narodne novine broj 133 – stranica 31narodne- stranica 32 – broj 133 narodne novine...

Click here to load reader

Post on 17-Feb-2020

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PONEDJELJAK, 21. STUDENOGA 2011. BROJ 133 – STRANICA 31 NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Dozvole i ovlaštenja

  Članak 3. (1) Stjecanje, produžavanje i obnavljanje valjanosti dozvola i

  ovlaštenja pilota aviona obavljaju se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

  (2) Uvjeti i način stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžava- nja valjanosti dozvole i ovlaštenja pilota aviona dani su u Sekciji 1 (Zahtjevi) ovoga Pravilnika.

  (3) Sekcija 1 iz stavka 2. ovoga članka podijeljena je na Podo- djeljke od A do K:

  A – Opći uvjeti; B – Pilot učenik (Avion); C – Dozvola privatnog pilota (Avion); D – Dozvola profesionalnog pilota (Avion); E – Ovlaštenje za instrumentalno letenje (Avion); F – Ovlaštenje za tip i klasu (Avion); G – Dozvola prometnog pilota (Avion); H – Ovlaštenje instruktora (Avion); I – Ispitivači (Avion); J – Opseg teorijskog znanja i postupak provođenja ispitivanja

  teorijskog znanja za dozvolu prometnog pilota aviona, profesional- nog pilota aviona i ovlaštenje za instrumentalno letenje.

  K – Dozvola pilota višečlane posade (Avion).

  Stručno osposobljavanje

  Članak 4. (1) Stručno osposobljavanje članova letačke posade – pilota

  aviona smiju obavljati FTO i TRTO koje udovoljavaju propisanim uvjetima i koje za to ovlasti nadležno tijelo.

  (2) FTO mora udovoljavati uvjetima iz Sekcije 1 Pododjeljak A – Dodatak 1a, 1b i 1c i Dodatak 3 JAR-FCL 1.055.

  (3) TRTO mora udovoljavati uvjetima iz Sekcije 1 Pododjeljak A – Dodatak 2 JAR-FCL 1.055.

  (4) Organizacija za osposobljavanje privatnih pilota aviona mora udovoljavati uvjetima iz Sekcije 1 Pododjeljak C – Dodatak 1 i 2 JAR-FCL 1.125.

  Programi za stručno osposobljavanje

  Članak 5. (1) Stručno osposobljavanje za stjecanje dozvola i ovlaštenja

  pilota aviona obavlja se prema programima koje odobri nadležno tijelo.

  (2) FTO, TRTO i Organizacija za osposobljavanje privatnih pi- lota aviona, moraju izraditi programe iz stavka 1. ovoga članka u skladu s programima iz Sekcije 2 JAR-FCL 1 (Amandman 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7).

  Tumačenje

  Članak 6. (1) Sekcija 1 ovoga Pravilnika izrađena je u skladu s odredba-

  ma JAR-FCL 1 (Amandman 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7) i tiskana je uz ovaj Pravilnik te čini njegov sastavni dio.

  (2) Zadnja verzija Administrativnih smjernica, JAA AGM (Ad- ministrative Guidance Material – Section 5), prihvaća se kao pre-

  MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

  2668 Na temelju članka 142. točka 1. Zakona o zračnom prometu

  (»Narodne novine«, broj 69/09 i 84/11), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

  PR AVILNIK O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA, IZDAVANJA,

  OBNAVLJANJA I PRODUŽAVANJA DOZVOLE I OVLAŠTENJA ZRAKOPLOVNOM OSOBLJU –

  PILOTIMA AVIONA Područje primjene

  Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način stjecanja, izdava-

  nja, obnavljanja i produžavanja valjanosti dozvole i ovlaštenja pilota aviona, programi za stručno osposobljavanje, provjere i utvrđivanje stručne sposobnosti te uvjeti kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje obavljaju stručno osposobljavanje pilota aviona.

  Pojmovi i kratice

  Članak 2. Pojmovi i kratice koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku ima-

  ju sljedeće značenje: 1. dozvola pilota aviona (pilot licence – airplane): dokument na

  osnovu kojeg se imatelju dopušta obavljanje dužnosti člana letačke posade u pilotskoj kabini aviona u skladu s ovlaštenjima iz dozvole i u ovisnosti o vrsti dozvole;

  2. država članica JAA (JAA Member State): država koja je pot- pisnica Sporazuma o razvoju, prihvaćanju i provedbi zajedničkih zrakoplovnih propisa (Joint Aviation Requirements – JAR) koji je sklopljen na Cipru, 11. rujna 1990.;

  3. FTO (Flying Training Organisation): organizacija za letačko osposobljavanje kao pravna osoba ovlaštena za provođenje stručnog osposobljavanja za stjecanje dozvola i ovlaštenja pilota aviona;

  4. JAA (Joint Aviation Authorities): zajedničke zrakoplovne uprave – pridruženo tijelo Europske konferencije civilnog zrako- plovstva (European Civil Aviation Conference – ECAC) sastavljeno od predstavnika tijela nadležnih za donošenje propisa iz civilnog zrakoplovstva država članica;

  5. JAR-FCL (Joint Aviation Requirements – Flight Crew Licen- sing): zajednički zrakoplovni propisi o uvjetima i načinu stjecanja pilotskih dozvola i ovlaštenja. JAR-FCL 1 sadrži propise o izdavanju dozvola članovima letačke posade – pilotima aviona

  6. nadležno tijelo (Authority): tijelo koje obavlja poslove suklad- no odredbama ovoga Pravilnika u Republici Hrvatskoj je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo;

  7. organizacija za osposobljavanje privatnih pilota aviona (Fa- cilities for PPL Instruction Only): pravna osoba ovlaštena za provo- đenje stručnog osposobljavanja za stjecanje dozvola privatnih pilota aviona;

  8. TRTO (Type Rating Training Organisation): organizacija za osposobljavanje za tip kao pravna osoba ovlaštena za provođenje stručnog osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja za tip aviona.

