nama dedek

Upload: aning-budi

Post on 06-Jul-2018

223 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  1/39

  Abbad Nailun Nabhan = Laki-laki yang rajin beribadah dan memperoleh kemuliaan

  Abbad = Rajin beribadah Nailun = Memperoleh; mendapat Nabhan = Kemuliaan

  Abdu Ariqin Halim = Seorang hamba yang berakhlak baik dan halu

  Abbdu = Hamba Allah Ariqin = !erakhlak baik Halim = Halu ; lembut

  Abduh Hubbu Syara" = Hamba Allah yang menyukai kemuliaan

  Abduh = Hamba Allah Hubbu = Menyukai; men#intai Syara" = Kemuliaan

  Abdul $ha""ar = Laki-laki yang menjadi hamba Allah %ang Maha &engampun

  Abdu = Hamba $ha""ar = %ang Maha &engampun

  Abdul $hani = Laki-laki yang menjadi hamba Allah %ang Maha Karya

  Abdu = Hamba $hani = %ang Maha Karya

  Abdul Hamid Syamil = Laki-laki yang menjadi hamba Allah %ang Maha 'erpuji dan menyeluruh

  Abdu = Hamba Hamid = %ang Maha 'erpuji Syamil = Menyeluruh

  Abdul Karim Syamil = Laki-laki yang menjadi hamba Allah %ang Maha Mulia dan menyeluruh

  Abdu = Hamba Karim = %ang Maha Mulia Syamil = Menyeluruh

  Abdul Khair ' abit = Laki-laki kon i ten ebagai hamba yang angat baik

  Abdul = Hamba Allah Khair = &aling; angat baik ' abit = Kon i ten; tetap

  Abdul (a"i Raja Nu)man = Hamba empurna yang mengharapkan kenikmatan Allah Abdul = Hamba Allah (a"i = Sempurna Raja = Harapan; a a Nu)man = Kenikmatan

  Abdul (ahab Khala" = Laki-laki yang baik ebagai hamba Allah %ang Maha Memberi

  Abdul = Hamba Allah

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  2/39

  (ahab = %ang Maha memberi Khala" = Anak yang baik; bagu

  Abdul (ahid Muinurraja = Laki-laki yang membantu untuk memohon pertolongan ebagai hamba Allah %ang Maha * a

  Abdul = Hamba Allah (ahid = %ang Maha * a; 'unggal Muinul = Membantu+ menolong Raja = Harapan; a a

  Abdullah An,ar Rabani = Seorang hamba Allah yang meman#arkan inar ketuhanannya

  Abdullah = Hamba Allah An,ar = Sinar; ahaya; Nur Rabbani = Ketuhanan

  Abdullah At-'auhid = Laki-laki yang menjadi hamba-Nya dengan kee aan Allah

  Abdullah = Hamba Allah At-'auhid = Kemurnian iman .kee aan Allah/

  Abdullah Ath-'hahir = Laki-laki yang menjadi hamba Allah dengan ke u#ian

  Abdullah = Hamba Allah Ath-'hahir = Su#i; ber ih

  Abdullah Ra"i" = Seorang hamba Allah yang berbudi pekerti baik

  Abdullah = Hamba Allah Ra"i" = berbudi pekerti baik; bagu

  Abdullah Ra yiqul Abid = Seorang hamba Allah yang gagah dan uka beribadah

  Abdullah = Hamba Allah Ra yiqul = $agah; kekar; kuat Abid = !eribadah

  Abid Aqila &ranaja = Anak laki-laki yg berakal dan ahli ibadah

  Abid 0 Ahli 1badah .Arab/ Aqila 0 %g berakal .Arab/ &ranaja 0 Anak laki-laki .San ekerta+ Ka,i/

  Abid 2adhil Abyan = Ahli ibadah yg mulia yg menjela kan dgn gamblang

  Abid 0 Ahli 1badah .Arab/ 2adhil 0 Mulia Abyan 0 %angg menjela kan dengan gamblang

  Abidun A3him = Hamba Allah yang beribadah kepada %ang Maha Agung

  Abidun = !eribadah A3him = %ang Maha Agung

  Abraru3 4ahidin = Laki-laki yang berbuat kebajikan dari orang-orang 3uhud

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  3/39

  Abrar = !erbuat kebajikan 4ahidin = 5rang-orang yang 3uhud; rendah hati; ungguh- ungguh beribadah

  Abyan Nandana = Anak laki-laki yang bi a menjela kan e#ara jela

  Abyan = !i a menjela kan e#ara jela .Arab/ Nandana = Anak laki-laki .6a,a/

  A#hmad Adya Surya = Lelaki yang memiliki keutamaan akhlak

  A#hmad+ Ahmad 0 'erper#aya+ jujur+ nama ke#il nabi Muhammad S7A7(7 Adya 0 &ertama+ tidak ada bandingannya .1ndia/ Surya 0 Matahari .1ndia+ 1ndone ia+ 6a,a/

  A#hmad Ra"li

  A#hmad+ Ahmad 0 'erper#aya+ jujur+ nama ke#il nabi Muhammad S7A7(7 Ra"li 0 8/ &era aan pada keadilan7 9/ !erkah 'uhan7 :/ Ke#intaan dan kebahagiaan / !erha ildengan baik+ #erda dan beruntung7 ?tama 0 %g terpenting+ yg memiliki keutamaan

  Addar @uthni &oldi = Seorang imam pera,i hadit yang angat berani

  Addar @uthni = Seorang imam pera,i hadit .Arab/ &oldi = 5rang yang angat berani .6erman/

  Adelard 6ibril = Malaikat 6ibril yang gagah berani

  Adelard 0 gagah berani .6erman/ 6ibril 0 Malaikat 6ibril .Arab/

  Adham (a im = Laki-laki yang mempunyai gari keturunan rupa,an

  Adham = $ari keturunan; il ilah keturunan; tali rantai (a im = Rupa,an; tampan; indah

  Adib Alim Aminullah = Laki-laki yang berilmu dan beradab erta mendapat keper#ayaan dari Allah

  Adib = !eradab

  Alim = !erilmu; #erda Aminullah = Keper#ayaan dari Allah

  Adib 4ainul Mutaqqin = Laki-laki yang opan antun menjadi perhia an bagi orang yang bertak,a

  Adib = Sopan antun; tata krama; beradab 4ain = &erhia an; mahkota Muttaqin = 5rang yang bertak,a; taat beribdah

  Aditya Nau"al ary Abiyyu = &emuda tampan yang ari" bijak ana dan mulia ji,anya ehingga

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  4/39

  kelak dapat menjadi pemimpin

  Aditya Raditya 0 8/ Matahari .6a,a/7 9/ Sang matahari .Hindu/ Nau"al 0 &emuda yg tampan dan derma,an .Arab/ ary 0 Ari" bijak ana+ orang kaya .1ri h/ Abiyyu 0 Mulia ji,anya

  Adli Makarim = Laki-laki yang bi a berbuat adil dalam mendapatkan kemuliaan

  Adli = Keadilan Allah Makarim = Kemuliaan

  Adlullah Sya"i = Laki-laki yang mendapatkan keadilan Allah untuk dapat menyembuhkan

  Adlullah = Keadilan Allah Sya"i = &enyembuh; pemberi pertolongan

  Adnan Khiar = Surga 2irdau adalah pilihan terbaik

  Adnan 0 ke enangan+ Surga 2irdau .Arab/ Khiar 0 pilihan yang terbaik .Arab/

  Adnan Mana" Rahman = Adnan yang memperlihatkan kelebihan dari %ang Maha &emurah

  Adnan = Nama Nabi; nama urga Mana" = Memperlihatkan Kelebihan; kemampuan; ke#akapan Rahman = %ang Maha &emurah; &enga ih .a maul hu nna/

  A""an Ar alan !aqir = Laki-laki pandai dan berilmu yang memiliki keberanian eperti inga rajarimba

  A""an = &andai+ #erda Ar alan = Singa

  !aqir = !erilmu+ berpengetahuan

  A"i Sadid @auluh = Laki-laki pemaa" yang u#apannya elalu betul

  A"i = &emaa"; pengampun Sadid = Selalu betul; benar @auluh = ?#apannya; perkataannya

  A"i" Ah,al Said = Laki-laki yang memelihara diri dari perbuatan terlarang dan keadaanya elalubahagia

  A"i" = Memelihara; menjaga diri; mimiliki harga diri Ah,al = Keadaan; kondi i; ua ana

  Said = !ahagia; enang A"lahul Mu)minin = Laki-laki yang memperoleh kemenangan pada orang-orang beriman

  A"lah = Kemenangan; keberha ilan; ke uk e an Mu)minin = 5rang-orang beriman

  A"nan Atma &urnama = Laki-laki punya ji,a yang mekar ber eri lak ana #ahaya rembulan

  A"nan = Mekar ber eri

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  5/39

  Atma = 6i,a &urnama = Rembulan

  Agam Abdilah &ratama = &utra pertama yang kuat dan abdi Allah S7(7'7

  Agam 0 Kuat .Melayu/ Abdilah+ Abdillah 0 Hamba atau abdi Allah S7(7'7 .Arab/ &ratama 0 &utra pertama .1ndone ia/

  Ahlam 4ul"adli 2irdau = Harapan yang terbaik di urga

  Ahlam 0 1mpian+ harapan+ ke abaran .Arab+ &eran#i / 4ul"adli+ 4ul"adhli 0 %g mempunyai kelebihan 2irdau 0 Surga .Arab/

  Ahmad Aqeel ' aniy

  A#hmad+ Ahmad 0 'erper#aya+ jujur+ nama ke#il nabi Muhammad S7A7(7 Aqeel+ Aqeela 0 %g terbaik ' aniy+ ' any 0 %g kedua

  Ahmad A33am = Semoga menjadi anak yang mempunyai kemauan dan u aha yang kuat danmudah-mudahan berahlak yang baik

  A#hmad+ Ahmad 0 'erper#aya+ jujur+ nama ke#il nabi Muhammad S7A7(7 A33am 0 !erkemauan baik dan kuat

  Ahmad 2ari Maulana

  A#hmad+ Ahmad 0 'erper#aya+ jujur+ nama ke#il nabi Muhammad S7A7(7 2ari 0 Satria berkuda Maulana 0 8/ $elar kehormatan untuk Nabi 9/ &elindung+ penolong :/ Nama keluarga

