modificaci puntual del poum de a l’est amb el carrer del mol i al sud i oest amb el cam que surt...

Download MODIFICACI PUNTUAL DEL POUM DE  a l’est amb el carrer del Mol i al sud i oest amb el cam que surt del carrer dels ... 1 4126603CF8942N001SP M Teresa Ballart Capdevila

Post on 06-Feb-2018

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MODIFICACI PUNTUAL DEL POUM DE MEDIONA MBIT PAU-11, JARD UA-7 Situaci: Nucli de Sant Joan de Mediona Promotor: Ajuntament de Mediona Data: Agost de 2014

 • 2

  INDEX

  DOCUMENTACI ESCRITA 1 MEMRIA INFORMATIVA

  1.1 Objectiu de la modificaci puntual

  1.2 Emplaament de lactuaci

  1.3 Estructura de la propietat

  1.4 Planejament general vigent

  1.5 Marc legal aplicable

  2 MEMRIA PROPOSTA MODIFICACI PUNTUAL

  2.1 Descripci de la proposta de modificaci puntual

  2.2 PAU 11A, JARD UA7

  2.3 PAU 11B, JARD UA7

  2.4 Comparativa entre el planejament actual i la proposta de modificaci

  3 INFORME MEDIAMBIENTAL

  4 FITXES CADASTRALS

  DOCUMENTACI GRFICA

  PLNOLS DINFORMACI

  1 Situaci

  2 Propietaris finques

  3 Planejament vigent

  4 Proposta planejament

  Modificaci puntual del POUM de Mediona mbit PAU11, JARD UA7

 • 3

  D O C U M E N T A C I E S C R I T A Modificaci puntual del POUM de Mediona mbit PAU11, JARD UA7

 • 4

  1. MEMRIA INFORMATIVA

  Modificaci puntual del POUM de Mediona mbit PAU11, JARD UA7

 • 5

  1.1 Objectiu de la modificaci puntual

  Els objectius de la present Modificaci Puntual del Pla dOrdenaci Urbanstica de Municipal de Mediona, aprovat definitivament per la Comissi Territorial dUrbanisme de Barcelona en sessi del 12 de juliol de 2012 i publicat al butllet oficial del Diari Oficial de la Generalitat DOGC nm. 6292 de data 14 de gener de 2013, en el sector de lmbit PAU-11, JARD UA7 del nucli de Sant Joan de Mediona s el segent:

  - Subdividir lactual sector PAU-11, JARD UA7 en dos mbits dactuaci de tal manera que qu un dels dos coincideixi amb la Unitat dActuaci UA7 del planejament de les NNSS de Mediona, i recuperar lordenaci vigent en el moment de la reparcellaci i les cessions dels terrenys de la UA7, anterior a laprovaci definitiva del POUM, perqu ja shavia fet la reparcellaci i les cessions a lAjuntament.

  1.2 Emplaament de lactuaci

  Lmbit de la present modificaci puntual del POUM est format pel Polgon dActuaci Urbanstica PAU-11, JARDI UA7 situat a lextrem sud-est del nucli de Sant Joan de Mediona. Limita al nord amb els jardins de les parcelles amb faana al carrer de Sant Josep, a lest amb el carrer del Mol i al sud i oest amb el cam que surt del carrer dels Pins i enllaa amb el carrer del Mol. La seva superfcie s de 15.214,00 m2.

  Modificaci puntual del POUM de Mediona mbit PAU11, JARD UA7

 • 6

  1.3 Estructura de la propietat

  Es detalla a continuaci la relaci dels titulars actuals de les finques incloses dins del sector de la Unitat Actuaci UA7 de les NNSS de Mediona:

  FINQUES REFERNCIA CADASTRAL PROPIETARIS 1 4126603CF8942N001SP M Teresa Ballart Capdevila 2 4126604CF8942N001ZP M Teresa Ballart Capdevila 3 4126605CF8942N001UP Antonio Ballart Capdevila 4 4126606CF8942N001HP Antonio Ballart Capdevila 5 4126607CF8942N001WP Elisabet Ballart Capdevila 6 4126608CF8942N001AP Elisabet Ballart Capdevila 7 4126609CF8942N001BP Margarita Ballart Capdevila 8 4126610CF8942N001WP Margarita Ballart Capdevila 9 4126611CF8942N001AP Maria Prez Ballart 10 4126612CF8942N001BP Maria Prez Ballart 11 4126613CF8942N001YP Nria Ballart Capdevila 12 4126614CF8942N001GP Nria Ballart Capdevila 13 4126615CF8942N001QP Joan Ballart Capdevila 14 4126616CF8942N001PP Joan Ballart Capdevila 15 4126617CF8942N001LP Montserrat Ballart Capdevila 16 4126618CF8942N001TP Montserrat Ballart Capdevila 17 4126619CF8942N001FP Margarita Ballart Capdevila 18 4126620CF8942N001LP David Prez Ballart 19 4126621CF8942N001TP Margarita Ballart Capdevila 20 4126622CF8942N001FP Ajuntament de Mediona 21 4126623CF8942N001MP Josep Farreny Virgili 22 4126624CF8942N001OP Josep Farreny Virgili 23 4126625CF8942N001KP Ajuntament de Mediona 24 4126626CF8942N001RP Ajuntament de Mediona

  Modificaci puntual del POUM de Mediona mbit PAU11, JARD UA7

 • 7

  1.4 Planejament general vigent

  El planejament vigent s el Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal de Mediona, aprovat definitivament per la Comissi Territorial dUrbanisme de Barcelona en sessi del 12 de juliol de 2012 i publicat al butllet oficial del Diari Oficial de la Generalitat DOGC nm. 6292 de data 14 de gener de 2013. Tal i com sha comentat en lapartat 1,2 Emplaament de lactuaci, lmbit objecte daquesta modificaci puntual est format pel sector de planejament derivat PAU-11, JARD UA-7, classificat com a sl urb no consolidat ds residencial.

