narodne novine broj 97 – stranica 29 zahtjev ...narodne- stranica 30 – broj 97 narodne...

Click here to load reader

Post on 24-Jan-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PETAK, 26. SRPNJA 2013. BROJ 97 – STRANICA 29 NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Članak 23. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 009-00/13-01/0003 Urbroj: 0129-01-00/00-13-0001 Zagreb, 16. srpnja 2013.

  v. d. ravnatelja mr. sci. Ante Vučić, v. r.

  PRILOG 1

  Obrazac: Z-RP Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Hebrangova 4/1 10000 ZAGREB

  PODNOSITELJ ZAHTJEVA (Naziv i adresa poslodavca)

  ZAHTJEV ZA REDOVNE POTICAJE (označiti i ispuniti podatke za poticaj koji se traži)

  1. Povrat doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje i doprinosa za zapošljavanje (čl. 3. – 7. Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom) Prvi zahtjev/kontinuirani zahtjev Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje se traži poticaj Razdoblje za koje se traži poticaj Zahtijevani iznos

  2. Naknada razlike radi smanjenog radnog učinka (čl. 8. – 13. Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s inva- liditetom) Prvi zahtjev/kontinuirani zahtjev Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje se traži poticaj Razdoblje za koje se traži poticaj Zahtijevani iznos

  3. Sufi nanciranje troškova osobnog asistenta (čl. 14. – 19. Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invalidi- tetom) Prvi zahtjev/kontinuirani zahtjev Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje se traži poticaj Razdoblje za koje se traži poticaj Zahtijevani iznos

  I. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA R. br. OPĆI PODACI 01 Puni naziv poslodavca 02 Adresa 03 Pravni oblik 04 Osnivač 05 Vlasnik obrta 06 Matični broj 07 OIB 08 Br. žiro – rač.

 • STRANICA 30 – BROJ 97 PETAK, 26. SRPNJA 2013.NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  09 Naziv poslovne banke 10 Odgovorna osoba

  Tel. e-mail: 11 Osoba za kontakt

  Tel. e-mail: PODACI O BROJU ZAPOSLENIH

  12 Ukupan broj zaposlenih u godini koja prethodi godini pod- nošenja zahtjeva

  13 Ukupan broj zaposlenih na dan podnošenja zahtjeva 14 Ukupan broj zaposlenih osoba s invaliditetom na dan pod-

  nošenja zahtjeva FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

  15 Ukupna aktiva u prethodnoj godini 16 Ukupni prihodi u prethodnoj godini

  PODACI O ISPLATI PLAĆE I UPLATI DOPRINOSA 17 Datum isplate zadnje plaće u tromjesečju za koje se traži po-

  ticaj 18 Datum uplate doprinosa zadnje plaće u tromjesečju za koje

  se traži poticaj

  II. POPIS ZAPOSLENIH OSOBA S INVALIDITETOM 1. Ispunjavaju poslodavci koji nisu obveznici zapošljavanja osoba s invaliditetom R.Br. Prezime i ime Datum i godina rođenja Datum nastanka invalidnosti Datum zapošljavanja

  2. Ispunjavaju samo poslodavci koji su obveznici zapošljavanja osoba s invaliditetom sukladno članku 10. Zakona o profesionalnoj reha- bilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. (Razvrstati kronološkim redom prema trenutku sklapanja ugovora o radu.) R. br. Prezime i ime Datum i godina rođenja Datum nastanka invalidnosti Datum zapošljavanja

  III. DOKUMENTACIJA PRILOŽENA ZAHTJEVU (zaokružiti redni br. dokumenta koji se dostavlja) R. br. OPĆA OBVEZNA DOKUMENTACIJA (zajednička za sve redovne poticaje) 01 Ugovor o radu 02 Dokaz o invaliditetu 03 Preslika radne knjižice 04 Dokaz o prijavi na obvezno mirovinsko osiguranje 05 Dokaz o prijavi na obvezno zdravstveno osiguranje 06 Rješenje o upisu tvrtke u registar trgovačkog suda, odnosno obrtnica 07 Rješenje o upisu u registar udruga 08 Potvrda nadležnog tijela o upisu samostalne djelatnosti (obrt, zadruga, djelatnost slobodnog zanimanja, seljačkog gospodarstva,

  obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva) u odgovarajući registar toga tijela 09 Dokaz o upisu obveznika poreza na dohodak 10 Normativ za konkretno radno mjesto (samo za normirana radna mjesta) – dostaviti samo uz zahtjev za sufi nanciranje smanjenog

  radnog učinka 11 Dokaz da su za sve radnike uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja, porez i prirez (preslika izvoda i dokument iz kojeg je vidljiv

  iznos obveze uplate doprinosa za obvezna osiguranja)

 • PETAK, 26. SRPNJA 2013. BROJ 97 – STRANICA 31 NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  12 Dokaz da je za osobu s invaliditetom za koju se traži poticaj isplaćena plaća s pripadajućom obračunskom platnom listom DODATNA OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA POVRAT DOPRINOSA

  13 Tablica izračuna: DOP-1 DODATNA OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SUFINANCIRANJE SMANJENOG RADNOG UČINKA