  Ahmad 6audullamiuddin = Laki-laki yang terpuji berbuat kebaikan untuk agama

  Ahmad = 'erpuji 6audullami = Kebaikan Ad- in = Agama

  Ahmad Khairuddin = Laki-laki yang terpuji menjalankan kebaikan untuk agama

  Ahmad = 'erpuji Khairuddin = Kebaikan Ad- in = Agama

  Ahmad Rayyan

  A#hmad+ Ahmad 0 'erper#aya+ jujur+ nama ke#il nabi Muhammad S7A7(7 Rayyan 0 &intu urga bagi orang-orang yg berpua a .Arab/

  Ahmad Sulthan Na3hirul A ro"i

  A#hmad+ Ahmad 0 'erper#aya+ jujur+ nama ke#il nabi Muhammad S7A7(7 Sulthan 0 %ang memberi kua a Na3hirul A ro"i 0 &enerang dalam i lam

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  6/39

  Ahmad (aliuddin = Laki-laki terpuji yang menjadi penuntun agama

  Ahamad = 'erpuji; teladan (aliuddin = &enuntun; penolong agama

  Ahmad %ahya Ayya h

  A#hmad+ Ahmad 0 'erper#aya+ jujur+ nama ke#il nabi Muhammad S7A7(7 %ahya 0 8/ Nama nabi .Arab/ 9/ iberikan oleh Allah .Me ir/ Aya3+ Aya h+ Ayya h 0 &ekerja kera .Arab/

  Mu lim Karimullah = Laki-laki yang mu lim ebagai pertanda kemuliaan Allah

  Mu lim = 5rang 1 lam Karimullah = Kemuliaan Allah

  Mu tagh"irullah Ar-Rahman = Laki-laki yang elalu memohon ampunan kepada Allah %ang Maha&enga ih

  Mu tagh"irullah = Memohon ampunan Allah Ar-Rahman = %ang Maha &enga ih

  Mu tajab Rabbani = Laki-laki yang dikabulkan do)anya ata i"at ke 'uhanannya

  Mu tajab = ikabulkan do)anya Rabbani = Ke 'uhanannya

  Mu tha"a Al-Ma)lum = Laki-laki pilihan yang menjadi populer

  Mu tha"a = &ilihan Al-Ma)lum = &opuler; dikenal

  Mu tha"a Hadi Al-Karim = Laki-laki pilihan ebagai jalan petunjuk yang mulia

  Mu tha"a = &ilihan Hadi = &etunjuk; pertanda Al-Karim = %ang Maha Mulia

  Mu ya""a 1kramuddin = Laki-laki yang dika ih pertolongan dari memuliakan agama

  Mu ya""a = ika ih pertolongan; diberi Sya"aat 1kram = Memuliakan Ad- in = Agama

  Mu yri"ul Haq !illah = Laki-laki ebagai pemantau kebenaran yang hanya karena Allah

  Mu yri"ul = &emantau; penga,a ; pengontrol Al-Haq = !enar !illah = Karena Allah

  Mutaqim Rajab Al-Muta,akkil = Laki-laki yang lahir di bulan rajab luru .benar/ tindakannya danberta,akal

  Mutaqim = Luru ; lempeng Rajab = !ulan Rajab Al-Muta,akkil = !erta,akal

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  7/39

  Muta,akkil Alaih Rahman = Laki-laki yang berta,akal kepada Allah %ang Maha &enga ih

  Muta,akkil = !erta,akal Alaih = Kepada-Nya Ar-Rahman = %ang Maha &enga ih

  Muta,akkil Maimun Karim = Laki-laki yang berta,akal+ dirahmati dan mulia

  Muta,akkil = !erta,akal Maimun = irahmati; diberkahi; dikaruniai Al-Karim = %ang Maha Mulia

  Muta,alli Khairut 'amam = Laki-laki yang mengerjakan etiap uru an dengan baik dan empurna

  Muta,alli = Mengerjakan; menangani uru an; jabatan Khairu = !aik; bagu 'amam = Sempurna; lengkap

  Muthahhar Syari"uddin = Laki-laki yang di u#ikan ata kemuliaan agama

  Muthahhar = i u#ikan; ber ih dari noda Syari"uddin = Kemuliaan agama

  Muthi) Abdul Malik = Laki-laki yang patuh beribadah ebagai hamba Allah %ang maha Mengua ai

  Muthi) = &atuh; taat Abdul = Hamba-Nya Malik = %ang Maha Mengua ai

  Muthi)ilaih Rahim = Laki-laki yang patuh kepada Allah %ang Maha &enyayang

  Muthi = &atuh; taat

  Alaih = Kepada-Nya Ar-Rahim = %ang Maha &enyayang

  Muthliqul Makarim = Laki-laki yang pemberi pada beberapa kemuliaan

  Muthliqul = &emberi; penga ih e uatu Makarim = !anyak kemuliaan

  Mu,a""aq Alimul Karim = Laki-laki yang memperoleh petunjuk+ #erda dan mulia

  Mu,a""aq = Memperoleh petunjuk; tau"ik Alimul = erda ; berilmu Al-Karim = %ang Maha Mulia

  Mu3akki !a yir = Laki-laki yang member ihkan diri .do a/ dan menjadi pengantar berita gembira

  Mu3akki = Member ihkan diri; mengeluarkan 3akat !a yir = &engantar berita; pemba,a kabar gembira

  Mu3akki Hani" = Mu lim yang teguh dalam mengeluarkan 3akat

  Mu3akki = %ang mengeluarkan 3akat .Arab/ Hani" = Mu lim yang teguh+ yang berpegang teguh pada 1 lam .Arab/

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  8/39

  Mu3akki 'au"iqillah = Laki-laki yang member ihkan diri .do a/ ata petunjuk dari Allah

  Mu3akki = Member ihkan diri; mengeluarkan 3akat 'au"iqillah = &etunjuk Allah

  Na)imurrahman Mubarak = Laki-laki yang dikaruniai kenikmatan dari %ang Maha &enga ih

  Na)im = Kenikmatan Ar-Rahman = %ang Maha &enga ih Mubarak = ikaruniai; diberkahi; dianugrahi

  Nabhan Nurul Huda = Laki-laki mulia lagi ter ohor yang menjadi #ahaya petunjuk

  Nabhan = Mulia lagi ter ohor; terkenal; ternama Nurul = ahaya; inar Huda = &etunjuk

  Nabhan Radinka = Mulia .terkenal/ dan bahagia

  Nabhan = Mulia+ terkenal .Arab/ Radinka = !ahagia+ enang bermain .'eutoni#/

  Nabih !a yir = Laki-laki #erda lagi mulia yang menjadi pengantar berita gembira

  Nabih = erda ; pandai lagi mulia !a yir = &engantar berita gembira; enang

  Nabil Abimanyu = 'erhormat dan tidak takut ke ulitan

  Nabil = 'erhormat .Arab/ Abimanyu = 'idak takut ke ulitan .6a,a/

  Nabil Amin = Laki-laki pandai lagi mulia yang bi a amanahkan

  Nabil = erda ; pandai lagi mulia Amin = Amanah; jujur; bi a diper#aya

  Nabil Hadrian = &ria terhormat dari lautan

  Nabil = 'erhormat .Arab/ Hadrian = &ria dari lautan .Latin/

  Nadil ?lum Anna"i = Laki-laki yang menjadi ,adah berkumpulnya berbagai ilmu-ilmu yangbernilai

  Nadil = (adah; tempat berkumpul; bertemu ?lum = !erbagai ilmu An-Na"i = !ernilai; berharga

  Nadimun Halim = Laki-laki yang etia ka,an uka menolong

  Nadimun = Ka,an; teman Halim = Suka menolong; membantu

  Nadir ?lumuhul Mu tha"a = Laki-laki yang ilmunya terpilih dan jarang orang memilikinya

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  9/39

  Nadir = 6arang ?lumuhul = 1lmu-ilmunya Mu tha"a = 'erpilih

  Na"il Khairil Hani" = Laki-laki yang enantia a melakukan amal tambahan . unnah/ denganebaik-baiknya jalan agama yang luru

  Na"il = 'ambahan; ampingan . unnah/ Khairil = Sebaik-baiknya; terbaik Hani" = Luru dalam menjalankan agama

  Na"i Ahmad Ma)ru" = Laki-laki yang bernilai+ terpuji dan penuh kebaikan

  Na"i = !ernilai; berharga Ahmad = 'erpuji Ma)ru" = Kebaikan

  Nahid Salamul Hayah = Laki-laki yang baru mema uki de,a a dengan elamat .terhindar daripergaulan buruk/ dalam kehidupannya

  Nahid = Mema uki ma a de,a a Salamu = Selamat; keamanan Hayah = Kehidupan

  Nai" ?lumudin = Laki-laki yang terlihat kemampuannya dalam ilmu-ilmu agama

  Nai" = 'erlihat kemampuan; menonjol ?lumudin = 1lmu-ilmu agama

  Nail 2adhaililah = Laki-laki yang gemar menga ihi mengharap anugrah Allah

  Nail = $emar menga ihi; uka memberi

  2adhaililah = Anugrah; karunia; rahmat Allah

  Nail Rabani = Semoga menjadi orang yg ikhla memberi karena Allah S('

  Nail = %ang uka memberi Rabani = Allah S('

  Nailul Khair Nabih = Laki-laki yang pandai lagi mulia gemar memberi yang terbaik

  Nailu = $emar menga ihi; uka memberi Khair = 'erbaik; lebih baik Nabih = &andai; #erda lagi mulia

  Naji Minal !al,a = Laki-laki yang elamat dari mu ibah berbahaya Naji = Selamat; berha il Minal = ari !al,a = Mu ibah; ben#ana; mara bahaya

  Najibuddin Abdul A3i3 = Laki-laki yang mengutamakan agama 1 lam ebagai hamba Allah %angMaha &erka a

  Najib = ?tama; berharga; mulia

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  10/39

  Ad- in = Agama Abdul = Hamba-Nya Al-A3i3 = %ang Maha &erka a

  Najih Mumta3 Abdul Majid = Laki-laki yang uk e dan i time,a ebagai hamba Allah %ang MahaSu#i

  Najih = Suk e ; elamat; berha il Mumta3 = 1 time,a; khu u Abdul = Hamba-Nya Majid = %ang Maha Su#i

