napredni sistem merjenja elektriؤŒne energije napredni sistem merjenja elektriؤچne energije v...

Download NAPREDNI SISTEM MERJENJA ELEKTRIؤŒNE ENERGIJE Napredni sistem merjenja elektriؤچne energije V NTA (ang.:

If you can't read please download the document

Post on 19-Oct-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Napredni sistem merjenja električne energije

  1

  UNIVERZA V MARIBORU

  FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO

  IN INFORMATIKO

  DAMJAN PRAŠNIKAR

  NAPREDNI SISTEM MERJENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

  DIPLOMSKO DELO

  Maribor, 2010

 • Napredni sistem merjenja električne energije

  2

 • Napredni sistem merjenja električne energije

  I

  Študent: Damjan Prašnikar Študijski program: UN ŠP Elektrotehnika Smer: Močnostna elektrotehnika Mentor(ica): prof. dr. JOSIP VORŠIČ, univ.dipl.inž. elektrot. Somentor(ica): prof. dr. PIHLER JOŽE, univ.dipl.inž. elektrot. Lektorica: Metka Prašnikar

  Maribor, maj 2010

 • Napredni sistem merjenja električne energije

  II

  Napredni sistem merjenja električne energije Ključne besede: napredno merjenje, napredna merilna infrastruktura, AMI, AMR, sistemski števec, pametni števec, UDK: 621.311.1(043.2) Povzetek Z razvojem števcev električne energije so se odprle nove možnosti uvedbe sodobnega

  merjenja električne energije in s tem komunikacijske povezave med števci električne energije

  pri uporabnikih omrežja in merilnim centrom v distribucijskih podjetjih. V diplomski nalogi

  so predstavljene koristi, ki jih prinašajo sistemi naprednega merjenja električne energije.

  Opisana je karakteristika delovanja odklopnika, katerega krmilijo sistemski števci in trenutne

  izkušnje zanesljivosti komunikacije med sistemskimi števci in merilnim centrom tako doma kot

  v tujini. Predstavljena je izvedba sistemske rešitve komunikacijskih povezav med števci in

  distribucijskim merilnim centrom.

  Pomembnejši kriterij, ki ga mora omogočati novi sistem naprednega merjenja

  električne energije je interoperabilnost med različnimi proizvajalci in ponudniki merilno

  komunikacijskih naprav ter ustrezne programske opreme. Predstavljeni so kriteriji in

  uveljavljeni načini testiranja interoperabilnosti, ki je pogoj za pričetek obsežnejše zamenjave

  starejših indukcijskih števcev električne energije z elektronskimi števci nove generacije na

  distribucijskem področju Elektro Gorenjska.

 • Napredni sistem merjenja električne energije

  III

  Advanced Metering Infrastracture Key words: Smart metering, Advanced Metering Infrastructure, AMI, AMR, Smart meter UDK: 621.311.1(043.2) Abstract

  With development of meters for electrical energy, new opportunities opened for

  implementing modern monitoring of electrical energy and with these communication

  connections between meters of electrical energy at the users of the electrical grid and

  measuring center in utilities. In degree dissertation there are presented usages, which are

  brought by the systems with advanced metering infrastructure. There is a described operating

  characteristic of switching device, which is being steared by the meters and momentary

  experience of the dependable communication between system meters and the measuring

  center at home and abroad. Introduced is performance systems solving communications links,

  between meters and utility measuring center.

  More important criterion, which needs to be implemented by the new system of the

  advanced measurement of the electrical energy, is interoperability between different makers

  and suppliers for measuring and communication devices and eligible software. Presented are

  criterions and evaluation the ways of testing interaoperability, which is the condition for the

  beginning of the bigger exchange of the older inductive meters of electrical energy with the

  new generation of smart meters on utility region of Elektro Gorenjska.

