napędy elektryczne

of 28/28
Napędy elektryczne

Post on 11-Jan-2017

220 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Napdy elektryczne

 • 2

  Posiadasz ambitne cele?Chcesz osign wicej?Poszerzymy Twoje horyzonty.

  Krtki przegld4 Przegldelektrycznejtechnikiautomatyzacji

  Strona 4

  Liniowe systemy mechaniczne6 NapdyEGC/EGC-HDorazELGAzpaskiem

  zbatymizerub10 NapdyELGR/ELGGzpaskiemzbatym11 NapdyEGSK/EGSPzerub12SiownikielektryczneEPCOiESBF14NapdminiaturowyEGSL15 NapdwysignikowyzpaskiemzbatymDGEA

  Obracanie i chwytanie16NapdobrotowyERMO17ModuobrotowyERMBipodnoszcy

  moduobrotowyEHMB18 ChwytakrwnolegyHGPLE

  Strona 6 Strona 16

 • 3

  Zaufajpartnerowiustalajcemuoddziesiciolecistandardytechnologiczne.Zarwnowautomatyzacjipneumatycznejjakielektrycznej.Moeszspodziewasipenegopakietu,niezalenie,czymowaosystemiemechanicznym,czyzintegrowanychrozwizaniachsterowaniaruchem.

  Najwyszejjakocitechnikaruchuliniowegooznaczawysokdynamik,wydajno,doskonaprecyzj,wysokobcialnoorazwytrzymaoproduktu,dopasowandowybranegozastosowania.Wyznaczamycorazwyszestandardyopracowujcsilniki,sterownikisilnikwisystemynapdowe,dostarczajcwszystkieelementyzjednegordaidealnerozwizaniedlacaychukadwnapdwelektrycznych. Bezpatne,prosteorazintuicyjnewobsudzenarzdziaprogramowezwikszajwydajnoiefektywnopracy,atakezabezpieczajprzedniepotrzebnrozbudowinfrastruktury.Naszofertuzupeniajnapdyobrotoweichwytaki,rozwizaniadedykowanetechnicebezpieczestwaorazszerokizakressystemwmanipulacji.ZawszemylimyokroknaprzddlaCiebie.

  Automatyzacja z wykorzystaniem napdw elektrycznych

  Silniki, systemy napdowe, sterowniki19ZintegrowanynapdEMCAzinteligentnym

  silnikiemserwoMTR-DCI20 SterowniksilnikaserwoCMMP-ASzsilnikiem

  serwoEMMS/E-AS21 SterowniksilnikaskokowegoCMMS-ST

  zsilnikiemskokowymEMMS-ST22 SterowniksilnikaCMMO-ST23 PrzegldsterownikwFesto

  Strona 19

  Bezpieczestwo, oprogramowanie, systemy manipulacji24 Bezpieczestwofunkcjonalne25PositioningDrivesnarzdziaprogramowe

  dodoborusystemwnapdw26 Systemymanipulacji

  Strona 24

  w zakresie techniki, systemw

  mechanicznych i napdw

  Doskonae rozwizania

 • 4

  Przegld elektrycznej techniki automatyzacji

  Poziom zarzdzania

  Poziom sterowania

  Poziom obiektowy

  Poziom siownika/czujnika

  Systemzarzdzania

  NapdminiaturowyEGSL

  NapdywysignikoweDGEA

  SilnikiskokoweEMMS-ST

  SilnikiserwoEMMS/E-AS

  PaneloperatorskiCDPX zezintegrowanymPLC

  PlatformaautomatyzacjiCPX zopcjonalnymmoduemPLC

  Serw

  opne

  umat

  yczn

  a

  Pneu

  mat

  yczn

  a

  SterowniksilnikaskokowegoCMMS-ST

  SterowniksilnikaskokowegoCMMO-ST

  Sterowniksilnikaserwo CMMP-AS

  NapdylinioweEGC-TB

  EGC-BS

  ELGR

  EGSK/EGSP

  EGC-TB-HD

  EGC-BS-HD

  ELGG

  ELGA-TB-G/-KF/-RF

  ELGA-BS-KF

  Elek

  tryc

  zna

  KompaktowysterownikCECC

 • 5

  SilnikiserwoMTR-DCI

  ZintegrowanenapdyEMCA

  ChwytakHGPLE

  NapdyobrotoweERMO

  ModuyobrotoweERMB

  PodnoszcemoduyobrotoweEHMB

  FHPPProfilFHHP(FestoHandlingandPositioningProfile)