  Najmi Al-Lami = Laki-laki yang bagaikan bintang berkilau .pan#aran iman/

  Najmi = !intang Al-Lami = !erkilau; terpan#ar

  Najmuddin 6a,,ad = Laki-laki perumah yang elalu menjadi bintang agama .!udi pekertiagami /

  Najmuddin = !intang agama 6a,,ad = &emurah

  Najmuddin Malik = Raja yang elalu menjadi bintang agama .budi pekerti agami /

  Najmuddin = !intang agama Al-Malik = %ang Maha Merajai

  Naj,an A3him Munta3har = Laki-laki ebagai pengantar kemenangan be ar yang ditunggukedatangannya

  Naj,an = Kemenangan; berha ilan A3him = Agung; be ar

  Munta3har = itunggu kedatangannya; dinanti-nanti

  Narendra *rabbani Hartanto = &ria+ orang kuat+ orang yg berkua a karena Allah dan berji,a kaya

  Narayana+ Narendra+ Nare ,ara 0 8/ &ria+ orang kuat+ orang yg berkua a .San ekerta/7 9/Raja .1ndone ia/ *rabbani+ Rabbani 0 8/ Hebat7 Luar bia a .A"rika/7 9/ Karena Allah emata-mata .Arab/ Hartanta+ Hartanto 0 !erji,a kaya .1ndone ia/

  Na hi" Khairul Ani = Laki-laki bijak yang menjadi ka,an terbaik

  Na hi" = !ijak; ari"; adil Khairul = 'erbaik; lebih baik

  Ani = Ka,an; rekan; teman; ramah dalam pergaulanNa hi"uddin Al-?lya = Laki-laki yang menegakkan keadilan agama yang tinggi

  Na hi" = !ijak; ari"; adil Ad- in = Agama Al-?lya = 'empat yang tinggi; utama

  Na hi"uddin Majdi = Laki-laki yang membantu agama dengan mulia

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  11/39

  Na hiru = Membela; membantu; menolong Ad- in = Agama Majdi = Mulia

  Na hi"uddin Syuja) = Laki-laki yang membela agama dengan pemberani

  Na hiru = Membela; membantu; menolong Ad- in = Agama Syuja) = &emberani

  Ahna"u Shalihin = Laki-laki yang angat lepeng dalam agama dari kelompok orang holeh

  Ahna"u = Sangat lempeng; luru dalam beragama Shalihin = 5rang yang haleh

  Aiman Ah,a3 ' aqib = Laki-laki memiliki ke ungguhan mengapai harapan dengan modalke#erda an

  Aiman = Harapan Ah,a3 = Ke ungguhan ' aqib = erda + pintar

  Aimanun ?jab = Laki-laki yang haleh memperoleh kelebihan

  Aimanun = Kelompok; golongan orang haleh ?jab = Kelebihan; keajaiban

  Aimar Mou a = Nabi Mu a ahabat Ra ulullah

  Aimar 0 Sahabat ra ulullah Mou a 0 Nabi Mu a

  Akhal !ahir = Memiliki mata hitam ber inar dan berkilau

  Akhal = Memiliki mata hitam .Arab/ !ahir = !er eniar dan berkilauan .Arab/

  Akhal ?in eann = &emenang yang memiliki mata ber,arna hitam

  Akhal = Memiliki mata ber,arna hitam .Arab/ ?in eann = &enahluk+ pemenang .1rlandia+ Latin/

  Akhdan 4iyad = Seorang ahabat yang memiliki keunggulan

  Akhdan = Sahabat; teman akrab 4iyad = Keunggulan; kelebihan; kei time,aan

  Aki" Said = Laki-laki yang enang dengan rajin beritika"

  Aki" = Rajin; tekun beritika" Said = Senang; bahagia

  Akmalu3 4uhair = Keindahan yang angat empurna

  Akmal = Sempurna; lebih lengkap 4uhair = Keindahan; ber inar; ber#ahaya

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  12/39

  Akram 4iyad = Laki-laki paling mulia yang dika ih kei time,aan oleh Allah

  Akram = &aling; angat mulia 4iyad = Kei time,aan; kelebihan; keunggulan

  Al-$ha3ali ' aqib Ananda Re3a = Menjadi eorang Raja .pemimpin/ yang #erda dan "lek ibel.bi a menenempatkan diri dimana aja/ yang memba,a kebahagiaan buat rakyatnya

  Al-$ha3ali 0 8/ Lin#ah+ "lek ibel7 9/ Nama alah atu imam be ar+ 1mam Al-$ha3ali yg bijak ana ' aqib 0 erda Ananda 0 Kebahagiaan Re3a 0 Raja

  Alamgir Abri am Arie" = &enakluk dunia yang tampan+ lembut+ adil dan bijak ana

  Alamgir 0 &enakluk dunia Abri am 0 Ketampanan+ kelembutan .Arab/ Ari"+ Arie" 0 Adil+ bijak ana7

  Alauddin 4uhdi = Laki-laki mendapatkan kemuliaan agama dari ke ungguhanya beribadahkepada Allah

  Alauddin = Kemuliaan agama 4uhdi = Ke ungguhan; ketekunan beribadah; rendah hati

  Alby Luth"y 2a#hry = Hati yang lemah lembut dan ber ahaja

  Alby +@albu 0 Hati .Arab/ Luth"y 0 Lemah lembut 2a#hry 0 !er ahaja

  Aldebaran Nabhan &radipta = Anak pertama yang pintar dan ber inar

  Aldebaran 0 !intang ber,arna merah yang paling ber inar di ra i 'auru .A tronomi/ Nabhan 0 &intar .Arab/ &radipta+ &radipto 0 ahaya+ #emerlang+ anak pertama .6a,a/

  Alem 4eroun = 5rang yang berilmu+ bijak dan terhormat

  Alem = 5rang yang berilmu .Arab/ 4eroun = !ijak dan terhormat .Armenia/

  Ali 5mar = Anak pertama yang berdoa kepada 'uhan

  Ali 0 %ang mulia+ yang tinggi kedudukannya+ berdoa kepada 'uhan

  5mar 0 Anak pertama+ berumur panjang+ yg memakmurkan .Arab+ 'imur 'engah/ Ali Syaiban ?lya = Laki-laki yang tinggi kedudukannya bagaikan a,an alju ditempat yang tinggi

  Ali = Kedudukan; derajat yang tinggi Syaiban = A,an ber alju ?lya = 'empat yang tinggi; utama

  Ali" Ha"i3h = Laki-laki pengha"al Al-@ur)an yang lembut dan ramah

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  13/39

  Ali" 0 lembut dan ramah .Arab/ Ha"i3h 0 laki-laki pengha"al Al-@ur)an .Arab/

  Alim 1badurrahman = Laki-laki yang berilmu dari para hamba Allah %ang Maha &enga ih

  Alim = !erilmu; pandai 1badu = &ara hamba-Nya Ar-Rahman = %ang Maha &enga ih

  Alimun Hani" = Laki-laki berilmu yang menjalankan dengan luru agamanya

  Alimun = !erilmu; berpendidikan; berpengetahuan Hani" = Luru ; lempeng beragama

  Alkhali"i 4ikri Hady = &emimpin yang baik yang elalu mengingat Allah dan bi a menunjukkan ke jalan kebaikan

  Alkhali"i+ Al 0 A,alan dari Al @urBan yg artinya mulia+ tampan+ pintar > Khali"i 0 Anak laki-lakiyang baik+ uk e .Arab/ 4ikri 0 Mengingat Allah S(' Hady 0 Menunjukkan ke jalan kebaikan

  Altha"ut 'auhid = Laki-laki yang punya keyakinan murni pada kee aan Allah dengan lebih halu

  Altha"ut = Lebih halu ; lembut 'auhid = Keyakinan murni pada ke e aan Allah

  Amal Mahbub = Laki-laki yang berperilaku baik digemari oleh manu ia

  Amal = &erilaku; perbuatan; budi pekerti baik Mahbub = igemari; di ukai; di#intai

  Amaluhu Muradullah = Laki-laki yang budi pekertinya ata kehendak Allah

  Amaluhu = !udi pekerti; perilaku; perbuatan; tindak tanduk Muradullah = Kehendak Allah

  Amanullah 4ain = Laki-laki bagaikan mahkota yang memperoleh perlindungan Allah

  Amanullah = &erlindungan; keamanan Allah 4ain = Mahkota; perhia an

  Amin 4uhdi = Laki-laki yang bi a diper#aya dan rendah hati

  Amin = !i a diper#aya; amanah; jujur 4uhdi = Rendah hati; 3uhud

  Amir 6amil = &angeran yang gagah dan tampan

  Amir = &angeran .Arab/ 6amil = 'ampan dan gagah .Arab/

  Amir Mahmud = Laki-laki eorang pemimpin yang teladan

  Amir = &emimpin; pengua a Mahmud = 'eladan; terpuji

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  14/39

  Amirul Mukminin = Laki-laki yang memimpin orang-orang beriman

  Amirul = &emimpin; pengua a Mukminin = 5rang yang beriman

  Amjadu Sidqi = Laki-laki yang mempunyai pedoman kepada kebenaran yang mulia

  Amjad = Mulia; terpuji Sidqi = !enar+ !etul

  Amrullah A33aky = Laki-laki yang melakukan untuk perintah Allah yang u#i

  Amrullah = &erintah; titah Allah A33aky = Su#i; murni

  Ana ?l,anulujab = Laki-laki periang yang mempunyai kelebihan tinggi

  Ana = &eriang; gembira; enang ?l,an = 'inggi; be ar ?jab = Kelebihan; kemampuan0 keunggulan

  Andi Muhammad ' abit @ei = Menjadi ebuah harapan dan doBa emoga menjadi eorangmu lim yg oleh dan #erda 7 1n ya Allah 'aBaala

  Andi+ Andy 0 8/ Kuat+ jantan .%unani+ 1ndone ia/7 9/ Hamba+ abdi .6a,a/7 :/ $elar untukbang a,an !ugi Muhammad 0 Nama ra ul ang pemba,a ri alah kebenaran ' abit @ei 0 Nama ahabat Nabi Muhammad yg diberi gelar juru bi#ara umat 1 lam

  Ani 4ainul Ari"in = Laki-laki opan antun menjadikan ebagai mahkota orang yang bijak ana

  Ani = Sopan antun; ramah; upel

  4ainul = Mahkota; perhia an Ari"in = !ijak ana+ ari"

