 od 6

 • PETAK, 16. OUJKA 2012. BROJ 33 STRANICA 65 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  * Ispunite tablicu 9.1. Struktura i dinamika ulaganja i izvori fi nanciranja u obrascu I- OEA-6-a9.1.1. Proraun amortizacije* Ispunite tablicu 9.1.1. Proraun amortizacije u obrascuI- OEA-6-a9.2. Obraun kreditnih obvezaOpiite uvjete kredita/zajma; poetak i kraj obraunskog razdoblja, kamatnu stopu, odgode plaanja (poek) i model otplate. Popunite tablicu u skladu s navedenim uvjetima.Ukoliko imate, priloite otplatni plan banke za kredit kojim fi nanci-rate projekt te u skladu s planom ispunite tablicu.* Ispunite tablicu 9.2. Obraun kreditnih obveza u obrascuI- OEA-6-a9.3. Projekcija Rauna dobiti i gubitka i ostvarivanje znaajnog neto prihodaU sluaju ulaganja u sektor Toplane Raun dobiti i gubitka mora de-monstrirati profi tabilnost (uinkovitost projekta kroz odnos trokova i koristi ulaganja), to znai da dobit poslije oporezivanja mora biti pozitivna od reprezentativne godine do kraja ekonomskog vijeka pro-jekta, koji ne moe biti dui od 20 godina. U protivnom, projekt nije prihvatljiv.Ostvarivanje znaajnijeg neto prihoda:Ukoliko udio dobiti poslije oporezivanja u ukupnim prihodima u bilo kojoj godini prelazi preko 25%, ulaganje ostvaruje znaajniji neto prihod.Ukoliko ulaganje ostvaruje znaajniji neto prihod, maksimalni iznos javne pomoi e biti do 50% ukupnih prihvatljivih izdataka po ulaga-nju. U suprotnom, ako ulaganje ne ostvaruje znaajniji neto prihod, iznos javne pomoi e biti do 100% ukupnih prihvatljivih izdataka po ulaganju.* Ispunite tablicu 9.3. Projekcija Rauna dobiti i gubitka i ostva-rivanje znaajnog neto-prihoda u obrascu I-OEA-6-a10. PRILOZIAko podnositelj pored traenih prilae i dodatne podatke, iste pri-loiti ovdje.POJANJENJAOvaj obrazac te pripadajui dokument I-OEA-6a (excel dokument), ine komplet dokumentacije koju predajete Agenciji za potrebe do-noenja ocjene ekonomske odrivosti projekta koji je predmet pri-jave za dodjelu sredstava iz IPARD programa.Molimo Vas da ispunite sve potrebne podatke u oba obrasca(I-OEA-6 i I-OEA-6-a) u skladu sa svim priloenim uputama i ko-mentarima koji su sastavni dio tih dvaju obrazaca.Popunjene tablice iz obrasca I-OEA-6-a potrebno je isprintati i pri-loiti uz popunjeni obrazac I-OEA-6. Popunjene tablice iz obrasca I-OEA-6-a takoer treba predati na CD-ROM-u (u sluaju nesklada izmeu printanih dokumenata i dokumenata na CD-ROM-u, kao relevantan e se smatrati printani dokumenti).Nakon zavretka svih potrebnih poglavlja u skladu s priloenim po-janjenjima, navedena pojanjenja mogu se izbrisati prije ispisa radi boljeg pregleda.U sluaju ulaganja u sektor javnih nerazvrstanih cesta, ili sektor pro-tupoarnih cesta, nije potrebno ispuniti poglavlja: 4.1.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 9.1.1 i 9.3.

