mỘt sỐ vẤn ĐỀ vỀ quy trình nghiên cỨu khoa hỌc cỦa hỌc sinh trung...

Click here to load reader

Download MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC

Post on 30-Dec-2015

66 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC. TP Huế, tháng 10 năm 2012. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHOA HỌC. TRI THỨC NÀO ĐÁNG TIN. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống Trái đất ngày càng nóng lên Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Slide 1QUY TRÌNH NGHIÊN CU KHOA HC
CA HC SINH TRUNG HC
TP Hu, tháng 10 nm 2012
Khoa hc
Khoa hc
Nht nc, nhì phân, tam cn, t ging
Trái t ngày càng nóng lên
Chun chun bay thp thì ma, bay cao thì nng
Cng dòng in t l nghch vi giá tr in tr
Trong mt bình khí kín, áp sut t l thun vi nhit và t l nghch vi th tích
Tui Canh Tý thành t
Hút thuc lá có hi cho sc khe
Rau non, xanh mn mn chng t có thuc bo v TV
Trên 50% GVPT cho bit s không chn li ngh GV
Khoa hc
KHÁI NIM KHOA HC
Tri thc khoa hc: là nhng hiu bit tích ly c mt cách h thng nh hot ng nghiên cu khoa hc có mc tiêu, có k hoch và c thc hin da trên h thng các phng pháp khoa hc
Tri thc kinh nghim: T quá trình cm nhn và x lý các vn trong cuc sng, kinh nghim, hiu bit c tích ly, ban u còn riêng l, ri rc, v sau hình thành nhng mi liên h mang tính h thng.
là h thng tri thc v mi loi quy lut ca vt cht và s vn ng ca vt cht, nhng quy lut ca t nhiên, xã hi, t duy.
Khoa hc
NGHIÊN CU KHOA HC
Nghiên cu khoa hc là s phát hin bn cht s vt, phát trin nhn thc khoa hc v th gii; hoc sáng to phng pháp mi và phng tin k thut mi làm bin i s vt phc v cho mc tiêu hot ng ca con ngi
Liên hip vin thông Quc t ánh giá trong giai on 2002-2007. Da trên các ch s bng thông, s lng in thoi, t l s dng máy tính, kt ni Internet.
Khoa hc
Khoa hc
Archimet PHÁT HIN ra nh lut sc nâng ca nc.
Kock SÁNG CH ra vi trùng lao.
Lebedev PHÁT MINH ra tính cht áp sut ca ánh sáng.
James Watt PHÁT MINH ra máy hi nc.
Colombo PHÁT HIN châu M.
Nobel SÁNG CH ra công thc thuc n TNT.
Khoa hc
PHÁT MINH
là s khám phá ra nhng quy lut, nhng tính cht hoc nhng hin tng ca th gii vt cht tn ti mt cách khách quan mà trc ó cha ai bit, nh ó làm thay i c bn nhn thc ca con ngi
Phát minh KHÔNG có giá tr thng mi, KHÔNG có khái nim cp bng phát minh và KHÔNG c bo h pháp lý
VD: Archimet phát minh nh lut sc nâng ca nc, Lebedev phát minh tính cht áp sut ca ánh sáng
Khoa hc
PHÁT HIN
là s khám phá ra nhng vt th, nhng quy lut xã hi ang tn ti mt cách khách quan
Phát hin KHÔNG có giá tr thng mi, KHÔNG có khái nim cp bng phát minh và KHÔNG c bo h pháp lý
VD: Kock phát hin vi trùng lao, Marie Curie phát hin nguyên t phóng x radium, Colomb phát hin châu M
Khoa hc
SÁNG CH
là mt gii pháp k thut mi v nguyên lý k thut, tính sáng to và áp dng c
Sáng ch có kh nng áp dng nên có ý ngha thng mi, c cp bng sáng ch c quyn (patent), có th mua bán bng sáng ch, cp giy phép s dng (licence) và c bo h quyn s hu công nghip
VD: James Watt sáng ch ra máy hi nc, Nobel sáng ch ra công thc thuc n TNT
Khoa hc
t câu hi
Xác nh vn
Nghiên cu tng quan
Xác nh yêu cu
La chn gii pháp
Hoàn thin gii pháp
Thc hin thí nghim
Phân tích kt qu
a ra kt lun
Thc hin thí nghim
Phân tích kt qu
a ra kt lun
Bc khó khn nht
Cn c vào s thích, quan tâm
Mun bit thêm v nhng iu ang xy ra trong cuc sng
Vn la chn không quá rng
Có th gii áp c thông qua nghiên cu khoa hc
Khoa hc
Thc hin thí nghim
Phân tích kt qu
a ra kt lun
Tìm hiu ti th vin, Internet
Luôn t câu hi: Ti sao, iu gì xy ra nu...
Phát hin nhng iu không mong i hoc cha c gii thích
Trao i vi chuyên gia
Khoa hc
Thc hin thí nghim
Phân tích kt qu
a ra kt lun
Sp xp, t chc thông tin ã tìm hiu c v ch nghiên cu