  Anjabul Mu tajab = Laki-laki yang teri time,a elalu terkabul do)anya

  Anjabul = 'eri time,a; lebih utama Mu tajab = 'erkabul; dire tui do)anya

  Anna ai 1maduddin = Laki-laki Na ai yang mnjadi pemelihara tiang agama

  Anna ai = 1mam; pemuka Na ai 1maduddin = 'iang; rukun agama

  An hary Amrullah = Laki-laki yang uka menolong ata perintah Allah An hary = penolong; pembantu kaum An har Amrullah = perintah Allah

  Antarul 1mamuddin = Laki-laki pemimpin agama yang berni dalam berperang .mela,an ha,ana "u/

  Antarul = !erani dalam berperang 1mamuddin = &emimpin; tokoh agama

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  15/39

  An,ar 3aki Makarim = Laki-laki #erda dan mulia yang meman#arkan #ahaya

  An,ar = Lebih ber#ahaya; ber inar 3aki = erda ; &andai Makarim = Kemuliaan

  An,ar Sa)udiyah = Laki-laki yang ber inar terang dengan penuh kebahagian

  An,ar = Lebih ber inar; ber#ahaya Sa)udiyah = Kebahagian; ke uk e an

  An,arul Makarim = Laki-laki yang meman#arkan inar kemuliaan

  An,arul = Lebih ber inar; ber#ahaya Makarim = Kemuliaan; terpuji

  Aqib Mukhtar Hakim = Laki-laki yang memperoleh ganjaran baik ebagai orang terpilih dan ari"

  Aqib = $anjaran; !ala an yang baik Mukhtar = &ilihan Hakim = Ari"; bijak ana

  Aqil Akhdan = Sahabat yang baik hati

  Aqil = !aik hati .Arab/ Akhdan = Sahabat .Arab/

  Ardiman Akhal = Laki-laki yang tegak bagaikan gunung dan memiliki mata ber,arna hitam

  Ardiman = Laki-laki yang tegak bagaikan gunung .6a,a/ Akhal = Memiliki mata ber,arna hitam .Arab/

  Ar"an Ha hi" = Anak yg derma,an+ berpandangan bijak+ #erda + rendah hati dan baik budipekertinya

  Ar"an 0 Mengetahui+ penghargaan .Arab/ Ha hi" 0 !erakal dan mempunyai pendapat yang bagu

  Arhabu Ri3qi = Laki-laki yang mendapatkan banyak kelua an re3eki

  Hammam Nur Mu tha"a = Laki-laki yang memiliki keinginan be ar ebagai inar orang yangterpilih

  Hammam = Memiliki keinginan kuat; be ar; kera Nur = Sinar; #ahaya

  Mu tha"a = &ilihanHana"i Muhad3d3ib = 1mam Hana"i yang memiliki akhlak terpuji

  Hana"i = 1mam Hana"i .Arab/ Muhad3d3ib = Memiliki akhlak terpuji .Arab/

  Hana"i Mu tha"a Kamil = &engikut imam Abu Hana"i yang terpilih dan empurna

  Hana"i = &engikut imam Abu Hana"i

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  16/39

  Mu tha"a = &ilihan Kamil = Sempurna; lengkap

  Hanan 3ulhilmi = Laki-laki yang memiliki ra a ka ih ayang dan ke abaran

  Hanan = Ka ih ayang; penyayang 3ulhilmi = Memiliki ke abaran; ketabahan

  Hanbali 2aqihul Hakim = &engikut 1mam Hanbali "aham dengan ilmu agama dan bijak

  Hanbali = &engikut 1mam Hanbali 2aqihul = 2aham dengan ilmu agama; ahli "iqih Hakim = !ijak ana

  Hanbali Mar,an = Hanbali orang imam yang benar

  Hanbali = Nama ulama; 1mam Hanbali Mar,an = !enar; luru ; baik

  Hani"an Mu liman = Laki-laki mu lim yang benar dalam menjalankan agama

  Hani"an = !enar; luru dalam beragama Mu liman = 5rang 1 lam

  Hannan Habibillah = Laki-laki yang menjadi keka ih Allah dengan penuh ka ih ayang

  Hannan = Ka ih ayang; menyayangi Habibillah = Keka ih Allah

  Ha ib Nalar = !erketurunan mulia dan berakal budi

  Ha ib = !erketurunan mulia .Arab/ Nalar = !erakal budi .6a,a/

  Ha an 1kh,an Ma)ru"i = Laki-laki yang baik dan membuat e uatu menjadi baik

  Ha an = !agu + yang membuat e uatu menjadi baik .Arab/ 1kh,an Ma)ru"i = Laki-laki yang baik .Arab/

  Ha an Sa)dan = Laki-laki yang baik dan berbahagia

  Ha an = !aik; bagu ; indah Sa)dan = !erbahagia; enang; gembira

  Ha yim Maimun = Laki-laki yang pemurah dan di karuniai

  Ha yim = &emurah; pemberi Maimun = Karunia; berkah; anugrahi

  Hatim Shubhi A3him = Laki-laki terlahir u#i di pagi yang Agung

  Hatim = Su#i; murni Shubhi = &agi A3him = %ang Maha Agung

  Ha,ari Mak um = &engikut etia yang elalu terpelihara kehormatannya

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  17/39

  Ha,ari = pengikut etia; loyal Mak um ='erpelihara; terjaga Kehormatanya

  Hayyan Mu"ida = Laki-laki yang enantia a hidup .produkti"/ dan berman"aat

  Hayyan = Hidup Mu"ida = berman"aat; berguna; ber"aedah

  Ha3im Hamidudin = !erkemauan kera dan terpuji agamanya

  Ha3im = !erkemauan kera .Arab/ Hamidudin = 'erpuji agamanya .Arab/

  Ha3im Sadid Al-Karim = Laki-laki yang elekti"+ tepat dan mulia

  Ha3im = 5rang yang teliti; elekti"; ber#ita-#ita luhur Sadid = 'epat; benar Al-Karim = %ang Maha Mulia

  Helmy Mu tha"a = Laki-laki pilihan yang elalu abar

  Helmy = Sabar dan berakal Mu tha"a = &ilihan

  Hibatullah Al-Mu ya""a = Laki-laki yang di karuniai dan mendapat pertolongan Allah

  Hibatullah = Karunia; anugrah Allah Al-Mu ya""a = Mendapat pertolongan; Sya"aat

  Hibban Ah anulkarim = Laki-laki pengikut imam Hibban yang lebih bagu dan mulia

  Hibban = &engikut imam Hibban

  Ah anu = Lebih bagu ; baik Al-Karim = %ang Maha Mulia

  Hidayatullah Al-?3hma = Laki-laki yang mendapat petunjuk Allah %ang Maha Agung

  Hidayatullah = &etunjuk Allah Al-?3hma = %ang Maha Agung

  Hilal Argene = !ulan abit yang ber,arna keperakan

  Hilal = !ulan abit .Arab/ Argene = !er,arna keperakan .&ran#i /

  Hilal Makarim = Laki-laki bagaikan bulan abit yang penuh kemuliaan Hilal = !ulan abit Makarim = Kemuliaan

  Hi hon 2atihuddin = Laki-laki pemberani yang menaklulkan uatu ,ilayah demi agama

  Hi hon = &emberani 2atihu = &enakluk uatu ,ilayah Ad- in = Agama

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  18/39

  Hi yam Ni3ar = Laki-laki yang pemurah hati dengan edikit berbi#ara -- banyak bekerja

  Hi yam = &emurah hati Ni3ar = Sedikit berbi#ara

  Hudallah Ad- a,am = Laki-laki yang enantia a tetap men#ari petunjuk Allah

  Hudallah = &etunjuk Allah Ad- a,am = 'eru meneru ; tetap

  Humadi Hamud = Laki-laki terpuji yang elalu memuji

  Humadi = 'erpuji Hamud = Memuji; memuja; menyanjung

  Humam Mud3a""ar = Laki-laki bagaikan inga yang enantia a unggul

  Humam = Singa; raja rimba Mud3a""ar = ?nggul; menang

  Hu amul $halib = Laki-laki bagaikan pedang yang tajam elalu unggul -- dalam peperangan

  Hu amu = &edang yang tajam Al-$halib = ?nggul; menang

  Hu amul $halib = Laki-laki bagaikan pedang yang tajam elalu unggul -- dalam peperangan

  Hu amu = &edang yang tajam Al-$halib = ?nggul; menang

  Hu ni 6auhari Sirajuddin = Laki-laki yang indah permataku menjadi lentera agama

  Hu ni = 1ndah 6auhari = &ermataku Sirajuddin = Lentera agama

  Hu ni Mubarak = Laki-laki bagu yang di anugrahi

  Hu ni = !agu ; indah Mubarak = Anugrah; berkah; karunia

  Hu,a (ulida 2iriham = Laki-laki yang dilahirkan pada aat hujan rintik-rintik yangberkepanjangan

  Hu,a = ia

  (ulida = ilahirkan 2iriham = Hujan ritik-rintik; gerimi berkepanjangan

  Hu,aidi Muthahhar = Laki-laki yang kembali ke jalan benar dan di u#ikan

  Hu,aidi = Kembli ke jala yang benar Muthahhar = i u#ikan; di muliakan

  1)timad 1badil Kiram = Laki-laki yang menjadi andaran hamba-hamba-Nya yang mulia

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  19/39

  1)timad = Sandaran; pegangang 1badi = Hamba-hamba Al-Kiram = Mulia

  1badullah 'hu"ail = Hamba Allah yang lemah lembut

  1badullah = Hamba Allah 'hu"ail = Lemah lembut; halu

  1bni !adruddin (ana im = Anaku lak ana bulan purnama agama .meman#arkan #ahaya iman/memberi ke ejukan bagai angin epoi- epoi

  1bni = Anakku !adru = !ulan purnama Ad- in = Agama (ana im = Angin epoi- epoi

  1bni Humam = Anak laki-laki yang pemberani lagi tinggi #ita-#itanya7

  1bni = Anak laki-laki .Arab/ Humam = &emberani lagi tinggi #ita-#itanya .Arab/

  1bni &ramudya !ratajaya = Anak laki-laki yang bijak ana dan tingkah lakunya terpuji

  1bni = Anak laki-laki .Arab/ &ramudya = !ijak ana+ baik .6a,a/ !ratajaya = 'ingkah laku terpuji .6a,a/