  U sluaju ulaganja u sektor kanalizacije i proiavanja otpadnih voda i ulaganja u sektor toplana opiite: kako procjenjujete kretanje potranje (potronja).Da li projekt omoguava adekvatne kapacitete?4.1.1. Projekcija prodaje* Ispunite tablicu 4.1.1. Projekcija prodaje u obrascu I-OEA-6-a5. TEHNOLOKA I TEHNIKA ANALIZA5.1. Opis tehnolokog i tehnikog procesaOpiite tehnoloko-tehniku situaciju (trenutnu) i potrebnu (namje-ravano ulaganje).Da li se novi projekt uklapa u postojee tehnoloko-tehnike procese? Opiite tehnoloki-tehniki proces od nabavke inputa do proizvodnje outputa.Koje standarde i norme mora zadovoljiti namjeravano ulaganje (kva-liteta, izdrljivost materijala...)?Koji je tehniki vijek projekta (vremensko razdoblje u kojem projekt funkcionira)?5.2. Kapaciteti proizvodnjeNavedite kapacitete proizvodnje i gubitak prilikom distribucije (uko-liko postoji).5.3. Analiza trita nabaveNavedite gdje i kako se mogu nabaviti potrebni inputi, kako e se skladititi i koje kvalitete mora zadovoljiti (opis je potreban samo u sluaju ulaganja u sektor toplana).Opiite mogunosti, dinamiku i uvjete nabave potrebnih inputa.5.4. Struktura i dinamika materijalnih i nematerijalnih trokovaOpiite dinamiku i strukturu materijalnih i nematerijalnih trokova, te opiite trokove odravanja sukladno njihovom nastajanju i po-trebnih radova. Sukladno opisu iz tehnoloke-tehnike analize unesite podatke.* Ispunite tablicu 5.4. Struktura i dinamika materijalnih i ne-materijalnih trokova u obrascu I-OEA-6-a5.5. Struktura potrebnih ulaganja* Ispunite tablicu 5.5. Struktura potrebnih ulaganja u obrascu I-OEA-6-a6. STRUKTURA I DINAMIKA ZAPOSLENIKA6.1. Struktura zaposlenikaOpiite kadar koji upravlja svakodnevnim poslom obrazovanje i potrebne vjetine.Specifi cirajte radne odnose (trajno/sezonski zaposleni) sukladno dina-mici poslovne aktivnosti.* Ispunite tablicu 6.1. Struktura zaposlenika u obrascu I-OEA-6-a6.2. Proraun godinjih plaa* Ispunite tablicu 6.2. Proraun godinjih plaa u obrascu I-OEA-6-a7. LOKACIJA

  Navedite katastarsku opinu, katastarsku esticu, duinu i iri-nu planirane infrastrukture. Opiite situaciju na podruju projekta: urbanistiki razvoj (u skladu sa vaeim prostornim planom jedinice lokalne samouprave) i informacije o koridoru projekta.8. UTJECAJ INVESTICIJE NA OKOLIOpiite pozitivne i negativne utjecaje ulaganja na okoli.9. EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA9.1. Struktura i dinamika ulaganja i izvori fi nanciranja

 • STRANICA 66 BROJ 33 PETAK, 16. OUJKA 2012.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  datuma zavretka izvedbe projekta. Godina poetka ulaganja treba biti ukljuena u vijek trajanja projekta.Projekt moe ukljuivati ulaganje koje nije prihvatljivo za dodjelu sredstava iz IPARD programa, ako je isto sastavni dio projekta.Popunjene tablice je potrebno isprintati i priloiti uz popunjeni obrazac I-OEA-6 te dostaviti i na CD-ROM-u sa svim ostalim do-kumentima sa popisa potrebne dokumentacije (u sluaju nesklada izmeu printanih dokumenata i dokumenata na CD-ROM-u, kao relevantan e se smatrati printani dokumenti.)

  U sluaju ulaganja u sektor javnih nerazvrstanih cesta, ili sektor protupoarnih cesta, nije potrebno ispuniti poglavlja: 4.1.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 9.1.1 i 9.3.Agenda

  zakljuana polja

  polja namijenjena za unos podatakaobavezan unos podataka

  2. Opi podaci o podnositeljuI. Podaci o podnositelju1. Naziv podnositelja2. Broj stanovnika3. Opina4. Grad5. upanija6. Ime i prezime naelnika opine/gradonaelnika7. Kontakt osoba8. Broj telefaksa9. Broj telefona10. E-mail2. Kontakt podaci o konzultantu1. Ime konzultanta/naziv kompanije2. Osoba za kontakt3. Broj telefaksa4. Broj telefonaE-mail

