Moc modificació de plantilles i el procés de matriculació en la localitat de sagunt

Download Moc modificació de plantilles i el procés de matriculació en la localitat de sagunt

Post on 14-May-2015

81 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1.MOCI AL PLE DE LAJUNTAMENT DE SAGUNT SOBRE LAMODIFICACI DE PLANTILLES I EL PROCS DE MATRICULACI EN LALOCALITAT DE SAGUNTLa reducci pressupostria dun 9% en els pressupostos de la Generalitat Valenciana enmatria de personal de la Conselleria dEducaci ha provocat que en la nostra localitates produsca una supressi de places docents en les etapes dinfantil i primria, i encaradesconeixem lajust en secundria.Aquesta reducci de llocs de treball sha reflectit en les plantilles docents dels centresdinfantil i primria amb la retallada dalmenys un/a mestre/a de francs i un/a deprimria generalista a ms dun de Pedagogia Teraputica en els centres ms grans, tota sumat a aquest efecte que produir la massificaci en les aules i els desequilibrisque puguen produir-se en la matriculaci a causa de laugment de rtio per aula mslaplicaci del decret de districte nic.En la nostra localitat la resoluci sobre plantilles dels centres ha quedat de la segentmanera: Eliminaci de llocs de treball docent: Professors de primria Generalistes: 9;Professors Primria-Francs: 9; Professors PT: 7; Professors Audici i Llenguatge: 1; Elque fa un total de 26 professors menys.Llocs docents creats: professors primria Angls: 10; professors primria-msica:2;professors primria: 2; professors Audici i Llenguatge: 7. Total: 21.A fa que amb el nou arranjament escolar i laplicaci del decret de plantilles la nostralocalitat ha perdut 5 llocs de treball docents pblic, la majoria seran llocs de treball queno sadjudicaran a interins, per tamb inclou professors definitius desplaats dels seuscentres, alguns dells amb ms de 20 anys de servei en el mateix centre en la nostralocalitat.Cal tenir present que aquestes mesures sn conseqncia de les austeres poltiqueseconmiques tant del Govern Autonmic com de lEstatal captives dels mandats deBrusselles i els mercats. Les mesures racionalitzadores de la despesa pblicaaplicades per aquestes administracions contemplen drstiques retallades en elspressupostos dedicats a educaci i t com a conseqncies menys Mestres en lescolapblica i en la nostra localitat.Per el problema, no solament s la supressi de professorat, Sn les modificacionssignificatives que es van produir:1. Se suprimeixen moltes places de Pedagogia Teraputica que sn placesque atenen a alumnat amb necessitats educatives especials que van a haver deser ateses pels professors i professores generalistes i accentuat aquestacrrega docent per un augment de rtio que en alguns casos pot arribar a serde 30 o fins i tot ms alumnes per aula.A s una altra manera dintentar agreujar lensenyament pblic a causa quelalumnat amb necessitats educatives especials est escolaritzat en la seua

