İnşaat mühendisliğinde tasarım / bitirme tezi dersleri · 2019. 9. 30. · İnşaat...

of 24 /24
İ n ş aat Mühendisli ğ inde Tasarım / Bitirme Tezi Dersleri ISUBÜ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Cengiz ÖZEL

Author: others

Post on 26-Sep-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • İnşaat Mühendisliğinde Tasarım /

  Bitirme Tezi Dersleri

  ISUBÜ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

  Prof. Dr. Cengiz ÖZEL

 • Derslere Ait Bilgilerhttps://teknoloji.isparta.edu.tr/tekinsaat/tr/dokumanlar

  https://teknoloji.isparta.edu.tr/tekinsaat/tr/dokumanlar

 • Danışman Belirlemesi

  “Bitirme Tezi/İnşaat Mühendisliğinde Tasarım” dersleri Öğretim Üyesitercihleriniz aşağıdaki sıralama ile değerlendirilmekte ve öğretim üyelerine eşitsayı olacak şekilde dağıtılmaktadır.

  1. TÜBİTAK vb. kurumlara verilmiş projesi olanlar2. Bir önceki yarıyıl(lar)da Bitirme Tezi veya İnşaat Mühendisliğinde Tasarım

  derslerinden birini almış olanlar3. Bir önceki yarıyıl(lar)da alınan Bitirme Tezi ve/veya İnşaat Mühendisliğinde

  Tasarım derslerinden başarısız olanlar4. Proje Grupları (Danışman tarafından oluşturulmuş grup)5. Tercih yapanlar (not ortalaması yüksek olanların tercih sıralamasına göre)6. Tercih yapmamış olanlar, (not ortalaması yüksek olanların sıralamasına göre

  «Öğretim üyesi sıralamasına göre»)

 • ÖNEMLİ !!!

  İlk Defa Alan veya

  Devasızlıktan Kalmış Olan

  Öğrenciler İnşaat Mühendisliğinde Tasarım Dersi ile Aynı Anda Bitirme Tezini

  ALAMAZ.

 • Konu Belirleme Formları İnşaat Mühendisliği Bölüm Sekterliğine

  7-11 Ekim Tarihleri Arası Teslim Edilecektir

  Ara Raporlar İnşaat Mühendisliği Bölüm Sekterliğine 7-8 Kasım Tarihleri

  Arası Teslim Edilecektir

  !!! Her İki Formda İmzalı Olarak ve İmza Karşılığında (İşyeri Eğitimindeki Öğrencilerimiz Hariç) Teslim Edilmelidir !!!

  Belirlenen tarihler haricinde teslim alınmayacaktır.

 • Dersin Amacı

  Öğrencilerin, Önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanacakları,mühendislik standartlarını ve gerçekçi kısıtları ve koşullarıiçerecek bir ana tasarım deneyimiyle, mühendislikuygulamasına hazır hale getirilmesiİnşaat Mühendisliğinde Tasarım Dersi ile Bitirme Tezi dersleri bir birinindevamı niteliğinde iki derstir.

  Her iki yarıyılda farklı iki konu çalışılabileceği gibi derslerin ders planındabirbirini takip eden dönemlerde bulunmasının (farklı yarıyıllarda) AnaNedeni aynı konunun iki yarıyıl süresince çalışılmasıdır. Bunedenle aynı danışman tarafından yürütülür.

  • İlk yarıyıl, tanımlama, tasarım, çözümleme vb. süreçleri• İkinci yarıyıl tasarlanan/tanımlanan problemin çözümü için uygulama

  sürecini kapsamaktadır

 • Dersin Amacı

 • Dersin İçeriği / Çıktıları

  Ø Karmaşık (çözümü için derinlemesine mühendislik bilgisi,araştırmaya dayalı bilginin yaratıcı biçimde kullanımını gerektiren)mühendislik problemlerini tanımlama ve çözme becerisi;

  Ø Karmaşık (çok bileşenli ve çeşitli alt sistemleri içeren ve/veyabirden fazla disiplini ilgilendiren) bir sistemi, süreci, cihazıveya ürünü gerçekçi kısıtlar altında, tasarlama becerisi;

  Ø Modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

  Ø Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etmeve yorumlama becerisi.

