napredni elektromotorni pogoni napredni elektromotorni pogoni za primjene u vu¤†i...

Download Napredni elektromotorni pogoni Napredni elektromotorni pogoni za primjene u vu¤†i Nositelj projekta

Post on 02-Nov-2019

16 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Napredni elektromotorni pogoni za primjene u vuči

  Nositelj projekta Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva

  Ovaj projekt je financirala Hrvatska zaklada za znanost pod brojem IP-11-2013-7801

 • OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

  1

  NAZIV PROJEKTA: NAPREDNI ELEKTROMOTORNI POGONI ZA PRIMJENE U VUČI

  NAZIV PROJEKTA NA ENGLESKOM: ADVANCED ELECTRIC DRIVES FOR TRACTION APPLICATIONS (ELTRAC)

  VODITELJ: Prof. dr. sc. DAMIR ŽARKO

  KORISNIK: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

  SAŽETAK Razvoj učinkovitijih prijevoznih sredstava i smanjenje njihovog utjecaja na okoliš u okviru je energetske politike Europske u nije. Elektrifikacija prijevoznih sredstava i poticanje sve većeg korištenja željeznica za prijevoza tereta su neki od ključnih ele menata za sveukupno povećanje energetske učinkovitosti u prometu i smanjenje emisije stakleničkih plinova.

  Projekt stavlja naglasak na razvoj naprednih elektromotornih pogona za primjenu u vuči za prijevoz putnika i tereta. Tradicio nalni pristup projektiranju elektromotornih pogona stavlja naglasak na neovisno projektiranje svake pojedinačne komponente pogona, ne uzimajući u obzir njihovu međusobnu interakciju i na taj način onemogućava ostvarivanje optimalnih performansi cijelog pogons kog sustava.

  Glavni cilj projekta je poboljšati pristup projektiranju elektromotornih pogona za primjene u vuči na način da se projektiran ju komponenata pristupi sinergijski i upotrijebe napredni algoritmi upravljanja. Na taj način bi se poboljšale performanse i učinkovitost sustava i smanjili troškovi ti jekom životnog ciklusa vozila.

  Navedeni cilj postignut je kroz:

  • Razvoj programskih alata za računalom podržano projektiranje komponenata elektromotornog pogona za primjenu u vuči korištenjem multifizikalnog pristupa (engl. multiphysical approach) uzimajući u obzir utjecaj pojedinih komponenata na sustav u cjelini,

  • Razvoj različitih topologija učinskog pretvarača za primjenu u vuči u svrhu evaluacije raznih metoda modulacije i upravljanja ,

  • Izradu programskog okruženja za simulaciju dinamičkog vladanja sustava vuče koji objedinjuje kompleksne nelinearne modele komponenata sustava s modelima upravljačkih algoritama i dinamikom vozila,

  • Razvoj upravljačkog sustava elektromotornog pogona temeljenog na modelskom prediktivnom upravljanju koje osigurava najveću korisnost sustava tijekom cijelog voznog ciklusa vučnog vozila,

  • Eksperimentalno testiranje razvijenih algoritama na laboratorijskom modelu vučnog sustava.

  VRIJEDNOST: 971.500,00 kn

  UGOVORNO TIJELO: HRVATSKA ZAKLADA ZA ZNANOST

  TRAJANJE: 1.10.2014 – 30.9.2018.

  WEB STRANICA: https://eltrac.fer.hr/

  KONTAKT: Prof. dr. sc. Damir Žarko Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Unska 3, 10000 Zagreb, Hrvatska e-mail: damir.zarko@fer.hr Tel: 01 6129 706

  PROJEKTNI TIM: Prof. dr. sc. Željko Jakopović Doc. dr. sc. Stjepan Stipetić Prof. dr. sc. Fetah Kolonić dr. sc. Zlatko Hanić Prof. dr. sc. Zlatko Maljković dr. sc. Marinko Kovačić Prof. dr. sc. Viktor Šunde Tanja Poljugan, dipl. ing. Izv. prof. dr. sc. Mario Vražić Goran Rovišan, dipl. ing. dr. sc. Neven Čobanov dr. sc. Ana Hanić dr. sc. Šandor Ileš Tino Jerčić, mag. ing. dr. sc. Ivan Mrčela

 • VIŠEKRITERIJSKA OPTIMIZACIJA POGONSKOG SUSTAVA TRAČNIČKOG VOZILA

  2

  Glavne komponente elektromotornih pogona tračničkih vozila su elektromotor, učinski pretvarač, transformator i sustav upravlj anja. Pod pojmom optimiranja pogona u cjelini smatra se određivanje vanjskih karakteristika svake pojedine komponente na način da se postigne optimalnost pogona s obzirom na funkcije ograničenja te jednu ili više funkcija cilja.

  Funkcije ograničenja obuhvaćaju sva fizikalna i tehnička ograničenja koja proizlaze iz karakteristika materijala od kojih su izrađene komponente pogona (npr. krivulja magnetiziranja magnetskih limova, toplinske klase trajnih magneta i izolacijskih materijala), ograničenja zbog primjene međunarodnih normi (npr. IEC norme) te specifičnih zahtjeva vozila (npr. profil vožnje, maksimalni osovinski pritisak ili raspoloživi prostor za smještaj motora i pretvarača).

  Funkcije cilja predstavljaju izlazne karakteristike pogona (npr. masa pogona, ukupna cijena ili ukupni gubici energije ) za k oje se postupkom optimiranja želi postići minimalna ili maksimalna vrijednost.

  U sklopu projekta ELTRAC u programskom sustavu MATLAB razvijen je programski kod za višeciljno Pareto optimiranje pogona nisk opodnog tramvaja primjenom algoritma MIDACO (Mixed Integer Distributed Ant Colony Optimization).

