moc misli - svami shivanda

Download Moc misli - Svami Shivanda

Post on 13-Jun-2015

8.880 views

Category:

Documents

351 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

..."Studenti,lekari,advokati,biznismeni,tragaoci za istinom i posvecenici Bogu-svi ce na stranicama ove knjige pronaci specificna uputstva za razvitak misaone kulture i moci,kao i za vodjenje pozitivnog,dinamicnog,bogatog i radosnog zivota."

TRANSCRIPT

Naslov originala: THOUGHT-POWER Sri Swami SivanandaPublished by:

THE DIVINE LIFE SOCIETY P.O. SHIVANANDANAGAR Dt.Tehri-Garhwal, U. P. Himalayas,lndiaSva prava zadrLava Indicom d.o.o., Beograd

Dovoljno je samo da proiitamo sadr1ai ovog malog velikog dela pa da shvatimo niegovu vrednost. Ovo ie kniiga koia ce uvelc buditi interesovanie i biti od mnogostrulre lcori,sti 'svimct onima lmji se bave kultivisaniem sebe, lcoji teie samo,spoznaii, razvijanju liinih moci i uspehu u iivotu. Citanie ovog dela prosvetliuie nai um, osnoiuie naiu volju

Preveo : Denic ZoranIzdavad

i

: Indocom d. o.o.

Stampa: "Radunii", Beograd TiraZ: 300

biznismeni, tragaoci za Istinom i posvecenici Bogu - svi te oni na stranicama ove kniige pronaci specifiina uputstva za razvitak misaone kulture i moci, kao i za vodenie pozitivnog, dinamiinog, bogatog i radosnog iivota.DRUSTVO ZA BOZANSK] ZIVOT

usmerava

je ka viiim

ciljevima. Studenti, lekari, advolcati,

Pwo izdanle 1992

CIPH

I{ararortl:al1u.ja y nyftnnxaltu.lt'tlL

ap,1191 Gil6,'l ilo

Kit Cp6lr je . Et rr palt'

::.1

-*sz sv

IIMBAHAHIA. Cnauu

Mod misli : ispravne metocle kortlolisanja i manipulisanil mislima zr clobrobii ioveka / Svami Sivanand2r : preveo Denii Zoran. - Beogracl : Indicom, 2006 (Beo-qlird : Radunii)' I l0 str'. ; 2l cm. - (Biblioteka "Om")Prevodcle Ia : Thought-Power / Sri Swami Sivanancla' tzd.. l()92. - Tirai 300 - O autoru: str. 168 170

- l.i

I

rsBN 86 86243-00-2.,t Yrrrrrrrrr:rrr h) lrrl;r

i coBLSS.SR -

ID 128295180

SADRZAJ

Misaona moi

- njene fizidke karakteristike imoii

filozofija

7

Misaona moi - njeni zakoni i dinamika Vrednost i upotreba misaone

l72935

Funkcije misaone moii Razvoj misaone moiiRaznovrsnost misli i pobeda nad njima

4li1 +l

Pozitivne metode za kontrolu misli

57 67 7985

Kultura misliOd misli do transcendiranja misli

Metafizika misaone moii Realizacija Boga pomoiu misaone snage Misaona mot zanovu civilizaciiu Sri Svami Sivananda

95101

t07

MISAONA MOC - NJENE FIZIEKE KARAKTERISTIKE I FILOZOFIJA

Misao jebri.a od svetlostiDok svetlost putuje brzinom od 300 000 km/s, misli praktidno putuju van vremena. Misao je finija od etra, koji je rnedijr-rm za elektricitet. Zahvaljqfti radio-talasima moZete duti na radio-prijemniku u svom domu u Delhiju divne pesme koje se pevaju u Kalkuti. Sve poruke se primaju beZidnim putem" I va5 um je poput beZidne maiine. Svetac iz kojeg zra(e mir, ravnoteLa, harmonija i spiritualne vibracije. oda5ilje Sirom sveta misli harmonije i mira. One putuju brzinom svetlosti u svim pravcima i prodiru u umove ljudi pror.rzrokujuii u njima slidne misli harmonije i mira. Dok, s druge strane, svetovan dovek. diji je um pun ljubomore, osvete i mrZnje, Siri oko sebe neskladne misli koje prodiru u hiljade Lrmova i u njima br"rcle slidne misli mrLnje i nesklada.