  1bni Ra"i" = Anak laki-laki yang berakhlak baik

  1bni = Anak laki-laki .Arab/ Ra"i" = !erakhlak baik .Arab/

  1bni Sakhiy = Anak laki-laki yang murah hati

  1bni = Anak laki-laki .Arab/ Sakhiy = Murah hati .Arab/

  1bnu Abdil 6adid = Anak laki-laki dari hamba-Nya yang baru

  1bnu = Anak Abdil = Hamba Allah 6adid = !aru

  1bnu Abdun Kha yi) = Anak laki-laki dari hamba-Nya yang Khu yuk

  1bnu = Anak Abdun = Hamba Allah Kha yi) = Khu yuk; "oku ibadah

  1bnu A3mi Abduh = Anak laki-laki dari hamba-Nya yang memiliki ke ungguhan hati

  1bnu = Anak A3mi = Ke ungguhan hati; keteguhan; kebulatan tekad Abduh = Hamba-Nya

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  20/39

  1bti am Khalillurrahman = Laki-laki yang murah enyum ebagai keka ih Allah %ang Maha&enga ih

  1bti am = Senyuman; ta,a lembut Khalillu = Keka ih; ke ayangan Ar-Rahman = %ang Maha &enga ih

  1"at 2adhlurrahman = Keutamaan dari Allah yang enantia a menjaga diri .menyu#ikan/

  1"at = Menyu#ikan+ enantia a menjaga diri .Arab/ 2adhlurrrahman = Keutamaan dari Allah .Arab/

  1h an Muhammad Maimun = Laki-laki mempunyai kebaikan yang amat terpuji dan dikaruniai

  1h an = Kebaikan; amal bagu Muhammad = amat terpuji Maimun = ikaruniai; diberkahi; dianugrahi

  1h anuddin 4uhdi = Laki-laki yang punya kebaikan kepada agama dan rendah hati

  1h an = Kebaikan; amal bagu Ad- in = Agama 4uhdi = Rendah hati; 3uhud

  1jlal Najihul Amal = Laki-laki yang terhormat uk e dalam pekerjaannya

  1jlal = terhormat; mulia Najihul = Suk e ; berha il Amal = &ekerjaan; perbuatan

  1khbar Shaqr Akhdan = Sahabat yang menyampaikan berita dan tajam penglihatannya

  Maliq 6aCier

  Maliq = Salah atu nama a maulhu na+ yang artinya ang Raja 6aCier = 'erang atau #ahaya .Arab/

  Mamduh 4ahiduddin = Laki-laki yang di anjung karena kemurahan hati dalam beragama

  Mamduh = i anjung; dipuji 4ahidu = Murah hati; rendah hati .4uhud/ Ad- in = Agama

  Mana" 1r"anul Hakim = Laki-laki bijak ana mempunyai ilmu yang tinggi

  Mana" = Meninggi; mengungguli lainnya

  1r"anul = 1lmu; pengetahuan Hakim = !ijak ana

  Man ur 1h anul Karim = Laki-laki mulia yang elalu diunggulkan dalam kebaikan

  Man ur = iunggulkan; dimenangkan 1h anul = Kebaikan Karim = Mulia

  Marie Alauddin = Laki-laki yang terjaga oleh kemuliaan agama

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  21/39

  Marie = 'erjaga; terpelihara; tera,at Alauddin = Kemuliaan agama

  Mar allah Maqamul 1bad = Laki-laki yang enantia a di hatinya ada Allah ebagai tempat parahamba

  Mar allah = 'ambatan hati; pelabuhan Allah Maqamul = 'empat; ,adah 1bad = &ara hamba-Nya

  Mar,an Karamullah = Laki-laki yang luru .akhlaknya/ menjadi kemuliaan Allah

  Mar,an = ?ru an yang luru Karamullah = Kemuliaan Allah

  Mar3uq Rid,anu alam = Laki-laki yang diberi anugrah dan mendapat ke ridha Allah %ang Mahaamai

  Mar3uq = iberi anugrah; dika ih re3eki Rid,an = Nama malaikat penjaga urga; dapat ridha Allah A -Salam = %ang Maha amai

  Ma )ud Litahajjudih = Laki-laki yang enantia a bahagia dengan halat tahajudnya

  Ma )ud = !ahagia; gembira; enang Litahajjudih = engan halat tahajud

  Ma yhur Khairil 6iyad = Laki-laki yang terpandang karena mempunyai kebolehan terbaik

  Ma yhur = 'erpandang; ter ohor; terkenal Khairil = 'erbaik; terbagu 6iyad = Kelebihan; kebolehan

  Maulud !akri A3i3 = Laki-laki yang terlahir di pagi hari yang agung

  Maulud = Kerlahiran !akri = &agi hari A3i3 = Agung

  Mauluduhu ?jab = Laki-laki yang kelahiranya mempunyai keanehan

  Mauludhu = dilahirkan ?jab = Keanehan; keajaiban; kelebihan

  Mauludul Mubarak Ramdhani = Laki-laki yang dikaruniai terlahir pada bulan u#i Ramadhan

  Mauludu = dilahirkan Mubarak = ikaruniai; diberkahi; dianugrahi Ramdhani = !ulan u#i Ramadhan

  Mauludurrajab A3him = Laki-laki yang dilahirkan pada bulan Rajab yang agung

  Mauludu = dilahirkan Ar-Rajab = !ulan Rajab A3him = Agung

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  22/39

  Mauludu Shubhi Ahmad = Laki-laki terpuji yang dilahirkan ,aktu ubuh

  Mauludu = dilahirkan Shubhi = Subuh Ahmad = 'erpuji

  Ma3ru)il Ha an Mubarak = Laki-laki yang dibekali kebaikan dan karunia

  Ma3ru)il = ibekali; ditanami Ha an = Kebaikan; kebagu an Mubarak = Karunia; berkah; anugrah

  Mi"tahurrahman A h-Sho"i = Laki-laki bening .tanpa #a#at/ ebagai perantara berkah dari %angMaha &enga ih

  Mi"tahu = Kun#i; perantara Ar-Rahman = %ang Maha &enga ih A h-Sho"i = !ening; jernih

  Mi bahu Shudur = Laki-laki yang menyinari bagi etiap hati orang-orang

  Mi bahu = Sinar; #ahaya Shudur = Hati; benak; qolbu

  Mi bahuddin = Laki-laki yang menerangi #ahaya agama

  Mi bah = &enerangan; pelita #ahaya Ad- in = Agama

  Mi bahuddin Al-!ahir = Laki-laki yang indah menerangi #ahaya agama

  Mi bah = &enerangan; pelita #ahaya

  Ad- in = Agama Al-!ahir = 1ndah; elok; molek

  Mu)a"a Mukhtarullah = Laki-laki yang elalu elamat menjadi pilihan Allah

  Mu)a"a = Selamat; aman; ehat Mukhtarullah = &ilihan Allah

  Mu)inul A,,abin = Laki-laki yang membantu orang untuk pengampunan

  Mu)inul = Membantu; menolong A,,abin = 5rang-orang untuk pengampunan; bertobat

  Mu)min Al-(a"ir = Laki-laki beriman yang komplit kebaikannya Mu)min = 5rang yang beriman Al-(a"ir = Komplit; lengkap; banyak kebaikannya

  Mu)ta him !illah = Laki-laki yang elalu terjaga dari do a karena ke dekatannya dengan Allah

  Mu)ta him = 'erjaga; terpelihara dari do a !illah = ekat dengan Allah

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  23/39

  Mu)ta him 1badillah = Laki-laki yang terjaga dari do a oleh para hamba Allah

  Mu)ta him = 'erjaga; terpelihara dari do a 1badillah = &ara hamba Allah

  Mu)tittay ir Nurullah = Laki-laki yang mendatangkan kemudahan dengan #ahaya Allah

  Mu)ti = Mendatangkan; menghadirkan; memberikan At-'ay ir = Kemudahan Nurullah = ahaya; inar Allah

  Muammar 'amimun 1ndarabbih = Laki-laki yang umurnya lama dan teguh dihadapan 'uhannya

  Muammar = !erumur lama; panjang 'amim = 'eguh; kuat; tangguh 1ndarabbih = ihadapan 'uhannya

  Muballigh A -Sadad = Laki-laki penyeru ajaran agama yang tindakannya tepat

  Muballigh = &enyeru; penyampai ajaran Agama A -Sadad = 'indakan; perbuatan tepat

  Mubarak Alauddin = Laki-laki yang dikaruniai kemuliaan agama

  Mubarak = ikaruniai; diberkahi; dianugrahi Alauddin = Kemuliaan agama

  Muba yiru yara" Abduh = Hamba Allah yang elalu memberi berita baik dengan mulia

  Muba yir = &emberi berita baik; kabar gembira Syara" = Kemuliaan Abduh = Hamba-Nya

  Mublighul Maha in = Laki-laki yang penyampai kebaikan agama

  Mublighul = &enyampai; penyeru; penyebar ajaran agama Maha in = Kebaikan; kebagu an

  Mublighul Makarim = Laki-laki penyeru ajaran kemuliaan agama

  Mublighul = &enyampai; penyeru; penyebar ajaran agama Makarim = Kemuliaan

  Mudrik Syar"urrahman = Laki-laki berilmu yang memperoleh kemuliaan dari %ang Maha &enga ih

  Mudrik = !erilmu; berakal; memahami

  Syar"ur = Kemuliaan Ar-Rahman = %ang Maha &enga ih

  Mud3a""ar Ridhallah = Laki-laki yang mendapat kemenangan yang diridhai Allah

  Mud3a""ar = Kemenangan; keunggulan Ridhallah = Ridha; re tu; ijin Allah

  Mu"iduddin Mi"tahuh = Laki-laki yang menjadi perantara pemberi "aedah kepada agama

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  24/39

  Mu"id = &emberi "aedah; man"aat Ad- in = Agama Mi"tahuh = &erantara; kun#i

  Mu"lih Sai"uddin = Laki-laki yang berha il menjadi pembela agama 1 lam

  Mu"lih = !erha il; uk e ; jaya Sai"u = &edang; pembela Ad- in = Agama

  Mu"rihuddin Al-Ma) hum = Laki-laki yang terjaga dari do a dan elalu menyenangkan bagi agama

  Mu"rih = Menyenangkan; menggembirakan Ad- in = Agama Al-Ma) hum = 'erjaga; terpelihara dari do a

  Muhajirullah Al-Munta3har = Laki-laki yang berpindah ke jalan Allah elalu dinanti kehadirannya