  Dokument : I-OEA-6-aVerzija : 2.1Pripremljeno : oujak 2012.Stranica : 1 od 12

  I-OEA-6-aINVESTICIJSKA STUDIJA/

  POSLOVNI PLAN ZA MJERU 301U ovom dokumentu (I-OEA-6-a) nalazi se paket tabela koje zajedno s pripadajuim dokumentom I-OEA-6 (Investicijska studija/Poslovni plan) ine komplet dokumentacije koju predajete Agenciji za potrebe donoenja ocjene ekonomske odrivosti projekta. Tabele su mak-simalno mogue automatizirane to olakava njihovo popunjavanje (veina suma i umnoaka se automatski rauna). Zbog pojednostav-ljena ispunjavanja tablica broj redova je fi ksiran, pa ukoliko Va broj stavaka prelazi fi ksiran broj redova, u redove je potrebno prikazati grupirane iznose, a po potrebi dostaviti kao prilog detaljniju tablicu izrauna. Radi preglednosti mogue je viak kolona/redova sakriti te tako i isprintati direktno iz Excela. Tablice iz Excela slue kao pri-log poglavljima u Investicijskoj studiji/Poslovnom planu koji sadri ostale informacije vezane uz ulaganje.Ako posjedujete ve izraenu Investicijsku studiju/ Elaborat/ Poslov-ni plan ili neki drugi dokument odgovarajueg sadraja, koriten za zahtjev bankovnog kredita i ako isti dokument izmeu ostalog sadri podatke navedene u ovoj metodologiji, bez obzira na njegov izgled, takav dokument moe biti priloen Vaoj prijavi. Nadalje, postojeem dokumentu moete dodati podatke koji nedostaju.Molimo Vas da prije samog popunjavanja detaljno proitate ove Upute kao i upute koje se nalaze u okviru svake pojedine tabele (tekst oznaen kao UPUTA unutar pojedinih tablica). Navedeni tekst moete izbrisati nakon to dovrite s popunjavanjem tablica. Uz pojedine elije tj. polja nalaze se i dodatni komentari koji olak-avaju popunjavanje tabela (ukoliko postoji komentar uz neko polje, uz gornji desni rub polja vidljiv je crveni trokuti).U POLJA OZNAENA BIJELOM BOJOM OMOGUEN JE UNOS PODATAKA.Tablice je potrebno popuniti u skladu s ekonomskim vijekom traja-nja projekta (razdoblje u kojem projekt daje ekonomski prihvatljive koristi i trokove, otplata kredita je realizirana unutar tog razdoblja). Minimalni ekonomski vijek trajanja projekta mora biti 5 godina od

  Ekonomski vijek projekta godina

  9.1. Struktura i dinamika ulaganja i izvori fi nanciranjaDatum zavretka investicije: Planirani datum podnoenja zahtjeva za isplatu:

  Stavka Izvreno do tekue godine*

  GodinaUkupno2012 2013 2014 2015

  1 2 3 4A. UKUPNI TROKOVI PROJEKTA

  1. Objekti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1. 0,001.2. 0,001.3. 0,001.4. 0,001.5. 0,001.6. 0,00

 • PETAK, 16. OUJKA 2012. BROJ 33 STRANICA 67 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  1.7. 0,001.8. 0,001.9. 0,001.10. 0,002. Oprema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1. 0,002.2. 0,002.3. 0,002.4. 0,002.5. 0,002.6. 0,002.7. 0,002.8. 0,002.9. 0,002.10. 0,003. Projektna dokumentacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1. 0,003.2. 0,003.3. 0,003.4. 0,003.5. 0,003.6. 0,003.7. 0,003.8. 0,003.9. 0,003.10. 0,00Ukupno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PDV 0,00UKUPNO sa PDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  B. IZVORI FINANCIRANJA

  Stavka Izvreno do tekue godine*2012 2013 2014 2015 Ukupno1 2 3 4

  1. Vlastiti prihodi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1. Proraunska sredstva 0,001.2. 0,001.3. 0,002. Kredit/Zajam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1. 0,002.2. 0,002.3. 0,003. Pomoi, donacije.... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1. Dravna proraunska sredstva

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3.1.1. Donacije 0,003.1.2. Pomoi 0,00 0,00 0,003.2. Privatni kapital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.1. 0,00 0,004. UKUPNO sa PDV (1+2+3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  UPUTE:

