n7_báo cáo Đồ Án cdio

of 9 /9
BÁO CÁO ĐỒ ÁN CDIO ĐỀ TÀI: LÀM MÁI NHÀ BẰNG VỎ LON BIA I. MỤC ĐÍCH MÔN HỌC Một người kỹ sư hoàn hảo phải hội tụ 3 yếu tố: kiến thức, kỹ năng và thái độ. Kiến thức khoa học – kỹ thuật liên quan đến ngành nghề được trang bị khá tốt nhưng hình như chúng ta đã thiếu quan tâm đến hai yếu tố tiếp theo đó là các kỹ năng thực hành nghề nghiệp, các kỹ năng mềm liên quan và càng có lẽ thiếu trầm trọng nội dung giảng dạy để hình thành một thái độ nghề nghiệp đúng đắn của người kỹ sư. Thế giới cũng đã nhận ra tình huống tương tự và chính và vì vậy mà đã dẫn đến một đề xuất qui trình đào tạo CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate): hình thành nhận thức (conceive), thiết kế (design), triển khai (implement) và vận hành (operate). Người kỹ sư phải được đào tạo để có đủ tri thức và kỹ năng để hình thành nhận thức về sản phẩm cần xây dựng, có khả năng thiết kế và triển khai sản phẩm đó cũng như vận hành nó (sản phẩm, hay qui trình, hay hệ thống). Vì vậy ngoài kiến thức khoa học – kỹ thuật họ phải được đào tạo các kỹ năng phân tích, nhận diện vấn đề, khả năng thuyết minh bảo vệ thiết kế và tích hợp trong tất cả các bước là thái độ (hay tiêu chẩn đạo đức nghề nghiệp và các thái độ phù hợp với các tiêu chuẩn xã hội…) Các kỹ sư mới vào nghề nên có khả năng Hình thành Ý tưởng - Thiết kế - triển khai - Vận hành những sản

Upload: dung-nguyenthanh

Post on 12-Nov-2015

38 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bjk

TRANSCRIPT

BO CO N CDIO TI: LM MI NH BNG V LON BIAI. MC CH MN HCMt ngi k s hon ho phi hi t 3 yu t: kin thc, k nng v thi . Kin thc khoa hc k thut lin quan n ngnh ngh c trang b kh tt nhng hnh nh chng ta thiu quan tm n hai yu t tip theo l cc k nng thc hnh ngh nghip, cc k nng mm lin quan v cng c l thiu trm trng ni dung ging dy hnh thnh mt thi ngh nghip ng n ca ngi k s. Th gii cng nhn ra tnh hung tng t v chnh v v vy m dn n mt xut qui trnh o to CDIO (Conceive Design Implement Operate): hnh thnh nhn thc (conceive), thit k (design), trin khai (implement) v vn hnh (operate). Ngi k s phi c o to c tri thc v k nng hnh thnh nhn thc v sn phm cn xy dng, c kh nng thit k v trin khai sn phm cng nh vn hnh n (sn phm, hay qui trnh, hay h thng). V vy ngoi kin thc khoa hc k thut h phi c o to cc k nng phn tch, nhn din vn , kh nng thuyt minh bo v thit k v tch hp trong tt c cc bc l thi (hay tiu chn o c ngh nghip v cc thi ph hp vi cc tiu chun x hi)Cc k s mi vo ngh nn c kh nng Hnh thnh tng - Thit k - trin khai - Vn hnh nhng sn phm, quy trnh, v h thng phc tp c gi tr gia tng trong nhng mi trng hin i lm vic theo nhm. H nn c kh nng tham gia vo nhng quy trnh k thut, ng gp vo s pht trin nhng sn phm k thut, v lm nhng vic trong lc lm vic trong nhng t chc k thut. y l bn cht ca ngh nghip k thut.

II. NI DUNG MN HC1. Hnh thnh nhn thc (conceive) Bia nc ngt l thc ung thng xuyn c s dng trong cc ba tic, lin hoan. V vy v ca chng rt nhiu v nu khng c s dng li dn n b lng ph v gy nhim mi trng. T chng ti co tng xy dng nh bng nhng lon bia, nc ngot ny thay cho cc vt liu thng

2. Thit k sn phm (Design)a. Phn thn-Kt cu chu lc:+ Mng tr: c xy dng bng b tong ct thp kh nng chu lc.+ Tng: ch yu s dng v lon bia lm vch ngn ngi nahf, trang tr cc ha tit thy theo s thch ca ch u tb. Phn mi:y chnh l b phn che ma, che nng cho ngi nh. Mi gip cch nhit cho cng trnh.Khung ko, x g rt quan trng v n nh hng trc tip n tnh an ton ca ton b cng trnh. Sc nng ca mi s nh hng n h thng mng v dm. Nn ta s s dng cc la vt liu nh lm khung mi x g nh thp m hp kim nhm km.

3. Trin khai tng (implement).Lm m hnh nh c mi che bng v lon bia vi cc kch thc thu nh ca mt ngi nh.Chiu di ngi nh: L=80cmChiu rng ngi nh: R=50cmChiu cao ngi nh: H=60cm dc mi: i=10%Tin hnh lm m hnh: Lm khung nh bng km vi cc kch thc cho S dng thp, keo nn lin kt cc lon bia li vi nhau to thnh 2 tm mi ca ngi nh.Mt s hnh nh v m hnh sau khi hon thnh:

4. Vn hnh tng (operate)Sn phm c lm t vt liu r tin, than thin vi mi trng s l xu hng ca ngnh xy dng trong tng lai nn ha hn s c a chung v xy dng rng khp. Nhanh chng chim lnh th trng.Vt liu c o, ph hp vi cc qun caf , qun nhu to nn hnh nh l mt.Vic s dng lon bia, nc ngt gip ti ch ph liu. tit kim chi ph xy dng. Gn gi v thin nhin v bo v mi trng.