  CoDeSys dostarczanyprzezFesto

  FST 4FestoSoftwareTool

  SterownikmoduowyCECXPlatformaautomatyzacjiCPX zopcjonalnymmoduemPLC

  SterownikdorobotwCMXR

  FCTFestoConfigurationTool

  Oprogramowanie PositioningDrivesOprogramowaniedodoborunapdwelektrycznych

  Sterowniksilnika SFC-DC

  SiownikielektryczneEPCO

  ESBF

  Ethernet

  Fieldbus

  InterfejsAS

  Modbus TCP

 • 6

  Napd EGC/EGC-HD z paskiem zbatym lub ze rub

  Poszczeglne wersje

  Szerokagamarozwizazlicznymiwariantami,np.wzakresiewysokiejdynamikiruchuiprdkoci,duychobcieiwysokichwartocimomentw.Oglnierzeczbiorcjesttonowagamanapdwzzakresumechatronicznych,moduowychsystemwwielo-osiowychodpowiednichzarwnodlasamodzielnychjakikomple-tnychrozwizasystemowych.

  ProfilenapdwEGCoproporcjo-nalnychdoobciewymiarach izoptymalizowanymprzekrojugwarantujmaksymalnsztywnoiobcialno.Wyznaczajonenowystandardwzakresieprdkoci,przyspie-szeniaiwytrzymaocinaprze-cienia.

  NowawersjaEGC-HDzewzmo-cnionprowadnicoferujeniezwykleduobcialnoiwytrzymaoatakewysokieprdkociiprzyspieszenie.

  Dodatkowkorzystanowiduasprawnonapdu,dzikiktrejmonaczstozastosowamniejszwielkonapdu,szczeglniewprzypadkunapdwzerub!

  Napd z paskiem zbatym EGC-(HD)-TBDynamicznynapdzapewniajcydueprdkociiduobci-alnoprzydugimskoku.

  Napd ze rub EGC-(HD)-BSPrecyzyjnynapdowysokiejdokadnociipynnociruchu,duejobcialnociidugichskokach.

  O prowadzca EGC-FABeznapdowaliniowajednostkaprowadzcastanowicapunktpodparciadlaobciemomento-wychwzastosowaniachwieloosiowych.

  Uniwersalno montau silnika dla EGC-(HD)-TB Silnikmonazamocowa podowolnejz4stron

  Moliwozmianywdowolnymmomencie

  Korzyci:Zastosowaniejednegowariantumocowaniaojednymnumerzeczcijakostandarduimody-fikowaniepozycjiwraziepotrzeby.

 • 7

  Typ EGC-TB/BS-KF EGC-HD-TB/BS

  Wielko 50/70/80/120/185 125/160/220

  Napd Napdzpaskiemzbatym/ napdzerub

  Napdzpaskiemzbatym/ napdzerub

  Maks.skok [mm] 5000/8500(10000) 5000/2400

  Maks.prdko [m/s] 5/2 5/1,5

  Dokadnopowtarzalnoci [mm] 0,08...0,02 0,08...0,02

  Maks.siaFx [N] 2500/3000 1800/1300

  Maks.obcieniemomentemMx [Nm] 529 900

  Maks.obcieniemomentemMy/Mz

  [Nm] 1 820 1 450

  Opcje Modudopodczeniacentralnegosmarowania

  Modudopodczeniacentralnegosmarowania

  Nacisk na bezpieczestwo

  Wiksza niezawodno dziki zastosowaniu opcjonalnych czujnikw IndukcyjnyczujnikzblieniowySIES-8M

  Moliwozamocowaniadodwchczujnikwwrowkachprofilu

  Dodatkowy indukcyjny enkoder pooenia EGC-..-M Wikszadokadnobezwzgldna,minimalnarozdzielczo2,5m

  Odpowiedniedlarozwizazorientowanychnabezpieczestwo(drugikana)

  Naturalneniedokadnocisystemumogzostaatwowyregulowane

  Jednostka zaciskowa EGC-..-HPN do mocowania wzka Dozastosowazwizanych zbezpieczestwem

  Rozwizaniadlakategoriibezpieczestwa1,2oraz3wgEN13849-1monastosowazwersjamijednoidwu-kanaowymi.