  Ø Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmebecerisi; bireysel çalışma becerisi.

 • “Karmaşık Sistem/Süreç/Cihaz/Ürün” ve “Gerçekçi Kısıtlar” Kavramları

  ü Karmaşık bir Sistem, Süreç, Cihaz veya Ürün: Çokbileşenli ve çeşitli alt sistemleri içeren ve/veya birden fazladisiplini ilgilendiren, analizi ve tasarımı karmaşık birproblem olan sistem, süreç, cihaz veya ürün.

  ü Mühendislik Tasarımında Gerçekçi Kısıtlar veKoşullar: Tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevresorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık,güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeler.

 • Dersin diğer çıktıları

  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurmabecerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama,tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunumyapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

  Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklikyönetimi gibi uygulamalar hakkında bilgi;girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık

  Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenliküzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyansorunları hakkında bilgi ve farkındalık

 • Bu ders kapsamında yapılan çalışmalar bireysel ya da gurup çalışmasıolarak yapılabilir

  Farklı disiplinlerle (farklı bölümlerle) ortak yapılabilir İnşaat mühendisliği ile ilgili geleneksel (proje geliştirme, karşılaştırma vb.

  çalışmalar yapılabilir Uygulamada kaynaklanan bir sorunun çözümüne yönelik konular olabilir

  (özellikle İşyeri Eğitiminde Karşılaşılan sorunlar ve/veya İşyeri EğitimiYapılacak Alanlar üzerine çalışılabilirsiniz)

  İleri teknolojilerin / farklı sektörlerdeki çalışmaların inşaat sektörüneaktarımı üzerine olabilir

  Bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü tasarlamak üzerine olabilir Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve

  yorumlama konularında yapılabilir

  Ancak tüm konular İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İLE İLGİLİ ve/veya İLİŞKİLENDİRİLMEK ZORUNDA

 • ÇALIŞILMAYACAK KONULAR

  ÇALIŞILAMAYACAK KONU YOK

  ANCAK

  DERS ÖDEVİ VEYA DERSLERDE YAPILAN SUNUMLAR VB. OLMAMALI

 • Tüm öğrencilerimizin akademik etkinliklerde yer almasınıistiyoruz. Bu amaçla öğrencilerimizi teşvik etme amacıylaaşağıdaki akademik etkinliklerin en az birine ait belgeylebirlikte bitirme tezi savunmasına katılım önemlidir.

  TÜBİTAK öğrenci projelerine başvuru (TÜBİTAK 2209nolu proje)

  Sempozyuma katılım için kabul alma (poster veya sözlüsunum)

  Makale yazarak kabul alma, Yarışmalara başvuru öğrenci (Proje pazarı,

  üniversitelerarası yarışma vb.).

 • Öğrencilerimizin tez danışmanlarına;

  Danışmanların belirttiği gün ve saatte, her hafta çalışmalarıyla ilgili sözlü ve/veya

  yazılı rapor vermesi gerekmektedir.

  Danışmanlarınız ile gün ve saat bilgisini belirleyiniz.

 • DEĞERLENDİRME ESASLARI / BAŞARI KRİTERLERİ

  Bölüm ve Komisyonca Belirlenmiş Tarih Aralıklarında

  Konu Belirleme Formunun Verilmesi (https://teknoloji.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/132/files/konu-belirleme-formu-24122018.docx)

  Ara Raporun Teslim Edilmesi (https://teknoloji.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/132/files/ara-rapor-formu-24122018.docx)

  Danışman Görüşmeleri (Kayıt Altına Alınmış Görüşmeler) Tasarım Dersi için İmza Sirküleri, Bitirme Tezini İşyeri Eğitiminde alan öğrencilerimizin elektronik posta vb. araçlarla gönderilen rapor/görüşmeleri Proje Sergisine (veya Bölüm Tarafından Tanımlanmış Ulusal/Uluslararası

  Etkinliklere) Katılım Final Sınavında Yapılacak olan Mülakat Sınavında Komisyon

  Değerlendirmesi(https://teknoloji.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/132/files/bitirme-tezi-ve-insaat-muhendisliginde-tasarim-final-degerlendirme-kriterleri-24122018.pdf)

  https://teknoloji.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/132/files/konu-belirleme-formu-24122018.docxhttps://teknoloji.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/132/files/ara-rapor-formu-24122018.docxhttps://teknoloji.isparta.edu.tr/assets/uploads/sites/132/files/bitirme-tezi-ve-insaat-muhendisliginde-tasarim-final-degerlendirme-kriterleri-24122018.pdf

 • Başarı Kriterleri

  Değerlendirmede her bir parametre başarıdeğerlendirmesinde çarpan olarak hesaba katılacaktır.

