monument op maat

of 12 /12
MONUMENT OP MAAT

Upload: maathuiscpo

Post on 07-Apr-2016

222 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Monument op maat

MONUMENT OP MAAT

Page 2: Monument op maat

VAN PUBLIEK NAAR PRIVÉ

De gemeente Bloemendaal heeft besloten tot centrale huisvesting van de ambtenaren in

een nieuw te bouwen gemeentehuis. Hiervoor worden een aantal locaties van de gemeen-

te afgestoten. Eén van deze locaties is het pand Publieke Werken aan de Brouwerskolkweg

2. Het gebouw Publieke Werken is een gemeentelijk monument en onderdeel van de

aangrenzende gemeentewerf.

De verwachting is dat DTZ makelaars het pand namens de gemeente in september op

de markt zal brengen. De initiatie van dit concept is een samenwerking van JoustraReid

Architecten te Amsterdam en Horsman & Co Vastgoed b.v. te Lisse. Gezamenlijk zullen

ze de bieding naar de gemeente verzorgen. JoustraReid Architecten zal in het ontwik-

keltraject voorzien in het ontwerp en de begeleiding van het hele proces. Horsman&Co is

voornemens te fungeren als achtervang indien een van de leden gedurende het proces om

onvoorziene omstandigheden mocht afvallen. De particulieren in een CPO groep dienen te

zijn georganiseerd in een stichting of vereniging. De eventuele achtervang wordt dan ook

verstrekt aan een rechtspersoon en niet aan individuele deelnemers.

Page 3: Monument op maat

Sfeervol wonen tussen stad en strand

OMGEVING

De omgeving heeft een fraaie uitstraling vanwege het vele groen en het geaccidenteerde

terrein. De planlocatie Brouwerskolkweg 2 e.o. in Overveen is niet een stedelijke, maar

ook geen landelijke locatie. De locatie ligt tegen de bebouwde kom van de kern Overveen,

één van de kernen aan de binnenduinrand van de gemeente Bloemendaal.

Het gebied is zodanig geaccidenteerd en groen dat de aanwezige infrastructuur, bebou-

wing en veel verschillende functies niet beleefd wordt. Het is eigenlijk een soort ‘stads-

randlocatie’ maar dan wel een hele groene!

De locatie ligt ongeveer halverwege tussen het centrum van Haarlem en het strand bij

Bloemendaal aan Zee. Het winkelhart van Haarlem is ongeveer 3 kilometer weg, het

strand slechts 4 kilometer!

Page 4: Monument op maat

ZELFBOUW/CPO

Is zelfbouw ingewikkeld? (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap kent meerdere ver-

schijningsvormen. Bij het gebouw Publieke Werken bieden we als basis een cascowoning

aan met nutsvoorzieningen in een gerenoveerd gebouw. Als lid van de bouwgroep partici-

peer je in de verdere uitwerking van het plan en bepaal je zelf de inrichting en afbouw van je

eigen woning. Maximale vrijheid dus. JoustraReid Architecten werken het casco plan uit. Al

in een vroeg stadium (Voorlopig Ontwerp) wordt een bouwer geselecteerd. Het voordeel is

dat we dan zekerheid hebben over de prijs en de planning.

Als rechtspersoon wordt een coöperatieve vereniging opgericht. Word je lid van deze

vereniging, dan claim je daarmee een definitieve optie op een woning. We bouwen tegen

kostprijs. Aan het lidmaatschap is inschrijvingsgeld verbonden. Dit geld wordt gebruikt om

bepaalde kosten in het voortraject te kunnen dekken. Er zijn subsidiemogelijkheden bij de

Provincie Noord Holland en de gemeente.

Het idee is medio 2016 te starten met de vernieuwbouw. Op het laatste blad tref je het

inschrijvingsformulier waarop je jouw gegevens en uitgangspunten kwijt kunt. We zijn

benieuwd naar de wensen voor werk- en algemene ruimten. We willen graag een levendig

gebouw creëren gericht op het groen.

