monitoring kvaliteta z blizini benzinske kvaliteta zemlji ta u blizini benzinske pumpe 1/24...

Download MONITORING KVALITETA Z BLIZINI BENZINSKE kvaliteta zemlji ta u blizini benzinske pumpe 1/24 institut za ratarstvo i povrtarstvo institute of field and vegetable crops novi sad

Post on 06-Feb-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MONITORING KVALITETA ZEMLJITA U BLIZINI BENZINSKE PUMPE 1/24

  INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO

  INSTITUTE OF FIELD AND VEGETABLE CROPS Novi Sad

  Odeljenje za soju i agroekologiju,

  Laboratorija za zemljite i agroekologiju

  SRB

  N S

  MONITORING KVALITETA ZEMLJITA U

  BLIZINI BENZINSKE PUMPE

  NOVI SAD, 06.2007.

  SRBIJA 21000 Novi Sad, Maksima Gorkog 30 +381 21 48 98 100 fax +381 21 66 21 212 www.ifvcns.co.yu e-mail:institut@ifvcns.ns.ac.yu Sud.R.broj: Fi.48/07 ERSTE BANK a.d. Novi Sad, br: 340-29545-50 PIB: 101705343

 • MONITORING KVALITETA ZEMLJITA U BLIZINI BENZINSKE PUMPE 2/24

  MONITORING KVALITETA ZEMLJITA U

  BLIZINI BENZINSKE PUMPE

  Autori: Direktor Instituta

  Dr Mira Pucarevi Prof. dr Petar Sekuli

  Mr Jordana Ninkov

  Mr Jovica Vasin

  Mr Tijana Zeremski kori

  Dipl. Hem. Marija Baranjo

  Dipl. Hem. Nada Ostoji

  NOVI SAD, jun 2007.

 • MONITORING KVALITETA ZEMLJITA U BLIZINI BENZINSKE PUMPE 3/24

  SADRAJ

  Strana

  1. Uvod 4 2. Metodika istraivanja 8

  2.1. Terenski radovi 8 2.2. Laboratorijska ispitivanja 8 2.3. Materijal i metod rada 8

  3. Rezultati ispitivanja 10 3.1. Terenska ispitivanja 10 3.2. Laboratorijska ispitivanja 12

  3.2.1. Zemljite 12 3.2.1.1. Isparljiva organska jedinjenja 12 3.2.1.2. Mehaniki sastav i osnovna hemijska

  svojstva zemljita 17

  3.2.2. Voda 21 3.2.2.1. Isparljiva organska jedinjenja 21

  4. Zakljuak 23

  5. Literatura 24

  6. Prilog -

 • MONITORING KVALITETA ZEMLJITA U BLIZINI BENZINSKE PUMPE 4/24

  1. UVOD

  Na osnovu Ugovora br. 08-96/5328, 404-00286/2006-05 izmeu Instituta za

  ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad i Sekretarijata za zatitu ivotne sredine i odrivi

  razvoj AP Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada izvrio je terenska i

  laboratorijska ispitivanja zemljita na osnovu kojih je izraen ovaj elaborat.

  Oznaka BTEX predstavlja akronim za: eng. Benzene, Toluene, Ethylbenzene i

  Xylenes, supstance koje imaju sledee zajednike karakteristike:

  to su mnoaromatini ugljiovodonici

  pripadaju grupi isparljivih ugljovodonika (eng. VOHs Volatile Organic

  Hydrocarbons)

  nalaze se zajedno u sirovoj nafti i naftnim produktima

  opasni su po ljudsko zdravlje i ivotnu sredinu

  BTEX supstance su ozbiljni zagaivai podzemne vode i poslednjih godina im

  se pridaje velik znaaj u okviru nacionalnih programa. Obino se susreu blizu

  objekata za eksploataciju nafte i prirodnog gasa i benzinskih pumpi kao i svih drugih

  lokacija koja poseduju rezervoare za uvanje naftnih proizvoda, bilo da su oni

  podzemni (eng. USTs Underground Storage Tanks) ili nadzemni (eng. ASTs Above-

  ground Storage Tanks). Do sada je zabeleen veliki broj sluajeva zagaenja ivotne

  sredine usled curenja ovih tankova, i izlivanja pored benzinskih pumpi, naftnih

  buotina, rafinerija i naftovoda (Fries et al., 1994). Prema proraunima iz 1997.

