mİllÎ savunma bakanliĞi sevk tehİrİ İŞlemlerİ …®-savunma... · mİllÎ savunma...

of 37 /37
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; askerlik hizmetini yerine getirecek yükümlülerden, sevk tehiri hakkı olanların sevklerinin tehir edilmelerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, askerlik yükümlülerinin sevk tehiri işlemlerine ve sevk tehiri işlemleri ile ilgili kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarına ilişkin hüküm ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (E) ve (F) bentleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakaya: Askere sevk için çağrıldığı halde, sevkin son gününe kadar gelmeyenler ile sevk edildikleri halde, kendilerine tanınan yol süresi sonuna kadar birliklerine özürsüz katılmayanları, b) Doktora: Lisansa dayalı en az altı yarıyıllık veya yüksek lisansa veya eczacılık veya fen fakültesi mezunlarınca Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimi, c) Enstitü: Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü, eğitim/öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumunu, ç) Er statüsü: Dört yıllık lisans düzeyindeki bir yükseköğrenimden daha aşağı seviyede öğrenim gören veya hiçbir öğrenim görmemiş yükümlüleri, d) Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim/öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumunu, e) Federasyon: Spor faaliyetlerini, ilgili bakanlığın onayı ile millî ve milletlerarası kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak ve geliştirmek amacıyla; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde veya özerk olarak oluşan kuruluşları, f) Geçici transfer: Sporcunun, belirli bir süre için tescilli bulunduğu kulüpten başka bir kulüpte müsabakalara katılmasını, g) İhtisas (tıpta uzmanlık): Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan doktora düzeyindeki bir yükseköğretimi, ğ) Kadro: Uluslararası kurallara göre müsabakalarda fiilen yer alanlar ile yedek olan sporculardan oluşan ekibi, h) Kamu personeli: 08/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname kapsamına giren, devlete ait kuruluş, müessese ve tesislerde çalışan kişileri, ı) Kurum: Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname kapsamına giren, devlete ait kuruluş, müessese ve tesisleri, i) Lig: Federasyonlara bağlı spor kulüplerinin oluşturduğu, bunların birbirleri ile belli yöntem ve kurallara göre karşılıklı ve deplasmanlı olarak karşılaşmalarını sağlayan, en az sekiz takımdan oluşan düzenlemeyi, j) Lisans: Orta öğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi, k) Lisansüstü: Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini,

Upload: others

Post on 07-Jun-2020

28 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; askerlik hizmetini yerine getirecek yükümlülerden, sevk tehiri hakkı olanların sevklerinin tehir edilmelerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, askerlik yükümlülerinin sevk tehiri işlemlerine ve sevk tehiri işlemleri ile ilgili kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarına ilişkin hüküm ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (E) ve (F) bentleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakaya: Askere sevk için çağrıldığı halde, sevkin son gününe kadar gelmeyenler ile sevk edildikleri halde, kendilerine tanınan yol süresi sonuna kadar birliklerine özürsüz katılmayanları, b) Doktora: Lisansa dayalı en az altı yarıyıllık veya yüksek lisansa veya eczacılık veya fen fakültesi mezunlarınca Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimi, c) Enstitü: Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü, eğitim/öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumunu,

ç) Er statüsü: Dört yıllık lisans düzeyindeki bir yükseköğrenimden daha aşağı seviyede öğrenim gören veya hiçbir öğrenim görmemiş yükümlüleri,

d) Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim/öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumunu, e) Federasyon: Spor faaliyetlerini, ilgili bakanlığın onayı ile millî ve milletlerarası kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak ve geliştirmek amacıyla; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde veya özerk olarak oluşan kuruluşları, f) Geçici transfer: Sporcunun, belirli bir süre için tescilli bulunduğu kulüpten başka bir kulüpte müsabakalara katılmasını,

g) İhtisas (tıpta uzmanlık): Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan doktora düzeyindeki bir yükseköğretimi, ğ) Kadro: Uluslararası kurallara göre müsabakalarda fiilen yer alanlar ile yedek olan sporculardan oluşan ekibi,

h) Kamu personeli: 08/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname kapsamına giren, devlete ait kuruluş, müessese ve tesislerde çalışan kişileri,

ı) Kurum: Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname kapsamına giren, devlete ait kuruluş, müessese ve tesisleri, i) Lig: Federasyonlara bağlı spor kulüplerinin oluşturduğu, bunların birbirleri ile belli yöntem ve kurallara göre karşılıklı ve deplasmanlı olarak karşılaşmalarını sağlayan, en az sekiz takımdan oluşan düzenlemeyi,

j) Lisans: Orta öğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,

k) Lisansüstü: Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini,

Page 2: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

l) Mecburi hizmet (devlet hizmeti yükümlülüğü): 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya özel kanunlar gereğince kamu kurum ve kuruluşlarında yapılması zorunlu olan devlet hizmeti yükümlülüğünü,

m) Sanatta yeterlik: Lisansa dayalı en az altı yarıyıl veya yüksek lisansa dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan ve orijinal bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora düzeyinde lisansüstü bir yükseköğretimi,

n) Sevk tehiri: Askerliğine karar alınan yükümlülerin, yasada yazılı sebeplerden dolayı sevklerinin ileri bir tarihe ertelenmesini,

o) Sevk tehiri dönemi: Sevk tehirinin başladığı tarih ile bittiği tarih arasındaki süreyi, ö) Sevk tehiri işlem makamları: Yükümlülerin askerlik hizmetine sevklerini tehir etmeye,

sevk tehiri sürelerini uzatmaya ve sevk tehirlerini iptal etmeye yetkili makamları, p) Sevk tehiri teklif makamları: Yükümlülerin sevk tehiri teklifi, sevk tehiri uzatma teklifi ve

sevk tehiri iptal teklifini yapmaya yetkili makamları, r) Sporcu: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan federasyonlar ile özerk

federasyonlarda; kulüpler adına veya ferdî olarak tescil yaptırmak suretiyle aktif spor hayatını sürdürenleri,

s) Staj: Herhangi bir meslek edinmek veya bir mesleğin icrası için, bir dal veya konuda mesleki bilgi ve beceri artırılması amacıyla yapılan, teorik ve uygulamalı eğitim/öğretim faaliyetini,

