model de sol·licitud d'arbitratge de consum

Download MODEL DE SOL·LICITUD D'ARBITRATGE DE CONSUM

Post on 09-Jan-2017

638 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MODEL DE SOLLICITUD DUN ARBITRATGE DE CONSUM 1

  MODEL DE SOLLICITUD DUN ARBITRATGE DE CONSUM Sadverteix que aquests models de formularis tenen un carcter merament divulgatiu i informatiu de carcter general i no aborden circumstncies especfiques relatives a persones o organismes concrets, pel que no ofereix necessriament informaci exhaustiva, completa, exacta o actualitzada, i no es pot considerar que existeixi cap assessorament jurdic i per tant sha de tenir molt en compte que no substitueixen

  lassessorament legal dun advocat o advocada, que hauria danalitzar cada cas particular en concret. Si voleu fer una consulta d'aquest tipus, us heu de dirigir sempre a un professional degudament qualificat. Per aquest motiu lautor declina qualsevol responsabilitat per la utilitzaci que pugui fer-se daquests formularis. A LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUM DE _____________________________________________ En/Na_________________________________________________, major dedat, amb DNI/NIE/PASSAPORT/DOCUMENT DE VIATGE_______________________, amb nacionalitat ___________________________, amb domicili a efectes de notificacions a ______________________________________, amb telfon ______________ i correu electrnic_________________________________, actuant en nom propi i representaci, compareix davant daquesta Junta Arbitral de Consum i, a l'empara de l'article 57 i segents del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refs de la Llei general per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementries, larticle 133-1 i segents de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, darbitratge i en concordana amb el que disposa l'article 34 del Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum, formula sollicitud d'arbitratge de consum contra _______________________________________________________________ (Nom i cognoms o ra social del reclamat), amb NIF __________________ amb domicili a efectes de notificacions, a ________________________________, de ______________, CP ______, amb telfon ______________ i correu electrnic ______________________________, manifestant que aquest conflicte versa sobre matries de lliure disposici de les parts conforme a dret i no versa sobre cap intoxicaci, lesi, mort i no hi ha indicis racionals de delicte, inclosa la responsabilitat per danys i perjudicis directament derivada daquests i que no sha interposat cap reclamaci pel mateix assumpte davant de cap altra Junta Arbitral de Consum, ni en seu judicial, interessant la formaci de collegi tripartit i la decisi en equitat i l'acceptaci expressa del laude que es dicti per a la resoluci de la qesti litigiosa segent: FETS Dacord amb larticle 34.c) del Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum es procedeix a fer una breu descripci dels fets que motiven la controvrsia: Primer.- ______________________________________________________________________ Segon.- ______________________________________________________________________ Tercer.- ______________________________________________________________________ Quart.- ______________________________________________________________________ (Amplieu o reduu els punts que siguin necessaris per explicar el cas. Els fets shan dexposar en pargrafs independents i numerats, redactats de manera ordenada, clara i concisa, perqu la part reclamada els pugui admetre o negar en contestar. Al final de cada pargraf, amb ordre i claredat, es pot fer referncia

