Muharemspahic_Mirza_STUDSL_IKT BH Pošte

Download Muharemspahic_Mirza_STUDSL_IKT BH Pošte

Post on 18-Apr-2015

11 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>IKT JP BH POTE SARAJEVOAdmir Fetahovi 0087-09/VPI Case Study</p> <p>IKT </p> <p>Informaciono komunikacione tehnologije</p> <p>Korist od IKT Rasprostranjenost IKT Razliite usluge IKT poboljati ekonomsku aktivnost i socijalno okruenje.</p> <p>VIZIJA I MISIJAVIZIJA : Biti vodei u pruanju potanskih usluga u Bosni i Hercegovini i imati ekonomski odriv poslovni sistem koji je usklaen sa najviim svjetskim standardima.</p> <p>MISIJA : Omoguiti komunikaciju u drutvu pruanjem potanskih i novanih usluga po prihvatljivim cijenama za korisnike</p> <p>IKT IZAZOVI </p> <p>Ulazak novih igraa na trite; Jaanje postojee konkurencije; Poveanje upotrebe IKT u procesu e-business-a; Poveanje zahtjeva potroaa; Promjene u ponaanju potroaa i njihovim preferencijama; Rast oekivanja trita za razvojem novih i inovativnih proizvoda i usluga.</p> <p>IKT PRIORITETI</p> <p>IKT koncipiran da kreira dodatnu konkurentsku prednost i povea uinkovitost. Poveanje produktivnosti Smanjenje trokova Usklaenost s poslovanjem Unapreenje kvalitete softvera</p> <p>CILJ POSLOVANJA: JP BH Pote Sarajevo</p> <p>Sveukupno zadovoljenje potreba korisnika, prilagoavanje ponude upravo njima, te unapreenje komunikacije izmeu korisnika i zaposlenika Pote.</p> <p>IKT USLUGE : Track and trace</p> <p>IKT USLUGE : Hibridna pota</p> <p>Spoj tradicionalne potanske usluge i elektronske pote . Princip rada : institucija ili fiziko lice alje potanskom operatoru informaciju (npr. raun, propagandnu poruku i sl.) u e-formi, da se, potom, ta informacija obradi, odtampa i spakuje u kovertu, te da se, u to kraem roku, proslijedi do ciljane grupe kojoj se ta firma, institucija ili fiziko lice obraa.</p> <p>IKT USLUGE: Kalkurator cijena</p> <p>IKT USLUGE : Potanski brojevi</p> <p>IKT USLUGE : E-asopis Potar</p> <p>E BUSINESS : poslovni model</p> <p>ZAKLJUAK</p> <p>IKT odjel kompanije uspjeno prati trendove razvoja tehnologije. Komunikacijska i hardverska infrastruktura zadovoljava sadanje potrebe poslovanja. Raunarska mrea koja je sada u pogonu zadovoljava komunikacijske potrebe kompanije.</p> <p>HVALA NA PANJI</p>