 • Napredni sistem merjenja električne energije

  IV

  Seznam kratic AMR Automatic Meter Reading, avtomatsko odčitavanje števcev

  AMI Advanced Metering Infrastructure, napredna merilna infrastruktura, tudi

  napredni oz. funkcionalno nadgrajeni sistem za daljinsko odčitavanje

  števčnih podatkov

  CAS (ang.: Central Access Server) centralni strežnik

  COSEM (ang.: Companion Specification for Energy Metering) spremljevalni

  standard za merjenje energije

  DC (ang.: Data Collector) zbiralec podatkov

  DCV distribucijski center vodenja

  DLC Distribution Line Carrier - komunikacija po distribucijskem omrežju

  DLMS (ang.: Device Language Message Specification) specifikacija jezikovnih

  sporočil za naprave, generaliziran koncept za abstraktno modeliranje

  komunikacijskih konceptov

  DSMR (ang.: Dutch Smart Meter Requirements) zahteve za nizozemske pametne

  merilne naprave

  EDP elektro distribucijska podjetja

  EE Električna energija

  EU Evropska unija

  FTP File Transfer Protocol - protokol za prenos datotek

  GPRS General Packet Radio Service - nadgrajen sistem mobilne telefonije

  GSM Global System for Mobile Communications - sistem mobilne telefonije

  HAN (ang.: home area network), hišno omrežje

  HTML Hyper Text Markup Language, jezik za označevanje nadbesedila,

  označevalni jezik za izdelavo spletnih strani

  IDIS (ang.: interoperable device interface specifications), specifikacija za

  interoperabilne vmesnike naprav

  LAN (ang.: Local Area Network), lokalno omrežje

  NN nizka napetost

 • Napredni sistem merjenja električne energije

  V

  NTA (ang.: Netherland tehnical agreement), Nizozemski tehnični sporazum

  OBIS (ang.: Object Identification System), sistem za identifikacijo objektov

  P1 NTA kanal za lokalno komunikacijo

  P2 NTA kanal za komunikacijo med merilnim sistemom in merilnimi

  instrumenti in/ali opremo operaterja

  P3 NTA kanal za povezavo med merilno instalacijo in centralnim strežnikom

  (CAS)

  P4 NTA kanal za povezavo med centralnim strežnikom (CAS) in različnimi

  tržnimi ponudniki

  PLC Power Line Communication - komunikacija po energetskemu omrežju

  RS485 Serijski komunikacijski vmesnik

  RTP Razdelilna transformatorska postaja

  SEP2W programski paket za zbiranje, shranjevanje in obdelavo podatkov

  SAT Site Acceptance Test, preizkušanje na lokaciji

  SOAP Simple Object Access Protocol, Protokol zasnovan na XML

  SODO Sistemski operater distribucijskega omrežja

  TCP/IP Internet Protocol Suite - protokol za nadzor prenosa

  TP Transformatorska postaja

  UMTS Universal Mobile Telecommunications System, Mobilni telekomunikacijski

  sistem tretje generacije

  XML (ang.: Extensible markup language) razširljiv opisni jezik

  WAN Wide Area Network, krajevno oz. medkrajevno računalniško omrežje

  Web service informacijska storitev, ki uporablja spletne tehnologije

  WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access, brezžična omrežja,

  ki temeljijo na standardu IEEE 802.16

 • Napredni sistem merjenja električne energije

  VI

  VSEBINA

  1 UVOD.............................................................................................................. 1

  2 NAMEN ........................................................................................................... 3

  2.1 Daljinsko odčitavanje podatkov .................................................................................................. 4

  2.2 Daljinsko krmiljenje in upravljanje s porabo ............................................................................. 4

  2.3 Prikaz merilnih in ostalih podatkov za končnega uporabnika.................................................... 5

  2.4 Registracija meritev veličin ostalih energentov........................................................................... 6

  2.5 Detekcija izgub in kraj v omrežju ............................................................................................... 6

  2.6 Zahteve regulatorja ..................................................................................................................... 7

  2.7 Zahteve EU .................................................................................................................................. 8

  3 TEHNOLOGIJA .............................................................................................. 9

  3.1 Merilno mesto .............................................................................................................................. 9 3.1.1 Sistemski števci....................................................................................................................... 10 3.1.2 Pregled obstoječega stanja na področju uporabe sistemskih števcev......................................... 11 3.1.3 Naprava za omejevanje toka .................................................................................................... 11 3.1.4 Izvedbe naprav za omejevanje toka.......................................................................................... 13 3.1.5 Odnosi med priključno in obračunsko močjo v odvisnosti od nazivne vrednosti naprave za omejevanje toka....................................