motorlu taġitlar teknolojĠsĠ - megep.meb.gov. yakıtlı... · pdf file1 gĠrĠġ...

Click here to load reader

Post on 13-Oct-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • T.C.

  MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

  MOTORLU TAġITLAR TEKNOLOJĠSĠ

  ALTERNATĠF YAKITLI MOTORLAR

  Ankara, 2014

 • i

   Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

  Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak

  öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme

  materyalidir.

   Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir.

   PARA ĠLE SATILMAZ.

 • ii

  AÇIKLAMALAR ................................................................................................................................. iv GĠRĠġ ...................................................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 ................................................................................................................... 2 1. BĠTKĠSEL YAKITLARLA ÇALIġAN MOTORLAR ....................................................................... 2

  1.1. Motorlarda Kullanılan Bitkisel Yakıt Türleri ............................................................................... 2 1.2. Bitkisel Yakıtların Özellikleri ...................................................................................................... 2 1.3 Bio Dizel ve Bio Benzin Standartları ............................................................................................ 5 1.4 Bitkisel Yakıtların Avantaj ve Dezavantajları ............................................................................... 6 1.5.Bitkisel Yakıtların Motor Performansına Etkileri ......................................................................... 7 1.6. Bitkisel Yakıtlı Motorların Bakımları .......................................................................................... 8 UYGULAMA FAALĠYETĠ ................................................................................................................ 9 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME.................................................................................................... 10

  ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 ................................................................................................................. 12 2. ALKOLLÜ YAKITLAR .................................................................................................................. 12

  2.1 Bio Benzin................................................................................................................................... 12 2.2. Etanol ve Metanolün Özellikleri ................................................................................................ 12 2.3. Alternetif Yakıt Kullanımı Ġle Ġlgili Mevzuat ............................................................................ 13 UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................................. 14 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME.................................................................................................... 15

  ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 ................................................................................................................. 16 3. WANKEL MOTORLARI ................................................................................................................. 16

  3.1.Wankel Motorların ÇalıĢma Prensibi .......................................................................................... 16 3.2. Motor ÇalıĢma Zamanları .......................................................................................................... 19

  3.2.1. Emme Zamanı ..................................................................................................................... 19 3.2.2.SıkıĢtırma Zamanı ................................................................................................................ 20 3.2.3 AteĢleme (ĠĢ) Zamanı ........................................................................................................... 20 3.2.4. Egzoz Zamanı ..................................................................................................................... 21

  3.3.Wankel Motorların Avantaj ve Dezavantajları............................................................................ 21 3.4.Wankel Motorun Karakteristikleri .............................................................................................. 22 3.5. Wankel Motorların Bakımları .................................................................................................... 24 UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................................. 25 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME.................................................................................................... 26

  ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 ................................................................................................................. 28 4. ELEKTRĠKLĠ HYBRĠD MOTORLAR ............................................................................................ 28

  4.1. Elektrikli Hybrid Motorların ÇalıĢma Prensipleri ...................................................................... 28 4.2. Elektrikli Hybrid Motorların Avantaj ve Dezavantajları ............................................................ 30 4.3. Elektrikli Hybrid Motorların Türleri ........................................................................................... 31

  4.3.1. Paralel Hybrid Tahrik Sistemi ............................................................................................. 31 4.3.2. Seri Hybrid Tahrik Sistemleri ............................................................................................. 32 4.3.3. Kompleks (KarıĢık) Hybrid Elektrikli Araç ........................................................................ 34

  4.4. Elektrikli Hybrid TaĢıtlarda Kullanılan Elektrik Motor Tipleri ................................................. 35 4.4.1 Yüzey Mıknatıslı Fırçasız Doğru Akım Makineleri ............................................................. 36 4.4.2 Gömülü Mıknatıslı Senkron Makineler ................................................................................ 36 4.4.3. Üç Fazlı Asenkron Makineler ............................................................................................. 37

  4.5. Elektrikli Hybrid TaĢıtlarda Kullanılan Aküler .......................................................................... 37 4.5.1 KurĢun-Asit Batarya............................................................................................................. 37 4.5.2 Nikel-Demir Batarya ............................................................................................................ 38

  ĠÇĠNDEKĠLER

 • iii

  4.5.3 Nikel-Çinko Batarya ............................................................................................................ 39 4.5.4 Nikel Kadmiyum Batarya .................................................................................................... 39 4.5.5 Nikel-Metal Hidrür Batarya ................................................................................................. 39 4.5.6 Sodyum-Sülfür Batarya ........................................................................................................ 40 4.5.7 Sodyum-Nikel Klorür Batarya ............................................................................................. 40 4.5.8 Lityum-Demir Sülfat Batarya............................................................................................... 40 4.5.9 Lityum-Katı Polimer Batarya ............................................................................................... 41 4.5.10 Lityum-Ġyon Batarya .......................................................................................................... 41

  4.6. Elektrikli Hybrid Araçların Değerlendirilmesi ........................................................................... 42 4.6.1. Hybrid TaĢıtların Performansı ............................................................................................. 43 4.6.2. Hybrid TaĢıtların Verimi ve Yakıt Tüketimi ....................................................................... 44

  4.7. Örnek Bir Hybrid TaĢıtın Ġncelenmesi ....................................................................................... 44 4.7.1. Nikel Metal Hidrid ( Ni-Mh ) Batarya ................................................................................ 49 4.7.2. Elektrik Motoru ................................................................................................................... 49 3.7.3. E-CVT Transmisyon ........................................................................................................... 50

  UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................................. 52 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME.................................................................................................... 53

  ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 ................................................................................................................. 56 5. YAKIT HÜCRELİ MOTORLAR ..................................................................................................... 56

  5.1 Yakıt Hücreli Motorların ÇalıĢma