  Muhajirullah = berpindah; merantau; hijrah ke jalan Allah Al-Munta3har = Selalu ditunggu; dinanti; diharap

  Muhamad Adaby

  Muhammad = Nama ra ul ang pemba,a ri alah kebenaran Adaby = !erperilaku baik+ beradab .Arab/

  Muhammad Abduhul Khathab = Laki-laki angat terpuji berpidato ebagai hamba Allah

  Muhammad = Sangat terpuji; nama nabi Muhammad SA( Abduhu = Hamba Allah Al-Khathab = &idato; khotbah; ora i

  Muhammad Adib An harri = Anak yg baik budinya dan penyayang kepada e ama7

  Muhammad = Nama ra ul ang pemba,a ri alah kebenaran Adib = !aik budi An harri = &enyayang

  Muhammad A"dhalu h Shalah = Laki-laki angat terpuji yang mengedepankan embahyang

  Muhammad = Sangat terpuji; nama nabi Muhammad SA( A"dhalu h = Mengedepankan; mengutamakan Shalah = Sembahyang; halat

  Muhammad An hary Amrullah = Laki-laki yang angat terpuji memperoleh pertolongan danperintah Allah

  Muhammad = Sangat terpuji; nama nabi Muhammad SA( An hary = &enolong; kaum ahabat nabi SA( Amrullah = &erintah Allah

  Muhammad Athi" Sirajuddin = Laki-laki angat terpuji yang memiliki bela ka ih ebagai pan#aran#ahaya agama

  Muhammad = Sangat terpuji; nama nabi Muhammad SA( Athi" = !ela ka ih

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  25/39

  Sirajuddin = &an#aran #ahaya; pelita; penerang agama

  Muhammad Atik Salam = Laki-laki angat terpuji yang pemurah dan elamat

  Muhammad = Sangat terpuji; nama nabi Muhammad SA( Atik = &emurah; pemberi Salam = Selamat

  Muhammad !a im Nuri = Laki-laki angat terpuji yang meman#arkan inar dari enyumannya

  Muhammad = Sangat terpuji; nama nabi Muhammad SA( !a im = 'er enyum; ta,a lembut Nur = ahaya; inar; pelita

  Muhammad !a am Na3ih = Laki-laki angat terpuji yang elalu ter enyum dan ber ih dari noda

  Muhammad = Sangat terpuji; nama nabi Muhammad SA( !a am = 'er enyum; ta,a lembut Na3ih = !er ih dari noda; u#i; murni

  Muhammad !ukhari Alim = Laki-laki angat terpuji bagai imam bukhari yang berilmu

  @urunulbahri Ambert = ahaya mutiara yang terang gemerlap

  @urunulbahri = Mutiara .Arab/ Ambert = ahaya yang terang germelap .6erman/

  @uthb Ander = &emimpin yang kuat dan gagah berani

  @uthb = &emimpin .Arab/ Andre = Kuat+ gagah berani .S,edia+ %unani/

  @uthb !ratajaya = &emimpin dengan tingkah laku terpuji

  @uthb = &emimpin .Arab/ !ratajaya = 'ingkah laku terpuji .6a,a/

  @uthbul 1man = Laki-laki yangmenjadi kutub .pu at/ keimanan

  @uthbul = Kutub; nama pemimpin 1man = Keyakinan; keimanan

  Rabbani $ha"urur Rahim = Laki-laki yang berketuhanan Allah %ang Maha &engampun lagi Maha&enyayang

  Rabbani = Ketuhanan

  $ha"urur =%ang Maha pengampun Ar-Rahim = %ang Maha &enyayang

  Rabih Munta hir 6amil = Laki-laki 'ampan yang beruntung dan memperoleh kemenangan

  Rabih = !eruntung; mujur Munta hir = Menang; unggul 6amil = 'ampan; mena,an; rupa,an

  Rabihur Rahman Kabir = Laki-laki yang memperoleh kemujuran be ar dari %ang Maha &enga ih

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  26/39

  Rabihur = Kemujuran; keberuntungan Ar-Rahman = %ang Maha &enga ih Kabir = !e ar

  Rabiul A,,al Muniran = Laki-laki yang dilahirkan pada bulan Rabiul A,,al yang ber inar

  Rabiul A,,al = !ulan Rabiul A,,al Muniran = !er inar; ber#ahaya

  Rabiut ' ani Salim = Laki-laki yang dilahirkan pada bulan Rabiut ' ani yang penuh kedamaian

  Rabiut ' ani = !ulan Rabiu ' ani Salim = Selamat; damai

  Radhi Makarim Nukman = Laki-laki yang dire tui dan banyak kemuliaan ata karunia yangdiberikan

  Radhi = Re tu; ridha Makarim = !anyak kemuliaan Nukman = Karunia; kenikmatan; anugerah

  Ra"a 2au3an Kamil = Kemenangan bahagia yang memiliki i"at- i"at baik dan empurna

  Ra"a = !ahagia+ kaya raya .Arab/ 2au3an = Kemenangan .Arab/ Kamil = Memiliki i"at baik dan empurna .Arab/

  Ra"ardhan Athalla

  Ra"ardhan = ahaya Athalla = Anugerah Allah S('7

  Ra"i Ahmad = Laki-laki terpuji yang tinggi derajatnya

  Ra"i = 'inggi derajatnya; martabatnya; kehormatan; harga diri Ahmad = 'erpuji

  Ra"i)i Nau"al = erma,an yang tinggi derajatnya

  Ra"i)i = 'inggi derajatnya .Arab/ Nau"al = erma,an .Arab/

  Ra"iduddin Mukhtar Rahman = Laki-laki membantu agama yang dipilih Allah %ang Maha&enga ih

  Ra"iduddin = &embantu; penolong agama Mukhtar = ipilih Ar-Rahman = %ang Maha &enga ih

  Ra"iduddin Muthi) = Laki-laki patuh beribadah yang menjadi penolong agama

  Ra"iduddin = &embantu; penolong agama Muthi) = &atuh; taat; tunduk

  Ra"i" 6amil = !erakhlak baik+ tampan+ dan gagah

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  27/39

  Ra"i" 0 berakhlak baik .Arab/ 6amil 0 tampan+ gagah .Arab/

  Ra"i" Karimul Haq = Laki-laki yang bermoral baik dan mulia erta berbi#ara benar

  Ra"i" = !ermoral; berakhlak baik Karimul = Mulia Al-Haq = %ang Maha !enar

  Ra"iq Mukhtar = Laki-laki yang menjadi rekan pilihan .ka,an terbaik/

  Ra"iq = Rekan; ka,an; teman Mukhtar = &ilihan

  Ra"iq (a"i Mu tha"a = Laki-laki empurna yang menjadi ka,an pilihan

  Ra"iq = Ka,an; teman; rekan (a"i = Sempurna; lengkap; komplit Mukhtar = &ilihan

  Ra"iq 4aim = !rigadir jendral yang penolong

  Ra"iq = &enolong .Arab/ 4aim = !rigadir jendral .Arab/

  Ra"iq 4uhdi Karamtullah = Laki-laki yang menjadi teman yang dengan rendah hati memperolehkemuliaan Allah

  Ra"iq = 'eman; ka,an; rekan 4uhdi = Rendah hati; 3uhud Karamtullah = Kemuliaan Allah

  Rahib Nailu Ridha = Laki-laki patuh beribadah yang gemar memberi dengan iklhla

  Rahib = &atuh; taat beribadah Nailu = $emar; uka memberi Ridha = 1khla ; tulu ; re tu

  Rahid Ha anul Karim = Laki-laki dengan kehalu annya yang punya kebaikan mulia

  Rahid = Halu ; lembut Ha anul = !aik; bagu Al-Karim = Mulia

  Rahid Mumta3 = Laki-laki halu yang i time,a

  Rahid = Halu ; lembut Mumta3 = 1 time,a

  Rahmat Ha"i3h Abdu alam = Laki-laki dengan rahmatnya memelihara hamba-Nya %ang MahaSejahtera

  Rahmat = Rahmat; barokah Ha"i3h = &emelihara; penjaga; pengha"al Abdu = Hamba-Nya

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  28/39

  A -Salam = %ang Maha Sejahtera; Selamat

  Rahmatullah Al-6amil = Laki-laki mena,an yang memeperoleh rahmat Allah

  Rahmatullah = Rahmat; barokah Allah Al-6amil = Mena,an; rupa,an; tampan

  Rahmatullah Ra"i = Laki-laki yang tinggi martabatnya memperoleh rahmat Allah

  Rahmatullah = Rahmat; barokah Allah Ra"i = 'inggi martabat; derajat; kehormatan

  Rahmi 1k,anuddin = Laki-laki yang berbela ka ih dalam per audaraan agama

  Rahmi = !ela ka ih; ra a ka ih 1k,anu = Saudara Ad- in = Agama

  Raid arka = &emimpin yang #inta damai

  Raid = &emimpin .Arab/ arka = inta damai .6a,a/

  Raid Khairy = &emimpin yang banyak kebaikannya

  Raid = &emimpin .Arab/ Khairy = !anyak kebaikan .Arab/

  Raidul Adli Shidqi = Laki-laki yang memimpin dengan adil dan benar

  Raidu = &emimpin Al-Adli = Adil Shidqi = !enar

  Raidul 1 lam Annadhi" = Laki-laki pemimpin 1 lam yang ber ih .perbuatan/

  Raidul 1 lam = &emipin 1 lam Annadhi" = !er ih prilaku

  Raihan Khairul Anam = Laki-laki manu ia yang terbaik bagaikan tanaman yang harum emerba

  Raihan = 'anaman; tumbuhan yang harum Khairul = 'erbaik; terbagu Anam = Manu ia

  Raja Ahyan Ahuraya3da = &emimpin yang bijak ana ebagai hadiah dari Allah S('

  Raja = &emimpin Ahyan = Hadiah dari Allah .Arab/ Ahuraya3da = Lord o" ,i e .&er ia/

  Raja 133uddin Hu,aidi = Laki-laki berharap bi a kembali kepada yang benar untuk kemuliaanagama

  Raja = Harapan; a a 133uddin = Kemuliaan agama

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  29/39

  Hu,aidi = Kembali; pulang kepada kebenaran

  Raja Muhammad 2arhan Shah

  Raja = Ketua Muhammad = %ang terpuji 2arhan = Kegembiraan Shah = &emimpin

  Raja Muthi)uddin = Laki-laki yang memiliki harapan taat kepada perintah agama

  Raja = Harapan Muthi)uddin = 'aat; berbakti kepada agama

  Raja Ridha Rabbihi = Laki-laki yang mengharapkan ridha dari 'uhannya

  Raja = Harapan Ridha= Ridha; 1khla ; tulu Rabbihi = 'uhannya

  Raja Samahan Maimun = Laki-laki yang punya harapan toleran i dan di berkahi Allah

  Raja = Harapan Samahan = 'oleran i; tenggang ra a Maimun = iberkahi; di rahmati

  Rajab Mubarakul Hu na = Laki-laki yang dilahirkan di bulan Rajab dan diberkahi kebaikan

  Rajab = !ulan Rajab Mubarakul = iberkahi; di rahmati Al-Hu na = !aik; bagu

  Rajab Nur 6alaluddin = Laki-laki yang dilahirkan pada bulan Rajab ebagai #ahaya kemuliaan

  agama

  Sya"il 1bad = Laki-laki yang menyembuhkan para hamba Allah

  Sya"i = &enyembuh; penyelamat Al-1bad = &ara hamba

  Sya"iq Hau3an = Manu ia yang angat lemah lembut

  Sya"iq = Sangat lemah lembut .Arab/ Hau3an = Mahluk manu ia .Arab/

  Sya"iq Syadidul A3mi = Laki-laki penuh bela ka ih yang punya keteguhan hati kokoh

  Sya"iq = !ela ka ih Syadidu = Kokoh; kuat A3mi = Keteguhan hati

  Sya"iqul Hu na = Laki-laki penuh bela ka ih yang baik

  Sya"iqu = !ela ka ih Al-Hu na = !aik

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  30/39

  Syahdu 2au3an Abdillah = Sak i Kemenangan Hamba Allah S('7

  Syahdu+ DAa yhadu = Sak i tenang 2au3an = Kemenangan Abdillah = Hamba Allah

  Syahid !iainillah = Laki-laki yang mati yahid di mata Allah

  Syahid = Mati yahid !iainillah = imata; dihadapan Allah

  Syahin Amalan Ali = Laki-laki yang memiliki #ita-#ita tinggi lak ana burung ber ayap panjang

  Syahin = !urung yang panjang ayapnya Amalan = ita-#ita; harapan Ali = 'inggi

  Syahirul Alim = Laki-laki yang berilmu terkenal

  Syahirul = 'erkenal; ter ohor Al-Alim = 1lmu

  Syaiban 1badurrahman = Laki-laki yang bagaikan mendung ber alju . ejuk/ dari para hamba Allah %ang Maha &enga ih

  Syaiban = Mendung ber alju 1badu = &ara hamba-Nya Ar-Rahman = %ang Maha &enga ih

  Syakir Ri3qullah = Laki-laki yang elalu ber yukur ata re3eki dari Allah

  Syakir = !er yukur Ri3qullah = Re3eki dari Allah

  Syakur Abdur Rahman = Laki-laki yang elalu ber yukur ebagai hamba Allah %ang Maha&enyayang

  Syakur = !er yukur Abdu = Hamba-Nya Rahman = %ang Maha &enyayang

  Syamil Abdul 2alah = Laki-laki hamba Allah yang diliputi keberuntungan

  Syamil = iliputi; menyeluruh Abdul 2alah = Hamba yang beruntung

  Syamlan Munimul 6iran = Laki-laki yang elalu memilih kurma ma ak untuk memberikanmakanan ke tetangganya

  Syamlan = Memilih kurma yang ma ak Munimul = Memberikan makanan 6iran = 'etangga

  Syamma !illah = Laki-laki yang menjadi pelayan ibadah kepada Allah

  Syamma = &elayan ibadah

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  31/39

  !illah = Kepada Allah

  Syam uddin Na,,ar = Laki-laki denga pan#aran #ahaya agama yang terang bagaikan matahari

  Syam uddin = Matahari agama Na,,ar = !er inar terang

  Syam ul Hadi Nuru 4halam = Laki-laki yang menjadi #ahaya matahari untuk petunjuk dalamkegelapan

  Syam u = Matahari Hadi = &etunjuk Nuru = ahaya; inar A3h-4halam = $elap; ke e atan

  Syara"ul ?mam = Laki-laki yang dimuliakan oleh umat

  Syara"u = Mulia ?mam = ?mat

  Syarahil 6amil = Nama kabilah yang tampan dan gagah

  Syarahil = Nama kabilah .Arab/ 6amil = 'ampan dan gagah .Arab/

  Syarbini Abdu Na hi" = Laki-laki yang bijak lak ana Syeikh Sarbini ebagai hamba Allah

  Syarbini = Nama ulama be ar Abdu = Hamba-Nya Na hi" = !ijak; ari"

  Syari" Muammar = 5rang terhormat dan mulia yang berumur panjang

  Syari" = 5rang yang terhormat dan mulia .Arab/ Muammar = !erumur panjang .Arab/

  Syari"uddin Aminullah = Laki-laki yang menjaga kemuliaan agama dan keper#ayaan Allah

  Syari"uddin = Kemuliaan agama Aminullah = Keper#ayaan Allah

  Syari"uddin Annau"al = Laki-laki yang derma,an menjaga kemuliaan agama

  Syari"u = Mulia Ad- in = Agama An-Nau"al = erma,an

  Syari"uddin Mu)in = Laki-laki penolong yang menjaga kemuliaan agama

  Syari"uddin = Kemuliaan agama Mu)in = Menolong; membantu

  Syari"uddin Mu)ta ham = Laki-laki yang terpelihara dari do a dengan kemuliaan agama

  Syari"u = Mulia Ad- in = Agama

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  32/39

  Mu)ta ham = 'erpelihara dari do a

  Syari"ul ?mmah = Laki-laki yang dimuliakan oleh umat

  Syari"u = Mulia ?mmah = ?mat

  Syauqi Rabbani Salam = Laki-laki yang merindukan ketentraman ata ketuhanan Allah

  Syauqi = Merindukan Rabbani = Ketuhanan A -Salam = 'entram; elamat

  Sya,al !i yri Munta ir = Laki-laki yang dilahirkan pada bulan Sya,al ebagai berita gembirakemenangan

  Sya,al = !ulan Sya,al !i yri = !erita gembira Munta ir = Menang

  Syihabuddin Abdul Hadi = Laki-laki yang menjadi bintang agama ebagai hamba Allah %angMaha pemberi &etunjuk

  Syihabu = !intang; meteor Ad- in = Agama Abdu = Hamba-Nya Al-Hadi = %ang Maha pemberi &etunjuk

  Syihabuddin Munir = Laki-laki yang meman#arkan #ahaya bintang agama

  Syihabuddin = !intang; meteor agama Munir = !er#ahaya; ber inar

  Syihabun Munir = Laki-laki yang elalu meman#arkan #ahaya lak ana bintang

  Syihabun = !intang; meteor Munir = !er#ahaya; ber inar

  Syujaul Karim = Laki-laki yang pemberani dalam kemuliaan

  Syujau = &emberani Karim = Mulia

  Syukri Abdurrahim = Laki-laki yang ber yukur ebagai hamba Allah %ang Maha &enyayang

  Syukri = Syukur

  Abdu = Hamba-Nya Ar-Rahim = %ang maha &enyayang

  Syuruq Nurul (a"i = Laki-laki yang tampil .terbit matahari/ dengan meman#arkan #ahayake empurnaannya

  Syuruq = 'erbitnya matahari Nurul = ahaya; inar Al-(a"i = Sempurna

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  33/39

  'abi Ha an Abdul $hani = Laki-laki yang mengikuti kebaikan ebagai hamba Allah %ang MahaKaya

  'abi = &engikut Ha an = !aik Abdu = Hamba-Nya Al-$hani = %ang Maha Kaya

  'ah in Ah,ali = Laki-laki yang membuat perbaikan pada keadaan

  'ah in = &erbaikan Ah,ali = Keadaan; itua i

  'ah in hiaulhaq = Laki-laki yang memperbaiki #ahaya kebenaran

  'ah in = &erbaikan hiau = ahaya; inar Al-Haq = !enar

  'ai ir 'halabul 1lmi = Laki-laki yang diberi kemudahan dalam menuntut ilmu

  'ai ir = Kemudahan 'halabu = Menuntut; men#ari 1lmi = 1lmu; pengetahuan

  'ajuddin Na"i = Laki-laki yang menjaga kehormatan .mahkota/ agama yang berharga

  'ajuddin = Mahkota agama Na"i = !erharga; bernilai

  'ajuddin Sururullah = Laki-laki yang menjaga kehormatan .mahkota/ agama dan mendapatkebahagiaan dari Allah

  'ajuddin = Mahkota agama Sururullah = Kebahagiaan; kegembiraan Allah

  'amam Ni)amillah = Laki-laki yang mendapat ke empurnaan banyak nikmat Allah

  'amam = Sempurna Ni)amillah = !anyak nikmat Allah

  'amim Abdul A3i3 = Laki-laki yang kuat ebagai hamba Allah %ang Maha &erka a

  'amim = Kuat; tangguh Abdu = Hamba-Nya Al-A3i3 = %ang Maha &erka a

  'aqiuddin 6ayyid = Laki-laki yang baik bertaq,a dalam ajaran agama

  'aqiu = !ertaq,a Ad- in = Agama 6ayyid = !aik; bagu

  'aqiuddin ?3matur Rahman = Laki-laki yang baik bertaq,a dalam ajaran agama mendapatkeagungan Allah %ang Maha &enga ih

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  34/39

  'aqiu = !ertaq,a Ad- in = Agama ?3mah = Keagungan Ar-Rahman = %ang Maha &enga ih

  'au"iq Rahman = Laki-laki yang mendapat pertolongan dari %ang Maha &enga ih

  'au"iq = &ertolongan+ petunjuk Rahman = Maha penga ih

  'au"iq Rahman Ru ydi = Laki-laki yang mendapat karunia dan petunjuk dari Allah %ang Maha&enga ih

  'au"iqul = Karunia; anugerah Allah Ar-Rahman = %ang Maha &enga ih Ru ydi = &etunjuk

  'au"iqul Hakim = Laki-laki yang Mendapat karuni dari Allah %ang Maha !ijak ana

  'au"iqul = Karunia; anugerah Allah Al-Hakim = %ang Maha !ijak ana

  'a,addud Shahibuddin = Laki-laki yang dengan #inta ka ih pada teman etiap menjalankanagama

