modificaciÓ puntual del poum d’alÒs de ?· aquesta difícil topografia ha creat uns...

Download MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM D’ALÒS DE ?· Aquesta difícil topografia ha creat uns “darreres”…

Post on 13-Oct-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MODIFICACI PUNTUAL DEL POUM DALS DE BALAGUER PER A CORRECCI DERRADA MATERIAL EN

  EL LMIT DE LA ZONA 1 DEL NUCLI. APROVACI INICIAL Abril de 2011

  ESTUDI DARQUITECTURA I URBANISME SANTI SINDREU C/ Bonaire, 49, 4rt-I 25004 Lleida Telfon-Fax: (973) 24 81 65 e-mail: santisindreu@coac.net

 • MODIFICACI PUNTUAL DEL POUM DALS DE BALAGUER PER A CORRECCI DERRADA MATERIAL EN EL LMIT DE LA ZONA 1 DEL NUCLI

  Aprovaci inicial abril de 2011 Pgina 2

  CONTINGUT DE LA DOCUMENTACI 1- DOCUMENT COMPRENSIU ............................................................................... 3 2- MODIFICACI PUNTUAL NNSS ........................................................................ 5

 • MODIFICACI PUNTUAL DEL POUM DALS DE BALAGUER PER A CORRECCI DERRADA MATERIAL EN EL LMIT DE LA ZONA 1 DEL NUCLI

  Aprovaci inicial abril de 2011 Pgina 3

  DOCUMENT COMPRENSIU

 • MODIFICACI PUNTUAL DEL POUM DALS DE BALAGUER PER A CORRECCI DERRADA MATERIAL EN EL LMIT DE LA ZONA 1 DEL NUCLI

  Aprovaci inicial abril de 2011 Pgina 4

  1- OBJECTE Lobjecte de la present modificaci puntual del poum dAls de Balaguer s lesmena de lerrada material localitzada en la part posterior del solar corresponent a la Plaa Major, 4, on es qualifica de sistema de protecci de sistemes, ats una errada de topogrfic i la impossibilitat daccedir a lespai, el porxo existent dun habitatge, aix com el seu jard posterior.

  2- MBIT DACTUACI

  Lmbit dactuaci de la present modificaci es situa en la part de llevant del nucli antic dAls de Balaguer, en un dels patis posteriors dels habitatges de la Plaa Major, amb faana posterior sobre el barranc del Prat.

  3 PROPOSTA DE LACTUACI.

  La proposta de la present modificaci, tal i com hem dit, s esmenar lerrada material comesa pel POUM en lmbit anteriorment descrit. Per aix es rectificar el plnol normatiu aprovat pel POUM.

  Planejament vigent Planejament proposat

  4. SUSPENSI DE LLICNCIES

  No sescau la suspensi de llicncies ats, tot i la rectificaci, el hort/jard seguir essent espai lliure no edificable.

  Lleida, abril de 2011 L'Arquitecte: Santi Sindreu

 • MODIFICACI PUNTUAL DEL POUM DALS DE BALAGUER PER A CORRECCI DERRADA MATERIAL EN EL LMIT DE LA ZONA 1 DEL NUCLI

  Aprovaci inicial abril de 2011 Pgina 5

  MODIFICACI PUNTUAL NNSS

 • MODIFICACI PUNTUAL DEL POUM DALS DE BALAGUER PER A CORRECCI DERRADA MATERIAL EN EL LMIT DE LA ZONA 1 DEL NUCLI

  Aprovaci inicial abril de 2011 Pgina 6

  1.- ANTECEDENTS El vigent Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal dAls de Balaguer fou aprovat per la Comissi dUrbanisme de Lleida en sessi de data 29 doctubre de 2009 i publicat per la seva executivitat en el DOGC n 5521 de data 7 de desembre de 2009. El nucli dAls de Balaguer es configur a lentorn del castell dAls, cap al nord en direcci a la Serra de Sant Mamet, i pel sud vorejat pel riu Segre. La villa sesglaona en el vessant del Puig, amb carrers de regust medieval, estrets i costeruts. Aquesta difcil topografia ha creat uns darreres dels habitatges amb impossibilitat daccs, sobretot aquells de cara al barranc. s en un daquest patis on ara sha observat una errada en la qualificaci establerta en el POUM.

  2.- JUSTIFICACI I OBJECTE DE LA PRESENT MODIFICACI PUNTUAL s objecte de la present modificaci el reajustament dels lmits en la zona qualificada de clau 1 (zona de nucli antic) del municipi dAls de Balaguer, ats lerrada observada en un dels darreres dels habitatges sobre el barranc del Prat. En aquest cas en concret, el planejament vigent qualifica de sistema de protecci un hort/jard i part de ledificaci (porxo/terrassa) situat en la part posterior de lhabitatge de la Plaa Major, 4, ats un error en el topogrfic base. Es voluntat daquesta modificaci puntual lesmena daquesta errada.

  3.- MBIT DACTUACI Lmbit dactuaci de la present modificaci es situa en la part de llevant del nucli antic dAls de Balaguer, en un dels patis posteriors dels habitatges de la Plaa Major, amb faana posterior sobre el barranc del Prat.