Het pand spiegelt het ideaal van licht, lucht en ruimte

Page 5: Monument op maat

GEBOUWHet gebouw Publieke Werken is een gemeentelijk monument. Het heeft een rechthoekige plattegrond met ‘risalerende’ hoekpaviljoens en is opgetrokken uit twee bouwlagen. Aan de voorzijde is dit als één bouwlaag met kelde, aan de achterzijde zijn het twee volwaardi-ge verdiepingen. Het pand wordt overkapt door een samengesteld schilddak met dakpan-nen. Het dak heeft brede overstekken en boven de hoekpaviljoens is de kap iets hoger op-getrokken. De gevels zijn gemetseld in een handvorm baksteen die is witgesausd. Kozijnen en de entreepartij zijn in staal uitgevoerd. Alle gevels zijn symmetrisch ingedeeld. De kaders voor herontwikkeling van het pand zijn reeds met de gemeentelijke monumen-tencommissie bepaald. Met de commissie zijn voorstellen besproken om te bepalen wat acceptabele aanpassingen zijn die de mogelijkheden van hergebruik vergroten zonder afbreuk te doen aan de monumentale waarden. Zo mogen raampartijen op de beganegrond aan de achterzijde worden doorgetrokken tot aan de grond, zijn grote daglichtopeningen in het dakvlak aan de achterzijde toegestaan. Buitenruimten dienen als loggia’s achter het gevelvlak te worden opgenomen en uitbou-wen dienen op enige afstand te worden geplaatst, minimaal verbonden met het monu-ment.

Vrije ligging in het groen zorgt voor indrukwekkend licht

Page 6: Monument op maat

CONCEPT

Het is mogelijk om in het gebouw 6 rijwoningen met tuin of 8 appartementen te realiseren.

De woningen kunnen variëren in oppervlak tussen de resp. 200 en 100-120 m2. Door delen

samen te voegen zijn uiteraard ook grotere woningen mogelijk. De centrale hal met trap

van 60 vierkante meter is in de waardestelling van de monumentencommissie als waarde-

vol aangemerkt. De hal zal bij het scenario van rijwoningen de middelste woningen ontslui-

ten maar ook een algemene functie kunnen krijgen.

Afhankelijk van de wensen van de bouwgroepleden gaan we een definitieve verdeling

maken. De kavelafmeting rond het gebouw is nader te bepalen maar kan worden verdeeld

als private tuinen en zal rond de 850 m2 liggen. Het is onze ambitie het gebouw duurzaam te

ontwikkelen zodat de lusten van een monumentaal pand samen vallen met de hedendaagse

comfortwensen en energetische efficiëntie.

De voorruimte (de ‘court’) voor het monumentale pand van Publieke Werken wordt herin-

gericht met meer zicht op het gebouw door het (grotendeels) verwijderen van de struikbe-

planting. De herinrichting zal hoofdzakelijk groen zijn maar ook kan hier parkeren en indien

gewenst andere algemene voorzieningen ingepast worden.

Page 7: Monument op maat

Een plek met rijke historie en karakteristieke architectuur

KOSTEN

Uitgangspunt is casco bouwen tegen kostprijs. De kosten zijn opgebouwd uit de over-

drachtsbelasting over de grondwaarde, de opstalvergoeding, bijkomende- en ontwikkel-

kosten en de bouwkosten. We gaan nu uit van cascokoopsom vanaf ca. €2800/m2. De prijs

betreft een indicatie aangezien planvorming zich nog verder moet ontwikkelen.

Het pand van Publieke Werken ligt vermoedelijk op eigen grond maar dit zal bij het uitko-

men van het biedboek in maart 2015 worden geverifieerd.

CPO zelfbouwers over kostenaspecten:

“Ieder heeft de vrijheid voor de eigen invulling. Een aantal buren heeft samen gietvloeren inge-

kocht. Anderen willen meer maatwerk.”