 • STRANICA 68 BROJ 33 PETAK, 16. OUJKA 2012.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Polazna toka u izradi strukture i dinamike ulaganja je procijenjena nabavna vrijednost imovine, dopunjena informacijama vezanim uz predvienu dinamiku izvoenja radova i fi nanciranja tijekom faze izvedbe projekta Unesite iznose bez PDV-a (iznose PDV-a uvrstiti u redak PDV) Ispunite redove i kolone koje se odnose na cijeli projekt (prihvatljivi i neprihvatljivi izdaci) Unesite prvu godinu ulaganja umjesto 1, (Obratiti panju da dinamika ulaganja bude u skladu sa dinamikom ulaganja u obrascu JLP(R)S FPPi) Stavka Izvreno do tekue godine se odnosi na sva ulaganja nastala do tekue godine, odnosno godine u kojoj je prijava podnesena na natjeaj Ne ulaziti u dubinu svake stavke (npr. grupa objekti, podgrupa proista otpadnih voda, ali ne i sve radove koji su ukljueni u navedenu podgrupu) Iznos Ukupno sa PDV mora biti jednak u tablici A. i tablici B.(ukupni troak projekta = izvori fi nanciranja) Ukupan iznos ulaganja mora biti jednak Ukupnom troku projekta (prihvatljive + neprihvatljive stavke) u poglavlju 5.5. Struktura potrebnih ulaganja5.5. Struktura potrebnih ulaganja

  Stavka Opis(dimenzije i kapacitet) KoliinaCijena (HRK bez

  PDV)Ukupan iznos (HRK

  bez PDV)PRIHVATLJIVA ULAGANJA: PREDMET PRIJAVE ZA DODJELU SREDSTAVA IZ IPARD PROGRAMA

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Ukupno prihvatljiva ulaganja 0,00

  NEPRIHVATLJIVA ULAGANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Ukupno neprihvatljiva ulaganja 0,00Ukupni troak projekta (prihvatljive + neprihvatljive stavke) 0,00

  UPUTE: Izdvojite ulaganja koja su prihvatljiva za dodjelu sredstava iz IPARD programa Detaljno prikazati sva potrebna ulaganja te ukoliko je potrebno dodati redove u tablicu Ukoliko podnositelj ve posjeduje detaljno razraenu tablicu ulaganja u.xls formatu (sa svim pripadajuim stavkama), istu moe priloiti umjesto gore priloene Ukupni troak projekta mora biti jednak ukupnom iznosu u poglavlju 9.1 Struktura i dinamika ulaganja i izvori fi nanciranja

 • PETAK, 16. OUJKA 2012. BROJ 33 STRANICA 69 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  4.1.1. Projekcija prodajeTablica 1. Koliina prodaje

  Struk-tura Koliina

  Pret-hodna godina

  Planirane godine

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 20411 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

  Ukratko obrazloite koliinu prodaje1: Tablica 2. Cijena (HRK po jedinici)

  Struk-tura

  Kolii-na*

  Pret-hodna godina

  Planirane godine2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 300 HRK/

  unit

  0 HRK/unit

  0 HRK/unit

  0 HRK/unit

  0 HRK/unit

  0 HRK/unit

  0 HRK/unit

  0 HRK/unit

  0 HRK/unit

  0 HRK/unit

  *unesite koliine prema kategoriji kupaca, sukladno kalkulaciji usluge/proizvoda Ukratko obrazloite cjenovnu politiku2: Tablica 3. Vrijednost prodaje (HRK po godini)

  Struktura prodaje

  Pret-hodna godina

  Planirane godine2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ostali prihodi UKUPNI PRI-HODI

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Ukratko obrazloite ostale prihode, ukoliko su uvrteni3:

  UPUTE: Uvrstiti sve robe/usluge koje podnositelj prodaje/prua Priznavanje operativnih prihoda koji su vezani za ulaganje ne moe biti prije navedenog datuma zavretka investicije i obrauna amortizacije imovine koja ostvaruje te prihode (uskladiti prihode sa datumom stavljanja projekta u uporabu) Ukoliko postoje razliite kategorije kupaca, razdvojite ih po koliinama i prodajnim cijenama1 Tablica 1. Koliine prodaje Kolika e se koliina proizvoda/usluge prodati?Specifi cirajte koliinu prodaje kao rezultat implementacije projekta. Napravite poveznicu izmeu proizvodnog kapaciteta i potronje. Procijenjene vrijednosti koliina proizvoda/usluge moraju biti realne!2 Tablica 2. Cijene Koja se cijena treba obraunati?Da li je cijena vea ili manja od konvencionalne energije/prosjene naknade? Objasnite cjenovnu politiku!3 Tablica 3. Vrijednost prodajeUkoliko su ostali prihodi uvrteni, detaljno ih obrazloite (struktura, koliina, kalkulacija cijene itd. Ukoliko postoje, navedite i opiite prihode od subvencija prema aktualnim nacionalnim propisima.)

 • STRANICA 70 BROJ 33 PETAK, 16. OUJKA 2012.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  5.4. Struktura i dinamika materijalnih i nematerijalnih trokovaPlanirane godine u HRK

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041Stavka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 301. trokovi sirovina i materijala

  2. trokovi energije

  3. trokovi odra-vanja

  4. drugi materijalni trokovi

  5. trokovi usluga

  6. ostali trokovi

  Ukupno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  6.1. Struktura zaposlenika

  Radno mjesto Profesionalnekvalifi kacijeBroj zaposlenika UkupnoPostojei Potrebni*

  0 0 0 0 0 0 0Ukupno: 0 0 0

  * Ukoliko ulaganje zahtijeva dodatne ljudske resurse

  6.2. Proraun godinjih plaaPlanirane godine u HRK

  StrukturaPret-

  hodna godina

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

  Stalni zaposleni-ci (broj)

  Prosjena mjesena bruto plaa

  Broj mjeseci

  Ukupno stalni zaposle-nici

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Privre-meni zaposleni-ci (broj)

  Prosjena mjesena bruto plaa

  Broj mjeseci

  Ukupno privreme-ni zapo-slenic

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Ukupno bruto plae

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Unesite bruto plae i nadnice

 • PETAK, 16. OUJKA 2012. BROJ 33 STRANICA 71 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  9.1. 1. Proraun amortizacijePoetak amortizacije za: Mjesec Godina1. OBJEKTE 2. OPREMU 3. PROJEKTNU DOKUMENTACIJU Ekonomski vijek projekta 0

  Ukupno dugotrajna imo-vina (postojea + nova)

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Novo kupljena imovinaDugotrajna imovina

  Na-bavna vrijed-

  nost

  Stopa amor-tiza-cije

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Ukupno novo kupljena imovina

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  1. OB JEKTI 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  1.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  1.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  1.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  1.5. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  1.6. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  1.7. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  1.8. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  1.9. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  1.10. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2. OPREMA 2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2.5. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2.6. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2.7. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2.8. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2.9. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2.10. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3. PROJEKTNA DOKUMEN-TACIJA

  3.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3.4. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3.5. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3.6. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3.7. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3.8. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3.9. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3.10. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Postojea imovina

  Dugo

  trajn

  a im

  ovin

  a

  Neto

  knj

  igov

  od-

  stven

  a vrij

  edno

  st

  Naba

  vna

  vrije

  dnos

  t

  Stop

  a am

  orti-

  zacij

  e

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

  Ukupno postojea imovina

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  UPUTE: Obraun amortizacije novonabavljene imovine ne moe biti prije navedenog datuma zavretka investicije Za postojeu imovinu upisati grupe imovine (oprema, graevine...)