  Drugi wzek Umoliwiapracprzywyszychobcieniachosiowych ipoprzecznych

  Swobodnieporuszajcysi

  Wyduony wzek Duszaprowadnica Umoliwiapracprzywyszychobcieniachmomentowych

  Wzek z zabezpieczeniem Elementyzgarniajcepoobustronachwzkausuwajzanieczyszczeniaipynwzzewntrznejprowadnicy

  Rne wersje wzkw

 • 8

  Napd ELGA z paskiem zbatym i napd ze rub

  Przegld wersji prowadnic

  Napd z paskiem zbatym ELGA-TB-.. ProwadzenienaoyskachkulkowychKFpozwala,nawetpodczasruchunadueobcieniawzkw iprowadnicmomentamiisiamipoprzecznymi.

  Prowadnicarolkowa-RF dlamanipulacjiowysokiejdynamiceruchudlarednichiduychobcie.

  ProwadzenienaoyskachkulkowychELGA-TB-KF

  ProwadzenienarolkachELGA-TB-RF ProwadzenienaoyskachlizgowychELGA-TB-G

  Prowadzenienaoyskachlizgowych-Gdlaatwegopozycjonowaniaizadamanipulacjibdwcharakterzenapdugwnegodopracyzprowadnicamizewntrznymi.

  Napd ze rub ELGA-BS-.. Prowadzenienaoyskachkulkowych-KFdlaprzeno-szeniaduychsipoprzecznychimomentw,takewczasieruchu(nowo2016)

  ProwadzenienaoyskachkulkowychELGA-BS-KF

  Napd z paskiem zbatym ELGA-TB-KF/RF/G Silnikmonazamocowa podowolnejz4stron

  Moliwozmianywdowolnymmomencie

  Wtyczkaobracana4x90,moebyzmienianawdowolnejchwili

  Napdy ze rub ELGA-BS-KF Swobodnywybrmontauzobustronnapdu

  Moliwoobrotuo4x90,moliwopniejszejmodyfikacji

  Wybrpooeniasilnika polewejlubprawejstroniepoprzezobrcenienapduo180

  Pooenia silnika

  Swobodnywybrpooeniasilnika Swobodnywybrkierunkuwtyczki

  CaarodzinanapdwELGAzzabezpieczonprowadnicwrnychwariantachjestdostpnaznapdemzpaskiemzbatymbdrub,zarwnowwersjachindywidualnych lubjakopenerozwizaniewstandardowychsystemachmanipulacji.

  NapdyzpaskiemzbatymELGA-TBcechujsiwysokdynamikiprzystosowanes dowysokichprdkoci.Napd zerubELGA-BSzapewniaprecyzjipynnodziaania.Obasodpowiedniedopracyzduymiobcieniamiidugimiskokami.

  Wewntrznaprowadnica,listwamaskujcazestalinierdzewnej,niemalecakowitybrakszczelinikoonapinajcewwzkuzapewniajdoskonaochronwewntrzinazewntrznapdu,takewpomieszczeniachtypucleanroom.

 • 9

  Inne warianty w ramach rodziny ELGA

  Nacisk na bezpieczestwo

  Drugi wzekDonapdwzpaskiemzbatymzprowadzeniemnaoyskachkulkowych-KF 1napdowyi1swobodnieporuszajcysiwzek

  Dowikszychobcieimomentw

  Wyduonaywotnodzikizmniejszonemuobcieniuprowadnic

  Dodatkoweopcjemontaowe

  Osie prowadzce ELFA Bezwasnegonapdu Swobodnieporuszajcysi,pasywnywzek

  Wersjeprowadnic: Prowadzenienarolkach-RF Prowadzenienaoyskachkulkowych-KF(nowew2016)

  Osie dopuszczone do stosowania w przemyle spoywczym CleanLook:gadkiepowierzchnie,bezrowkw naczujniki

  MateriayzgodnezFDA Wersjeprowadnic:

  Prowadzenienarolkach-RF Prowadzenienaoyskachkulkowych-KF(nowew2016)

  Wiksza niezawodno dziki opcjonalnym czujnikom kracowym Indukcyjnyczujnikzblieniowy Moliwozamocowaniawrowkuprofilu,bezwystaj-cychkrawdziidodatkowychelementwmocujcych

  ZabezpieczeniemocowaniawuchwycieczujnikatypuCleanDesign(tworzywosztuczne),atwoczyszczenia

  Ukad pomiaru pooenia do monitorowania napdw liniowych Odpowiedniedlarozwizazorientowanychnabezpieczestwo(drugikana)

  Liniowysystempomiarowy dobezporedniegomonitorowaniapooeniawzkaosiowego

  Minimalnarozdzielczo:2,5mprzymaks.4m/s

  DrugiwzeknanapdzieELGA-TB-KF

  DowolneustawienieczujnikaIP67

  LiniowaoprowadzcabeznapduELFA-..

  Odpowiedniadostosowaniawstrefiebezporedniegokontaktuzywnoci:ELGA-..-F1

  Przyrostowysystempomiarupooeniadowykrywaniapooenia

  Typ ELGA-TB-KF ELGA-TB-RF ELGA-TB-G ELGA-BS-KF

  Wielko(=szerokoprofiluwmm) 70 80 120 150 70 80 120 70 80 120 70 80 120 150

  Napd Pasekzbaty rubatoczna

  Typprowadzenia(wzek) Prowadzenienaoyskachkulkowych

  Prowadzenienarolkach

  Prowadzenienaoyskachlizgowych

  Prowadzenienaoyskachkulkowych

  Maks.skok[mm] 8 500 7 400 8 500 2 900

  Maks.prdko[m/s] 5 10 5 0,5 1 1,5 2

  Dokadnopowtarzalnoci[m] 80 80 80 20

  Maks.siaposuwuFz[N] 350 800 1 300 2 000 350 800 1 300 350 800 1 300 300 600 1 300 3 000

  Maks.obcieniemomentem

  Mx[Nm] 16 36 104 167 11 30 100 5 10 20 16 36 104 167

  My[Nm] 132 228 680 1 150 40 180 640 30 60 120 132 228 680 1 150

  Mz[Nm] 132 228 680 1 150 40 180 640 10 20 40 132 228 680 1 150

 • 10

  Napd ELGR/ELGG z paskiem zbatym

  Doskonaydozastosowa,wktrychwymaganiadotyczceobciemechanicznych,dynamikiruchuiprecyzji sstosunkowoniewielkie.ElastycznonapdwELGRiELGGorazszerokizakreszastosowaczynijedoskonaymidoprostszychzastosowawymagajcychoszczdnychrozwizaiwysokiejywotnocinawetdo5000km.

  Napd z paskiem zbatym ELGR Jedenwzeknapdowy Opcjonalnie1lub2dodatkoweswobodnieporuszajcesiwzkizzewntrznprowadnicidodatkowymiopcjamimontau

  Napd z paskiem zbatym ELGG Dwawzkinapdowe Dladugich,centrujcychskokwwbranymaszynpakujcych

  Jakochwytakzeskokiemdo300mmpokadejstroniei10kgobcienia

  Jakonapdydrzwiautomatycznych

  ELGR:Ruch w tym samym kierunkuDopaskazbategopodczonyjestjedenwzek,adrugiporuszasiswobodnie,zapewniajcwikszobcialnoprowadnicy.

  ELGG:Ruch w przeciwnych kierunkachObawzkispoczonezpaskiemzbatymiporuszajsisynchroniczniewprzeciwnychkierunkach.

  Rne opcje ruchu dziki dodatkowemu wzkowi

  Wersje prowadnic dla ELGR/ELGG Prowadzenianaoyskachkulkowych:dlarednichobcie,zbardzodobrcharakterystykruchowprzyduymobcieniumomentem

  Prowadzenienaoyskachlizgowych(nazamwienie):dlamaychobciebd dopracywwilgotnymlubzapylonymrodowisku (dlapywnieposiadajcychwaciwociciernych)

  Optimised Motion SeriesPrzenoszenieipozycjono-wanieatwiejszenikiedykolwiekwczeniej.NapdzpaskiemzbatymELGRzzamocowanymnastaesilnikiemisterownikiemCMMO-STwszystkozjednymnumeremkoduzamwieniowego. Dodatkowakorzytoszybkieuruchomienieprzezprzegldarkinternetow

 • 11

  Napdy EGSK/EGSP ze rub

  Doskonaewszdzietam, gdziewymaganajestprecyzja,dokadnopowtarzalnoci,kompaktowoisztywno:elektrycznenapdyzerubEGSK/EGSP.