  Blok shema softvera za optimizaciju pogona električnog tramvaja

  -1500

  -1000

  -500

  0

  -1500 -1000

  -500 0

  500 1000

  1500 -2000

  -1500

  -1000

  -500

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  I d0max

  , AI q0max

  , A

  T e m

  , N

  m

  Standardni profil vožnje tramvaja Skalabilni model pogonskog motora sa stalnim magnetima Niskopodni tramvaj TMK2200

  Parametar Profil 1

  Maksimalna snaga u vuči 485 kW

  Maksimalna snaga u kočenju 1120 kW

  Maksimalna akceleracija 1 m/s2

  Maksimalna deceleracija 1,4 m/s2

  Masa praznog vozila 42 t

  Masa putnika 19,2 t

  Maksimalna brzina 70 km/h

  Prijeđeni put 1000 m

  Broj vučnih motora 4

  1.5 kHzfSW4.0 kHz

  Pareto fronte optimalnih rješenja

  0.7kR1.5

  U C

  1 U

  C 2

  UN

  I2

  I1

  I3

  UAN

  UBN

  UCN

  IP

  IN

  INP

  -UDC 2

  +UDC 2

  A

  B

  C

  N

  Usrednjeni model trorazinskog NPC pretvarača Postavke optimizacije pogona niskopodnog tramvaja

  Funkcije cilja

  normirani volumen pogonskog motora (kR)2kA

  srednji gubici motora i izmjenjivača na jednom standardnom ciklusu vožnje Psr

  Ograničenja nejednakosti

  gubici motora Pgm=(kR)2kAPFe0+kAPCu0core+ kAPCu0EW (skalirani iz referentnog modela)

  nadtemperatura PN spoja TJCMAX=45 K

  Varijable odluke

  faktor skaliranja motora u radijalnom smjeru kR - kontinuirana varijabla

  faktor skaliranja motora u aksijalnom smjeru kA - kontinuirana varijabla

  faktor prematanja motora kW - diskretna varijabla

  frekvencija sklapanja izmjenjivača fSW - kontinuirana varijabla

  Proračun

  kinematike

  vozila

  parametri

  vučnog

  profila

  P,M, n, θ Proračun

  nelinearni model

  pogonskog

  motora

  PFe, PCu

  Proračun brzog

  modela

  izmjenjivača

  parametri

  izmjenjivača

  Model PWM

  gubitaka motora

  Ploss,

  T1,2,3...

  Višekriterijska optimizacija mravljim algoritmom

  Iabc, Uabc...

  Varijable odluke: x1 … xn (kA, kR, kW, fSW)

  Evaluacija ponašanja sustava, izračun funkcije cilja i

  funkcije ograničenja

  parametri

  optimizacije

  (početno rješenje,

  granice…)

  Izračun

  parametara

  nelinearnog

  modela

  Skaliranje

  referentnog

  modela motora

  referentni

  model motora

  parametri

  skaliranja

  Proračun modela

  DC međukruga IDC, UDC

  IT1, IT2...

  ψpp Model gubitaka

  izmjenjivača i

  toplinski model

  izmjenjivača

  PPWM

  Okruženje za spregu modela

  Okruženje optimizacijskog algoritma

 • MODELIRANJE ZASIĆENIH SINKRONIH STROJEVA S POVRŠINSKIM TRAJNIM MAGNETIMA PRIMJENOM KONFORMNOGA PRESLIKAVANJA I MAGNETSKIH EKVIVALENTNIH KRUGOVA

  3

  Analitički i kombinirani analitičko-numerički modeli električnih strojeva omogućuju brze proračune i pogodni su za korištenje kod optimiranja dizajna stroja. Razvijena je iterativna metoda za proračun magnetskog polja u zračnom rasporu zasićenih sinkronih strojeva s površinskim trajnim magnetima bazirana na analitičko-numeričkom modelu. U proračune su uzeti u obzir nazubljenost statora, zasićenje željezne jezgre i promjena zasićenja s položajem rotora te lokalna promjena magnetizacije magneta zbog utjecaja vanjskog magnetskog polja u zračnom rasporu. Metoda koristi novi pristup u kombiniranju konformnih preslikavanja i magnetskih ekvivalentnih krugova te je implementirana za proračun strojeva s razlomljenim i cjelobrojnim namotom.

  Metoda za proračun implementirana je na nekoliko primjera strojeva s površinskim trajnim magnetima s različitim razinama zasićenja u dijelovima magnetskog kruga. Za stanje praznog hoda i nazivno opterećenje provedeni su proračuni valnih oblika indukcije u zračnom rasporu, momenta i napona. Predstavljen je iteracijski postupak proračuna induktiviteta i ulančenih tokova magneta metodom smrznutih permeabilnosti te proračun gubitaka u bakru, željezu i magnetima. U svrhu verifikacije metode svi dobiveni rezultati uspoređeni su s rezultatima tranzijentnih simulacija metodom konačnih elemenata.

  IZ,3IZ,3IZ,4IZ,4IZ,5IZ,5IZ,6IZ,6IZ,1 IZ,2

  IJS,2IJS,3IJS,4IJS,5IJS,6 IJS,1

  IZ,2 IZ,1

  IZD,3IZL,3IZD,4IZL,4IZD,5IZL,5IZD,6IZL,6IZD,1 IZL,2 IZD,2 IZL,1

  IZD,3IZL,3IZD,4IZL,4IZD,5IZL,5IZD,6IZL,6IZD,1 IZL,2 IZD,2 IZL,1

  I JR ,1

  I JR ,

Recommended

View more >