 • STRANICA 72 BROJ 33 PETAK, 16. OUJKA 2012.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  9.2. Obraun kreditnih obveza2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

  KRED

  IT

  INVE

  STIC

  IJA

  Anuitet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kamata Otplatni dio

  Ostatak duga

  Osta

  li kr

  editi

  Anuitet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Kamata Otplatni dio

  Ostatak duga

  UKUP

  NO K

  REDI

  TI

  UKUPNO ANUITETI

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO KAMATA

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO OTPLATA

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  UKUPNO OSTATAK DUGA

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  UPUTE: Ispunite KREDIT INVESTICIJA u skladu s opisom kredita u obrascu I-OEA-6 (poglavlje 9.2.) i planiranim otplatnim planom9.3. Projekcija Rauna dobiti i gubitka i ostvarivanje znaajnog neto prihoda Planirane godine u HRKStavka 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 20411. Ukupni prihodi

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  1.1. Prihodi od prodaje roba

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  1.2. Ostali prihodi

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2. Ukupni rashodi

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2.1. Poslov-ni rashodi

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2.1.1. Materijalni i nematerijal-ni trokovi

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2.1.2. Amorti-zacija

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2.1.3. Trokovi osoblja

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2.2. Kamate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Dobit prije opore-zivanja

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  4. Porez na dobit

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  5. Dobit poslije opo-rezivanja

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  OSTVA-RIVANJE ZNAAJNE NETO DOBITI

  #DIV

  /0!

  #DIV

  /0!

  #DIV

  /0!

  #DIV

  /0!

  #DIV

  /0!

  #DIV

  /0!

  #DIV

  /0!

  #DIV

  /0!

  #DIV

  /0!

  #DIV

  /0!

  #DIV

  /0!

  #DIV

  /0!

  #DIV

  /0!

  #DIV

  /0!

  #DIV

  /0!

  #DIV

  /0!

  #DIV

  /0!

  #DIV

  /0!

  #DIV

  /0!

  #DIV

  /0!

  #DIV

  /0!

  #DIV

  /0!

  #DIV

  /0!

  #DIV

  /0!

  #DIV

  /0!

  #DIV

  /0!

  #DIV

  /0!

  #DIV

  /0!

  #DIV

  /0!

  #DIV

  /0!

  Porez na dobit:

  Reprezentativna godina:

  (k riterij za odabir reprezentativne godine je dostizanje punog kapaciteta)

 • PETAK, 16. OUJKA 2012. BROJ 33 STRANICA 73 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  UPUTE ZA POPUNJAVANJE I PREDAJU ZAHTJEVAZA ODOBRENJE PROMJENA ZA MJERU 301

  Prilikom predaje Zahtjeva za odobrenje promjena, korisnik je obve-zan dati obrazloenje i predati dodatnu dokumentaciju ovisno o tipu promjene koja se trai.1. TIP PROMJENAPrilikom predaje Zahtjeva za odobrenje promjena za 1. tip promje-na (promjene koje se odnose na podatke o Korisniku iz Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301 i podatke koje se odnose na Korisnika iz ugovora potpisanog izmeu Korisnika i izvoaa):a) adresab) ime korisnikac) ime zastupnikad) promjena imena banke i iro-rauna,Korisnik je obvezan dostaviti sljedee dokumente: Aneks ugovora (obrazac iz PRAG-a) tri (3) primjerka; zajedniku izjavu za iniciranje promjena potvrdu/izjavu/uvjerenje koju je izdalo nadleno tijelo ili institucija

  kojim se potvruje zatraena promjena.Aneks ugovora (obrazac iz PRAG-a) treba biti ispravno popunjen, potpisan i ovjeren peatom kako bi bio pregledan i odobren od stra-ne APPRRR-a.2. TIP PROMJENAPrilikom predaje Zahtjeva za odobrenje promjena za 2. tip promje-na (promjene koje se odnose na projekt koji je predmet Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301 i projekt koji je predmet ugovora potpisanog izmeu Korisnika i izvoaa):a) promjena naziva, vrste ili koliine opreme;b) promjena zemlje porijekla;c) promjena kvalitete/kvantitete radova/materijala koji se trebaju

  provesti/ugraditi u sluaju izgradnje/rekonstrukcije zbog promje-ne trokovnika koja zahtijeva izmjenu/dopunu dokumenta kojim se odobrava graenje;

  d) ostale promjene vezane za projekt;korisnik je obvezan dostaviti sljedee dokumente koji moraju biti originali ili preslike ovjerene od strane javnog biljenika, izuzev do-kumenata pod tokom (4) koji mogu biti u preslici, skenirani ili zaprimljeni putem fax-a ili e-maila:(1) Lista izdataka za Mjeru 301 (I-OOP-15.3 obrazac) koja ukljuuje

  promjene, potpisane i ovjerene od strane korisnika (tiskani pri-mjerak i na CD-u, oba u Excel formatu)