  14 Opis poslova za zaposlenu osobu s invaliditetom za koju se traži poticaj (Obrazac: SRU-OPZ-1) 15 Ocjena radne učinkovitosti i radne prilagodbe (Obrazac: SRU-ORUP-2 – ispunjava poslodavac, odnosno osoba s invaliditetom koja

  se samozapošljava) 16 Ocjena radne učinkovitosti i radne prilagodbe (Obrazac: SRU-ORUP-3 – ispunjava zaposlena osoba s invaliditetom) 17 Tablica izračuna: SRU-1

  DODATNA OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SUFINANCIRANJE OSOBNOG ASISTENTA 18 Procjena potrebe za osobnim asistentom (Obrazac: OA-PPP-1 – ispunjava poslodavac, odnosno osoba s invaliditetom koja se sa-

  mozapošljava) 19 Procjena potrebe za osobnim asistentom (Obrazac: OA-PPZ-2 – ispunjava zaposlena osoba s invaliditetom) 20 Tablica izračuna: OA-1

  NAPOMENA: – dokumentacija pod brojevima 01 do 09 obavezno se prilaže prilikom podnošenja prvog zahtjeva – dokumentacija pod brojevima 10 do 18 obavezno se prilaže prilikom podnošenja svakog zahtjeva

  (Mjesto i datum)

  Ime i prezime odgovorne osobe Potpis odgovorne osobe Pečat

  PRILOG 2

  Obrazac: Z-PP Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Hebrangova 4/1 10000 ZAGREB

  PODNOSITELJ ZAHTJEVA (Naziv i adresa poslodavca)

  ZAHTJEV ZA POSEBNE POTICAJE (označiti i ispuniti podatke za poticaj koji se traži)

  1. Sufi nanciranje obrazovanja za zaposlene osobe s invaliditetom (čl. 21. – 24. Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom) Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje se traži poticaj Zahtijevani iznos

  2. Sufi nanciranje obrazovanja za nezaposlene osobe s invaliditetom u cilju zapošljavanja (čl. 25. – 28. Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom) Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje se traži poticaj Zahtijevani iznos

  3. Sufi nanciranje prilagodbe mjesta rada – arhitektonska prilagodba (čl. 29. – 33. Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošlja- vanju osoba s invaliditetom) Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje se traži poticaj Zahtijevani iznos

 • STRANICA 32 – BROJ 97 PETAK, 26. SRPNJA 2013.NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  4. Sufi nanciranje prilagodbe uvjeta rada – tehnička prilagodba (čl. 34. – 38. Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom)

  Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje se traži poticaj Zahtijevani iznos

  5. Subvencioniranje kamata – kreditna sredstva po povoljnijim uvjetima namijenjena kupnji strojeva, opreme, alata ili pribora potreb- nog za zapošljavanje OSI (čl. 39. – 42. Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom)

  Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje se traži poticaj Zahtijevani iznos

  6. Sufi nanciranje troškova radnog terapeuta (čl. 43. – 47. Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom)

  Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje se traži poticaj Razdoblje za koje se traži poticaj Zahtijevani iznos

  I. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

  R. br. OPĆI PODACI 01 Puni naziv poslodavca 02 Adresa 03 Pravni oblik 04 Osnivač 05 Vlasnik 06 Matični broj 07 OIB 08 Br. žiro-rač. 09 Naziv posl. banke 10 Odgovorna osoba

  tel. e-mail: 11 Osoba za kontakt

  tel. e-mail: PODACI O BROJU ZAPOSLENIH

  12 Ukupan broj zaposlenih u godini koja prethodi godini podno- šenja zahtjeva

  13 Ukupan broj zaposlenih na dan podnošenja zahtjeva 14 Ukupan broj zaposlenih osoba s invaliditetom na dan podno-

  šenja zahtjeva FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

  15 Ukupna aktiva u prethodnoj godini 16 Ukupni prihodi u prethodnoj godini

  PODACI O ISPLATI PLAĆE I UPLATI DOPRINOSA 17 Datum isplate zadnje plaće u tromjesečju za koje se traži po-

  ticaj 18 Datum uplate doprinosa zadnje plaće u tromjesečju za koje

  se traži poticaj

  II. POPIS ZAPOSLENIH OSOBA S INVALIDITETOM 1. Ispunjavaju poslodavci koji nisu obveznici zapošljavanja osoba s invaliditetom

  R. br. Prezime i ime Datum i godina rođenja Datum nastanka invalidnosti Datum zapošljavanja

 • PETAK, 26. SRPNJA 2013. BROJ 97 – STRANICA 33 NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  2. Ispunjavaju samo poslodavci koji su obveznici zapošljavanja osoba s invaliditetom sukladno članku 10. Zakona o profesionalnoj reha- bilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. (Razvrstati kronološkim redom prema trenutku sklapanja ugovora o radu.)

  R. br. Datum i godina rođenja Prezime i ime Datum nastanka invalidnosti Datum zapošljavanja

  III. DOKUMENTACIJA PRILOŽENA ZAHTJEVU (zaokružiti redni br. dokumenta koji se dostavlja)

  R. br. OPĆA OBVEZNA DOKUMENTACIJA (zajednička za sve posebne poticaje) 01 Ugovor o radu 02 Dokaz o invaliditetu 03 Preslika radne knjižice 04 Dokaz o prijavi na obvezno mirovinsko osiguranje 05 Dokaz o prijavi na obvezno zdravstveno osiguranje 06 Rešenje o upisu tvrtke u registar trgovačkog suda, odnosno obrtnica 07 Rješenje o upisu u regi