molitva - franjevci-split.hr tjedan molitve za zvanja molitva u obitelji 5 crkva danas treba...

Download Molitva - franjevci-split.hr Tjedan molitve za zvanja Molitva u obitelji 5 Crkva danas treba mladi-će i djevojke, željne posve-titi svoj život služenju Crkvi i tako prinositi

Post on 06-Feb-2018

217 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Molitva u obitelji 1Split, 2012.

  Molitvaza sveenika i redovnika

  zvanja u obitelji

  23.-29. travnja 2012.

  Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju

  svima koji ga zazivaju iskreno.Ps 145(144)

 • 2 Tjedan molitve za zvanja Molitva u obitelji 3

  Odgovara: fra Frano DoljaninPut iza nove bolnice 10c, Split

  Za vlastitu uporabu.

  Uvodna rije

  dan: 1. to je poziv?

  dan: 2. Budi savren u svom zvanju

  dan: 3. Neka mi bude po rijei tvojoj.

  dan:4. Uloga brae

  dan: 5. Promicanje i uzajamno podravanje u zvanjima

  dan: 6. Kranska obitelj i zvanja

  sadraj

  Pronikni me svega, Boe, srce mi upoznaj,iskuaj me i upoznaj misli moje:

  pogledaj ne idem li putem pogubnim,i povedi me putem vjenim!

  Ps 139(138)

 • 4 Tjedan molitve za zvanja Molitva u obitelji 5

  Crkva danas treba mladi-e i djevojke, eljne posve-titi svoj ivot sluenju Crkvi i tako prinositi rtvu svojim sveenikim i redovnikim nainom ivljenja. To je me-utim nemogue bez ustraj-ne molitve! Isus nas poziva: Molite Gospodara etve da poalje radnike u etvu svo-ju!

  Program molitve za sve-enika i redovnika zvanja slui kao sredstvo kojim i vaa obitelj moe sudjelo-vati u molitvenim razmi-ljanjima o ivotu sveenika i redovnika.

  U ovoj maloj knjiici predloene su molitve i raz-miljanja, a cilj im je povea-ti svijest o vanosti molitve za sveenika i redovnika zvanja.

  Zahvaljujem svima koji e sudjelovati u ovom na-inu promicanja i poticanja sveenikih i redovnikih zvanja, odnosno posvee-nog ivota!

  uvodna rije

 • 6 Tjedan molitve za zvanja Molitva u obitelji 7

  Uvodna molitvaBoe, Stvoritelju na, darovao si

  nam ivot. Krtenjem nas poziva podijeliti ovaj dar, na ivot, slue-njem drugim ljudima. Budi s nama dok svakodnevno odabiremo svjedo-iti tvoju nazonost u ovome svijetu. Udijeli nam hrabrost i velikodunost za odazivanje tvojoj ljubavi, tvom pozivu. Molimo osobito za one koji ti slu-e kao sveenici, redovnici, redovnice i akoni. Zadri ih u svojoj blizini. Otvori um i srce mladiima i djevojkama koji bi mogli prihvatiti tvoj poziv na izgradnji kraljevstva Bojeg. Amen.

  to je poziv? Idemo u Crkvu i sluamo: Molite za zvanja. Gledamo

  u molitvene kartice na kojima pie: Molite za zvanja. Primamo elektronsku potu s rijeima: Molite za zvanja. Lako je uoiti kako su Crkvi zvanja silno vana. No znamo li uistinu to molimo? to je zapravo zvanje ili poziv?

  U svojoj knjizi Dar i otajstvo papa Ivan Pavao II. opisu-je znaenje rijei poziv: Poziv jest otajstvo boanskog odabira: Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i po-stavih vas da idete i rod donosite i rod va da ostane te vam Otac dadne to ga god zaitete u moje ime (Iv 15,16). I nitko sam sebi ne prisvaja tu ast, nego je prima od Boga, pozvan kao Aron (Heb 5,4). Prije nego to te oblikovah u majinoj utrobi, ja te znadoh; prije nego to iz krila maji-na izae, ja te posvetih, za proroka svim narodima posta-vih te (Jer 1,5).

