muhammed alejhisselam - imam vehbi ismail

Click here to load reader

Post on 28-Apr-2015

189 views

Category:

Documents

25 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

IMAM VEHBI ISMAIL KUR'AN 0 MUHAMMEDU A. S. Muhammed je samo poslanik, a prije injega je ibi/o pos/anika. Ako bi on umro ubijen bio, zar biste se stcrpama svojim vrati/i? Onaj ko se stopamct svojim vrati nee nimalo nauditi, a Allah e zahva/ ne sigurno nagraditi. (Imranova poradica, 144. ajet). Nezamislivo je da Vjerovjesnik ta utaji! A onaj ko neto utaji donije e na Sudnji dan to to je utajio i tacla e se svakome u potpunosti dati aru) to je zasluio, nikome se neprave:a nee (/mranova porodica, 161. ajet). 0 vjernici, pakoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vagm. A alco se u ne emu ne slaete, obratite se Allahu i Paslaniku, alco vjerujete u Allaha i u onaj svijet ; to vam je bolje i posljedice su ljepe. (ene, 59 ajet). A mi smo poslali svakog postanika zato da bi mu se, prema Allahovom naredenju, pakorava/t. A da oni koji su se sctmo prema sebi dodu tebi i zamole Allaha da im oprosti, i da i Poslanik zamoli oprost za njih, vidjeli bi da Allah zaista prima pokajanje i da je milostiv. (ene, 64 ajet).-

MUHAMMED ALEJHISSELAM POSLJEDNJI BOIJI POSLANIK

SARAJEVO, 1981.

Naslov originala:

c7fIlubammad tbe a81 (Peopbetby IMAM VEHBI ISMAILIntroduction by DR. MAHMOUD F. HOBALLAH Director, The Islamic Center, Washington, D. C. IGRAM PRESS, CEDAR RAPIDS, IOWA, 1962

(Predgotstotim sam stigao u SAD da obavljam dunost imama muslimanima albanske nacionalnosti, shvatio sam, kolika je bila potreba za knjigama, pisanim na engleskom jeziku, o Islamu i ivotu Muhammeda, neka je mir i milost Allahova s Njim, i to pisanim na takav na in, da mladi, rodeni u Americi, uivaju u njihovom itanju. Te knjige bi se takode mogle upotrijebiti u naim vjerskim ko/ama, u kojima se nastava odrava/a nedjeljom, u damijama i islamskim centrima. Imajui. troje djece, rodene u Americi, osjetio sam potrebu, da jednom knjigom, koliko toliko, popunim ovu prazninu, pa vam, evo, moji itaoci, predstavijam svoju prvu knjigu Muhammed, posijeclrnji Boji poslandk. Razlog, to sam ba' ovu knjigu odabrao kao prvu, jeste to sam vrsto ubijeden da je Muhammedov ivot, u svim svojim aspektima, bio primjen,c1 kur'anskog uenja. itajui knjigu o ivotu naeg Pejgambera, omladina e uenje Kur'ana vidjeti u praksi. Ovo nije samo puka tvrdnja. Ona je bazirana na injenicama i miljenjima onih Icoji su 'ivjeli sa Muhammedom, neka je mir i Allahova milost s Njim. Na primjer, kada su njegovu enu Aiu pitali o moralu asnog Poslanika, ona je odgovorila: Njegov uzor je bio Kur'an A u samom Kur'anu se kae: Ti si, zaista, najljepe udi (68:4)* U lirtosti i djelima Muhammeda alejhisselama ovjek moe na i najbolje primjere: Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor . . . (Kur'an, 33:21).* Svi kur'avski citati su usaglaeni sa prevodom Kur'ana od rahmet/i profesora Besima Korkuta, izd. Orijentalnog instituta, Sarajevo, 1977.