  (2) tablica usporedbe odobrene ponude i nove ponude po stavcima (tiskani primjerak i na CD-u, oba u excel formatu)

  (3) ponuda novog izvoaa(4) potvrdu/izjavu/uvjerenje o porijeklu izdanu od ponuditelja rado-

  va/opreme za novu ponudu(5) Aneks Ugovora (obrazac iz PRAG-a)- tri (3) primjerka(6) zajedniku izjavu za iniciranje promjenaAneks ugovora (obrazac iz PRAG-a) treba biti ispravno popunjen, potpisan i ovjeren peatom kako bi bio pregledan i odobren od stra-ne APPRRR-a.3. TIP PROMJENAPrilikom predaje Zahtjeva za odobrenje promjena za 3. tip promjena:a) promjena datuma podnoenja Zahtjeva za isplatuKorisnik je obvezan dostaviti odgovarajuu dokumentaciju kojom e opravdati prolongaciju roka dostave Zahtjeva za isplatu.

  PRILOG XI

  ZAHTJEV ZA ODOBRENJE PROMJENAZA MJERU 301

  Korisnik: _________________________________Referentni broj: ____________________________Zastupan po: ______________________________

  TIP PROMJENE OBRAZLOENJE1. TIP (OJN)(a) adresa;(b) ime korisnika;(c) ime zastupnika;(d) promjena imena banke i iro-rauna;2. TIP (promjene projekta) (OJN)(a) promjena naziva, vrste ili koliine opreme;(b) promjena zemlje porijekla;(c) promjena kvalitete/kvantitete radova/ma-

  terijala koji se trebaju provesti/ugraditi u sluaju izgradnje/rekonstrukcije zbog pro-mjene trokovnika koja zahtijeva izmjenu/dopunu dokumenta kojim se odobrava graenje;

  (d) ostale promjene vezane za projekt;3. TIP (promjena u dinamici provoenja projekata) (OOI)Promjena datuma predaje Zahtjeva za isplatu u sluaju:(a) posebna ili dodatna oprema odobrena od

  strane APPRRR-a;(b) iznimni vremenski uvjeti koji mogu utjeca-

  ti na instalaciju ili montau robe/ provedbu radova;

  (c) fi zike prepreke ili uvjeti koji mogu utjecati na isporuku robe/ provedbu radova;

  (d) administrativnih naloga koja utjeu na da-tum dovrenja osim onih koji proizlaze iz pogreke ugovorne strane;

  (e) svaka obustava isporuke i/ili instalacije robe/provedbe radova za koju nije odgo-vorna ugovorna strana;

  (f) via sila;4. TIP (OJN) (a) Promjena u Listi izdataka za Mjeru 301 I-

  OOP-15.3 i/ili odobrene ponude/odobrenih ponuda koje proizlaze iz promjene uspje-nog ponuditelja;

  Dokument : I-OPP-16-1 Verzija : 2.1 Pripremljeno : oujak 2012. Stranica : 1 od 4

 • STRANICA 74 BROJ 33 PETAK, 16. OUJKA 2012.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  PRILOG XII

  Dokument : I-OOI-1-301 Verzija : 2.1 Pripremljeno : oujak 2012. Stranica : 1 od 3

  ISPUNITI OBRAZAC VELIKIM SLOVIMA

  ZAHTJEV ZA ISPLATU

  Podaci o korisniku* ifra Mjere: 301

  1. Naziv korisnika2. OIB korisnika3. Pravni zastupnik u sluaju pravne osobe4. Adresa korisnika5. Ime ekonomskog operatera kojem je

  korisnik prenio predmet ulaganja na upravljanje (za mjeru 301)

  6. Referentni broj (iz Ugovora/Aneksa Ugovora)

  Podaci o ulaganju*1

  7. Naziv ulaganja (iz Ugovora)8. Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja

  (iz Ugovora, lanak 4./ Aneksa Ugovora)9. Iznos potpore (iz Ugovora, lanak 4./

  Aneksa Ugovora)10. Iznos iz Zahtjeva za isplatu1 (u KN bez

  PDV-a)