  Pitanja za razmiljanje:

  to je poziv? Tko poziva osobu? Zato trebamo moliti za zvanja i za ljude s pozivom?

  Zvanje je poseban Boji poziv da njemu sluimo osobi-tim nainom ivljenja. Brak je zasigurno lijepo zvanje, jer omoguava zdruivanje mukarca i ene, da ljube Boga zajedno i po uzajamnoj ljubavi koju iskazuju jedno dru-gome, jer ljudima s pozivom na brani ivot takoer tre-baju molitve pojedinaca i zajednice.

  Meutim, rije zvanje najee podrazumijeva poziv na sveeniko i redovniko zvanje. Na Stvoritelj poziva osobno pojedince, da Boga nasljeduju i slue njemu i Cr-kvi tako da im predano i bez zadrke posvete svaki vid svojega ivota. To je velika odgovornost i nije nimalo lako tako ivjeti.

  Stoga, mladiima i djevojkama koji u cijelosti posveuju svoj ivot Bogu trebaju nae molitve da im uliju snagu, hra-brost, sposobnost i strast za ivljenje ovog poziva.

  Zavrna molitva Svemogui Boe, govori nam i obogauje nas ivotom ove obitelji. Molimo te poalji nam svoga Duha da se mukarci i ene, mladi i stari, odazovu tvome pozivu na sluenje i vr-enje slubi u Crkvi. Osobito molimo danas za sve one koji uju tvoj poziv na sveeniki ili redovniki i-

  vot. Neka svima njima ova naa molitva pomogne da se otvore, ohrabre i ojaaju u sluenju tebi i Crkvi. Amen.

  1. danto je poziv?

 • 8 Tjedan molitve za zvanja Molitva u obitelji 9

  Uvodna molitvaBoe, poslao si svoga Sina, Isusa, da donese vjeni i-

  vot onima koji uzvjeruju. Pridruujemo mu se u molitvi za radnike oko tvoje etve.

  Neka tvoj Duh Sveti nadahne mladie i djevojke da na-stave vriti njegovo poslanje svojim sveenikim, akon-skim, redovnikim radom i radom laika.

  Neka taj isti Duh obznani svoju volju i za nas u naim ivotima. Amen.

  Biti savren u svom zvanju Sv. Franjo Saleki je rekao: Biti savren u svom zvanju nije nita drugo nego ispunja-vati dunosti na koje nas na stale obvezuje, izvravati ih predano, iskljuivo na ast i za ljubav Boju.

  Roen u francuskoj pokrajini Savoi, 1567. god., sv. Fra-njo Saleki bio je sin plemia. Otac je elio da mu sin po-stane pravnik, ali Franjo je namjesto toga uvidio da ima poziv za sveeniko zvanje. Hrvao se sa sumnjama o nadi u spasenje; jednog se dana u crkvi sv. Stjepana od Gresa (Etienne des Gres) gorljivo molio u mukama pred kipom nae Gospe zavjetujui se na istou; u taj su as sve na-pasti odjednom otpale poput koe gubavca. Konano je zareen za sveenika 13. svibnja 1593. godine pa je ka-snije postao enevski biskup. Sv. Franjo Saleki bio je da-rovit propovjednik ali i uzor kako je obian ivot mogue preobraziti u svet i posveen ivot.

  Pitanja za razmiljanje: to po vaem miljenju znai: biti savren u svom zvanju? Kako mogu ja biti savren(a) u svom zvanju? to nas moe sprijeavati da budemo savreni u zvanju? Kako mogu preobraziti svoj ivot u svet i posveen ivot?

  Svi mi imamo poziv; svi se mi suoavamo s napastima koje nas pokuavaju sprijeiti u savrenom ispunjavanju svog poziva; a svi smo mi sposobni, s Bojom milou, izbjei ih i oduprijeti se napastima i tako posvetiti svoj ivot.

  Sve su to veoma vane istine; meutim, one su od sr-ne vanosti u ivotu katolikih sveenika. Njima je, nai-me, Krist povjerio voenje Crkve, pa stoga imaju ogro-mnu i asnu odgovornost biti savreni u svojim zvanjima i posvetiti svoj ivot. Meutim, poput sv. Franje Salekog i poput svih nas, susreu se s tekom borbom i napastima koje ometaju njihov rast u svetosti. Ovo je jo jedan razlog nae molitve za zvanja!

