nadejda belinovici - zapada purpurie (povesti lapone) - colectia traista cu povesti

Download Nadejda Belinovici - Zapada Purpurie (Povesti Lapone) - Colectia Traista Cu Povesti

Post on 10-Aug-2015

158 views

Category:

Documents

38 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Povesti minunat ilustrate

TRANSCRIPT

Pryulu

?que

NADEJDA

BELTNOVICI

pryalu! NINA R,ralii b$e in mfrinen. dc STANCULESCU

2a"*

EDITURA

TINERETULUT

ZAPADA

PURPI.JRIE

Otata. de muti, trdiau intr-un sat d_e laponi doi prieteni: panko si r{erko. pe !remurile acelea iaoonii se temea! ddhrrtie $i de stova sirisd. u! nirtre venea doar trinisul taruiuj carc ciiea slovele in.emnaie acolo s, le Iua birul. Dar Panko ntr \. tenea de llovc Pe el il rnvrlase bufnjta cea u tb; :r,rnleteu pt, b, ciieasca $i ziunsese cer mar tnv,tat !i mai mrndru flz_

intr-o buile zi, in iurta lui calda intra o pb5arrca 5i lasa din cioc o foaie din coaia de me!tacSn Pe foaie, bulnlta se apucS s, scrre.Sr Panku ciii ii rnlelese c, Prrn parllre a.ele, se aciuase o luPoalca cenusie. cun nu se mai Pomenise de rea' iDdd de-aDroape a unchie:ului vrle-

g.ti sfiiie c/inii sa rnarince fi Ii re_ nii Si nu te temr. Ia un irr:iilnc aprin! djn joc Fi cheam o la luDta dreaptd cu tine. In toiul. tL;ieirnsa sa-t chemi ca martor oe unchie_ $ul Vijelie. EI are sa te rasbtdteas"a

s, scapi tundra de du$man Nu ;ita

apuc-o strins doar de.o ureche

di_ai

ter;ice chiar decrt Unchielul vilelre si ca mincase toii jderii din locurrle icelea. Nici vulPile n-avau \5 mai duca viatS tihnita din Pricina er' ei s.6 omoare, au dat in ea au totLaDoni ise

lie si sor; bune a Vintului tsce LuDoaica se l;udase ci era mar Pu_

repezi5eri cu toll I asupra

dat. dar s-o Pr6Pedeusc, n a lost .hro: ea n-avta moarle d.,,'i ,le ,eam;, Panko scria buinrlil,'lupoai(a a allat cd asl;zi laDonii se duc la vin;ioarc' l fl-a fus in eind s/ vina :i n ixrta {a'

A;a std scris in c5rtr. Panko ii povesli actsied Drietenului sau Merko. Ascunser, i;ir.o cit_ dare liriuneJe aprins ti o asteptara pe lrpoaic; De-abia rasari lunc si iai.o: Dis. pi!, venind cu ochii stjctindu-i jn cap ca lumina borealr. gi de-abia se aproprie ca se $i azvirti ptsie reni Dar Pankopfa-t,scoase

aprins din cildare $i se repezi

iuie iSciuneleasu_

Lupoaica, dace_l

vizu,

se d6du la

Fl,ccul o chetra la

intii iti

Prea bine. racni luPoalca /vral manrnc renii fi apoi ie m6-

luPtu

-.

"'T

Panko Pe mine mi va ras;liti trnchlesul Vijelie insu:il ' IarMeiko il strigbpedatbca martorounse

il'ii"l'li "

man,nca!

ii

,ds'

ne I lnchiesul Viielie

' un virtii se ii strrni Unchierul aneril zburrnd in 5!ba lui de zapaoa si se asezd la o Parte ' Prnko se lua Ia luPtb cu luPoarca' Nu ere chiP s_o invinga LuPoaica Pr, ntternrci 5i fara de moarte Tri ceLe drn urma, ilac;ul izbutr s-o rnuce de_o ureche li luPoaica se piavali rn zaPadi. Panko ii Puse un oicior De qrumaz ' ttnchiesul Viielie iuieri:6

SDunt acurn lilloaicu dintre noi dor tart i mdL PUlcrnr(/ L t s,| u?

