MODIFICACIONS I AMPLIACIONS PARCIALS DE LA ?· apartat, qualsevol modificació i ampliació parcial…

Download MODIFICACIONS I AMPLIACIONS PARCIALS DE LA ?· apartat, qualsevol modificació i ampliació parcial…

Post on 28-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>MODIFICACIONS I AMPLIACIONS </p><p>PARCIALS DE LA MATRCULA </p><p> 1 </p><p>Modificacions de matrcula amb recrrec i sense recrrec </p><p>Es poden fer modificacions de matrcula sense cap recrrec en els terminis que els </p><p>centres estableixen en el calendari de matriculaci que es publica a la web de la UdL i </p><p>als taulers danuncis dels centres i del Servei de Gesti Acadmica. </p><p>Lestudiantat matriculat que ja t la contrasenya la pot fer via web des de casa seva o </p><p>des de laula dautomatrcula del centre. </p><p>Fora dels terminis indicats en el calendari de matriculaci del centre i en aquest </p><p>apartat, qualsevol modificaci i ampliaci parcial de la matrcula ha de sollicitar-</p><p>se a lrgan corresponen, tal com sindica a continuaci i shaur dabonar el </p><p>recrrec que per aquest concepte estableix el decret de preus pblics que publica la </p><p>Generalitat de Catalunya. </p><p>Anullaci de matrcula </p><p>A aquest efecte sha de presentar a la secretaria del centre l'imprs d'anullaci de </p><p>sollicitud de matrcula M.1 o sollicitar-ho a travs dels trmits de lestudiantat </p><p>previstos a la seu electrnica de la Universitat de Lleida (www.seuelectronica.udl.cat) </p><p>El termini finalitza el 14 de desembre de 2018. </p><p>Les causes que comporten la devoluci de l'import dels crdits matriculats en els </p><p>ensenyaments de grau sn les segents: </p><p> Malaltia greu de lestudiant justificada amb un certificat mdic oficial. </p><p> Matrcula en uns altres estudis de la Universitat de Lleida o en un centre duna altra universitat pblica, nicament quan en el procs de la preinscripci </p><p>universitria es produeixen reassignacions de places i sempre que shagi </p><p>presentat la sollicitud danullaci de matrcula abans de la data que fixi el </p><p>decret de preus. No es tornar limport de la matrcula quan la reassignaci hagi </p><p>estat sollicitada per lestudiantat per haver realitzat una nova preinscripci o </p><p>demanat un canvi de preferncia. </p><p>L'anullaci de matrcula implica la prdua de la plaa obtinguda amb la preinscripci </p><p>en el cas de lestudiantat de primer curs. </p><p>No es retornar l'import corresponent a la taxa de suport a laprenentatge i a la UdL, les </p><p>taxes de gesti dexpedient acadmic, lassegurana obligatria, els serveis contractats i </p><p>les aportacions voluntries. </p>http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/aga/.galleries/docs/DocumentsSeccioMatricula/M1-MT1_anullacio.pdfhttp://www.seuelectronica.udl.cat/</li><li><p>MODIFICACIONS I AMPLIACIONS </p><p>PARCIALS DE LA MATRCULA </p><p> 2 </p><p>El gerent o la gerent resol lanullaci de matrcula. Contra la seva resoluci es pot </p><p>interposar recurs dalada davant el rector o rectora en el termini dun ms a comptar a </p><p>partir del dia segent a la notificaci. </p><p>La notificaci es far electrnicament mitjanant compareixena en la seu electrnica </p><p>de la Universitat de Lleida (www.seuelectronica.udl.cat) i avs trams al mbil i a </p><p>ladrea de correu electrnic institucional (.........@alumnes.udl.cat) facilitada als </p><p>estudiants en formalitzar la matrcula de primer curs o a ladrea que consti en </p><p>lexpedient acadmic, si sescau. </p><p>Correcci de dades personals i bancries </p><p>Fora dels terminis indicats per fer modificacions caldr omplir l'imprs M.2 i presentar-</p><p>lo a la secretaria del centre tan bon punt lestudiant sadoni de lerror. </p><p>La modificaci de dades bancries caldr comunicar-la amb una antelaci mnima de 15 </p><p>dies al segon o al tercer termini de pagament. </p><p>Modificaci de la sollicitud de matrcula </p><p>Fora dels terminis indicats per fer modificacions cal omplir limprs M.3 i presentar-lo </p><p>a la secretaria del centre. </p><p>No es retornaran els imports corresponents a la taxa de suport a laprenentatge i a la </p><p>UdL, lassegurana obligatria, els