Prevod: F. Kupusovi

Obrada prevoda: A. Kadribegovi

Izdava : Vrhovno islamsko starjeimtvo u SFRJ Save Kovaevia 2 Sarajevo

SOUR tamparija Svjetlost Sarajevo RO Grafika djelatnost 0OUR tamparija Sarajevo Za tampariju: Stajan Klikovac

3

Nema sumnje, da je IIT'!hammed alejhisselam, po svakom kriteriju, najve i ovjek Icoji je ikada ivio. Lamartin u svojoj knjizi Historija Turske- (II dio, str. 276-277) kae: Ako su veli ina namjere, neznatnost sredstava i zbunjujui rezultati tri kriterija ljudskog genija, ko se usuduje da poredi bilo kojeg ovjeka u modernoj historiji sa Muhammedom?,< Ova knjiga nije detaljna biografija naeg Pejgambera, niti to treba da bude. U njoj su zabiljeeni najvaniji dogadaji iz Njegovog 'vota. Iako je pisana u formi prie, ona je napisana, uz pomo najpouzdanijih djela koja govore o ivotu Muhammeda alejhisselama. Ukoliko bi se ova knjiga studioznije promatrala, dalo bi se da, u nekoliko slu ajeva, ja nisam namjerno zabiljeio dogadaje hronolokim redom. To sam u inio, da bih mogao grupisati sline dogadaje u jedno poglavlje. Veoma sam zahvaian svom profesoru dr Mahmud F. Huballahu, direktoru centra u Vaingtonu, D. C, koji je, iako veoma zauzet, naao vremena da proita rukopis i koji se prihvatio posla oko tampanja ove knjige. Gospoda Dora Genon, B. A. iz Toleda, Ohajo, bila je ljubazna da izda rukopis; gospoda Besi Hisni, M. S. kao uitelj u Nedjeljnoj koli, pomogla je clobrim sugestijama; Don M. Luis, B. S. je pomagao pripremaju i omot i pokazao svoje profesionalno umije e; svima njima od srca hvala. Velika hva/a i Udru'enju muslimanki u Vaingtonu, D. C. koje mi je pomoglo da po nem tampati knjigu. Nemam rije i da izrazim duboku zahvalnost Halilu Carliju Igramu iz Igram Presset u Cedar Rapidu, Ajova, koji se prihvatio posla oko tampanja ove knjige. Posljednju, ali ne i najmanju, zahva/nost dugujem svojoj dragoj eni, ija mi je pomo u sastavljanju rukopisa bila neprocjenjiva. Moja namjera je bila da probudim interes muslimanske omladine za ivotopis Muhammeda, neka je mir i Allahova milost s njim, da se odnose prema njemu kao svijetlom pri(rnjeru u svom svakodnevnom ivotu. Ako sam uspio 4

da ovim skromnim radom to postignem, to mi je najve a nagrada, uz skruenost i zahva/nost Allahu delleanuhu. Uspjeh u mojim zadacima moe jedino do i od Boga. U Njega vjerujem i u Njega se uzdam.. Imam Vehbi Ismail I. ramazan 1381. Detroit, Miigen 6. februar 1962.

5

61119(9d

Potrebna je velika vjetina ti talenat, da se privue i zadr'i panja ornladine u svalcom vremenskom periodu, tim prije to je panja sklona promjenama i prelascima s jednog predmeta na drugi; njihova imaginacija je slobodna i ne moe se lahko kontrolisati. To je osobito od primarne vanosti za one, koji su zadueni da sa svojim obrazovanjem i umije em probude i zadre ovu paZ'nju. Ovo je teak i briljtiv zadatak, naroito kad predmet o kome se pie raspolae sa nekim apstraktnim idejama kao to su ftilozofija tivata i moraina pravila vladanja i ponaanja. Takvi se sadraji, ako hoe da imaju bilo kakve kortisne posljedice, moraju utiti u najranijem periodu ivota, prije nego to su neki moralni tili drutveni obi'aji usadenti. Zivot Muhammeda alejhisselama bez sumnje je veoma vaan za svakog muslimana, ideal i model kome svaki pojedinac mora teiti. Njegov karakter je bio plemenit, njegovo ponaanje savreno . . . izvanrednog morala i dobrote karatkera. On je bio, kao to je to Carlajl rekao, heroj heroja. Proao je kroz siromakni fivot koji obi an ovjek ne moe podnijeti, i postao glava dr'ave. Imao je samo jednog slugu, iako mu nikad nije dopustio da sam radi. Kad god je mogao, Pejgamber je uvijek btio spreman da mu pomogne. N jegovo sree je bilo puno milosti, ak i prema najveim grotivnicima. Za vrijeme jednog od najtez'ih periodct svoga ivota, kad su on i njegovi sljedbenici bi/i estoko progonjeni, zamoljen je da se pomali Bogu za unitenje neprijatelja koji su ih progontili. On se sageo i rekao O moj Boz'e, povedi moj narod pravim putem, jer oni ne znaju! Bio je pun hrabrosti i odlunosti i nikad se nije 6