Sredina kroz koju putuju misli

Ako bacimo kamen u rezervoar rli bazen sa vodom, on 6e proizvesti koncentridne talase koii ie se Siriti u svim pravcimaod mesta uznemirenja. Plamen sve6e ie na slidan nadin probuditi talase eteridkih

vibracija koji 6e se prostilati u svim privcima ocl sve6e. Na isti nadin kada misao, bilo dobra ili loBa, prode kroz um neke osobe, ona poclstide vibracrje u Manasu ili mentalnoj sferi, koje se dalje prostiru nadaleko i na5iroko u svirn pravcima.

jednog Koja je to sredina kroz koju misli rnogu da teku iz M'anas. ili o*o J, drugi? Najbolje mogirie obja5njenje ie da l.r*no ,rpttinca ispunja,ru ."o prostortao etar i da tako sluZi kao instmm ent za misli. kao ito .i" Ptuna (Zivotna energi;a) inrtro-*nt za osedanja' kao Sto je etar insttument za toplotu' zYLrK' svetlost i elektricitet. i kao Sto je vazduh instrumenl za Svako ima svoj sopstveni svet misli

Ako je hrana dista, misao takocle postaje dista' Onaj koji ima diste misli govori veoma snaZno i svojirn govorom stvara

duboku impresiir-r u umovima onih ko.ji ga sluSajr"r' On utide na hiliade liudi pomoctr svojih irstih misli. "cista misao.je ostrija ocl ostrice Zileta. Boravite uvek u distim, uzvi5enim mislima. Kultura rnisli je egzal t;E5 *sse s+q! ; '*w Yi= = s'8"'S:iE"EEI E is E E,;;:6Es=,ssq9tofr

*ird.=.rizg

,1i, : iEEs e3"E:!Rr s=!5S: P:E EE:E=Cieme 'il itcigi a\=t3* Lq=NE:i;*: tE !=:fig; g;EiF rt3=EafEa; 8,3 :=|'-E: 3e;lEF ;;=;,S ai Z'=E, ,E ;9E-> -g .E 3iE ?=EiFl;-d=* e:3 8.7" ?E) ,si,_=!3 :l_r*x Es,u+jE

trY >a ;.o-d aq

0)!

E =IE-g=]e=6#; .-

o0)

fr

i'!: =v !-lZ

.9 -i. .Oo)

,N

a

=4)e ljaaF

t)(!

Fd::e -V.^U

F'i-6i

=

-A

\o

Eg a [-i

iEsi;leliEgliaF;$sii3iigig'i',';

g

r+5*}Hf=i

iiEffsig;sigg,iFi:ggiggs

Fiiii

v*shn.-

P -g '.i z'E ca t -:'-= d .il.icrJl Y > b! E a'i _o i: '*R-^a cl: c6 -;-Y !.4 o tr v= fi

E=E=E: ::'E: i ''re#

>;i

ca;i-

F;E

E

;E-EEo 'i ;5 =e= 5 o ! cs ^^:.==56 o.* E {:E dii E -9J:6'a F.v 'i.* .n

:E

3s E;'uarF;F=n.=C -i.\v

-

.

d,t

-

H -

!v

EEI; li: -I;iiE:E;i E!9rl;iEi:i;:!EEgii;E5 ; Eigi E EEEE E!'gE EE:E*!E9!

g:

iil

lE

E: er :,;:7've T 1F Y'+ F+E,gEs c.r EE

I S.-

Es s#:E,

S

m

cc

iiit iii IEi

lil=lEE;

F i+3iiIFiiEFE i?iE t j9i#:iiiigi'E'Es

j5EgF

ig EgFii iiiiFgE

i-;E'u

FigiiiFeg;gffiFisiijgiglsEifiiiii

9B

Eili' E=te 3:E;Eiyz;giE

it'..

g

iii r

cr)

giEEli:lEillgi:si:gsli:liEggEE'iiE:i3i:*,=

tr: u r +t

g;: :ilg;

gl*g* E:!s ,;

sEssii!E,i;l;g;;g

g;lgiliiiiE,liEi

i;gigF5igi*-Effi$iiiggF;;: llF;i gii! gg!s; ti*;$:ggsgg g6; i

fg,g$ggigFFgi,gFiFggigsF3iEiEg3gg

uu!J r- '!J !r

" "-:

;=;gE 5!:

E:F6E

j'-'e =: E 5 s?

i+gg=

R

:g:!Egi iEii;Ei!giii ;ggF;

g;iii'l*''lEE*'fgiE:t4slii35iiEilE:9 'Ei.giEFitE;f

igsiE

Fi:iEiiii*igE1E

iiiii, i:l iliiigggi' EigiiiFgliiiili=iEi

Ei:sr:si s; = * x=

EFE

gE;;

Hi5; E?i E:y1 s,39 ::E;rE sEg! giSE =q!; dEsE F4e '=E'i =;$iE ;$eE g-;la ::X =sagjE.0 E:' EE= ,!EgHSig EFR: dq.E Ez*',5i_=3 *I,s:: 2cl=c- lj!!=g !;EdEp- +!X; ., l#g Sfg aE3 :9;;Esa trl+ Fetc 3:EI5t*t=a "3E:E sEES =? ;IL$ -ii E:qr---!Itv)99:vr-