  Dostandardowychzada: napdEGSK. Dlazaawansowanychzastosowawymagajcychzwikszonejprecyzjiiwydajnoci:seriaEGSPzprowadzeniemnaoyskachkulkowych.

  Korzyci Dokadnopowtarzalnoci3m

  Obudowawykonanazlitejstalipenijednoczenierolprowadnicy

  Opcjonalnaosonarubypocigowejodowolnejwielkoci

  BezpieczestwopooeniakocowegodlaIP67zSIES-8M

  BezpieczestwopooeniakocowegodlaIP67zSIES-8M

  Bezpieczestwo dziki opcjonalnemu czujnikowi pooe kocowychCzujnikzblieniowy,wrazzmocowaniemczujnikaielementemprzeczajcymmogbyzamocowane nadowolnymnapdzie. WyjciedwustanowePNP lubNPN

  Odlegoprzeczania1,5mm Dokadnopowtarzalnoci50m(osiowa)

  Sygnalizowaniestanuwyj:DwietediodyLEDslepiejwidoczneniezalenieodkierunku

  Swoboda w przyczaniu silnika do napdw ELGR i ELGG Silnikmonazamocowa podowolnejz4stron

  Moliwozmianywdowolnymmomencie

  Korzyci:Moliwookreleniastandarduprzyczaniazapomocjednegonumeruczciiprzestawianiaelementwwzalenoci odpotrzeb.

 • 12

  Siownik elektryczny EPCO

  Siownikelektrycznyzerubtoczn,toczyskiemzabezpie-czonymprzedobrotemiprowadzeniemnaoyskachlizgowychdostpnyjestwtrzechrozmiarachzdwomaskokamirubykady.Posiadazamoco-wanynastae,optymalniedopasowanysilnik.SiownikjestatwydoczyszczeniadzikikonstrukcjiCleanLookzgadkimipowierzchniamicozabezpieczaprzedzanieczyszczeniami.Obustronnaamortyzacjawpooeniachkocowychzmniejszasiuderzenia,obcienieipoziomhaasu. Silnyikompaktowy,odugimokresieeksploatacjiwynoszcym10000km.

  Opcje siownika Toczyskozgwintemwewntrznym

  Wyduenietoczyska Jednostkaprowadzca

  Wikszaobcialnodzikiprowadzeniunaoyskachkulkowych

  Przenoszeniesipoprzecznych Dozabezpieczeniasiownikwprzedskrcaniemprzyduychmomentachobciajcych

  Opcje silnika Uniwersalnomontausilnika

  Swobodnywybrkierunkupoczeniaprzewodwsilnika:4x90

  Standardowykierunekprzyczy:dogry

  Enkoder Zenkoderemdopracy zesprzeniemzwrotnym

  Bezenkoderadozoptyma-lizowanejpodktemkosztwpracywptliotwartej

  Hamulec

  Opcjonalna sygnalizacja pooenia Alternatywnyuchwytczujnika(dozamocownaianasiowniku)

  Szynaczujnikwwykonanazaluminium

  Plastikowyuchwytczujnika typuCleanDesign

  CzujnikSME-/SMT-8dlaruchureferencyjnegolubsygnalizacjipooe

  Wielko 16 25 40

  Maks.skok [mm] 200 300 400

  Maks.siaposuwu [N] 125 350 650

  Maks.prdko [mm/s] 300 500 460

  Maks.siapoprzecznaFy/z(zzewntrznprowadnic)

  [N] 187 335 398

  Dokadnopowtarzalnoci [mm] 0,02

  SwobodneustawienieczujnikazblieniowegoIP67

  Mocowanie siownika Moliwomocowania zprzoduzapomocrub lubzapomocdwchrowkwmontaowychznajdujcychsiwdolnejpowierzchniprofilu

  Liczneakcesoriamontaoweprzeznaczonedomontau wrnychwarunkach np.:mocowaniakonierzowego,wahliwegolubnaapach.