  Planejament vigent

 • MODIFICACI PUNTUAL DEL POUM DALS DE BALAGUER PER A CORRECCI DERRADA MATERIAL EN EL LMIT DE LA ZONA 1 DEL NUCLI

  Aprovaci inicial abril de 2011 Pgina 7

  4.- FITXA CADASTRAL I ORTOFOTOS

 • MODIFICACI PUNTUAL DEL POUM DALS DE BALAGUER PER A CORRECCI DERRADA MATERIAL EN EL LMIT DE LA ZONA 1 DEL NUCLI

  Aprovaci inicial abril de 2011 Pgina 8

  Detall foto aria

 • MODIFICACI PUNTUAL DEL POUM DALS DE BALAGUER PER A CORRECCI DERRADA MATERIAL EN EL LMIT DE LA ZONA 1 DEL NUCLI

  Aprovaci inicial abril de 2011 Pgina 9

  5.- JUSTIFICACI LEGAL DE LA MODIFICACI DEL POUM

  Aquesta modificaci satn a larticle 5 del planejament general vigent (POUM) a Als de Balaguer, segons el qual:

  Modificaci i revisi del POUM 1. Lalteraci del contingut del POUM es far a travs de la seva revisi o amb la modificaci dalgun dels elements que el constitueixen seguint el mateix procediment establert per a la seva formulaci.

  2. Si la modificaci altera la zonificaci o ls urbanstic dels espais reservats per al sistema despais lliures, zones verdes o zones esportives i desbarjo, aquesta es tramitar dacord amb el procediment establert a larticle 95 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual saprova el Text refs de la Llei dUrbanisme. Aquesta tramitaci no saplica als ajustos en la delimitaci dels espais esmentats que no alterin la funcionalitat, ni la superfcie ni la localitzaci en el territori.

  3. Si la modificaci comporta un increment de sostre edificable, un augment de densitat de ls residencial o, en sl urb, una transformaci global dels usos previstos pel planejament, haur dincrementar proporcionalment els espais lliures i les reserves per a equipaments que preveu larticle 94 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual saprova el Text refs de la Llei dUrbanisme

  4. Qualsevol modificaci ha de tenir com a mnim el grau de precisi del POUM i ha de contenir un estudi urbanstic que justifiqui la seva necessitat i la incidncia de les noves determinacions en lordenaci urbanstica del municipi.

  5. Seran circumstncies que justificaran la revisi daquest POUM les segents:

  - El transcurs de 15 anys des de la data daprovaci definitiva. - El termini de 8 anys, si en aquest temps les previsions de creixement del POUM shan consolidat

  amb un ndex superior al 70% o inferior al 30%. - Lalteraci de lestructura general del territori o b de la classificaci del sl derivades dactuacions

  sectorials. - Les disfuncions entre les disposicions del POUM i les necessitats reals de sl per a crear

  habitatges o per establir activitats econmiques. - Les disposicions urbanstiques de rang superior que aix ho determinin.

  Tamb es basa amb larticle 3.6 del planejament vigent, on diu:

  6. La delimitaci de sectors, polgons dactuaci, zones i sistemes assenyalats pel POUM, tenint en compte les tolerncies necessries en tot alament topogrfic, podr ser precisada o ajustada en els corresponents documents de planejament que sen despleguin dacord amb els criteris segents: - Una variaci mxima de la superfcie dels mbits del cinc per cent (+-5%). - Noms sadmeten alteracions de la forma per tal dajustar els corresponents mbits a alineacions

  oficials, a caracterstiques naturals del terreny, a lmits fsics i particions de propietat i, en general a elements naturals o artificials dinters que aix ho justifiquin.

  - No podr alterar-se la delimitaci dun element del sistema despais lliures o dequipaments comunitaris si aix suposa la disminuci de la seva superfcie. La present modificaci s'haur de tramitar d'acord amb l'article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 dagost, pel qual saprova el Text refs de la Llei durbanisme. La present modificaci puntual compleix, tant en l'aspecte documental com en el contingut, els preceptes d'aquestes normes legals. En efecte larticle 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 dagost, pel qual saprova el Text refs de la Llei durbanisme, autoritza a modificar qualsevol dels elements de les figures de planejament urbanstic, tot subjectant-se a les mateixes disposicions enunciades per a la seva formaci.

 • MODIFICACI PUNTUAL DEL POUM DALS DE BALAGUER PER A CORRECCI DERRADA MATERIAL EN EL LMIT DE LA ZONA 1 DEL NUCLI

  Aprovaci inicial abril de 2011 Pgina 10

  Ats lobjectiu de la present modificaci s esmenar una errada material, no suposa augment del sostre respecte a la realitat fsica existent per tant, i dacord amb larticle 99 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 dagost, pel qual saprova el Text refs de la Llei durbanisme, no caldr incorporar la identitat de totes les persones propietries o titulars daltres drets reals sobre les finques afectades durant els darrers cinc anys. 6.- RAONAMENT I JUSTIFICACI DE LA INICIATIVA Necessitat de la iniciativa: Es necessria la correcci daquesta errada ats el greuge que pot causar als propietaris de la parcella. Hem de tenir en compte que existeix edificada una terrassa i porxo en PB en part de lhabitatge posterior que el POUM qualifica de sistema de protecci de sistemes, aix com la resta de jard/hort. Oportunitat de la mateixa: Una vegada comprovada lerrada material es fa del tot convenient la seva esmena, ats el perjudici que aquesta pot comportar. Convenincia: s convenient la tramitaci de la present modificaci per tal desmenar lerrada material descrita en els apartats anteriors. 7.- CRITERIS AMBIENTALS Ats la present modificaci no sajusta a cap dels supsits mencionats en els articles 5, 6, 7 i 8 de la Llei 6/2009, de 28 dabril, davaluaci ambiental de plans i programes, no sescau sotmetre aquesta modificaci puntal al trmit davaluaci ambiental. 8.- INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONMICA

  Larticle