N N

H:: i:;*;sEil*es ;.2 : ?'17i t;f +3 # 3.9 fs iE eZs = i g3! ,:Eg= ii'; = 5E=Es:gg i 3=E.a 6-s-- HE; ?-:e ==:F:=iE; 95E;; g:;E= i q-E'i 3fi s ;;,! = gE E#'o e s:! = e- = =,3Ei? EEy = q F;ifef a ri',?E3:Ef : s= E ;," i ic , 3; i io-''E;; ='i5* 3 *,J *E E i s ;9a F 9,4 r-f" -:3'K = E E: FS { ;g FS g Y = = E i =: = a=4i i:Eg at sE if o:gi{;; l'3 ig:,S> g= >'"> E E = e 'ZE! E 3s ===eEt'H=b ,KE6-tE=2 e5*; *-i:.; Etid

il1i

iE EEE.is

gitiEis

!igEEEigilEsiiiEii,EiiE

i!g;;igli+al;ils!;ililrrgi;ig'Egigg

liffEiiligiggiiiggF:gii::il;iiissscE P- +;E

J a 5 a

i2

h

ff;i rtigE:':i'$^ Eii'f:ig;ig$;uffEgIiE6Er

;era fFEffi

a:i:F

R

E

zFtv.

a

-(

g:lE;gEF:igiligi:9ggsE ig; ,ai_g;FEAg:

iiE * ilg

E';gFi=$gEgi,Fii$Ei'i

t$p

ggiiiiBggggggEiiiAiEgiiEE

;Eg

ii9Eiiag:3gi:g::lIgEEEEEliiE

iEiiii liea:E' lil:liaEig :;aE:E.aiigii;FgilFliF;=3iii g igrr;cF -gE=EEg"

B

g1;g s s;rasg;gfl EE ;t ;rt i ,=ilti EE,*1Zi*=;IEE ,=Eii! I i:Eco

oa

g;t}EE=E;?liEEig!giEtii!*EI

lEsi igiE;liEEiiEig

lII

5

;:$i zlei! *gf !$:$5fi g E**E !5Egias

i

;Igii,rigr

Ifl*\

-

wt

llIlggggii$;ggiglgli*;ggEggEEE*EgiEg:iii;:Egg!i3gli

igiiggiliiiEigiaiiiEg;gFisi*gS:i:

,kti3A3.i:$

EE;E:iE+!ar'U

ei;i?i g;E; iE

;Ez_7E.E *EEy ,i3

!

! i I iiEi Ei' E' Fi ! *'a,g a r $

siF|=

z7

Ei Y i-r

e= =0e

z :a i:iA; lg: !: I Ei* r Est2ZEiE*ii,.,!t;ii ?F: 3:E= E ,igi ;; g: E ,5E; a; i ai

i zt:*Eizi *:=

{j

E iig i E i {ig;,z: ; =;v i I iiE= = I EE==EI;EVE i; :i;zE ' t lv=t; t lE z?ZE;Z E: == 5;gigIr; iA=Eec r*=eE *=i

: i

rtli

=

i;

E

=

'i-

=;: i ir =;:: *S =is =77r2,Easis igEtiEIr=+; i ;E;E:;Es: ;E;rua;:Eag, E :fEFEi; Es#':Eg; pg: 5et f g r : i=5;; g SE5g .s.stEEB:,i8"

Ei'[$EE ; = e-a": EzE;te i F;s 5 iEt s zE1= iF s ; ;E=-E: -E ::Eg;:Eit5!,3E E tig E-Eg Is i!r?sr!9rEit5 E iH; E;'FiI; 5f ; i;. =E= s i E 5s ?E E E +EE'=tE;iisFE=q:; E ; I i t=7

=

t'il =giJ:g', f {'= =i ,l f, :-' 3 E El'o# s: ; ;;qg;;i :l ';' sJi":UjE:3aiE g?i=9FEEtl=" tg,=EYi.-,2 t -+=I'EsEi]3EEs:;

-:lEl-.9 ; S i': =. qd;:=:EE 'j=ri7=,== " 3hIo i.^-,,! X== c "E= s:* ; :EE E r*i5, fi ;LEIgS x : i:t ;;J cIEg!.t.=E

co

\t

gE$

=!2lEi

EF Iif!; e iiEg*;sa

is ; ?3;'i iijtE.i:i:Egl=l,iE=

iEi : ;i;il i gEgigiigEEEEiig EEE {18

;!i

E ;3!

Ei ! l:iEsEs! E;;EE';i!= i1+

lEtuE7{F;1';i,*ai81.11j1figi?=;3iE1zZ

,r#Uzl

ggiiiiiigiEliiigilgl;g;s;itisi; ii, t+iatiii iii iilsi ;lE,gilil3 iEiigiiiig:FiiFieiiiaisigas:ff iiiggi ig:ii

;siiiFgigsirig;iiiiigsigsisgsi;E3 itzii i iu =+= ===F rr i;:E;s *: g :3: :;r it $asi;t: gE:: +;=E=:!5,N

g;sgilii

:

::;N!)

- H ; {',g '?, 2'n a E,E3 I=i s.f;p