  Optimised Motion SeriesPrzenoszenieipozycjonowanieatwiejszenikiedykolwiekwczeniej.SiownikelektrycznyEPCOzamocowanymnastaesilnikiemisterownikiemCMMO-STwszystkozjednymnumeremkodu.

  Dodatkowakorzytoszybkieuruchomienieprzezprzegldarkinternetow

 • 13

  Siownik elektryczny ESBF

  SiownikelektrycznyESBFdostpnywszeciurozmiarachotrzechskokachruby,kady marubtocznwstandardzie, alejestteoferowanyzerubtrapezowdorozmiaru50wcznie.ZgodnoznormISO15552,toczyskozabezpieczoneprzedobrotemzprowadzeniemnaoyskachlizgowych.ESBFjestatwydoczyszczeniadzikikonstrukcjiCleanLookzgadkimipowierzchniamicozabezpieczaprzedzanieczyszczeniami. Jestrwniebardzowydajnyzmaksymalnsiposuwudo17kNiywotnoci10000km.

  Opcje siownika Jednostkaprowadzca

  Prowadzenienaoyskachkulkowychiwysokaobcialno

  Przenoszeniesipoprzecznych

  Zwikszonezabezpieczeniesiownikwprzedskrcaniemprzyduymobcieniumomentem

  Toczyskozgwintemwewntrznym

  Wyduenietoczyska SmarNSF-H1warunkowodopuszczonydostosowaniawstrefiebezporedniegokontaktuzywnoci

  Uszczelnionezestawymonta-owesilnikazprzyczemotworuodpowietrzajcegozapewniajcestopieochronyIP65

  Opcjonalna sygnalizacja pooenia Alternatywnyuchwytczujnika(dozamocowanianasiowniku)

  Szynaczujnikwwykonanazaluminium

  UchwytczujnikatypuCleanDesignztworzywasztucznego

  CzujnikSME-/SMT-8dlaruchureferencyjnegolubsygnalizacjipooe

  Elastyczny monta silnika Mocowaniewsposiowe:swobodnywybrkierunkupoczeniaprzewodwsilnika:4x90

  Mocowanierwnolege:swobodnywybrkierunkuwyjciaprzewodwsilnika:3x90

  Opcjonalneprzyczeotworuodpowietrzajcegodopracywszkodliwymbdzanie-czyszczonymrodowisku(IP65)

  Zabezpieczonetoczysko,uszczelnienieioysko, zeszczelnymimieszkamiumoliwiajcepracwszczeglniezanieczyszczo-nychrodowiskach

  Wielko 32 40 50 63 80 100

  Napd/typruby rubatoczna(BS), rubatrapezowa(LS)

  rubatoczna(BS)

  Maks.skok [mm] 800 800 1 000 1 200 1 500 1 500

  Maks.siaposuwu [N] 1 000 3 000 5 000 7 000 12 000 17 000

  Maks.prdko [mm/s] 1,1 1,2 1,2 1,35 1,34 1,34

  Dokadnopowtarzalnoci [mm] 0,01

 • 14

  Napd elektromechaniczny EGSL

  NapdEGSLzostazaprojektowanytak,abyosignwyjtkoweparametrywzakresieprecyzji,obcialnociidynamikiruchu,nawetwograniczonejprzestrzeni.Dzikitemustanowiondosko-nayproduktnapotrzebyekonomicznegopozycjonowania,gdziewystarczaskokrwnymaksymalnie300mm.Napdujawniaswojemocnestrony wzastosowaniachwymagajcychpionowegoprzemieszczaniaikrtkiegoskokuwrnychpooeniach,np.przyprecyzyjnymprzesuwaniu,chwytaniuiwciskaniuzzacho-waniemliniowociirwno-legociruchuwzakresie1/100mmnawetprzyduychobcieniachmechanicznych!