  Podaci o raunu na koji e Agencija za plaanja uplatiti sredstva*11. Naziv banke (iz Ugovora)12. Broj rauna korisnika

  (iz Ugovora) -

  13. Datum zaprimanja (popunja-va Agencija za plaanja)

  Stavke od 1 do 12 popunjava korisnik

  1 Ukupan iznos svih plaenih rauna u KN (iz Izjave o izdacima, stupac I oznaen*) x postotak (%) iz Ugovora (ne smije premaiti iznos iz reda 9)

  4. TIP PROMJENAPrilikom predaje Zahtjeva za odobrenje promjena za 4. tip promjena korisnik je obvezan podnijeti sljedee dokumente:a) u sluaju promjena u Listi izdataka za Mjeru 301 I-OOP-15.3 koja proizlazi iz promjene uspjenog ponuditelja:1) ugovor potpisan s izvoaem (uspjenim ponuditeljem)2) Lista izdataka za Mjeru 301 I-OOP-15.3Ako uspjeni ponuditelj, odobren od strane APPRRR-a, ne vrati dva potpisana Ugovora korisniku u roku od 30 dana od dana zaprimanja ili u bilo kojoj fazi naznai da nije voljan ili nije u mogunosti potpi-sati ugovor, ugovor mu nee biti dodijeljen. Postupak izrade ugovora mora ponovo zapoeti od 1. koraka (priprema Dosjea ugovora) s novim dosjeom ugovora pripremljenim koristei ponudu koja ima sljedei najvei rezultat (pod uvjetom da je ponuda prola tehniki prag i u okviru je maksimalnog prorauna dozvoljenog za ugovor).Obrazloenje: Prilikom predaje ovog Zahtjeva za odobrenje promjena za Mjeru

  301 korisnik je obvezan zaokruiti broj i slovo koji oznaavaju zatraenu promjenu. Svaka promjena mora biti obrazloena i potkrijepljena s odgovarajuom dokumentacijom.

  Korisnik moe poslati jedan Zahtjev za odobrenje promjena za Mjeru 301 za nekoliko tipova promjena i u tom sluaju bit e iz-dan jedan Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301.

  Promjene koje su navedene pod 1. i 2. tipom promjena bit e odobrene nakon pregleda pratee dokumentacije. Zajedno s Aneksom Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301 korisniku e takoer biti poslan, odobren i uvezan, Aneks ugovora (obrazac iz PRAG-a).

  Korisnik mora vratiti jedan (1) primjerak Aneksa Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301, u roku od 7 kalendarskih dana od dana njegova zaprimanja, potpisan i ovjeren peatom od strane korisnika. Ukoliko korisnik ne vrati Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301 u roku od 7 kalendarskih dana od dana njegova zaprimanja, smatrat e se da korisnik odustaWje od zatraenih promjena.

  Korisnik je obvezan vratiti APPRRR-u jedan (1) primjerak Anek-sa ugovora (obrazac iz PRAG-a) potpisan od izvoaa u roku do etrdeset i pet (45) dana od dana primitka od APPRRR-a. Datum potpisivanja Aneksa ugovora (obrazac iz PRAG-a) mora biti ka-sniji od dana potpisivanja Aneksa Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301.

  Potrebna dokumentacija za odobrenje promjena je gore navede-na.

  Zatraene promjene navedene u ovom Zahtjevu (promjene 1. 2. 3. i 4. tipa) bit e predmet odobrenja od strane APPRRR-a.

  Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301 moe biti izdan samo dva puta za promjene navedene pod 2. i 3. tipom.

  Promjene navedene pod 1. i 2. tipom mogu se provoditi nakon to korisnik primi Obavijest od APPRRR-a kojom e biti obavi-jeten da Aneks Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301 stupa na snagu datumom zaprimanja te Obavijesti.

  Promjene pod 3. tipom korisniku e se odobriti Pismom odobre-nja te naknadno Aneksom Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301.

  _______________, ___________(mjesto i datum)

  Korisnik:_____________________________

 • PETAK, 16. OUJKA 2012. BROJ 33 STRANICA 75 NAR