Tu. unchitlulc, genru luPorrca Fstr mai PUterni' I\'j inlrrcnlat0r 'llrrchie:ul \e burur: si ir sPust ru' PrnluVezr .a luDori" i recunoscur ca 5rnt nii p!t(rnrL mNi inlrrtoia_ rre rnruaoe sr dc

$i ce dorgti? il inirebi Unchieful Vijelie. Panko ofti. Toi ce i ceru fu doar s; il o.beasci la un ochi. in firel sirisn Meiko. -Vinoli ln.lrri te de ochii tdi I lndure-1e de tine! Dar Panko .;mase nelnduplecai. Unchief ul Vjjeliesuili aiunci amarnic !i fldceul prinse s, geamd, cici r;misese irre un ochi. Llpoaica orbi insa de anindoi ochii. $i din ziua aceea nu mai p!tu si se lupte nici cr oamenii. nici cil aninalele. Aqa a sciipai Panko iundra de lupoaica cea rea. $i laponii se apucari s! clnte vitejia Iui. ,,Niciodaii n-am si m2i pot asem!i

t.r decit (a/ Ff mi este riln' (de' Nct' urit! ml nr ii vor darui de 'luui or Pe-aIrL "i !rei D!tcre ilPUdili v! I1. oe D' rrnc' doua ori maj nukrnici detlt I' d' vrei dysleptacrunL lupunLta va su ,1. doua 0rr mai c)teilPta :r xre "-.,a"^li \a nd-mr ii pisarr oar mrl binc rf .Frl nimic. Nu se caJe \, tir lrrrdea ruf,eLor \r ma n!Lrnstite, Aral PNnko Treh!rL rispleietii cilm a lost ()rDr'mzi nrulli oamenr' renr

lui Panko! iqi zicea Meiko. Oamenii n-au sA cinte despre mjne li n-au sA mA proslevasci ln povefti niciodald

!"...

T.rt preanririDdu-1 nrsi hir-rna pe Panko, laponii nu ;1iau cit de greu 1i era. Ochirl s,]n)los i a osLenit, i meargi la \riniioare, si invele de la buinili Si s: alerge pe skiuri. Dean:r:icirne inccp! s: slebersci.s a

nrotit fj Prnlo n! mai pulu si

Uite, ii spurrcr! laponii, unde te duce lnviliiturrl Nu dcgeaba nc tenrenr noi de slove scrise fi hlrt

ie 1...

Il} Panko o ruee iierbinle pe brfnile se cauLe in ca{i vreun slat care si-i loloseasc; nl ncnorocirea ce-i ciBuliiia citj si ln cele din urmi gisi : La Marca ce, Rec,", la gum rirlri Peciorra. se rlla !n nunie tualt. Pe creasta lili era aSlerrutA zApada albasiri ;i zipada purpurie. Zipada albaslri \,ifdcca orice boalI, iar rra t! r rrr r i. r rd! orl(ri \'.dcrca.II

Ce bucrrie sa-li aiuti prietenul la nevoiel Mejko iti puse skiurile Sr alergi sd caute drumul calre gura riului Pecioara, la Marea cea Rece.

munte, s;-ti aduc; zApada fermecaiS, 9i-aiunci ai sa vezi iarati Asa scrie in cdrtile din coaja de mesteacan.

Trimite-l pe Meiko

la

acest

in iundr: Sint muiii bolnavi: oameni, reni, 9i pe$ri. ZApada va rimine puL purie doar dacA n-ai se ie osteneQti numai pentru Panko, ci pentru to'li. Si nici pe mine sA nu mi uili, Meiko: adu-mi din zipada lecuitoare, sd me

Bulnila 1i ar;td pe unde s,o apuce, prin albia unui riu inghelat. . Uhuu-hu, li strigd ea, line minte:

te a$ieptai, se siirni in jurul lui un vint rece. Zbura val-vlrtej, acoperind drumul cu aripile 1ui mari !i ' lntoarce'ie acas;l Iar de nu, fegeduie$te s; dai din zipada fermecat: Fi lupoaicei, so.a nea, si $j ca pt iare vederen $i puterea! Nu I strige Meiko, n am s; i dau zepada lupoaiceil Dace poate vedea din nou, are si se apuce iarA se lace r5u laponilor, renilor Si pisirilor. Iar se mA inforc din drum, n! se

ling; vulcani stinsj $i lacuri lniinse, cetre gura Pecioarei. De indati insd, de unde nici nu

poaie! Eu nu me ostenesc numaipentru Panko, ci peniru toat6 tundra

lac iare iinard ;i puternici. Meiko o incredintra pe bufnill ce ala avea se iaci Si porni la drum prin albia ingh;4ate a riul!i, pe