  Korzyci Precyzyjneielastycznepozycjonowaniezdoka-dnocipowtarzalnoci do0,02mm

  Doskonalenadajesidopracywpionie,np.przywciskaniulubczeniuelementw

  Ochronaprzedpyem iniewielkimiczstkami wobszarzeprowadnicydzikicakowicieosonitejrubie;opcjonalniedostpnajestdodatkowaosonaprowadnicy

  Prostaitaniasygnalizacjapooeniadzikirowkomdlaczujnikwpoprawejilewejstronie

  Odpowiednieprogramynarzdziowedoprojektowania (PositioningDrives),konfiguracjiiuruchamianiawpakieciezintegrowanegooprogramowaniaFCT(FestoConfigurationTool).

  Warianty mocowania silnikaWikszaelastycznodzikiopcjomrnegomocowaniasilnika:rwnolegemulubosiowemu.

  Przymocowaniuosiowymsilnikmonaobrci4x90, copozwalanaperfekcyjnedostosowaniejegopozycji dowarunkwinstalacji.

  Wielko 35 45 55 75

  Skokroboczy [mm] 50 100,200 100,200,250 100,200,300

  Maks.prdko [m/s] 0,5 1,0 1,0 1,3

  SiaposuwuFx [N] 75 150 300 450

  Momentobrotowy Mx [Nm] 6,2 18,6 33,1 67,4

  My [Nm] 6,0 16,3 33,3 47,1

  Mz [Nm] 6,0 16,3 33,3 47,1

  Dokadnopowtarzalnoci [mm] 0,015

  Maksobcieniepoziome/pion. [kg] 2 6 10 14

 • 15

  Napd wysignikowy z paskiem zbatym DGEA

  WydajnoioszczdnoDGEAzopcjonalnprzekadniktowimocowanymbezporedniosilnikiemserwo

  Poprawione parametry drga: Charakterystyka konstrukcji -driveNapdwysignikowynapdzanyjestzapomoczbatkiosadzo-nejwwzku.Przesuwasionwzdunieruchomegopaska

  zbategooskoczonejdugociwksztacieliteryomega.Wyjtkowopaskakonstrukcjagowicynapduzdecydowaniepolepszacharakterystykdrga.

  NapdwysignikowyDGEAzprowadnictoczninapdemzpaskiemzbatymzapewniadugieskoki,wysokieprzyspie-szenieprzydobrejdokadnocipowtarzalnoci.Idealnydosystemwmanipulacyjnych orazwszystkichzastosowa,wktrychkoniecznejestprze-mieszczanieduychobcie naprzestrzenidugiegoskoku.

  DGEAzawdziczaswojznakomitdynamikpracyzmniejszonejmasieelementwruchomych:silnik,przekadniaigowicanapduszamocowanenieruchomo,atylkogwnyprofiljestprzemieszczanywrazzobcieniem.

  Korzyci Dobradokadnopowtarzalnocido50m

  Obcieniado20kgprzyskokudo1000mmwruchupionowym

  Ochronaprzedzanie-czyszczeniami:prowadnicatocznawbudowanawprofil

  Dwiemoliwocimontausilnika:prostopadledoprofilubdrwnolegle,zzastoso-waniemprzekadniktowej

  Wielko 18 25 40

  Prowadnica Prowadnicatocznazobiegowymioyskamikulkowymi

  Maks.skokznamionowy [mm] 1...800 1...900 1...1000

  Maks.obcienie,poziome [kg] 5 10 20

  Maks.obcienie,pionowe [kg] 7 18 27

  Maks.siaposuwu [N] 230 400 1 000

  Maks.prdko [m/s] 3

  Dokadnopowtarzalnoci [mm] 0,05

  Dopuszczalne siy i momenty

  Fymaks. [N] 2 000 3 080 7 300

  Fymaks. [N] 2 000 3 080 7 300

  Mx maks. [Nm] 19 28 133

  Mymaks. [Nm] 94 230 665

  Mz maks. [Nm] 65 160 460

 • 16

  NapdobrotowyERMOposiadasztywneibezluzoweoysko,copozwalanaprzenoszenieduychsiimomentw.Silnikskokowyiprzekadniaszintegrowane.Jesttokompletnerozwizaniedlaobracaniaiustalaniapooeniaczciielementwroboczychbdobracaniaduychadunkw.Pakietrozwizamoetezostazastosowanydlaprostychzastosowastouobrotowego,takichjakstanowiskaroboczeobsugiwanercznie.Obejmujewaekdronynakableiprze-wodyoduejywotnociponad5milionwcykli.