  1.4.1 Fitxa urbanstica

  Adjuntem a continuaci la fitxa urbanstica del sector de planejament derivat PAU-11, JARD UA-7 del POUM. 1. mbit

  Superfcie dels sector s de 15.214 m2.

  Modificaci puntual del POUM de Mediona mbit PAU11, JARD UA7

 • 8

  2. Objectius Ordenaci del sector a lextrem sud-est del nucli de Sant Joan de Mediona.

  Perllongaci del carrer dels Pins cap al sud, connectant-lo amb el carrer del Mol amb la trobada amb el carrer del Pantinkillo. mbit de completament del teixit amb tipologies (2A, 2A/X i 4).

  3. Parmetres generals del sector

  4. Gesti Sistema de reparcellaci per compensaci bsica.

  5. Condicions Cessi del 10% de laprofitament urbanstic. Cessi i urbanitzaci de sl per a sistema viari. Reserva del 14% del sostre residencial per habitatges protegits, repartits en un 9% de rgim general o especial i un 5% de preu concertat. La superfcie mnima despai lliure, no inclou lmbit corresponent a la reserva necessria per a la prolongaci del carrer dels Pins a fi i efecte de possibilitar la seva futura obertura mantenint lalineaci.

  1.5 Marc legal aplicable

  La present modificaci puntual sha redactat dacord amb lordenament jurdic vigent en matria urbanstica: - Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal de Mediona, aprovat definitivament per la

  Comissi Territorial dUrbanisme de Barcelona en sessi del 12 de juliol de 2012 i publicat al butllet oficial del Diari Oficial de la Generalitat DOGC nm. 6292 de data 14 de gener de 2013.

  Superfcie Sostre residencial

  nova implataci % sector % sector

  residencial Habitatges

  ZONES CLAU 2 2.152 3.981 14 32 26 CLAU 2/X 870 1.784 6 14 17 CALU 4 4.363 6.806 29 54 24 SUBTOTAL 7.385 12.571 49 100 67 SISTEMES VIARI 3.286 22 ZONES VERDES 4.543 30 EQUIPAMENTS 0 0 SUBTOTAL 7.829 51 TOTAL 15.214 12.571 100 100 67

  EDIFICABILITAT BRUTA

  (m2st/m2s) 0,83 DENSITAT HABITATGES

  (habitatges/ha) 44

  NOMBRE MXIM DHABITATGES 67

  Modificaci puntual del POUM de Mediona mbit PAU11, JARD UA7

 • 9

  - Decret Legislatiu 1/2010, de 3 dagost, pel qual saprova el text refs de la llei dUrbanisme (TRLUC)

  - Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificaci del Text refs de la llei dUrbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 dagost.

  - Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual saprova el reglament de la Llei dUrbanisme (RLUC).

  1.5.1 Decret legislatiu 1/2010, de 3 dagost, per qual saprova el Text refs Llei durbanisme,

  modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer

  Article 96. Modificaci de les figures del planejament urbanstic

  La modificaci de qualsevol dels elements duna figura del planejament urbanstic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formaci, amb les excepcions que sestableixin per reglament i les particularitats segents: a) En el cas de modificacions de plans urbanstics plurimunicipals la incidncia

  territorial de les quals quedi limitada a un nic terme municipal, correspon a lajuntament afectat per la modificaci dacordar-ne laprovaci inicial i laprovaci provisional.

  b) Les modificacions dels sistemes urbanstics despais lliure, zones verdes o dequipaments esportius resten subjectes al procediment que estableix larticle 98; en el cas de manca de resoluci definitiva dins de termini, sentn denegada la modificaci.

  c) Les modificacions dinstruments de planejament urbanstic que comportin un

  increment de sostre edificable, de la densitat de ls residencial o de la intensitat dels usos, o la transformaci dels usos ja establerts, resten subjectes a les particularitats que estableixen els articles 99 i 100.

  d) Els trmits previs a laprovaci inicial dels plans directors urbanstics, regulats pels

  articles 76.1 i 83.1, no sn exigibles a les modificacions dels plans directors urbanstics de delimitaci i ordenaci de les rees residencials estratgiques i dels sectors dinters supramunicipal que es refereixin nicament a determinacions prpies del planejament derivat expressament identificades pel pla director. En aquests casos, el trmit dinformaci de les modificacions dels plans als ens locals compresos en lmbit territorial respectius sha defectuar simultniament al trmit dinformaci pblica de la proposta de modificaci aprovada inicialment.

  Article 97. Justificaci de la modificaci de les figures del planejament urbanstic

  1. Les propostes de modificaci duna figura de planejament urbanstic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i loportunitat i la convenincia amb relaci als interessos pblics i privats concurrents. Lrgan competent per aprovar la modificaci ha de valorar adequadament la justificaci de la proposta i, en el cas de fer-ne una valoraci negativa, ha de denegar-la.

  2. A lefecte del que estableix lapartat 1, sha de fer en qualsevol cas una valoraci negativa sobre les propostes de modificaci dels instruments de planejament urbanstic general, en els supsits segents:

Recommended

View more >