mum értékelés

Download MUM értékelés

Post on 11-Aug-2015

80 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. Mult imdia r t kelseAngol nyelv okt at pr ogr amZOOM A- St udent s CD Szab Mar iet t aEKF- TKTK- Pedaggiat anr MA,J t k- s szabadid- szer vez t anr MA
 2. 2. Bevezet Az okt at anyag cme: ZOOM A,St udent s CD lt alnos iskola 3-4. vf olyamaszmr a kszlt , a nyelvi t anknyv smunkaf zet kiegszt seknt .
 3. 3. Az zenet megf ogalmazsa Szakmai pont ossg: A mult imdis okt at pr ogr am t elj esmr t kben illeszkedik a hozz t ar t ozmunkaf zet s t anknyv f elpt shez,st r ukt r j hoz. Hit eles, a kzlend t ma egyszer ,pont os, a kor oszt ly szmr a r t het .
 4. 4. Rendszer szemllet t er vezs Vlemnyem szer int a pr ogr am maximlis mr t kben megf elel a clkit zsnek. A t anr ai ker et ek kzt t elsaj t t ot t ismer et ek gyakor lsr a, t iszt zsr a, pont osabb megr t sr e, bevssr e szolgl. A t anulst segt ik az elr endezs s a f elpt s, hiszen kor oszt lynak megf elel, r t het , logikus,
 5. 5. St r ukt r a Tar t almi, logikaielr endezsmegf elel,t t ekint het , nemzsf olt , de nem ist ar t almaz kevsinf or mcit . t lt hat , a clzot tkor oszt ly szmr ar t het , vilgos.
 6. 6. Navigci Tar t almazza a Kvet kez oldalminimlis navigciselemeket , s azElz oldalelemeksegt ik az Tar t alomeligazodst .Nar r t orAz br kon a kur zorr helyezse ut nWebsit ef elvillan a szveg is.lehet sgek
 7. 7. Kommunikci- int er akci A kat t int s ut n a vr akozsi idminimlis, idelis (1-2-3 mp).
 8. 8. Pedaggiai- didakt ikai szempont ok t t ekint ve az okt at pr ogr amot s ahozz t ar t oz t anknyvet smunkaf zet et , azt gondolom, hogymaximlisan megf elel a f eldolgozs at anulsi cloknak. Tanulst segt ,knnyt f eladat sor . Az r dekldst s a f igyelmet f elkelt is f ennt ar t j a a vidm sznekkel,t t ekint het elr endezssel, mesebelibr kkal, egyszer f eladat okkal sut ast sokkal.
 9. 9. Pszicholgiai- er gonmiai szempont ok A pr ogr am maximlisan ember hezigazt ot t , f igyelembe vve a clzot tkor oszt ly (9-10 v) let kor isaj t ossgait , ignyeit . A kognit v t r kp kialakulst at ananyaggal kapcsolat ban elsegt i,ehhez megf elel br k, elr endezs,f elpt s szolgl. Figyelembe veszi az egyes t anulsist lusokat (vizulis, audit v), hiszen
 10. 10. Szveges r szek A szveges r szek egyszer ek,t t ekint het ek, olvashat sga(bet t pus mr et e, szne, elr endezse)nem okoz gondot . Megf elelen t agolt , a megj elensszembar t , ksznhet azelr endezsnek s a sznek, br kalkalmazsnak.
 11. 11. llkpek A komponlt sg, s a t udat ossznhasznlat maximlisan megf elel. Akpi kiemels eszkzei: nagyt s, sznek,br k megf elelen alkalmazot t ak.
 12. 12. I konok, szimblumok, logkalkalmazsa A kif ej ezs, t ar t alom vilgos, akor oszt ly szmr a r t het , knnyenhasznlhat . A lnyegkiemels mr t ke megf elel.
 13. 13. Az animci alkalmazsa Animcik az okt at pr ogr ambannincsenek.
 14. 14. Akt v f ellet ek Az elhelyezs kvet kezet es, r t het ,logikus, r elisan f elpt et t . A szksges akt v f ellet ekf olyamat osan (elz oldal, kvet kezoldal, t ar t alom, nar r t or ) j elen vannak, illet ve indokolt eset ben (kilps,websit e lehet sgek.)
 15. 15. Az audit v inf or mcik A szveg r t het , a clzot t kor oszt lykpessgeit f igyelembe vve. Minden pont nl lehet sg van a nar r t ormenpont r a kat t int ani, amelyetkvet en elhangzik a szveg. Ht t r zene nem minden eset ben van,csak a CD megnyit sakor , s egyesleckk kzt t i lapozskor .
 16. 16. Mult imdia t echnikaikivit elezse, j r ulkos elemek A bor t t er v t kr zi a t mt , azokat a szimblumokat , br kat s kpeket hasznlj a, amelyek az okt at pr ogr amban szer epelnek. Figyelemf elhv, mot ivl.
 17. 17. On-line f r isst s Lehet sg van a websit e lehet sgekikonr a kat t int va a webes elr s, aholr egiszt r cit kvet en j abbf eladat okat lehet megoldani.
 18. 18. SWOT analzis S t r engt hser ssgek: t lt hat sg,f igyelemf elkelt s, mot ivci Weaknessesgyengesgek: kevsf eladat Oppor t unit ieslehet sgek: audit v svizulis memor izls Thr eat sveszlyek: nincs animci