 • STRANICA 32 – BROJ 133 PONEDJELJAK, 21. STUDENOGA 2011.NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Selekcija1 JAR-FCL 1

  PODODJELJAK A – OPĆI UVJETI

  JAR-FCL 1.001 Defi nicije i kratice (vidi IEM FCL 1.001) Aeroplane required to be operated with a co-pilot – Avion kojim se mora upravljati sa kopilotom (ili uz kopilota) Avion kojim se mora upravljati s kopilotom kako je određeno u Priručniku za letenja (Flight Manual) ili Svjedodžbi o sposobnosti zračnog prijevoznika (AOC). Airmanship – Zrakoplovne vještine Postojana upotreba dobre procjene situacije i kvalitetno razvijenog znanja, sposobnosti i stavova za izvršenje zadaci u letu. Category (of aircraft ) – Kategorija (zrakoplova): Razvrstavanje zrakoplova prema njegovim osnovnim karakteristika- ma, npr. avion, helikopter, jedrilica, slobodni balon. Competency – Sposobnost Kombinacija vještina, znanja i stava potrebnog da bi se zadatak iz- vršio u propisanom standardu. Competency unit – Jedinica sposobnosti Diskretna funkcija koja se sastoji od broja elemenata sposobnosti. Completency element – Završni element Radnja koja čini zadatak koji ima svoj početak i završetak te kojom su jasno određene njegove granice te završetak istog. Conversion (of licence) – Zamjena (dozvole) Izdavanje JAR-FCL dozvole na osnovu dozvole izdane u zemlji koja nije članica JAA. Co-pilot – Kopilot: Kopilot je pilot koji nije zapovjednik zrakoplova, a koji upravlja avi- onom registriranim za višečlanu letačku posadu prema listi tipova zrakoplova (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.220) ili u skladu s namje- nom aviona ili operativnim zahtjevima pod kojima se obavlja let, isključujući pilota koji je u avionu na osposobljavanju za dozvolu ili ovlaštenje. Credit – Priznavanje Priznavanje drugih načina stjecanja znanja/sposobnosti ili prije ste- čenih znanja/sposobnosti. Cross-Country – Rutno navigacijsko letenje Let između točke polaska i točke dolaska prema ruti prije planiranoj koristeći se standardnim navigacijskim procedurama. Dual instruction time – Nalet s instruktorom Nalet u avionu, simulatoru ili zemaljskom uređaju tijekom kojeg odgovarajuće ovlašteni instruktor obavlja letačko osposobljavanje. Error – Pogreška Radnja ili nedostatak iste kojom letačka posada uzrokuje odstupanja od organizacijskih namjera ili namjera ili očekivanja u letu. Error management – Upravljanje pogreškom Proces otkrivanja i reagiranja na pogrešku protumjerama koje sma- njuju ili eliminiraju posljedice greške, te smanjuju vjerojatnost po- greške ili neželjenih stanja zrakoplova.

  poručena praksa za obavljanje administrativnih poslova i procedura koje obavlja nadležno tijelo sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

  (3) U slučaju nejasnoća ili različitog tumačenja odredaba iz Sekcije 1 ovoga Pravilnika, koristit će se izvornik Sekcije 1 (Aman- dman 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7).

  (4) Osim udovoljavanja odredbama ovoga Pravilnika, operato- ri zrakoplova i organizacije za osposobljavanje moraju udovoljavati odgovarajućim zajedničkim zrakoplovnim propisima (Joint Aviation Requirements – JARs), koji su povezani s njihovim operacijama i to: JAR-FSTD(A) – Aeroplane Flight Simulators Training Devices (Sekcija 1 i 2).

  (5) Sljedeći dokumenti na koje upućuju odredbe ovoga Pravil- nika, prihvaćaju se u izvornom obliku na engleskom jeziku:

  a) JAR-FSTD(A) – Sekcija 1, prvo izdanje, 1. svibnja 2008. b) JAR- FSTD(A) – Sekcija 2 – Advisory Circulars Joint (ACJ). (6) Zadnje verzije sljedećih dokumenata na koje upućuju

  odredbe JAR-FSTD (A) iz stavka 5. ovoga članka, prihvaćaju se u izvornom obliku na engleskom jeziku:

  a) JAR STD 1A (Sekcija 1 i 2), b) JAR STD 2A (Sekcija 1 i 2), c) JAR STD 3A (Sekcija 1 i 2), d) JAR STD 4A (Sekcija 1 i 2). (7) Zadnja verzija Administrativnih smjernica, JAA AGM (Ad-

  ministrative Guidance Material – Section 6), prihvaća se kao pre- poručena praksa za obavljanje administrativnih poslova i procedura koje obavlja nadležno tijelo sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

  (8) Zadnja verzija JAR-FSTD(A), Knjiga 2 (Book 2) prihvaća se kao preporučena praksa u izvornom obliku na engleskom jeziku.

  Prijelazne i završne odredbe

  Članak 7. (1) Osposobljavanja koja su započela prije stupanja na snagu

  ovoga Pravilnika završit će se prema propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

  (2) Do donošenja odgovarajućih propisa koji regulir