serveis contractats i les aportacions voluntries. </p><p>El deg o degana o el director o directora del centre resol les situacions excepcionals </p><p>que es produeixin sobre les modificacions de matrcula dels estudis de grau. Contra la </p><p>seua resoluci es pot interposar recurs dalada davant del rector o rectora en el termini </p><p>dun mes a comptar a partir del dia segent a la notificaci. </p><p>Els imports de matrcula que shagin dabonar fora del pagament per terminis i amb </p><p>posterioritat al tercer termini, shaur de pagar en efectiu en qualsevol de les entitats </p><p>bancries que sindiquen en el document cobratori. </p>http://www.seuelectronica.udl.cat/http://www.udl.cat/ca/serveis/aga/.galleries/docs/DocumentsSeccioMatricula/M2_correccio_FORM.pdfhttp://www.udl.cat/ca/serveis/aga/.galleries/docs/DocumentsSeccioMatricula/M3_modificacio_FORM.pdf</li><li><p>MODIFICACIONS I AMPLIACIONS </p><p>PARCIALS DE LA MATRCULA </p><p> 3 </p><p>Renncia d'assignatures </p><p>Fora del termini indicat per fer modificacions de matrcula segons el calendari de </p><p>matriculaci de cada centre, si lestudiantat vol renunciar a assignatures ha domplir </p><p>l'imprs M.4 i presentar-lo a la secretaria del centre abans de les dates segents: </p><p> assignatures del primer semestre: fins el 2 de novembre de 2018 </p><p> assignatures anuals: fins el 12 de desembre de 2018 </p><p> assignatures del segon semestre: fins al 8 de mar de 2019 </p><p>El deg o degana o el director o directora del centre resol les sollicituds. Contra la seva </p><p>resoluci es pot interposar recurs dalada davant el rector o rectora en el termini dun </p><p>ms a comptar a partir del dia segent a la notificaci. </p><p>La renncia de les assignatures no comporta la devoluci de l'import abonat, per no es </p><p>computa a lefecte econmic de recrrec per als cursos segents. </p><p>La renncia d'assignatures no es pot utilitzar en el primer any acadmic durant el qual </p><p>s'estigui matriculat mitjanant la preinscripci universitria. </p><p>Ampliaci de matrcula </p><p>Fora del termini establert per fer les modificacions caldr omplir l'imprs M.5. </p><p>No es concedir lampliaci si es t algun rebut de matrcula pendent de pagament. </p><p>El pagament s nic i domiciliat. </p><p>Si no s'abona el pagament daquesta ampliaci, tota la matrcula no esdevindr efectiva. </p><p>El deg o degana o el director o directora del centre resol les sollicituds. Contra la seva </p><p>resoluci es pot interposar recurs dalada davant el rector o rectora en el termini dun </p><p>ms a comptar a partir del dia segent a la notificaci. </p><p>Els imports de matrcula que shagin dabonar fora del pagament per terminis i amb </p><p>posterioritat al tercer termini, shaur de pagar en efectiu en qualsevol de les entitats </p><p>bancries que sindiquen en el document cobratori. </p>http://www.udl.cat/ca/serveis/aga/.galleries/docs/DocumentsSeccioMatricula/M4_renuncia_FORM.pdfhttp://www.udl.cat/ca/serveis/aga/.galleries/docs/DocumentsSeccioMatricula/M5_ampliacio_FORM.pdf</li><li><p>MODIFICACIONS I AMPLIACIONS </p><p>PARCIALS DE LA MATRCULA </p><p> 4 </p><p>Canvi dhorari o grup </p><p>Fora del termini establert per fer les modificacions cal omplir limprs M.6 i presentar-</p><p>lo a la Secretaria del centre. El deg o degana o el director o directora del centre resol </p><p>les sollicituds. </p><p> EXCEPCIONS </p><p>Estan exclosos del recrrec per modificacions i ampliacions parcials de la matrcula </p><p>establert en el decret de preus, els estudiants que modifiquin la seva matrcula fora dels </p><p>terminis indicats en aquest apartat i es trobin en qualsevol de les situacions segents: </p><p> Correcci de dades personals i bancries Beca Matrcules dhonor Reconeixement de crdits Ampliacions per reconeixement Treball final de grau Prctiques acadmiques externes curriculars </p><p>Aquesta normativa econmica de la matrcula ser aplicable sempre que no </p><p>sespecifiqui altrament en el decret de preus pblics de la generalitat de Catalunya </p><p>o en altres normatives legals. </p>http://www.udl.cat/ca/serveis/aga/.galleries/docs/DocumentsSeccioMatricula/M6_canvigrup_FORM.pdf</li></ul>