  'a,addud = inta ka ih Shahibu = 'eman; ka,an Ad- in = Agama

  'haha Ahmad 6ayyid = Laki-laki yang 'haha terpuji dan bagu

  'haha = Nama urat dalam Al @ur)an Ahmad = terpuji

  6ayyid = !agu ; baik

  'hahir Khabiruddin = Laki-laki yang u#i dalam memahami agama

  'hahir = !er ih; u#i Khabiruddin = Memahami agama

  'hahir Sha",an = !er ih+ u#i dan jernih

  'hahir = !er ih+ u#i .Arab/ Sha",an = 6ernih .Arab/

  (at iq 3ul Karam = Laki-laki tentram yang memiliki kemuliaan

  (at iq = 'entram; damai; tenang 3ul Karam = Memiliki kemuliaan

  (iam Abdul A3i3 = Laki-laki yang akrab ebagai hamba Allah %ang Maha &erka a

  (iam = Akrab; me ra Abdu = Hamba-Nya Al-A3i3 = %ang Maha &erka a

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  35/39

  (iam Shahibuddin = Laki-laki yang akrab ebagai pengikut etia agama

  (iam = Akrab; me ra Shahibuddin = &engikut; teman agama

  (i am Khairul Munir = Laki-laki yang mendapat penghargaan dan meman#arkan #ahaya terbaik

  (i am = &enghargaan; bintang kehormatan Khairul = 'erbaik Munir = !er#ahaya; ber inar

  %a)rub Al-2a ih = Laki-laki yang "a ih berbaha a arab

  %a)rub = !erbaha a arab Al-2a ih = 2a ih; lan#ar

  %a"i Ali"uddin = Laki-laki yang terhormat memiliki kelembutan agama

  %a"i = 'erhormat Ali"uddin = Kelembutan agama

  %ahya (ahib = Kebahagiaan orang yang memberi

  %ahya = Kebahagiaan+ kehidupan .Arab/ (ahib = 5rang yang memberi .Arab/

  %amam Mu taqil = Laki-laki yang bagaikan merpati terbang beba .&enuh *k plora i/

  %amam = Merpati Mu taqil = !eba

  %aqdhan (ali = 5rang yang terjaga dan berlindung kepada Allah

  %aqdhan = 5rang yang terjaga .Arab/ (ali = !erlindung kepada Allah .Arab/

  %a in Habibullah = Laki-laki yang %a in keka ih Allah

  %a in = Ayat pertama urat %a iin Habibullah = Keka ih Allah

  %a ir Amril ?mam = Laki-laki yang elalu memudahkan uru an umat

  %a ir = 5rang yang mudah Amril = ?ru an; kepentingan Al-?mam = ?mat

  %a ir Ra3in = 5rang yang kuat dan ederhana

  %a ir = Sederhana+ antai .Arab/ Ra3im = Kuat .Arab/

  %a ykur Ni)amillah = Laki-laki yang elalu ber yukur ata banyak nikmat dari Allah

  %a ykur = Syukur Ni)amillah = !anyak nikmat Allah

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  36/39

  %a3id Makarim Alim = Laki-laki yang berilmu elalu bertambah kemuliaannya

  %a3id = !ertambah; lebih Makarim = Kemuliaan Alim = !erilmu; pandai

  %udanta Rai = &emimpin yang kuat dalam peperangan

  %udanta = Kuat dalam peperangan .6a,a/ Rai = &emimpin .Arab/

  %u ron Ma)ru"uddin = Laki-laki yang elalu memberi kemudahan dalam kebaikan agama

  %u ron = Kemudahan Ma)ru"uddin = Kebaikan agama

  %u u" Alaudin 2au3i = Seorang lelaki tampan yg men#ari kemuliaan agama untuk men#apaikemenangan

  %u u" = Nabi %u u" AS yg terkenal dengan ketampanannya Alauddin = Kemulian agama 2au3i = Kemenangan

  4a#hary 2allad

  4a#hary = Nama nabi 2allad = &ejuang keutamaan .Arab/

  4ada 4uhduh = Laki-laki yang bertambah ke 3uhudannya

  4ada = !ertambah 4uhduh = 4uhud; rendah hati

  4aghlul Ni3ar Amalun Kat ir = Laki-laki 4aghlul yang edikit bi#ara tapi banyak berbuat baik

  4aghlul = Nama tokoh Me ir Ni3ar = Sedikit berbi#ara Amalun = &erbuatan Kat ir = !anyak

  4ahid Khalilurrahim = Laki-laki yang rendah hati menjadi keka ih Allah %ang Maha &enyayang

  4ahid = Rendah hati; 3uhud Khalilu = Keka ih; Ke ayangan Ar-Rahim = %ang Maha &enyayang

  4ahiduddin Sajidu ahar = Laki-laki yang 3uhud menjalankan agama dan elalu ber ujud di,aktu ahur

  4ahid = Rendah hati; 3uhud Ad- in = Agama A -Sajidu = Sujud A -Sahar = (aktu ahur

  4ahiruddin Al-Munir = Laki-laki yang #emerlang meman#arkan inar dalam agama

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  37/39

  4ahiru = emerlang; gemilang Ad- in = Agama Al-Munir = Meman#arkan inar; #ahaya

  4ahiruddin Nurullah = Laki-laki yang meman#arkan #ahaya Allah dalam ke#ermelangan agama

  4ahiru = ermeleng; gemilang Ad- in = Agama Nurullah = ahaya; inar Allah

  4ahran 6inan Kat iran = Laki-laki yang menghuni keindahan urga yang tiada tara

  4ahran = Keindahan; bunga 6inan = Surga Kat iran = 'iada tara; banyak ekali

  4aidan Ha an 2ann = Laki-laki yang memiliki banyak kelebihan dalam kebaikan dan eni

  4aidan = Kelebihan; 'ambahan Ha an = Kebaikan 2ann = Seni; ke enangan

  4aidan Karim = Laki-laki yang bertambah kemuliaannya

  4aidan = !ertambah; kelebihan Karim = Kemuliaan

  4ainal Abidin = Laki-laki yang menjadi perhia an para hamba Allah

  4ain = &erhia an; baik; bagu Al-Abidin = &ara hamba yang beribadah

  4ainalari"in A karullah = Laki-laki yang menjadi perhia an orang-orang bijak ebagai tentara Allah

  4ain = &erhia an; baik; bagu Al-ari"in = 5rang-orang bijak A karullah = &rajurit; tentara Allah

  4ainal"atah 2athuna = Laki-laki yang baik menjadi perhia an kemenangan ebagai kemenanganber ama

  4ain = &erhia an; baik; bagu Al-2atah = Hia an kemenangan 2athuna = Kemenangan kami

  4ainalmuttaqin Sha",anul 1bad = Laki-laki yang menjadi hia an orang bertaq,a ebagai temanakrab para hamba Allah

  4ain = &erhia an; baik; bagu Al-Muttaqin = Kebaikan orang bertaq,a Sha",anu = 'eman akrab; #inta tulu 1bad = &ara hamba-Nya

  4ainuddin Mubarak = Laki-laki pemba,a keberkahan yang menjadi perhia an agama

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  38/39

  4ainu = &erhia an; baik; bagu Ad- in = Agama Mubarak = !erkah; anugerah

  4aki Amiruddin = Laki-laki pintar yang menjadi pemimpin agama

  4aki = 'umbuh dengan baik ilmu Amiru = &emimpin Ad- in = Agama

  4aki Mi bahuddin = &elita agama yang #erah

  4aki = Murni+ #erah .Arab/ Mi bahuddin = &elita agama .Arab/

  4amiruddunya Syababuljinan = Laki-laki anak ke#il yang tampan di dunia menjadi pemudarupa,an di urga

  4amiru = Anak ke#il tampan; mena,an Ad- unya = unia Syababu = &emuda Al-jinan = Surga

  4ayyan 4ainul Muttaqin = Laki-laki yang ber,ajah rupa,an menjadi perhia an bagi orang yangbertaq,a

  4ayyan = !er,ajah rupa,an 4ainu = Hia an Muttaqin = 5rang yang bertaq,a

  4ha"ran 2arid = 5rang yang menang dan tidak ada bandingannya

  4ha"ran = 5rang yang menang .Arab/

  2arid = 'idak ada bandingnya .Arab/

  4ha"ran Kamil = &emenang yang memiliki i"at- i"at baik dan empurna

  4ha"ran = 5rang menang .Arab/ Kamil = Memiliki i"at- i"at baik dan empurna .Arab/

  4iyadullah Allamah = Laki-laki yang yang memiliki kelebihan dari Allah dengan kepandaiannya

  4iyadullah = Kelebihan dari Allah Allamah = Sangat pandai; #erda

  4rippina Ei#ky = Sang pemenang yang lahir untuk terkenal

  4rippina = Lahir untuk terkenal .Latin/ Ei#ky = Sang pemenang .Latin/

  4u"ar Mu aid = Laki-laki yang pemberani elalu menjadi penolong

  4u"ar = &emberani; inga; pemurah Mu aid = &enolong

  4uhair Aki" Shalih = Laki-laki yang ber,ajah #eria+ tekun dan haleh

 • 8/17/2019 Nama Dedek

  39/39

  4uhair = !er#ahaya; keindahan Aki" = 'ekun; beri)tika" Shalih = Shaleh

  4uhair 3aki Makarim = Laki-laki #erda dan mulia yang ber#ahaya

  4uhair = !er#ahaya; ber inar 3aki = erda ; &andai Makarim = Kemuliaan

  4uhairuddin 'amim = Laki-laki tangguh yang meman#arkan #ahaya agama

  4uhairu = !er#ahaya; keindahan Ad- in= Agama 'amim = 'angguh; kuat

  4uhdi Abdul A3i3i = Laki-laki yang 3uhud ebagai hamba Allah %ang Maha &erka a

  4uhdi = 4uhud; rendah hati Abdu = Hamba-Nya Al-A3i3i = %ang Maha &erka a

  4uhdi Karimul Haq = Laki-laki yang rendah hati dan berakhlak mulia erta benar

  4uhdi = 4uhud; rendah hati Karim = Mulia Al-Haq = !enar

  4umarullah ?lyaddin = Laki-laki yang diberi ketampanan oleh Allah dan menjadi pemuka agama

  4umarullah = Ketampanan dari Allah ?lyaddin = &emuka agama