Phát hin quy lut, thành tu, thiu sót trong các công trình ã nghiên cu trc ây
Gii hn và làm rõ phm vi và ni dung nghiên cu
Khoa hc
Thc hin thí nghim
Phân tích kt qu
a ra kt lun
Thit lp thi gian biu qun lý thi gian hiu qu
Thi gian in biu mu
Thi gian lp k hoch
Thi gian làm vic vi ngi hng dn
Thi gian dành cho vit báo cáo và chun b thuyt trình
Nên dành thi gian nhiu cho th nghim và thu thp d liu
Khoa hc
Thc hin thí nghim
Phân tích kt qu
a ra kt lun
Hãy suy ngh k v mô hình thí nghim qua vic vit k hoch nghiên cu và mô t thí nghim s c tin hành nh th nào, cn nhng dng c nào và theo dng thí nghim “có kim soát”
Cn làm rõ bin c lp, bin ph thuc và bin kim soát
Cn m bo s liu cho vic thng kê
Khoa hc
Thc hin thí nghim
Phân tích kt qu
a ra kt lun
Cn xin ý kin ngi hng dn v bn k hoch nghiên cu và ly ch ký phê duyt
Chnh sa li k hoch nghiên cu nu có ý kin ca ngi hng dn.
Khoa hc
Thc hin thí nghim
Phân tích kt qu
a ra kt lun
Ghi chép chi tit tt c thí nghim, s liu o c và hin tng quan sát c vào mt cun s
Tuyt i không da vào trí nh v các s liu o c
S dng các bng hoc biu ghi li các d liu nh lng
Khoa hc
Thc hin thí nghim
Phân tích kt qu
a ra kt lun
Kim tra và sp xp kt qu
S dng các biu thích hp minh ha d liu
T t và suy ngh v các câu hi: thí nghim có em li kt qu mong mun không; ti sao hoc ti sao không; thí nghim có c tin hành ging nhau gia các ln không; có nhng li thc nghim nào gp phi không;
Tp trung vào các yu t không rõ ràng nhng không làm thay i kt qu nghiên cu
Khoa hc
Thc hin thí nghim
Phân tích kt qu
a ra kt lun
Nhng thông s c kim chng có to nên s thay i so vi tiêu chun ban u không;
Nhng thông s nào là quan trng;
D liu ã thu thp cha, có cn tin hành thí nghim thêm hay không
Không thay i kt qu cho phù hp vi gi thuyt
C gng gii thích ti sao có nhng s liu không phù hp
Nghiên cu này ng dng ntn, có th ci tin thí nghim ko
Khoa hc
CÁC YU T TO NÊN MT D ÁN THÀNH CÔNG
Khoa hc
CÁC YU T TO NÊN MT D ÁN THÀNH CÔNG
S lu d liu d án
Báo cáo nghiên cu
Phn gii thiu
Kt qu
Tho lun
Kt lun
CÁC YU T TO NÊN MT D ÁN THÀNH CÔNG
Phn tóm tt: dài ti a 250 t và trong mt trang gm có các ni dung:
Mc ích thc nghim
Cách thc tin hành
Các ng dng ca nghiên cu
Khoa hc
CÁC YU T TO NÊN MT D ÁN THÀNH CÔNG
Trng bày: tn dng ti a din tích s dng minh ha rõ ràng và chính xác. Trng bày tt cn m bo các yêu cu:
Ch th hin kt qu ca nm hin ti
Ta hay và sát vi nghiên cu
Tng cng s dng hình nh
Cn ngn np, gn gàng
Gây s chú ý
Khoa hc
MNG NI B KHÔNG CARD MNG
Ngày nay, mng máy tính ngày càng óng vai trò quan trng trong truyn thông và in toán. Phn ln máy tính trên th trng hin nay c trang b mt thit b mng (card mng) cho phép kt ni các máy tính vi nhau thành mng. Tuy nhiên, vi các c s giáo dc, vi s lng máy tính khá nhiu kt ni, cn phi u t mt s tin khá ln kt ni các máy tính vi nhau. Hn na, ôi khi s gp rc ri khi không có s tng thích gia card mng vi các máy tính th h c.
Trong công trình này, chúng tôi xut s dng cng song song và ni tip ã thành chun ca các máy tính thay th cho card mng. Mt phn mm c vit gi lp chc nng ca card mng.
Khoa hc
MNG NI B KHÔNG CARD MNG
kt ni c t hai máy tính tr lên thông qua cng song song và ni tip, cn thit phi có hai chng trình mô phng riêng r, mt trình iu khin phn cng (hardware driver) và mt b nh tuyn (router). Trình iu khin phn cng kim soát cng ni tip hoc song song và gi lp card mng. B nh tuyn chuyn các gói d liu gia các máy tính trong mng thông qua các dây cáp song song và ni tip.
Li ích ca nghiên cu này s gim thiu chi phí thit lp mng. Trng hc, vn phòng hay gia ình có th s dng kt qu ca nghiên cu này kt ni máy tính thành mng ni b cng nh chia s dch v Internet, phn mm ng dng, c s d liu hay máy in.
Khoa hc

View more