motoricki testovi

Click here to load reader

Post on 05-Dec-2015

178 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Handball

TRANSCRIPT

 • PPrrooff.. ddrr FFrraannjjaa FFrraattrriiMOTORIKI TESTOVI U

  DIJAGNOSTICI

  Pobednici trae naine, a gubitnici razloge.

 • 160 Dijagnostika treniranosti sportista

  Kljuni termini------------------------------------------------------------------------------------

  Motoriki testovi i funkcionalna dijagnostika Korienje motorikih testova u kompleksnoj evaluaciji

  funkcionalnih sposobnostiTestovi za procenu eksplozivne snage tipa skonosti

  Testovi za procenu eksplozivne snage tipa sprintaTestovi za procenu eksplozivne snage tipa bacanja

  Testovi za procenu agilnosti i koordinacijeTestovi za procenu brzine ponavljajuih pokreta

  Testovi za procenu fleksibilnostiTestovi za procenu ravnotee

  Testovi za procenu repetativne i statike relativne snageTestovi za procenu brzine

  Testovi za procenu izdrljivostiTestovi za procenu aerobnog kapaciteta

  Testovi za procenu anaerobnog kapaciteta

  ilj ovog poglavlja je da informie o mogunostima i znaajukorienja testova u funkcionalnoj dijagnostici treniranostisportista, a koji su znatno saturirani motorikim

  sposobnostima (rezultati u znaajnoj meri zavise od motorikihsposobnosti i uzajamnoj povezanosti raznih bio-fiziolokihpokazatelja).

  Motoriki testovi i funkcionalna dijagnostika

  Meu najee korienim funkcionalnim testovima, koji seupotrebljavaju u podruju sporta, postoji velik broj razliitihmotorikih testova. Ovi testovi procenjuju razliite psiho-fiziolokesposobnosti organizma, koje su rezultat bio-fiziolokog kapaciteta,psihosociolokih faktora (npr. motivacija, agresivnost) i odreenihusvojenih motorikih znanja (sportske tehnike). Motoriki testovi su

  C

 • Motoriki testovi u funkcionalnoj dijagnostici 161

  pouzdan instrument za merenje, koji se na alost u sportsko-medicinskoj praksi nedovoljno koristi. Osnovni problem kodmotorikih testova je injenica da objektivno izmeren rezultat (npr.vreme tranja na 60m) po pravilu integrie vie razliitih faktora(miinu silu, koordinaciju, tehniku, motivaciju). Ukoliko se eleanalizirati pojedinani faktori, koji su kod nekog sportiste natproseni,esto moramo koristiti velike baterije motorikih testova ili pribeiklasino koncipiranoj funkcionalnoj dijagnostici. Drugi problem kodmotorikih testova je velik broj originalnih testova i njihovihmodifikacija (gotovo da nema istraivaa i praktiara na ovompodruju koji nije "izmislio" neki motoriki test, od kojih su nekipokazali svoju vrednost i opravdanost za dalju primenu. Meutim,veliki broj tih testova je pokazao i veoma sumnjive vrednosti).Osnovna prednost motorikih testova je njihovo brzo i relativnojeftino izvoenje, te su iz tih razloga pogodni za masovnuimplementaciju pri emu njihova velika varijabilnost ne predstavljasmetnju. Kod ispitivanja vanserijskih pojedinaca kakvi su u sporturekorderi - "unikati", u cilju dobijanja precizne informacije o efektimanekog treninga i/ili trenanog procesa, ovi testovi znatno zaostaju zaklasinim bio-fiziolokim merenjima. Iz ovog razloga savremenasportska dijagnostika mora da bude bazirana na pronalaenjunajadekvatnijih testova koji ine kombinaciju motorikih sposobnostii biofiziolokog-energetskog kapaciteta. S obzirom na velik brojmotorikih testova koji se koriste u funkcionalnoj dijagnostici, ovajdeo knjige nema pretenziju da ih "sve" iznese i sistematski prikae.Osnovni cilj je da ukae (informie) o mogunosti i znaaju korienjamotorikih testova u funkcionalnoj dijagnostici i uzajamnojpovezanosti raznih bio-fiziolokih pokazatelja, sa nekim odprimenjivanih testova.

  Korienje motorikih testova u kompleksnoj evaluacijifunkcionalnih sposobnosti

  Visoka funkcionalna efektivnost u sportu se ostvarujezahvaljujui optimalnom nivou razvijenosti snage, brzine iizdrljivost, dok fleksibilnost i ravnotea omoguuju racinalnije(efikasnije i ekonominije) izvoenje kretnih struktura putem kojih seodvijaju pomenute sposobnosti. Za sve to su potrebne i specifinorazvijene funkcionalne sposobnosti. Iz ovog razloga motoriki testovi

 • 162 Dijagnostika treniranosti sportista

  su ujedno i testovi za ocenu odreene funkcionalne oblasti, koja serazvija putem direktnog uticaja na izabranu motoriku sposobnost.Baterija testova koja e omoguiti uvid u stanje specifinefunkcionalne efikasnosti, treba da obuhvati procenu sledeihsposobnosti:

  - Fleksibilnosti- Agilnosti- Koordinacije- Ravnotee- Snage (apsolutne ili relativne, repetativne ili statike)- Eksplozivne snage (brzine, bacanja, skonosti i podizanja)- Brzine (startna brzina, max brzina)- Brzinske anaerobne izdrljivosti- Aerobne izdrljivosti

  Tabela 32. Motoriki testovi u kompleksnoj evaluaciji funkcionalnihsposobnosti

  Poligonnatrake

  Koraci ustranu

  96369 napred / nazad

  Izdraj uekstenziji

  lea

  Izdraj uvisu zgibom

  Izdraj usklopki

  Izdraj uunju

  Tapping rukom

  Tappingnogom

  Cating naizmenini

  preskoci

  unjevi u60 sek

  Bench presssa 70 % TT

  Podizanjetrupa u 60

  sek

  IskretpalicomPretklonraznono

  Sit and reach

  Prednoenjeleei

  Zanoenjeleei

  Odnoenjeleei bonoEkstenzija

  stopala

  MMOOTTOORRIIKKEESSPPOOSSOOBBNNOOSSTTII

  KoordinacijaAgilnost

  SnagaRepetitivna

  snaga

  Statikasnaga

  Maksimalnasnaga

  Brzinaponavljajuih

  pokreta

  Fleksibilnost RavnoteaSnaga

  96369 saokretom za

  180o

  Eksplozivnasnaga tipaskonosti

  Skok izunja (SJ)

  Skok izunja sa

  pripremom(CMJ)

  Max skok sapripremom(CMJmax)

  Viepovezanihskokova izunja saprip (CJb)

  Viepovezanihskokova izskonog

  zgloba (CJs)

  Eksplozivnasnaga tipa

  sprinta

  Prolazi na5,10 m kod

  sprinta na 20i vie m

  Sprint na 20-30 i viemetara

  Latentnovreme

  reakcijeEksplozivnasnaga tipabacanja

  Eksplozivnasnaga tipa

  dizanja

  Bacanjemedicinke

  Bacanje lopte

  Stajanjeotvorenih

  ilizatvorenih

  oiju

  Stajanjena jednoj

  ili dvenoge

  popreno

  Stajanjena jednoj

  ili dvenoge

  uzduno

  Statikaravnotea

  Dinamikaravnotea

  Skok u daljiz mesta

  Ajaksov test5 x 10m

  Cik-caktranje sa i bez

  lopte

 • Motoriki testovi u funkcionalnoj dijagnostici 163

  Testovi za procenu eksplozivne snage tipa skonosti

  Laboratorijski testovi za procenu skonostiNamena testova je procena eksplozivne snage tipa vertikalne

  skonosti. Izvode se u laboratorijskim uslovima na tenzometrijskojplatformi po posebnom protokolu (Quatro Jump Bosco Test), kojiomoguuje objektivno merenje: sile skoka u odnosu na vreme,manifestovanu snagu, visinu skoka i vremena reakcije. Bosco testprotokol ine:

  Skok iz unja (Squat Jump-SJ) se izvodi iz statinogpoloaja. Ispitanikove ruke su fiksirane na kukovima (zbog maxizolacije prilikom skoka), on stoji u uspravnom poloaju nekolikosekundi iz kog se sputa u poziciju poluunja (noge su flektirane ukolenima pod uglom od 90) gde miruje 2 sekunde. Nakon fazemirovanja sledi maksimalni vertikalni skok, te doskok sa laganomfleksijom u kolenima. Sledi ponovno zauzimanje poetnog poloaja.Test procenjuje koncentrinu komponentu eksplozivnosti skoka(visina skoka izmerena u centimetrima).

  Slika 33. Izvoenje skoka iz unja (Squat Jump - SJ)

  Skok iz unja sa pripremom (Counter Movement Jump-CMJ). Tokom izvoenja testa sve faze skoka su povezane, tj. nemapauze u trenutku promene smera kretanja. Ispitanikove ruke sufiksirane na kukovima (zbog max izolacije prilikom skoka). On stoji uuspravnom poloaju nekoliko sekundi iz kog se sputa u pozicijupoluunja (noge su flektirane u kolenima pod uglom od 90) i bez

 • 164 Dijagnostika treniranosti sportista

  zaustavljanja u taki promene smera kretanja, izvodi maksimalnivertikalni skok. Sledi meki doskok sa laganom fleksijom u kolenima.Sledi ponovno zauzimanje poetnog poloaja. Test procenjujeekscentrino-koncentrinu komponentu eksplozivnosti skoka (visinaskoka izmerena u centimetrima).

  Slika 34. Izvoenje skoka iz unja sa pripremom (Counter Movement Jump-CMJ)

  Skok iz unja sa pripremom na jednoj nozi (One-leggedCounter Movement Jump-CMJ L/D) se izvodi iz statinog poloajana jednoj nozi. Ispitanikove ruke su fiksirane na kukovima (zbog maxizolacije prilikom skoka). Noga kojom se izvodi skok je flektirana ukolenu pod uglom od 90, a izolovana noga se postavlja u poloaj daje potkolenica odignuta od podloge (sa tim da je koleno u ravni sakolenom noge kojom se izvodi skok). On stoji u uspravnom poloajunekoliko sekundi iz kog se sputa u poziciju poluunja i bezzaustavljanja u taki promene smera kretanja, izvodi maksimalnivertikalni skok na jednoj nozi. Doskok je na istoj nozi sa laganomfleksijom u kolenu. Sledi ponovno zauzimanje poetnog sunonogpoloaja. Test procenjuje koncentrinu komponentu eksplozivnostiskoka jedne noge (visina skoka izmerena u centimetrima).

  Maksimalni skok sa pripremom (Maximal CounterMovement Jump-CMJmax) se identino izvodi kao skok iz unja sapripremom. Razlika je u tome da se ruke ne izoluju na kukovima, vesu u funkciji zamaha (radi postizanja max visine skoka). Ruke se upoetnom poloaju nalaze u predruenju u visini grudi. Koordinisanosa sputanjem u uanj ispitanik izvodi zaruenje, sledi maksimalniodraz i zamah rukama kroz fazu predruenja do uzruenja. Pokret jekarakteristian za veinu situacija koje se javljaju tokom sportskeaktivnosti. Koordinisan zamah rukama u funkciji skoka doprinosiveoj visini skoka za 10% (Harman i sar., 1990). Test procenjuje

 • Motoriki testovi u funkcionalnoj dijagnostici 165

  ekscentrino-koncentrinu komponentu eksplozivnosti skoka (visinaskoka izmerena u centimetrima) i koordinaciju ekstremiteta uizvoenju skoka.

  Vie povezanih skokova iz unja sa pripremom (ContinuousJump with Bent Legs-CJb) u trajanju od 15 do 60 sekundi. Zahtevitesta su visina skoka i frekvencija skokova u zadatom vremenskomintervalu. I