  (Harwood et al.), procenjeno je da u SAD curi 35% ili 1.4 miliona tankova za uvanje

  goriva.

  Drugi veliki izvor BTEX-a u ivotnoj sredini je i njihova industrijska primena

  kao rastvaraa i sirovine za proizvodnju pesticida i sintetikih vlakana, godinje se u

  SAD proizvodi koliina reda megatona ovih hemikalija (Harwood et al.,1997).

  Benzen se koristi u industriji: gume, plastike, najlona, insekticida, boja i i

  smola kao i u industriji kozmetike. On je oznaen kao najopasnija komponenta

  BTEX, budui da je dokazano kancerogen.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Volatile_organic_compoundhttp://en.wikipedia.org/wiki/Volatile_organic_compoundhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=8085824&dopt=Abstract

 • MONITORING KVALITETA ZEMLJITA U BLIZINI BENZINSKE PUMPE 5/24

  Toluen se prirodno nalazi u mnogim naftnim derivatima. Toluen se jo koristi i

  kao rastvara za boje i lakove.

  Etilbenzen se najvie koristi kao gorivo i aditiv avionskog goriva. Takoe,

  moe biti prisutan i u bojama, mastilu, plastici i pesticidima.

  Ksilen se u oznaci BTEX odnosi na sumu koncentracija tri izomera: orto, meta

  i para ksilena. Orto ksilen je jedina prirodna komponenta naftnih derivata, dok su

  druga dva izomera vetakog porekla. Ksilen se koristi kao gorivo i rastvara u

  tampi, konoj i industriji gume.

  BTEX supstance koji se nau u ivotnoj sredini curenjem iz rezervoara, mogu

  da:

  ,(evaporiu (ispare

  rastvore se u vodenoj fazi zemljita

  adsorbuju se za estice zemljita

  bioloki se razgrade

  Isparavanjem iz tenog u gasovito stanje BTEX supstance dospevaju u

  vazduh. Karakteristian miris tokom pretakanja goriva potie delom i od BTEX

  supstanci. Isparavanje BTEX komponenti moe se odvijati i u zemljinim porama

  ispunjenim vazduhom. BTEX supstance se dobro rastvaraju u vodi i vodenoj fazi

  zemljita i tim putem mogu dospeti u podzemne vode. BTEX adsorbovan na estice

  zemljita takoe moe dospeti u podzemne vode. Zahvaljujui svojoj relatvno

  hidrofilinoj prirodi, BTEX supstance se ne zadravaju dugo na zemljinim esticama

  i mogu se rasprostranjivati kapilarnim putevima na veoma velike udaljenosti od izvora

  zagaenja, aki i do nekoliko kilometara. Ako u zemljitu postoji dovoljna koliina

  kiseonika, BTEX se moe bioloki razgraditi, najee se ovaj spontani proces odvija

  veoma sporo, pogotovo kada zagaenje ve dospe u podzemne vode koje su

  siromane kiseonikom.

  BTEX supstance najee dospevaju u ljudski organizam ingestijom

  (konzumiranjem kontaminirane vode), inhalacijom (tokom pretakanja goriva), ili

  apsorbcijom kroz kou (kupanjem u kontaminiranoj vodi). Akutna izlaganja visokim

  koncentracijama izazivaju iritaciju koe, utiu na centralni nervni sistem i respiratorni

 • MONITORING KVALITETA ZEMLJITA U BLIZINI BENZINSKE PUMPE 6/24

  sistem. Ovakve visoke koncentracije se ne mogu sresti u pijaoj vodi, meutim dugo

  izlaganje niskim koncentracijama ovih kontaminanata takoe izaziva niz ozbiljnih

  efekata na kardiovaskularni sistem, bubrege i jetru. Benzen je najopasnija koponenta

  BTEX po ljudsko zdravlje jer je dokazana njegova kancerogenost.