  Opcjonalny czujnik referencyjny IndukcyjnyczujnikzblieniowyzprzyczemM8

  Doruchureferencyjnego bdwykrywaniapooenia

  Idealnydozastosowawieloobrotowych

  Opcjonalne ograniczenie kta obrotu Ustawieniektaobrotudomaks.270

  Prostaregulacja,moliwozmianywdowolnejchwili

  Zewntrznyzespmocujcy,moebyzmieniany

  Napd obrotowy ERMO

  CzujnikzblieniowySIENzgodnyzIP67zintegrowanyzobudow

  Wielko 12 16 25 32

  Rozmiarkonierza [mm] 58 x 58 68 x 68 83 x 83 105 x 105

  Momentobrotowy [Nm] 0,15 0,8 2,5 5

  Maks.masowymomentbezwadnoci [kgcm] 3 13 65 164

  Prdko [/s] 600 600 400 300

  Dokadnopowtarzalnoci [/s] 0,05 0,05 0,05 0,1

  Maks.momentosiowy [N] 500 600 700 800

  Maks.momentpromieniowy [N] 500 750 1 200 2 000

  Interfejsy montaowe Interfejsynakonierzuiobudowie,identyczne zestosowanymiwpneuma-tycznychnapdachwahado-wychDSM/DSM-B

  Interfejsypozwalajcenapoczeniezinnyminapdami,takimijak

  SiownikelektrycznyEPCO NapdelektrycznyEGSL

  Silnik i kable przyczeniowe Silnikmoezostazamocowanyiobracany3x90

  Moliwozmianywdowolnymmomencie

  KabledostosowaniawprowadnicachkablizgodnezIP54zasilacza(obcienia)isterownika,do10mdugoci

  Optimised Motion Series

  Przenoszenieipozycjonowanieatwiejszenikiedykolwiekwczeniej.NapdobrotowyERMOzzamocowanynastaesilnikiemisterownikiemCMMO-STwszystkozjednymnumeremkodu.

  Dodatkowakorzytoszybkieuruchomienieprzezprzegldarkinternetow

  Poczeniesiownikaznapdemobrotowymwsystemiemoduowym

 • 17

  ModunapduobrotowegozchwytakiemnaosiZ

  ModunapduobrotowegozsilnikiemimoduemczujnikaEAPS(opcjonalniezdodatkowobudow)

  ModusilnikaobrotowegojakomaystobrotowyNC

  Obcieniado15kgmogbydynamicznieielastycznieobracanezapomocswobodnieustawianego,elektrycznegomoduuobrotowegoERMB.

  Moebystosowanyjakooobrotudladowolnegoktaobrotu>360bdjakomay,samodzielnystobrotowyNC.

  Mocowaniezkadejstronyorazduarednicatrzpieniazotworemnawytrzymaymkonierzuobrotowymznakomicieuatwiamontamoduu.

  Dopasowany zakres silnikwMoliwejestwykorzystaniesilnikwserwobdsilnikwskokowych,auniwersalnaplatformaoprogramowaniauatwiaprocesuruchamiania.DziaanieERMBpozwalazaadaptowasidowymagazalenieodwykorzystanejtechnologiisilnika.

  Adaptacja regu bezpieczestwaCzujnikEAPSmoezostawykorzystanydookrelenianiedostpnychobszarw.Swobodnieregulowanetrzpienieustalajcewpiercieniuustalajcymswykrywane zapomocdwchczujnikwindukcyjnych.

  Po prostu stabilny ograniczone drganiaModuobrotowyERMBminimalizujedrganiawsystemachwieloosiowych,zwikszajctymsamymichwydajnodzikipowtarzalnociruchwidefiniowanymprzezuytkownikaparametromprzyspieszania.Ruchdopooekocowychjestpynnyiniezwikszazuycia.

  Dane techniczne 3wielkoci:20,25,32 dlamaksymalnejprdkociwyjciowej300obr./min

  Dokadnopowtarzalnoci:0,03/0,05/0,08

  Min.czaspozycjonowania dlaktaobrotu180: