mpp, predavanja nedelja x

Upload: damir-drazanin

Post on 06-Jul-2018

241 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 MPP, Predavanja Nedelja X

  1/21

  Međunarodno privatno pravo Predavanja

  Predmetni nastavnik: Doc. dr Žaklina Spalević e-mail: [email protected]

 • 8/18/2019 MPP, Predavanja Nedelja X

  2/21

  X nedelja predavanja

  Vanugovorna odgovornost sa elementom inostranosti

  Određivanje merodavnog prava za građanskopravne delikte

  Pravila Haške konvencije o merodavnom pravu za drumskesaobraćajne nezgode 

  Prava stranaca

  Opšta, relativno rezervisana i apsolutna prava stranaca 

  Prava stranih ulagača 

  Doc. dr Žaklina Spalević

 • 8/18/2019 MPP, Predavanja Nedelja X

  3/21

  Određivanje merodavnog prava zagrađanskopravne delikte

  • Građanskopravni delikti sa elementom inostranosti – prirodnapropratna pojava međunarodne komunikacije, razmene dobara i usluga idrugih međunarodnih kontakata; povod sukobima zakona su: 

  Različiti sistemi određivanja odgovornosti (u nekim državama se polazi odsubjektivne, u drugim od objektivne odgovornosti, a postoje i brojna prelazna i

  kompromisna rešenja)  Različite vrste naknada štete koje predviđaju pojedina zakonodavstva 

  Različiti pristupi načinu odmeravanja štete... 

  • Određivanje merodavnog prava: 

  Lex loci delicti commissi – prema mestu gde je izvršen delikt 

  Lex fori kao dopunski princip za protivpravnost   – radnja će se smatratiprotivpravnom samo ako je takvom smatraju kako zakon mesta izvršenjadelikta, tako i zakon suda; u pogledu ostalih pitanja primenjuje se samo zakon

  mesta izvršenja delikta. Doc. dr Žaklina Spalević

 • 8/18/2019 MPP, Predavanja Nedelja X

  4/21

  Određivanje merodavnog prava zagrađanskopravne delikte

  • Teškoće u primeni načela lex loci delicti commissi:

  Kada posledica delikta ne nastupa u istoj državi u kojoj je izvršena i radnja –  javlja se složeni problem kvalifikacije pojma mesta izvršenja delikta 

  Kada se delikt dogodi na ničijoj zemlji – na brodu na otvorenom moru ilivazduhoplovu.

  • Kritika principa lex loci delicti commissi – posebno su snažne kritike upogledu saobraćajnih delikata; alternative principa lex loci delicti commissiu američkom pravu:

  Lex fori – kada se pitanje vezano za naknadu štete kvalifikuje kao proceduralno 

  Princip najtešnje povezanosti – kada se zaključi da je deliktni odnos u tešnjojvezi sa nekim drugim pravom, na osnovu:

  Mesta gde je natupila šteta, mesta deliktne radnje, mesta registracije,domicila, državljanstva... 

  Sadržine propisa koji se nalaze u sukobu. Doc. dr Žaklina Spalević

 • 8/18/2019 MPP, Predavanja Nedelja X

  5/21

  Određivanje merodavnog prava zagrađanskopravne delikte

  • Odjeci američkih stanovišta: nova shvatanja o merodavnom pravu zagrađanskopravne delikte u američkom pravu imala su veliki odjek u teorijidrugih zemalja, ali nisu odlučno uticala na pozitivna prava drugih zemalja;najviše se približilo američkim koncepcijama englesko pravo. 

  • ZMPP:

  Osnovno rešenje – lex loci delicti commissi

  Dopunsko rešenje: u slučaju kada mesto radnje i posledice nisu u jednoj državi,prema teoriji žrtve – merodavno je ono pravo koje je povoljnije za oštećenog(žrtvu); u želji za još jačom zaštitom žrtve – uslov protivpravnosti je zadovoljenukoliko je radnja protivpravna po pravu bilo kog mesta: ili mesta radnje ili mesta

  nastupanja posledice U slučaju kada štetna posledica proizilazi iz događaja koji se odigrao na brodu

  koji se nalazi na otvorenom moru, ili u vazduhoplovu koji leti iznad otvorenog

  mora, ali i iznad neke zemlje – pravo države kojoj pripada brod ili vazduhoplov. 

  Doc. dr Žaklina Spalević

 • 8/18/2019 MPP, Predavanja Nedelja X

  6/21

  Haška konvencija o merodavnom pravuza drumske saobraćajne nezgode

  • Haška konvencija: tekst Konvencije je sačinjen oktobra 1968. godine;stupa na snagu 4. maja 1971. godine; od strane bivše JugoslavijeKonvencija je ratiikovana juna 1976. godine; sama Konvencija nastoji da

  pomiri različite pristupe i tendencije. 

  • Konvencija se primenjuje na: građansku vanugovornu odgovornost kojaproistekne iz saobraćajne nezgode – obuhvata sve oblike i vidoveodgovornosti sem krivične i ugovorne; vrsta postupka nije odlučujuća – Konvencija se odnosi i na određivanje merodavnog prava povodomimovinskopravnog zahteva u krivičnom postupku. 

  • Konvencija precizira domašaj termina "saobraćajna nezgoda":nezgoda u kojoj su učestvovala motorna ili nemotorna vozila, a koja sedogodila na javnim drumovima ili drugim površinama otvorenim za javnost,ili pak na privatnim površinama na koje određena lica imaju pristup. 

  Doc. dr Žaklina Spalević

 • 8/18/2019 MPP, Predavanja Nedelja X

  7/21

  Haška konvencija o merodavnom pravuza drumske saobraćajne nezgode

  • Mesto registracije vozila – u sklopu Konvencije, ova tačka vezivanja je nagotovo ravnopravnoj nozi sa lex loci delicti commissi:

  Kada vozilo nije registrovano ili je registrovano u više država – merodavno će

  biti pravo zemlje redovnog smeštaja vozila: u ovom slučaju mesto redovnogstacioniranja vozila ne zamenjuje mesto registracije vozila, međutim 

  Mesto redovnog stacioniranja vozila zamenjuje mesto registracije vozila – uslučaju kada se mesto registracije vozila ne poklapa sa redovnim boravištem nivozača, niti vlasnika ili držaoca vozila. 

  • Preciziranje pojma lex loci delicti commissi: Konvencija pod mestomdelikta podrazumeva mesto radnje (odnosno nezgode), a ne mesto

  posledice.

  Doc. dr Žaklina Spalević

 • 8/18/2019 MPP, Predavanja Nedelja X

  8/21

  Haška konvencija o merodavnom pravuza drumske saobraćajne nezgode

  • Primena Konvencije:

  Bez obzira na reciprocitet – bez uslova reciprociteta

  Tačke vezivanja Konvencije biraju neposredno pravno područje unutar državesa nejedinstvenim pravnim sistemom.

  • Konvencija se ne primenjuje: Na odgovornost proizvođača, prodavca i servisera vozila 

  Na odgovornost vlasnika puta ili lica čiji je zadatak održavanje puteva 

  Na odgovornost za postupke drugih lica, izuzev ako se radi o odgovornosti

  vlasnika vozila ili nalogodavca

  Na regresne zahteve između lica odgovornih za štetu 

  Na regresne zahteve u pogledu osiguravajućih društava 

  Na regresne zahteve u pogledu ustanove socijalnog osiguranja.

  Doc. dr Žaklina Spalević

 • 8/18/2019 MPP, Predavanja Nedelja X

  9/21

  Haška konvencija o merodavnom pravuza drumske saobraćajne nezgode

  • Određivanje merodavnog prava: lex loci delicti commissi, zakon zemlje ukojoj se dogodila nezgoda – ako se okolnosti slučaja ne bi mogle podvestipod jedan od izuzetaka koji upućuju na pravo zemlje registracije vozila.

  • Pravo zemlje registracije vozila: ukoliko je ispunjen opšti uslov koji setiče vozila i aktera nezgode i još jedan od alternativnih uslova koji se tiču

  podnosioca zahteva, tj. lica prema kojem se javlja odgovornost: Opšti uslov – da vozilo, odnosno vozila koja učestvuju u saobraćajnoj nezgodi

  budu registrovana u istoj zemlji; ako u nezgodi učestvuje i lice koje se nalazilovan vozila – da to lice ima redovno boravište u istoj zemlji u kojoj jeregistrovano vozilo

  Alternativni uslovi – Da zahtev postavlja vozač, vlasnik, držalac ili drugo licekoje polaže neko pravo na vozilo; da zahtev postavlja žrtva koja je bila putnik;da zahtev postavlja žrtva koja nije bila putnik, već se nalazila van vozila.

  U slučaju većeg broja žrtava: merodavno pravo se određuje prema svakoj od

  njih. Doc. dr Žaklina Spalević

 • 8/18/2019 MPP, Predavanja Nedelja X

  10/21

  Haška konvencija o merodavnom pravuza drumske saobraćajne nezgode

  • U pogledu štete na stvarima:

  U pogledu štete na stvarima koje su se nalazile u vozilu, a koje pripadajuputniku ili su mu bile poverene – primenjuje se pravo merodavno zaodgovornost prema putniku

  U pogledu štete na stvarima u vozilu koje ne pripadaju putniku, niti su mu bilepoverene – primenjuje se pravo merodavno za odgovornost prema vlasnikuvozila, tj. koje je merodavno u slučaju da zahtev postavlja vlasnik vozila 

  U pogledu štete na stvarima van vozila (npr. ograda, objekti) – primenjuje sepravo mesta nezgode, osim ako je reč o ličnim stvarima žrtve koja se našla vanvozila

  U pogledu štete na stvarima žrtve koja se našla van vozila –  merodavno jepravo koje se primenjuje na odgovornost prema žrtvi. 

  Doc. dr Žaklina Spalević

 • 8/18/2019 MPP, Predavanja Nedelja X

  11/21

  Haška konvencija o merodavnom pravuza drumske saobraćajne nezgode

  • Merodavno pravo po kojem će se ceniti mogućnost postavljanjadirektnog zahteva prema osiguravaocu odgovornog lica: pravo mesta

  nezgode, pravo koje je merodavno za ugovor o osiguranju, a kao trećaalternativa javlja se pravo mesta registracije vozila u slučaju da primenaovog prava inače dolazi u obzir u datom slučaju na osnovu članova same

  Konvencije.• Saobraćajna i bezbednosna pravila (čija sadržina može biti od uticaja

  na utvrđivanje odgovornosti) – dolazi u obzir samo primena pravila kojasu na snazi na mestu nezgode i u vreme nezgode.

  • Ustanova javnog poretka: Konvencija uvažava primenu ustanove javnog

  poretka, ali samo u slučajevima kada se radi o očitoj suprotnosti sadomaćim javnim poretkom – čime je izraženo zalaganje za restriktivnuprimenu ustanove javnog poretka. 

  Doc. dr Žaklina Spalević

 • 8/18/2019 MPP, Predavanja Nedelja X

  12/21

  Prava stranaca

  Pojam stranca:

  Negativna definicija – stranac je svako fizičko lice koje nema domaćedržavljanstvo 

  Pozitivna definicija – stranac je svako fizičko lice koje ima državljanstvo nekestrane države, ili je apatrid 

  Pripadnost pravnog lica određuje se po pravu države u kojoj je osnovano, osimukoliko ima sedište van zemlje svog osnivanja, a država sedišta ga smatradomaćim 

  U propisima o stranim ulaganjima – stranac je i domaći državljanin koji boravi uinostranstvu

  U deviznim propisima – stranac je lice koje nema prebivalište u domaćoj zemlji. 

  Doc. dr Žaklina Spalević

 • 8/18/2019 MPP, Predavanja Nedelja X

  13/21

  Prava stranaca• Prava stranaca se razlikuju prema:

  Prirodi prava

  Privatna  – brak, strateljstvo, nasleđivanje 

  Javna  – glasačko pravo, ekstradicija, pravo nastanjenja, državljanstvo 

  Učešću državnih organa u konstituisanju prava 

  Prava koja nastaju uz učešće državnih organa – državljanstvo, dozvolastalnog nastanjenja, nasledno pravo, brak

  Prava koja nastaju bez učešća državnih organa – sticanje svojine na većinipokretnih stvari 

  Dostupnosti prava 

  Opšta  – stranci izjednačeni sa domaćim državljanima 

  Relativno rezervisana – prava dostupna strancima, ali uz dodatne uslove:reciprocitet, domicil, odobrenje...

   Apsolutno rezervisana.Doc. dr Žaklina Spalević

 • 8/18/2019 MPP, Predavanja Nedelja X

  14/21

  Prava stranaca

  • Prava stranaca da stupaju u porodičnopravne odnose:

  • Pravo stranca na brak

  • Pravo stranca da bude usvojilac ili usvojenik

  • Pravo stranca da bude staralac ili štićenik. 

  • Pravo stranca na brak: opšte ljudsko pravo, koje u okvirimameđunarodnog bračnog prava znači da je ono jednako dostupno domaćimi stranim državljanima, kao i apatridima. 

  • Pravo stranca da bude usvojilac ili usvojenik:

  Kada stranac (strani državljanin ili apatrid) želi da usvoji pred domaćim

  organom dete koje ima strano državljanstvo – opšte pravo 

  Kada domaći državljanin želi da usvoji stranca pred domaćim organom – opštepravo

  Kada stranac želi da usvoji dete, domaćeg državljanina – postoji ograničenje. Doc. dr Žaklina Spalević

 • 8/18/2019 MPP, Predavanja Nedelja X

  15/21

  Prava stranaca

  • Pravo stranca da bude staralac ili štićenik:

  Pravo stranca da bude staralac ili štićenik drugog stranog lica – opšte pravo 

  Pravo stranca da bude štićenik domaćeg državljanina – opšte pravo 

  Pravo stranca da bude staralac domaćem državljaninu – relativno rezervisanopravo.

  • Nasledna prava stranaca: Pravo stranaca da nasleđuju – relativnorezervisano pravo. Strani državljani imaju ista nasledna prava kao i domaćidržavljani, pod uslovom reciprociteta, koji može biti: diplomatski, zakonski ifaktički. 

  • U odsustvu ugovorenog (diplomatskog) reciprociteta, faktički reciprocitet sepretpostavlja sve dok se ne dokaže suprotno.

  • U slučaju apatrida – pravo da nasleđuju je opšte pravo. 

  Doc. dr Žaklina Spalević

 • 8/18/2019 MPP, Predavanja Nedelja X

  16/21

  Prava stranaca

  • Prava stranaca da stupaju u stvarnopravne odnose:

  Stvarna prava na pokretnim stvarima – opšte pravo 

  Stvarna prava na nekretninama – relativno rezervisano pravo.

  • U uprednom pravu – stvarna prava na nepokretnostima se uglavnom

  tretiraju kao relativno rezervisana, negde i kao apsolutno rezervisanaprava; najčešća ograničenja su: 

  Nemogućnost kupovine poseda u pograničnim oblastima 

  Odobrenje nadležnih organa 

  Ekonomski razlozi

  Određeni limit… 

  • Prava stranaca da stiču obligaciona prava: uz manje izuzetke – uglavnom se svuda priznaje kao opšte pravo. 

  Doc. dr Žaklina Spalević

 • 8/18/2019 MPP, Predavanja Nedelja X

  17/21

  Prava stranaca• Prava stranaca da zasnivaju radni odnos: pored uslova koje moraju da

  ispune i domaći građani, stranci moraju da ispune i dodatne uslove: 

  Odobrenje za stalno nastanjenje ili odobrenje za privremeni boravak

  Odobrenje za zasnivanje radnog odnosa

  Da je reč o radnom mestu koje nije rezervisano samo za domaće državljane 

  Pismena izjava o prihvatanju nadležnosti domaćih sudova, u slučaju spora saposlodavcem povodom radnog odnosa.

  • Privremene ili povremene poslove, u trajanju od najviše tri meseca u jednojkalendarskoj godini, stranac može obavljati bez ikakvih posebnihodobrenja.

  • Prava stranih ulagača: osim generalnih garancija koje mogu bitipropisane ustavima, norme kojima se regulišu strana ulaganja, kojima sestrani ulagači štite i daje im se odgovarajuće garancije nalaze se u dvegrupe instrumenata – u zakonima i međunarodnim sporazumima. 

  Doc. dr Žaklina Spalević

 • 8/18/2019 MPP, Predavanja Nedelja X

  18/21

  Prava stranaca• Oblici stranih ulaganja:

  Osnivanje novog preduzeća (samostalno ili sa drugim domaćim ili stranimulagačima) 

  Kupovina udela ili akcija postojećeg domaćeg preduzeća 

  Sticanje svakog drugog imovinskog prava kojim strani ulagač ostvaruje svojeinterese

  Ugovor o koncesiji sa BOT aranžmanom. 

  • Strana ulaganja su moguća u gotovo svim privrednim delatnostima.Ograničenja su zadržana u oblastima koje su identifikovane kao važne zabezbednost države – strano lice ne može samo, ili sa drugim stranim licem,osnovati sopstveno preduzeće za proizvodnju i promet oružja, niti može

  osnivati (samo ili sa drugim stranim licem) preduzeće u zabranjenoj zoni.Ovakva preduzeća ono može osnivati sa domaćim licem, a može i ulagatiu već postojeća preduzeća oružja ili preduzeća u zabranjenim zonama, stim da strani ulagač ne sme steći većinski udeo u upravljanju. 

  Doc. dr Žaklina Spalević

 • 8/18/2019 MPP, Predavanja Nedelja X

  19/21

  Prava stranaca

  • Stranim ulagačem se smatraju: 

  Fizička lica koja su strani državljani 

   Apatridi koji nemaju prebivalište u domaćoj državi 

  Domaći državljanin koji ima prebivalište, odnosno boravište u inostranstvu, utrajanju od najmanje godinu dana

  Strana pravna lica koja imaju sedište u inostranstvu.

  • Osnovna obaveza stranog ulagača: unos određenog uloga.

  • Prava stranog ulagača: pravo na učešće u dobiti i pravo na učešće uupravljanju; garancije u pogledu eksproprijacije, carinska oslobađanja. 

  • Prava stranog ulagača stečena u momentu upisa stranog ulaganja uregistar ne mogu biti sužena naknadnom promenom propisa. 

  Doc. dr Žaklina Spalević

 • 8/18/2019 MPP, Predavanja Nedelja X

  20/21

  Prava stranaca

  • Koncesija: ugovor kojim se na koncesionara (strano ili domaće lice)prenosi pravo korišćenja prirodnog bogatstva (npr. minerali ili drugigeološki resursi), ili dobra u opštoj upotrebi, ili mu se daje dozvola zaobavljanje delatnosti koja je od opšteg interesa (npr. vođenje zatvora,aerodroma), od strane koncedenta, pod posebno propisanim uslovima i uz

  naknadu.

  • Koncesija po BOT sistemu (Bu i ld Operate Transfer – izgradi, koristi,predaj): poseban oblik koncesije – kada investitor ima obavezu da izgradiodređeni objekat (npr. autoput, elektranu), a zatim taj objekat može daeksploatiše određeni period. 

  • Sporovi iz stranih ulaganja i sporovi iz koncesija (u kojima se kaokoncesionari javljaju stranci) mogu se rešavati pred domaćim sudovima ipred arbitražama, kako stranim tako i domaćim. Nadležnost stranih sudovane može se ugovarati. 

  Doc. dr Žaklina Spalević

 • 8/18/2019 MPP, Predavanja Nedelja X

  21/21

  Prava stranaca

  • Pravo stranih firmi na osnivanje predstavništva i ogranka: relativnorezervisano pravo.

  • Predstavništvo stranog lica: nema svojstvo pravnog lica, ne može daobavlja delatnost osnivača niti da ostvaruje sopstvene prihode, a pretežnicilj mu je istraživanje tržišta, vršenje prethodnih i pripremnih radnji za

  zaključivanje ugovora i uspostavljanje poslovne saradnje.• Ogranak: predstavlja jači stepen komercijalnog prisustva – neku vrstu

  ekstenzije stranog pravnog lica na domaćoj teritoriji i može, u skladu sadomaćim propisima, obavljati i određene delatnosti za koje nije registrovannjegov osnivač. 

  • Registracija ogranaka i predstavništava stranih lica obavlja se pri Agencijiza privredne registre.

  Doc. dr Žaklina Spalević