najdi v sob› s­lu radosti

Download Najdi v sob› s­lu radosti

Post on 17-Mar-2016

223 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Najdi v sobě sílu radosti Marino Parodi 10 kroků ke šťastnému životu Objevit v sobě radost a nechat ji propuknout ve své plné síle, aby se tvůj život mohl proměnit. Jak? Autor uvádí deset kroků, jak postupně nalézt sílu radosti a zvolit si život. Kniha je doplněna příběhy, které dokládají, že je to opravdu možné.

TRANSCRIPT

 • 15

  OBSAh

  A IJE RADOST! ........................................................................... 7

  ivot je asn ........................................................................... 7

  ... abychom se ji nauili znt ...................................................... 9

  Jsme pipraveni vyrazit? ..........................................................12

  KAPITOLA I VLE ...............................................................................................17

  Vle velk neznm ...............................................................17

  Mluv skutky ............................................................................23

  Nauit se chtt ..........................................................................26

  Praktick rady ..........................................................................30

  KAPITOLA II VRA...............................................................................................33

  Opravdu velik je tv vra! .................................................... 33

  Mylenka vytv realitu ..........................................................34

  Evangelium to vyuuje ji dva tisce let ................................... 37

  M-li vru, nem strach ........................................................39

  Vra je in .................................................................................42

  Praktick rady .......................................................................... 45

  KAPITOLA III MODLITBA ....................................................................................49

  Proste a dostanete .................................................................49

  Naprosto konkrtn zkuenost .................................................51

  Jak se modlit? .......................................................................... 52

  Zzrak modlitby ....................................................................... 54

  Cesta bez konce ........................................................................ 57

  Praktick rady .......................................................................... 59

 • 15

  KAPITOLA IV VYTRVALOST .................................................................................61

  ivot je nyn ..............................................................................61

  Praktick rady ..........................................................................68

  KAPITOLA V ODPUTN ..................................................................................69

  Tajemstv, kter promuje ivot ............................................69

  Odpus: zachrn sebe i svt .................................................. 73

  Kdo miluje, odpout ............................................................... 74

  Jak odpoutt? ......................................................................... 78

  Praktick rady .......................................................................... 81

  KAPITOLA VI PROCITNUT ................................................................................85

  Naume se myslet ....................................................................85

  Oteveme oi! ...........................................................................86

  Nejlep dl nebude vzat .....................................................92

  Praktick rady .......................................................................... 95

  KAPITOLA VII SVOBODA ......................................................................................99

  Let go and let God .................................................................99

  V podstat je to pirozen ...................................................... 102

  Nesute a nebudete souzeni............................................... 105

  ekni ano ivotu a ivot ekne ano tob ......................... 106

  Svobodni milovat ................................................................... 108

  Praktick rady ......................................................................... 111

  KAPITOLA VIII VDNOST ..................................................................................115

  Zzrak vdnosti .....................................................................115

  Vdnost uzdravuje ................................................................119

  Praktick rady .........................................................................123

 • 15

  KAPITOLA IX SLOVO ..........................................................................................127

  Moc slova ................................................................................127

  ... je to v naich rukou ............................................................ 130

  Praktick rady ........................................................................ 134

  KAPITOLA X IN ................................................................................................137

  Dejme se do pohybu! ..............................................................137

  Miluj sm sebe: rozhodnut, kter uzdravuje ........................ 140

  Miluj a bude astn ..............................................................141

  Jak smysl m ivot, ne-li darovat se? ...................................145

  Praktick rady ........................................................................ 148

  ZVR JDI A BU ASTN! .................................................................. 151

 • A IJE RADOST!

  J jsem piel, aby mly ivot, aby ho mly v hojnosti

  (Jan 10,10)

  ivot je asn

  Jak bys popsal stav sv due a jak se momentln ct? Jak se ct v tomto okamiku? Pebvaj v tvm srdci a v tv mysli asto zdumivost, sklenost, frustrace a deprese? Mon mi ekne, e tomu tak bylo vce mn vdycky v hloubi due se ti vdy zdlo, e ije jaksi mimo, ani sm nev pro, ani ty sm bys nedokzal urit piny.

  Nebo bylo kdysi vechno jinak a potom, jedno-ho smutnho dne, bolest vstoupila do tvho ivota v podob njakho smutku, rozvodu, nemoci i jak-koli velk ztrty. Od toho okamiku t opustil klid i tst. Nebo se ct sklen a frustrovan, protoe oekvn, kter jsi choval v hloubi due, se nenapl-nila. Zd se ti, e jsi dal mnoho a dostal tak mlo. Kadopdn se ct zklaman ivotem, a u z jak-hokoli dvodu.