2. majoria en lescola pblica i per tant es necessita incrementar els recursos pera atendrels adequadament.2. Els tutors/res en alguns casos seran ara professors/es especialistes queactualment atenen a molts grups alhora (idiomes, educaci fsica) amb aaqueixos grups que sassignen al professorat especialista poden tenir reduccidhores datenci tutorial per les retallades en el professorat.A ms a ms, no sexplica en aquesta reducci de plantilles les jubilacions que ja no escobreixen i la demora a cobrir les baixes.I per desgrcia encara falta lajust escolar de secundria que ens temem que siga tannegatiu com aquest dinfantil i primria.Pel que fa al nou procs de matriculaci el Consell Escolar ha valorat que el nou decretde districte nic produir desequilibris entre collegis que poden donar lloc a un nouarranjament escolar encobert ja que poden haver-hi unitats en alguns collegis que nocobrisquen un contingent mnim dalumnes. Amb la qual cosa podra haver-hi una majorsupressi de places docents. I fins i tot collegis pblics amb problemes de viabilitat. Sino aquest curs, el que ve.Per tot a, es realitza la segent proposta dacords1.-El Ple de lAjuntament de Sagunt, vol mostrar la seua disconformitat amblarranjament escolar, les conseqncies en laplicaci de la resoluci de plantilles i ambel nou procs de matriculaci, per anar en contra de lEscola Pblica de la nostralocalitat, mentre que en lescola concertada no sha retallat, per part de ConselleriadEducaci, cap lloc escolar. Entenem que es vulnera la legislaci vigent que indica quela concertaci sorgeix, solament quan es produeix una situaci de necessitat per falta deplaces escolars pbliques, i aqueix no s el nostre cas, ja que shan suprimit llocsdocents en lensenyament pblic mentre entitats privades concertades seran beneficiadespels nous decrets.2.-El Ple de lAjuntament de Sagunt, respecte al nou decret de Districte nic i atenenta lart. 4 i art. 14 daquest decret sollicita es mantinguen les mateixes rees i districtesque han funcionat fins avui a causa de les caracterstiques particulars de la seuapoblaci, la grandria de la mateixa, la distribuci dels seus habitants en ella i laimportncia que els ciutadans concedeixen a la vinculaci que els barris estableixenamb els seus collegis pblics als quals volen portar als seus fills.3.-El Ple de lAjuntament de Sagunt insta a Conselleria dEducaci per exigir larecuperaci dels llocs escolars perduts i el manteniment de les rtios actuals, lequilibride lassignaci de places escolars per centre i el manteniment de totes les unitatsescolars del nostre municipi.A Sagunt, 26 dabril de 2013 3. MOCIN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAGUNT SOBRE LAMODIFICACIN DE PLANTILLAS Y EL PROCESO DE MATRICULACINEN LA LOCALIDAD DE SAGUNTOLa reduccin presupuestaria de un 9% en los presupuestos de la Generalitat Valencianaen materia de personal de la Conselleria de Educacin ha provocado que en nuestralocalidad se produzca una supresin de plazas docentes en las etapas de Infantil yPrimaria, y todava desconocemos el ajuste en Secundaria.Esta reduccin de puestos de trabajo se ha reflejado en las plantillas docentes de loscentros de infantil y primaria con el recorte de al menos un/a maestro/a de francs yun/a de primaria generalista adems de uno de Pedagoga Teraputica en los centrosms grandes, todo esto sumado al efecto que producir la masificacin en las aulas ylos desequilibrios que puedan producirse en la matriculacin debido al aumento de ratiopor aula ms la aplicacin del decreto de distrito nico.En nuestra localidad la resolucin sobre plantillas de los centros ha quedado de lasiguiente manera: Eliminacin de puestos de trabajo docente: Profesores dePrimaria Generalistas: 9; Profesores Primaria-Francs: 9; Profesores PT: 7; ProfesoresAudicin y Lenguaje: 1; Lo que hace un total de 26 profesores menos.Puestos docentes creados: Profesores Primaria-Ingles: 10; Profesores primaria-msica:2; Profesores Primaria: 2; profesores Audicin y Lenguaje: 7. Total: 21.Esto hace que con el nuevo arreglo escolar y la aplicacin del decreto de plantillasnuestra localidad ha perdido 5 puestos de trabajo docentes pblico,la mayora sern puestos que no se adjudicarn a interinos, pero tambin incluyeprofesores definitivos desplazados de sus centros, algunos de ellos con ms de 20 aosde servicio en el mismo centro en nuestra localidad.Hay que tener presente que estas medidas son consecuencia de las austeras polticaseconmicas tanto del Gobierno Autonmico como del Estatal cautivas de losmandatos de Bruselas y los mercados. Las medidas racionalizadoras del gasto pblicoaplicadas por estas administraciones contemplan drsticos recortes en los presupuestosdedicados a educacin y tiene como consecuencias menos maestros/as en la escuelapblica y en nuestra localidad.Pero el problema, no solo es la supresin de profesorado, Sonlas modificaciones significativas que se van producir:1. Se suprimen muchas plazas de Pedagoga Teraputica que son plazas queatienden a alumnado con necesidades educativas especiales que van a tener queser atendidas por los profesores y profesoras generalistas y acentuado dichacarga docente por un aumento de ratio que en algunos casos puede llegar a serde 30 o incluso ms alumnos/as por aula. 4. Esto es otra manera de intentar agraviar a la enseanza pblica debido a que elalumnado con necesidades educativas especiales est escolarizado en su mayoraen la escuela pblica y por tanto se necesita incrementar los recursos paraatenderlos adecuadamente2. Los tutores/as en algunos casos sern ahora profesores/as especialistas queactualmente atienden a muchos grupos a la vez (idiomas, educacin fsica)con ello esos grupos que se asignen al profesorado especialista pueden tenermerma de horas de atencin tutorial por los recortes en el profesorado.Adems no se cuenta en esta reduccin de plantillas las jubilaciones que no se cubren yla demora en cubrir las bajas.Y por desgracia todava falta el ajuste escolar de secundaria que nos tememos que seatan negativo como este de infantil y primaria.Con respecto al nuevo proceso de matriculacin el Consejo Escolar Municipal havalorado que el nuevo decreto de distrito nico va a producir desequilibrios entrecolegios que pueden dar lugar a un nuevo arreglo escolar encubierto ya que puedenhaber unidades en algunos colegios que no cubran un cupo mnimo de alumnos. Con locual puede haber una mayor supresin de plazas docentes. E incluso colegios pblicoscon problemas de viabilidad. S no este curso el que viene.Por todo ello, se propone la siguiente propuesta de acuerdos.1.- El Pleno del Ayuntamiento de Sagunt quiere mostrar su disconformidad con elarreglo escolar, las consecuencias en la aplicacin de la resolucin de plantillas y con elnuevo proceso de matriculacin, por ir en contra de la Escuela Pblica de nuestralocalidad, mientras que en la escuela concertada no se ha recortado, por parte deConselleria de Educacin, ningn puesto escolar. Entendemos se vulnera la legislacinvigente que indica que la concertacin surge, solo cuando se produce una situacin denecesidad por falta de plazas escolares pblicas, y ese no es nuestro caso, puesto que sehan suprimido puestos docentes en la enseanza pblica mientras entidades privadasconcertadas van a ser beneficiadas por los nuevos decretos.2.- El Pleno del Ayuntamiento de Sagunt, respecto al nuevo decreto de Distrito nicoy atendiendo al art. 4 y art. 14 de dicho decreto solicita se mantengan las mismas reas ydistritos que han funcionado hasta la fecha debido a las caractersticas particulares de supoblacin, el tamao de la misma, la distribucin de sus habitantes en ella y laimportancia que los ciudadanos conceden a la vinculacin que los barrios establecencon sus colegios pblicos a los que quieren llevar a sus hijos.3.- El Pleno del Ayuntamiento de Sagunt insta a Conselleria de Educacin para exigir larecuperacin de los puestos escolares perdidos y el mantenimiento de los ratios actuales,el equilibrio de la asignacin de plazas escolares por centro y el mantenimiento de todaslas unidades escolares de nuestro municipio.Sagunto, a 17 de abril de 2013