ln care m'am niscut; pentru ca toti oamenii. renii si pdsirile si se facA senetofi $i puternici. Cind auzi una ca asia. vintul sel3

tir;$ii pind la poale? lncerri flacaul sa le tringe trunchiurile, ii lovi cu toporul, dar nu izbtrti si-i taie. Pesceruiii negri il z;riri pe Meiko $i allare ce el se ostenea pentru toate tundra ti pentru Panko cel fdrd un ochi, care scdpase locurile acelea de lupoaica cenu$ie $i se apucare sA sparga brazii cu ciocurile lor. F;cur; printre crenAi o gaurii fl6runt;. print1

/vlarea cea Rece. ln vremurile aceles de demult se ridica ablo un mHte inalt si alunecos. VintDi iurbi de lurie cind 11 vAzu cA se apropie de munie. R5sturna ln calea lui brazi ialnici. Cdm se te mai

purni amarnic, suflindu-i in fatA fi plesnindu I cu ripile. Tare Areu mai inainia Meikol Dar de lntors, nu se intoane din drum. Merse, tot me$e, plne cind ajunse 1a gura riului Pecioara, unde vuia

care ileceul se se poate strecura.

$i-l

rugarS:

Dar Vintul cel Rece suil; asupra Povkni:ulu' lui $i.l inghele din poale pind.n vir[. Ce mai putea sU facbMeiko?

- S; nu uiti si ne dai fi noui din zaoada cea albastr;. ilteiko se iiri Ia poalele munlelui.

Vroia sa ia zapada pentru Puiul lui bolnav. $i corbul la rindul lui ll zdri pe Meiko li afl, pentru ce se 6srenea el si ii croncini: cra... am sd te ajut se

Z;d un @rb zburind

spre creast;.

-Cra,.. ajungi la virf .Tine-te de piciorul meu ! Meiko il apucd de !n picioi, corbul d;du din aripi $i zburd

ei zipada sir;lucea pe virful mun'

spre creaste. Luna se ridicase pe cer $i la lumina

teluj pe o parte albastrS, pe al{eParte PurPrrie. Meiko isi !mplu c;lciula cu z:ipada cea purpurie, iar pe cea albastr?j o

lu:] ln nlini.Corbul11

ciciuli nu mei era purpurie, era albi. Afa dar nu mai avea puterea tefieduitoare. lnseamn:i ci prea p!iin i;cuse el pinA acum penlr! oameni, pAseri fi arinale! TotuFi I{iko duse cu el ceciulapurie l '

Dar cind ajlnse la poalele muntelui, ll:iciul se uiti la zdpadi Si strig: de rrccnz. Ce nenorocirel Zepada din min! rimilsese albasir;, dar cea din

fllciu sii

aj!t:i Si de ast:i dal;

pe

coboare.

pLine de zipad:, ziclnd! +i ,,cine Slie, poat c, sc va iace iariiii p!L

Pe drum imp:1rli zdpada cea albaslri corbului. pcscirutilor albastri

care l-au ajutat, si bdlnilei celei albe. P!iul corhului se insiinato$i, iat bufnita jntineri. Fliciul se bucura $i cu z;pada cea albastrd ln mini, o lue la goan; spre satul lui.Se grabea

firh un

s,-l lecuia\ca pe Panko

cel

ochi

Alerga Meiko Si privea pe cer, sa vade rrs;rind soarele de primevari. Se uita lnir-una, dar nu vedea soarele. Soarele rbsirise, dar Vintrl Rece acoperise cerul cu nori grosi ca pieile de ren si-l ascilnsese Vroi, si I lin, pe M;iko in loc. Dar Meiko alerga atit de repede cd vintul se Goni Meiko peste $apie riuri, peste $apte lacuri $i Sapte peduri, pin; ln saiul lui. Pe loti li lecuia ln cale cu zipada cea albasir;. $i zapada din

mini nu i se imputina. Peste $pie riu.i, Fpte iacuri Si fapte prduri se ins;netoFau toti oamenii, peserile fi renii. Pbsarile se ridicaurpre cer, dind din aripi. Sr Meiko alersa tot mai departe li ducea in palma slrins; zipada albasir;, iar in dciill5pe cea alb6.

lnlierbinia, incepu si glilie $i remase ln urm;-

Acum te fac senSios. Panko! ii st.ige Meiko ii lntinse mina care ducea zepada albastr;. Dar cind pr