  Nue, a u jsou piny stn, kter t tvj ivot, jakkoli, jejich hledn ns nebude zajmat. Rozumj-me si: ne e by jejich znalost sama o sob nemohla bt uiten a dleit. Nechceme kritizovat ty, kte

 • kvli okolnostem ivota, kvli svmu povoln nebo zamstnn (nebo ze dvou i t tchto dvod souas-n) jdou touto cestou.

  Zde nabzme jinou cestu cestu, kter se ji zam-uje nikoli na diagnzu a piny nemoci, nbr na jej terapii a uzdraven. Vskutku, nejen autor tto knihy, ale i mnohem povolanj vdci a terapeuti jsou pe-svdeni, e je pravdou, co tvrd jedna vchodn moud-rost: Tmav mstnost se neosvt tm, e z n budeme vytlaovat tmu je teba do n nechat vniknout svtlo. Existuje pirozen zkon, kter si d, aby vechno, do eho vkldme energii a zjem, prospvalo a rostlo. A prv toto bude nae cesta. Nikoli analza minulosti, ale odhalovn ptomnosti. Nikoli u pizpsobovn se tm, ale vykroen ke svtlu. Nikoli u zoufalstv, ale vle t. Pravda vs osvobod, ujiuje evangelium. To je fakt, ktermu jsme nikdy, jsouce zahaleni smutkem, nevnovali opravdovou pozornost. Z tohoto odhalen a z nslednho uvdomn si vlastn svobody vytryskne nae osvobozen.

  Pedevm jedna dobr zprva: a u jsou tvj vk, tv zdrav, sociln podmnky, rodinn stav, ekono-mick pozice, zamstnn i kulturn rove jakkoli, me se uzdravit ze smutku a objevit radost. Dokud existuje ivot, tato monost je stle oteven a je jen na ns, abychom ji promnili v realitu.

  Podstata problmu tkv v tom, e se obvykle nach-zme v pozici naich pedk, kte nevdli, e existu-j mimo Evropu a Asii i jin kontinenty, a tak vili, e svt kon Herkulovmi sloupy ve sdlovacch prostedcch i v obecnm povdom jsme denn bom-bardovni zprvami plnmi pesimismu, kter jsou neuroticky a fanaticky soustedny na utrpen. Nepo-koume se popt existenci a dramatinost utrpen,

 • pouze upozorujeme, e je jen jednou stranou mince. Existuje tak jin dimenze, dimenze radosti, a pokud si to skuten budeme pt, bude to ona, nikoli utrpe-n, kter bude mt v naem ivot posledn slovo. To je podstatn. Pamatujme si, e i kdy se nm noc zd tmav, v njak sti svta se probouz svit, kter d-ve nebo pozdji doraz i k nm. Kdy nm noc nahn strach, zkusme rozjmat o hvzdnm nebi a uvdo-mme si jej krsu.

  ... abychom se ji nauili znt

  Pestoe je dosud mlo tch, kte si to uvdomili, (bez ohledu na vechna nedorozumn) Je piel, aby nm pinesl radost, aby nae radost byla pln. To jsou jeho slova. Mimo to je slovo radost jednm ze slov, kter se v evangeliu objevuj nejastji. Dobe to vdli kesan prvnch stolet, kte pmo sreli radost.

  Jak by jist mohl potvrdit kad, alespo v naem zpadnm technicky zamenm svt, obecn men-talita d, abychom se realizovali pouze zsknm ekonomickch a materilnch hodnot, a to tak, e se upneme k paradigmatm zaloenm na mt, a u jde o hodnoty ist konzumnho charakteru, i o rafi-novanj podoby vlastnn (napklad zamstnn, manelstv, rodina). Je zejm, e nen nic falenjho ne klst rovntko mezi bohatstvm (nebo tak spch i jakoukoli jinou lidskou hodnotu) a tstm. Ne nho-dou deprese sv obti doslova kos a nevyhb se ani pslunkm vych spoleenskch td. Mnoho lid upadlo do hroznho omylu, e lovk je nutn odsou-zen k netst. A kdy k tomu pidme fakt, e k postoji fukn a obviovn cynickho a podvodnho osudu

 • 10

  se pidala i velk st kultury a vdy (t pedstran i t skuten), pedevm psychologie, zd se, e menu je hotovo.

  Opusme vak ji polemiky a vrame se k jdru vci. Je teba si uvdomit, e souasn vda, zejmna psy-chologie a fyzika, v poslednch desetilet