  Dolayısı ile değerlendirmeye esas parametrelerden birinineksik olması durumunda «Sıfır Puan» alınacağındanDönem Sonu Başarı Puanı «FF» olacaktır.

  Danışman Görüşmelerine Katılmayanların Başarı Notu«NA» olacaktır

 • Dersin Sonuçlandırılması

  Final Değerlendirmesi için Tez Yazım Kılavuzu veŞablonuna göre hazırlanmış, ciltlenmemiş şekildegetirilen tez çıktılarına Poster ve Sunum ilaveedilerek, ilan edilecek olan “Final/Bütünleme Sınav”tarihinde jüri önünde savunma sunum/sınavıyapılacaktır.

  (İlgili derslerden birini daha önceden alıp başarıylatamamlayan öğrencilerimizin, sunumlarına tezintamamını ciltli bir şekilde getirmeleri gerekmektedir.)

 • GURUP ÇALIŞMALARI İÇİN

  NOT: Bireysel çalışma yapanlar gibi, "Gurup Çalışması"

  yapan öğrencilerimizin de evraklarını her aşamadakişisel olarak imza karşılığı teslim etmelerigerekmektedir.

  Gurup Çalışması yapılmış olsa bile Mülakat Sınavındabireysel değerlendirme yapılmaktadır.

 • SORULARINIZ

 • İNŞAAT VE BENZERİ ADLI MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI PROGRAM ÖLÇÜTLERİ

  Bu program ölçütleri başlıklarında “inşaat” ve benzeri nitelemeler bulunanprogramlar içindir. Mezunların aşağıdaki niteliklere sahip olduğukanıtlanmalıdır:v Türevsel denklemleri de içerecek biçimde matematik, olasılık hesapları ve

  istatistik, matematiğe dayalı fizik ve genel kimya konularında yeterlilik;v İnşaat mühendisliğinin kabul görmüş temel alanlarının en az dördünde

  yeterlilik;v İnşaat mühendisliğinin kabul görmüş temel alanlarının en az ikisinde

  laboratuar deneyi yapabilme ve verileri yorumlayıp analiz edebilmebecerisi;

  v Ders programında meslek eğitimiyle entegre biçimde yürütülen tasarımdeneyimleri aracılığıyla kazanılmış inşaat mühendisliğinde tasarımbecerisi;

  v İş alma, pazarlık usulü ihale ya da kaliteye dayalı seçme süreçleri, birprojeyi tamamlamak için tasarımcı ve inşaatçıların nasıl etkileştikleri,yeterliliğin ve sürekli eğitimin önemi gibi mesleki uygulama meselelerihakkında bilgi.

 • i. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislikdisiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bualanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşıkmühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

  ii. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama,tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçlauygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme veuygulama becerisi.

  iii. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçikısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimlerikarşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçlamodern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

  İNŞAAT VE BENZERİ ADLI MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI PROGRAM ÖLÇÜTLERİ

 • iv. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerinanalizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçlarıgeliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkinbir şekilde kullanma becerisi.

  v. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgüaraştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deneyyapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

  vi. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilmebecerisi; bireysel çalışma becerisi.

  vii. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az biryabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama,tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunumyapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

  İNŞAAT VE BENZERİ ADLI MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI PROGRAM ÖLÇÜTLERİ

 • viii. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme,bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekliyenileme becerisi.

  ix. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkındabilgi.

  x. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, işhayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilikhakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

  xi. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardasağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislikalanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislikçözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

  İNŞAAT VE BENZERİ ADLI MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI PROGRAM ÖLÇÜTLERİ