motoryka og³lna

Download Motoryka og³lna

Post on 14-Aug-2015

398 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. MOTORYKA OGLNASYMPTOMY ZABURZE , DIAGNOZA, TERAPIA Przygotowaa: aneta Kozubek Pedagogika, Nr Indeksu 7816 Rok II, Semestr III
 2. 2. Co to waciwie jest MOTORYKA? Motoryk okrelamy ogln sprawno ruchow czowieka i jego zdolno do wykonywania wszelkich dziaalnoci zwizanych z ruchem. Mwic o motoryce, moemy wymieni: Motoryk du Jest to midzy innymi sprawno ruchowa caego ciaa Motoryk ma Czyli sprawno ruchowa rk, w tym doni i palcw, potrzebna do poprawnego wykonywania czynnoci manualnych Motoryk narzdw mowy Jest to sprawno ruchowa narzdw mowy Zanim przejdziemy do waciwej czci prezentacji, zastanwmy si Zanim przejdziemy jednak do symptomw zaburze motoryki maej i duej, przyjrzyjmy si ich zastosowaniom w praktyce
 3. 3. Symptomy zaburze rozwoju ruchowego, moemy wic podzieli na: Nieprawidowy rozwj fizyczny (wada narzdu ruchu, brak wicze) Uszkodzenie centralnego ukadu nerwowego Zarwno prowadzc badania nad motoryk dziecka jak i diagnozujc poprawno motoryki u swoich podopiecznych, trzeba pamita, e jest ona cile powizana z psychik. Uczestniczy w reakcji stosunkw czowieka z otoczeniem, wanym elementem jest tutaj nie tylko ukad kostny i rozwj narzdw ruchu lecz take ukad nerwowy dziecka.
 4. 4. Niezrczno ruchowa caego ciaa to fragmentaryczne opnienie rozwoju ruchowego, wyraajce si brakiem percepcji ruchw, wzmoonym napiciem miniowym i wspruchem. Gry opnienie nie ulega wyrwnaniu mwimy o niedorozwoju ruchowym Niezrczno manualne charakteryzuje si zaburzeniami koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej.
 5. 5. MOTORYKA DUA Bieganie, skakanie, pokonywanie przeszkd, gra w klasy, gra w pik, zabawy rwnowane, w ktrych wana jest koordynacja wzrokowo-ruchowa, zwizane z rzutem, celowaniem. S to midzy innymi takie czynnoci jak:
 6. 6. SYMPTOMY ZABURZE MOTORYKI DUEJ Objawy szczeglnej NIEZRCZNOCI s nastpujce: Opnienia w rozwoju ruchowym w okresie niemowlcym i poniemowlcym oraz maa aktywno ruchowa; Oglna niezrczno ruchowa i maa wywiczalno w zakresie duych ruchw, zwizana z zakceniami napicia miniowego (napicie nadmierne lub za mae); Brak koordynacji ruchw przy wspdziaaniu rnych grup miniowych, dajcy wraenie Oglnej niezrcznoci; Osiganie z opnieniem, w porwnaniu z rwienikami, rnych umiejtnoci ruchowych w czynnociach codziennych, zabawowych i sportowych; Oglne spowolnienie ruchowe; Unikanie zabaw ruchowych; Zakcenie koordynacji wzrokowo- ruchowej w zabawach i zadaniach, w ktrych ruch odbywa si pod kontrol wzroku (rzut pik, gra w klasy). SPRAWNOCI MOTORYCZNE to umiejtnoci wymagajce bardzo precyzyjnej koordynacji (np. posugiwanie si sztucami, jazda na rowerze, gra w pik). Nie ksztatuj si one w wyniku samego procesu dojrzewania, lecz musz zosta wyuczone. Najczstsze problemy z zakresu motoryki duej to: - zaburzenia rwnowagi; - niezgrabno w pokonywaniu przeszkd; - sabe panowanie nad szybkoci i sia; - trudno w integracji wszystkich mini, w celu wykonania skoordynowanego dziaania. Najwaniejsze wskazania w przypadku niezrcznoci ruchowej: zachcanie dzieci do brania udziau w zabawach ruchowych; umoliwienie uprawiania sportw.
 7. 7. MOTORYKI DUEJ Czerwony kapturek- Czytajc bajk czerwony kapturek, nauczyciel prosi o pokazanie przez dzieci gdzie maj oczy, uszy, zby ,, Babciu, dlaczego Ty masz takie wielkie uszy 5 przykadowych zalecanych wicze dla poprawnego rozwoju 1 2 3 4 5 Simon mwi- Simon wymienia okrelone czynnoci a grupa je wykonuje. Np. Simon mwi skacz, Simon mwi tacz Taczca emocja- Dzieci prbuj zataczy wyraane poprzez przykadowe utwory muzyczne, emocje. Popularna i przez wszystkich znana gra w klasy Przeciganie liny
 8. 8. MOTORYKA MAA Rysowanie, lepienie z plasteliny, chwytanie przedmiotw, zawizywanie butw, zapinanie guzikw, pisanie- rozwj manualny, rozwj chwytu. to: Z kolei to takie czynnoci jak:
 9. 9. SYMPTOMY ZABURZE MOTORYKI MAEJ SYMPTOMY ZAKCENIA MOTORYKI MAEJ S NASTPUJCE: Opnienie rozwoju praksji (umiejtnoci posugiwania si przedmiotami codziennego uytku); Maa wywiczalno w zakresie ruchw drobnych (brak precyzji ruchw) zwizana z nadmiernym lub za maym napiciem mini; Brak koordynacji ruchw palcw, doni i przedramienia; Zakcenia koordynacji wzrokowo - ruchowej przy czynnociach wykonywanych pod kontrol wzroku (niski poziom graficzny oraz trudnoci w innych zadaniach plastycznych); Szybko ruchw rk niedostosowana do zadania; Niechtne podejmowanie czynnoci manualnych. Czynnoci z zakresu motoryki maej pobudzane s przez naladowanie, percepcj, motoryk du, a przede wszystkim koordynacj wzrokowo- ruchow. Podstawowymi umiejtnociami rozwijanymi w trakcie doskonalenia motoryki maej s: - kontrolowane ruchy rk i palcw; - chwytanie przedmiotw jedn rk bez pomocy; - manipulowanie przedmiotem w celu wykonania zadania; - skoordynowane uywanie obu rk. W przypadku zaburzenia rozwoju motoryki maej konieczne s oddziaywania korekcyjne stymulujce rozwj i korygujce zaburzenia. Od rozwoju motoryki maej zaleny jest pomylny rozwj umiejtnoci samoobsugi, rysowania, pisania i artykulacji. Gdy dziecko bdzie lepiej panowa nad domi i palcami nauka stanie si mniej frustrujca i da zadowolenie zarwno dziecku jak i nauczycielowi.
 10. 10. MOTORYKI MAEJ Kolorowe kbuszki Dziecko maluje dowolnym kolorem kredki kbuszek (spiralk) czynno powtarza. 5 przykadowych zalecanych wicze dla poprawnego rozwoju 1 2 3 4 5 Bliniacze ksztaty- Wychowanek odrysowuje na duym arkuszu papieru, jednoczenie obydwoma rczkami wybrany przez nauczyciela ksztat. Tajemniczy ksztat- Dziecko czki kropki w celu otrzymania pewnego ksztaty/ postaci Malowane opowieci- niektre wydawnictwa udostpniaj dla dzieci bajki-kolorowanki do rwnoczesnego ledzenia tekstu czytanego przez nauczyciela/rodzica i kolorowaniu postaci Plastusiowy pamitnik- Dzieci lepi z plasteliny swoje wasne konstrukcje, postacie lub przedmioty
 11. 11. LATERALIZACJA przewaga jednej strony ciaa podczas czynnoci ruchowych. Szczeglnie wan rol odgrywa koordynacja ruchw rk, ktra polega na tym, e ruchy obu rk s odmienne, przy czym rka wiodca (prawa) wykonuje gwn czynno, a rka podporzdkowana zapewnia tylko lepsze warunki pracy prawej rce. Wysoki poziom precyzji ruchw jest osigalny, gdy jedna z koczyn dominuje, druga za z ni wsppracuje oraz gdy oko i rka dominuj po tej samej stronie ciaa. Sprzyja to wytworzeniu si tzw. ukadu rka oko, ktry jest podstaw koordynacji wzrokowo ruchowej, a wic wykonywania wikszoci czynnoci manipulacyjnych i graficznych Lateralizacja, czyli stronno, funkcjonalna dominacja jednej ze stron ciaa, zwizana jest z dominowaniem jednej z pkul mzgowych. Wikszo ludzi prezentuje model lateralizacji jednorodnej prawostronnej: dominacja prawego oka (prawooczno), rki (praworczno), nogi (prawonono). Lateralizacja rozwija si w cigu ycia dziecka. Praworczno zwykle ustala si okoo 2 3roku ycia, a leworczno w wieku 3 4 lat. Ostatecznie dominacja czynnoci ruchowych w wikszoci przypadkw ustala si do 6 roku ycia. Proces lateralizacji zostaje zakoczony w wieku szkolnym.
 12. 12. OBJAWY ZABURZE PROCESU LATERALIZACJI PISANIE Mylenie liter o optycznie podobnych ksztatach, a o innym pooeniu i kierunku (inwersja statyczna) Inwersja dynamiczna - zmiana kolejnoci liter w Wyrazach, wyrazw w zdaniu, Pismo lustrzane, Trudnoci zwizane z technik pisania - znieksztacenie graficznej strony pisma (pismo dysgraficzne) CZYTANIE Przestawianie liter i czstek wyrazowych, Zmiana kolejnoci liter, sylab, wyrazw, Opuszczanie caej linijki tekstu, Wolne tempo czytania, Odczytywanie wyrazw od prawej ku lewej, Odczytywanie liczb w sposb zwierciadlany. RYSOWANIE Zmiany kierunku w rysunkach, Bdny kierunek odwzorowywania
 13. 13. TERAPIA KOREKCYJNO-WYCHOWAWCZA Wane jest zaplanowanie programu oddziaywa stymulujcych rozwj i korygujcych zaburzenia. Wane s wiczenia w codziennych sytuacjach i zaplanowaniu zaj, w celu: 1.usprawnienia ruchw, precyzji, koordynacji, rytmicznoci itp. 2.Ksztacenie umiejtnoci swobodnego regulowania napicia miniowego, regulowanie si nacisku Przy niezrcznoci manualnej zaangaowanie do samoobsugi, zaj rcznych Rodzaje wicze: 1.malowanie farbami duych ksztatw 2.kolorowanie ksieczek 3.rysowanie i kolorowanie pisakami 4.rysowanie przez kalk 5.wycinanie 6.Ulepianiki z plasteliny Przy niezrcznoci ruchowej caego ciaa zachcanie do brania udziau w zabawach ruchowych (sport, gimnastyka) Rodzaje wicze: 1.zabawy rzutne i skoczne 2.wiczenia na rwnowani 3.zabawy rytmiczne 4.zawody
 14. 14. METODY BADA I DIAGNOZY MOTORYKI: Wywiad (tempo rozwoju, czy dobrze si rozwijao) Obserwacja przy codzienny zabawach manipulacyjnych, konstrukcyjnych itp. Analiza wytworw prace plastyczne, wycinanki itp. Badania testowe i eksperymenty odtwarzanie figur Wywiad: w ktrym niezbdne jest ustalenie historii dotychczasowego rozwoju ruchowego dziecka: Od kiedy zaczo utrzymywa gow w pozycji pionowej, Kiedy zaczo siada, sta, chodzi (tempo rozwoju), Czy rozwj dziecka by harmonijny, tzn. Czy rwnie dobrze rozwijao si pod wzgldem ruchowym, jak i pod wzgldem umysowym (rytm rozwoju), Czy obserwowano okresy przyspieszenia lub zahamowania rozwoju (dynamika rozwoju). Obserwacja dziecka: podczas codziennych zaj dowolnych, zabaw manipulacyjnych (np. nawlekanie koralikw na sznurek), konstrukcyjnych (np. budowanie z klockw), czynnoci samoobsugowych (ubieranie si, jedzenie, mycie) dostarcza rwnie wanych danych, o jego rozwoju ruchowym. Analiza wytworw powstaych podczas zaj plastycznych, czyli rysunkw, wycinanek, ulepianek, malowania oraz podczas pisania pozwala uchwyci symptomy zabu- rze motoryki. Badania testowe i eksperymenty su rwnie do oceny rozwoju motorycznego. Do obliczania wieku ilorazu rozwoju ruchowego stosuje si polsk adaptacj tekstu N. Oziereckiego dokonan przez Baraskiego. Obejmuje on zadania ruchome przeznaczone dla dzieci i modziey w wieku 4-16 lat. Zawarte w zestawie Oziereckiego prby ruchowe dziel si na sze grup. Badany ucze otrzymuje do wykonania z kadej grupy jedno wiczenie, odpowiednie dla jego wieku. Jeeli potrafi je wykona, otrzymuje nastpne z tej samej grupy, lecz przeznaczone d