 • MODEL DE SOLLICITUD DUN ARBITRATGE DE CONSUM 2

  als documents que acrediten o demostren els fets exposats, es poden esmentar els altres mitjans i instruments que saportin en relaci amb els fets que fonamentin les pretensions i, finalment, es poden formular valoracions o raonaments sobre aquests si semblen convenients per al dret del reclamant) Als fets anteriors els sn aplicables els segents FONAMENTS DE DRET Primer.- El reclamant que ara sollicita arbitratge de consum t la condici de persona consumidora dacord amb el que estableix larticle 111-2.a) de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, donat que es tracta duna persona fsica o jurdica que actua en el marc de les relacions de consum en un mbit ali a una activitat empresarial o professional o es tracta duna persona fsica empresria dins del rgim especial de treballadors autnoms o una microempresa, dacord amb la Recomanaci 2003/361/CE, del 6 de maig, i tamb t dret a accedir a larbitratge de consum dacord amb el que preveu larticle 111-1.2 del Codi de Consum de Catalunya, en ser lempresa reclamada una empresa prestadora de serveis bsics i/o de serveis de tracte continuat (es pot concretar segons les circumstncies del cas). Segon.- Dacord amb larticle 8 del Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum, aquesta Junta Arbitral de Consum s competent per conixer aquesta sollicitud darbitratge donat que les sollicituds individuals darbitratge dels consumidors o usuaris la Junta Arbitral de Consum a la qual les dues parts, de com acord, sotmetin la resoluci del conflicte. En defecte dacord de les parts, s competent la Junta Arbitral territorial en la qual tingui el seu domicili el consumidor, llevat del que preveu lapartat segent. Si conforme a aquest criteri hi ha diverses juntes arbitrals territorials competents, ha de conixer lassumpte la dmbit territorial inferior. Quan hi hagi una limitaci territorial en loferta pblica dadhesi al Sistema Arbitral de Consum, s competent la Junta Arbitral de Consum a la qual shagi adherit lempresa o professional, i si aquestes sn diverses, aquella per la qual va optar el consumidor (es pot concretar segons les circumstncies del cas). Tercer.- Capacitat i legitimaci. Totes dues parts estan capacitades i legitimades, activament la reclamant i passivament la reclamada, segons all que disposen larticle 24 i 37 del Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum. Quart.- Procediment, cpies descrits i documents i el seu trasllat. D'acord amb all que disposen els articles 19 i 20 del Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum ha de conixer aquest assumpte un rgan arbitral collegiat donat que la quantia de la controvrsia s superior a 300 . Aix mateix, es presenten per duplicat, els escrits i documents degudament signats, de lexactitud dels quals respon aquesta part, en compliment d'all que imposa l'article 34 del RD 231/2008. La persona reclamant expressa la seva voluntat d acomplir amb els requisits exigits per la Llei, i est interessat en l'esmena de qualsevol defecte en el qual s'hagi pogut incrrer, segons el que estableix larticle 34.2 del RD 231/2008. (Amplieu o reduu els punts que siguin necessaris. Sexposen de manera breu els fonaments jurdics de les allegacions) Cinqu.- Fons Marc normatiu aplicable al fons de lassumpte. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Cdigo Civil. Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual saprova el text refs de la Llei general

  per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementries. Llei 60/2003, de 23 de desembre, darbitratge. Llei 7 / 1998, de 13 dabril, sobre condicions generals de la contractaci. Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum.

 • MODEL DE SOLLICITUD DUN ARBITRATGE DE CONSUM 3

  Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediaci en les relacions de consum. Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamaci i

  denncia en les relacions de consum. __ (Afegiu les normatives sectorials que siguin daplicaci al cas) En virtut de tot el que s'ha exposat, DEMANO: Que es tingui per presentat aquest escrit, juntament amb els documents i cpies que sadjunten; es serveixi admetrel i, en el seu mrit, es tingui per formulada una SOLLICITUD DARBITRATGE DE CONSUM contra la persona reclamada identificada a lencapalament. Alhora, amb el previ compliment dels trmits de rigor i amb constituci tripartida del collegi arbitral, dicti laude estimant la meva pretensi, consistent en ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(La ptita, que vol dir el que demanem, es pot redactar en pargrafs independents i numerats per facilitar-ne la lectura. Tamb es pot fer constar separadament i per ordre les peticions que la part reclamada formuli amb carcter subsidiari, s a dir, per al supsit en qu lrgan arbitral no admeti les peticions principals). ALTRESS DEMANO: Que interessa al dret daquesta part i sense perjudici de la seva ampliaci durant el procs arbitral, que es practiquin els segents mitjans de PROVA DOCUMENTAL per a que per part de lempresa saporti: ______