  Amerika Agencija za zatitu ivotne sredine U.S. EPA (Environmental

  Protection Agency) je donela zakon o maksimalno dozvoljenim koncentracijama

  MDK za BTEX u pijaoj vodi (Tabela br. 1). Pri donoenju ovog MDK uzete su u

  obzir neke prosene vrednosti: prosena teina odraslog oveka od 70 kg, proseno

  dnevno unoenje vode od oko 2L tokom duine ivota od 70 god. Prema ovoj postavci

  i izlaganju ovom MDK, prema prorauno ne bi smelo da bude zabeleeno vie od 1

  do 100 (zavisno od supstance) sluajeva kancera u milion ljudi.

  Tabela br.1: Maksimalno dozvoljene koncentracije BTEX u pijaoj vodi

  prema US EPA

  Supstanca

  MDK

  mg/L

  ppm

  benzen 0.005

  toluen 1

  etilbenzen 0.7

  ukupni ksilen 10

  Nagli porast prodaje i korienja automobila nakon II svetskog rata, zahtevalo

  je izgradnju mree miliona benzinskih pumpi u svetu. U tim benzinskim pumpama

  instalirani su podzemni elini rezervoari za uvanje goriva. Proseni vek ovih

  elinih rezervoara je izmeu 30 i 50 godina, zavisno od stepena korozije elika.

  Poetkom ranih 80-tih godina prolog veka kao posledica korozije ovih elinih

  tankova, zabeleen je velik broj sluejeva zagaenja podzemnih voda BTEX

  supstancama, prema izvetaju za ameriki kongres CRS Report RS21201 iz 2007 80-

  tih je konstantovano da oko 2,2 miliona USTs u SAD curi. Budui da se priblino

  polovina svih Amerikanaca snabdeva pijaom vodom iz podzemnih izvora (CRS

  Report RS21201, 2007), ovo je postalo ozbiljni rizik po ljudsko zdravlje stanovnitva

  SAD. Rezervaori za uvanje goriva koji cure, takoe predstavljaju rizik i od

  eksplozije i poara, jer isparenja na vie naina mogu dospeti i do oblinjih objekata.

 • MONITORING KVALITETA ZEMLJITA U BLIZINI BENZINSKE PUMPE 7/24

  Najvei broj podzemnih rezervaora sadri naftne derivate (benzin, disel, lo

  ulje, kerozin ), ali i mnogo drugih toksinih supstanci se takoe uvaju u ovim

  cisternama (kao napr. kancerogeni MTBE). 17. oktobra 1986. u SAD je donet akt

  SARA (The Superfund Amendments and Reauthorization Act) kao deo CERCLA

  programa (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability

  Act) koji je imao za zadatak da se utvrde sve toksine supstance detektovane u

  ivotnoj sredini kao posledica curenja rezervoara. Rezervoari koji cure su oznaeni

  kao LUSTs (Leaking Underground Storage Tanks). Na osnovu ovih programa EPA je

  trebala da uspostavi tehnike standarde za proizvodnju novih tankova, operativna

  uputstva za njihovu ugradnju, preventivne i korektivne mere curenja, standardizaciju

  detekcije curenja i proceduru zatvarnja tj. zamene neispravnih tankova. Ceo ovaj

  posao je uglavnom uraen u periodu 1988 1993. godine i finansiran je iz EPA's

  LUST Trust fonda. Ovaj fond je osnovan tako to je odreena dodatna taksa na grivo

  (0,1 cent na galon mot