  I mi smo poput sv. Franje, pozvani prinositi molitve Gospi i zamoliti nju da nas zagovara na putu prema sve-tosti kako bismo imali sposobnost za savreno obavljanje poziva.

  2. danBudi savren u svom zvanju

 • 10 Tjedan molitve za zvanja Molitva u obitelji 11

  Trebaju nam sveenici da nas vode k svetosti i potiu na savreno obavljanje svoga poziva; svoj poziv moemo otkriti utjeui se Gospi za molitvu i vodstvo.

  Zavrna molitva Boe, Oe na, obeao si: podii u im pastire da ih

  pasu te se niega vie nee bojati ni plaiti, niti e se gubiti rije je Gospodnja. Evo dolaze dani rije je Gospodnja podii u Davidu izdanak pravedni. On e vladati kao kralj i biti mudar i init e pravo i pravicu u zemlji (Jer 23, 4-5).

  uj molitve svoga stada. Zazivamo te da u sakramen-talno sveenitvo poziva velikodune mladie koji nee eljeti nita drugo do li sluiti tebi nasljedujui tvog Sina, naeg Gospodina Isusa Krista.

  Kada ih pozove, molimo te, podri sve one koje raz-diru sumnje, utjei malodune i okrijepi slabe pri zapo-imanju dugotrajnih i zahtjevnih priprema za sveeniko zvanje.

  Marijo, Majko sveenika, i uzore vjernog, skruenog i radosnog prihvaanja Boje volje, pomozi svim osobama pozvanim u sveenika zvanja neka otvore svoje ui i srca aputanju Duha Svetoga. Amen.

  Uvodna molitva Gospodine Isuse, kao to si jednoga dana pozvao prve

  uenike da ih uini ribarima ljudi, daj da i nadalje odzva-nja tvoj poziv: Doi, slijedi me!

  Pomozi u apostolskim naporima nae biskupe, svee-nike i posveene osobe! Daj ustrajnost naim sjemeni-tarcima i svima koji ostvaruju ideal ivota potpuno po-sveenog tvojoj slubi!

  Probudi u naim zajednicama misionarsku svijest i zalaganje. Poalji, Gospodine, radnike u svoju etvu i ne dopusti da ovjeanstvo propadne zbog pomanjkanja pa-stira, misionara, osoba koje su posveene Evanelju.

  Marijo, Majko Crkve, uzore svakog zvanja, pomozi nam da kaemo svoj DA Gospodinu koji nas poziva da sura-ujemo u boanskom programu spasenja. (Ivan Pavao II.)

  Neka mi bude po rijei tvojoj! U estome mjesecu posla Bog anela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaruenoj s muem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Aneo ue k njoj i ree: Zdravo, milosti puna! Gos-podin s tobom! Na tu se rije ona smete i stade raz-miljati kakav bi to bio pozdrav. No aneo joj ree: Ne boj se, Marijo!

  3. danneka mi bude po rijei tvojoj.

 • 12 Tjedan molitve za zvanja Molitva u obitelji 13

  Ta nala si milost u Boga. Evo, zaet e i roditi sina i na-djenut e mu ime Isus. On e biti velik i zvat e se Sin Sve-vinjega. Njemu e Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat e nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu nee biti kraja.

  Nato e Marija anelu: Kako e to biti kad ja mua ne poznajem? Aneo joj odgovori: Duh Sveti sii e na te i sila e te Svevinjega osjeniti. Zato e to edo i biti sveto, Sin Boji. A evo tvoje roakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zae sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je ve esti mjesec. Ta Bogu nita nije nemogue! Nato Marija ree: Evo slubenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj rijei! I aneo otie od nje. (Luke 1, 26-38)Poziv arkanela Gabrijela i Marijin odgovor od ogromnog su znaenja i za na ivot danas.

  Pitanja za razmiljanje: Kako nam Bog otkriva to eli od nas u naem ivotu? to moemo uiniti ili pr