“Het is handig als er wat expertise in de groep zit. Een architect, boekhouder, iemand die zich

graag verdiept in duurzaamheid. We missen alleen een jurist, dus die huren we in.”

“Je moet ook bereid zijn er tijd in te steken en je moet het groepsproces aankunnen, concessies

kunnen doen voor het gemeenschappelijk belang.”

Page 8: Monument op maat

SLUIT JE NU AAN BIJ ONZE BOUWGROEP!

Om te kunnen verbouwen moeten we eerst het pand verwerven. De gemeente Bloemen-

daal zal een procedure starten om een bouwgroep te selecteren voor de ontwikkeling.

De eerste stap in de procedure is het aanmelden van de bouwgroep en het oprichten van

een rechtspersoon in de vorm van een vereniging of stichting. Nadere invulling van de gun-

ning wordt naar verwachting begin maart van dit jaar bekend.

Loop jij warm voor ons plan met dit unieke pand? Sluit je dan aan bij de bouwgroep

‘MONUMENT OP MAAT’. Inmiddels hebben zich reeds drie serieus geïnteresseerden ge-

meld; kortom: meld je aan!

de dienst publieke werken betrok het pand in 1935

Page 9: Monument op maat

ONTMOET DE BOUWGROEP EN DE INITIATIEFNEMERS

We zullen eind maart een kennismakingsmeeting organiseren voor alle geïnteresseerden.

Plaats en locatie wordt nog bekendgemaakt. We nodigen je van harte uit voor deze mee-

ting. Pak je kans om je in te schrijven!

Bekijk onze Pinterest pagina voor meer inspiratie

Page 10: Monument op maat

I N S C H R I J F F O R M U L I E RMONUMENT OP MAAT

schrijf je nu in!

Page 11: Monument op maat

Achternaam, Voornamen (voluit) 1 m/v

Geboortedatum en -plaats 1

Achternaam, Voornamen (voluit) 2 m/v

Geboortedatum en -plaats 2

Adres contactpersoon Telefoon

Postcode en woonplaats Email adres

Ik/wij heb(ben) belangstelling voor deelname aan CPO ‘Monument op maat’; De transfor-matie van het pand van Publieke Werken naar ruime woningen/lofts op de locatie Brou-werskolkweg 2 in Overveen.

Prijsindicatie Ik oriënteer me op een app./woning met een koopsom lager dan €350.000,- Ik oriënteer me op een app./woning met een koopsom van €350.000 - €450.000,- Ik oriënteer me op een app./woning met een koopsom hoger dan €450.000,-

Gewenste afmetingen Ik wil een woning met tuin van ca. 180-200 m2

Ik wil een woning met tuin groter dan 200 m2

Ik wil een appartement van ca. 90-110 m2

Ik wil een appartement groter dan 130 m2

Ik heb behoefte aan 1 / 2 parkeerplaats(en) (omcirkelen wat van toepassing is) Ruimte voor opmerkingen/vragen en zaken die je wilt meegeven voor de uitwerking van het plan. We willen graag weten of je behoefte hebt aan werkruimte.

Om deel te kunnen nemen aan de bouwgroep vragen we je dit formulier in te vullen en af te geven / op te sturen naar : JoustraReid Architecten b.v., Keizersgracht 117, 1015 CJ in Amsterdam

Plaats Datum Ondertekening

I N S C H R I J F F O R M U L I E RMONUMENT OP MAAT

B O U W G R O E P_______________ _______________

schrijf je nu in!

Page 12: Monument op maat

Bekijk onze Pinterest pagina voor meer inspiratie

CRUQ-S Borneostraat 80 hs

1094 CP in Amsterdam06 5324 9953

[email protected]

JOUSTRAREID ARCHITECTEN BVKeizersgracht 117

1015CJ Amsterdam020 3305871

[email protected]

JOHN MOORSHorsman & Co 2e Poellaan 122160 AB Lisse

025 2314155 [email protected]

Algemeen: [email protected]

m a a t

h u i swww.maathuiscpo.nl