bojao napada mekanskih bezbonika. Ntikad ga niste mogli vidjeti ljutog, sve dok ntisu bile prekrene neke Boije naredbe zabrane. Sebi nikad nije pripisao nikakvo boansko obilje je, nego je uvijek naglaavao da ntije nita drugo nego smrtan ovjek. Ipak je ovaj smrtni ovjek, sa Allahovom portitkom i pomo ti, uspio da sasvim promijeni nain tivota ljudi Arabijskog poluostrva. lz haosa i nereda, oni su se promijentili u sredeno drutvo, sa zakonom i moralnim principima; od apsolutnog individualizma i izolacije, do vrstog i homogenog drutva; od krajnjeg egoizma, do samoodricanja i rtvovanja; ne zbog uzaludnog prestia, svjetske asti i reputacije, nego u ime Boga a za humanost ovjeka. Ovim plementitim ciljevima treba poduavati muslimansku djecu, nctro ito u dobu kada njihovo pam enje ovakve i sli ne sadraje lahko prima i prihvata. Medutim, pitanje je ta utiniti da mentalitet najmladih razumije i usvoji sve ovo to im se predo ava? I kako nai literarni stil i mogu nost kazivanja dovoljno dobru za tako uzviene sadrZ'aje, a istovremeno ostati na nivou dje tijeg potimanja i shvatanja. Pisac knjige, koja je pred vama, imam Vehbi Ismail je vrlo uspjeno odgovorio na ove zahtjeve, za to mu je nesumnjivo od ve/ike pomo i bilo njegovo obrazovanje na univerzitetu Al-Azhar u Kairu, kao i njegov neasporni spisateljski talenat. Forma knjige pri a iako namijenjena djeci, zadrala je svu ljepotu i uzvienost koju tema posjeduje, sa sasvim autenti nim sadrajem, nepoznatim svakom muslimanu ovdje (u SAD, prim. prev.) Siguran sam da e ova knjiga, naroito potrebna ovjeku zapadne hemisfere, zadovoljiti i neke od potreba muslimana u Americi i Kanadi. Ja joj u tome elim potpun uspjeh. Dr Mahmud F. Huballah, direktor Islamskog centra, Vaington, D. C.

7

Mojoj dragoj djeci Fatimi, Ahmedu i Aliju, i svoj muslimanskoj djeci koja e uz Allahovu pomo uvati budu nost Islama na ovoj hemisferi, s ljubavlju posve ujem ovu knjigu.

9

cll&edna eijejatima je bila jedina k erka Hasana i Nadire. Nadira je bila zavrila srednju kolu za djevojke u Skutari, Albanija. Kasnije je postala njegovateljica. Radila je u najve oj bolnici u Tirani, glavnom gradu Albanije. Hasan je bio zavrio Optu medresu u Tirani*. Ova Medresa je bila jedina muslimanska vjerska kola u Albaniji. Po zavretku Medrese, Hasan je bio vjerou itelj u jednoj od osnovnih kola u Tirani. Na sreu, nesreu, shvatite kako Hasan se razbolio. Bio je smjeten u najve u bo1nicu u Tirani. Bila je to ista bolnica gdje je radila Nadira. Nadirina dunost je bila da njeguje nekohko pacijenata. Me u njima bio je Hasan. Tako ga je Nadira vi a1a nekoliko puta dnevno: mjerila mu je temperaturu i davala lijekove koje mu je ljekar odredio. U poetku, Hasanovo srce je bilo puno potovanja i simpatije prema sestri Nadiri. Ona mu je pruala najbolju njegu, a njen topli osmijeh ublaavao njegovu bol. Vremenom, njegovo potovanje i simpatija su prerasli u duboku ljubav. Na ovu ljubav ni Nadira nije ostala ravnoduna. Tako, pato je Hasan ozdravio i bio* Ova Uvodna

View more