ş) Tescil/lisans: Sporcunun, federasyon faaliyetlerine katılabilmesi için bir kulüp adına veya ferdî olarak federasyona yaptıracağı kayıt ve lisans işlemlerini,

t) Transfer: Sporcunun kulüp değiştirmesini, u) Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde

eğitim/öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumunu,

ü) Yan Dal Uzmanlık: Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve yan dalın bağlı olduğu ana dal uzmanlarının görebileceği uzmanlık eğitimini,

v) Yedek subay aday adayı statüsü: Dört yıl ve daha fazla süreli fakülte, akademi, yüksekokul ve enstitüler ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bunların dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu yükümlüleri,

y) Yoklama kaçağı: Yoklamaları için bulundukları yerdeki askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklere, kanuni süresi içinde kabul edilebilir bir özrü olmaksızın gelmeyenler ile özürlerini bildirmeyenleri,

z) Yüksek lisans: Bir lisans öğretimine dayalı, eğitim/öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan; bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master gibi yükseköğretimi,

aa) Yüksekokul: Belirli bir mesleğe yönelik eğitim/öğretime ağırlık veren bir yükseköğretim kurumunu,

bb) Yükümlü: Askerlik Kanunu ve/veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununa göre, askerlik hizmetini yerine getirmesi gereken her erkek Türk vatandaşını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Genel Prensip, Sevk Tehiri Yapılabilecek Yaş Sınırları,

Sevk Tehiri İşlemlerinde Uyulması Gereken Esas ve Usuller Genel prensip MADDE 5- (1) Her türlü sevk tehiri işlemlerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kaynak ihtiyacı ve celp dönemleri arasındaki dengenin korunması genel prensiptir. Kaynağın azalması veya celp dönemleri arasındaki dengenin bozulması durumunda, sevk tehiri teklifleri dikkate alınmaz.

Page 3: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Sevk tehiri yapılabilecek yaş sınırları MADDE 6- (1) Askerlik Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (1) numaralı alt bendine göre; Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup, hizmetinin özelliği sebebiyle sevkinin tehirine ihtiyaç duyulan kamu personelinin, kamu kurum ve kuruluşlarında mecburi hizmete tabi yükümlülerin askere celp ve sevkleri, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde, 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere tehir edilebilir.

(2) Askerlik Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (2) numaralı alt bendine göre; devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj, dil öğrenimi, yüksek lisans, ihtisas, sanatta yeterlik, doktora eğitimi yapanların, aday memurların, sözleşmeli ve dış kaynaktan temin edilecek muvazzaf subay/astsubay adaylarının askere celp ve sevkleri, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde, 35 yaşını doldurdukların yılın sonunu geçmemek üzere tehir edilebilir. (3) Askerlik Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (3) numaralı alt bendine göre;

a) Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda ilk üç dereceye giren sporcular ile bu dereceleri alan takımların kadrolarında yer alan sporcuların,

b) A/Büyükler Millî Takım kadrolarında yer alan sporcuların, c) Türkiye profesyonel 1 inci ve 2 nci futbol liginde yer alan takımların kadrolarında

bulunan sporcuların, ç) Üç ve daha fazla ligi bulunan spor dallarında, en üst iki ligde yer alan takımlar ile en az

iki ligi bulunan spor dallarında, en üst ligde yer alan takımların uluslararası kuralların öngördüğü sayıdaki sporcularının askere celp ve sevkleri, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde, 38 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere tehir edilebilir.

(4) Askerlik Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (F) bendine göre; lisansüstü eğitimini tamamlayarak mezun olan yükümlülerden, mesleklerine ait staj ve ihtisaslarını tamamladıktan sonra, yurt içinde veya yurt dışında çalıştıkları bilim dallarına, dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırmalarda bulunanların askere celp ve sevkleri, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde, 36 yaşını dolduruncaya kadar tehir edilebilir.

Sevk tehiri işlemlerinde uyulması gereken genel esas ve usuller MADDE 7- (1) Sevk tehiri teklif edilecek yükümlülerin askerliğine karar alınmış olmalıdır.

Askerliğine karar alınmayanların sevk tehiri işlemi yapılmaz. (2) Sevk tehiri teklif edilecek yükümlülerden;

a) Sevk tehirine esas olan görev, staj, aday memurluk, dil öğrenimi, yüksek lisans, ihtisas, sanatta yeterlik veya doktora öğrenimi başlangıç tarihinden önce; sporcuların erteleme kapsamındaki kulüpleriyle sözleşme başlangıç tarihinden önce; Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda müsabaka tarihinden önce; çalıştıkları bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırma yapanların araştırmalarına başladıkları tarihten önce; Askerlik Kanununun 86 ncı maddesi gereği yoklama kaçağı veya 89 uncu maddesi gereği bakaya durumunda olanların, bu suçlardan soruşturması, kovuşturması devam edenlerin veya kovuşturması sonucunda adli ceza alanların sevk tehirleri yapılmaz.

b) Sevk tehirine neden olan çalışmalarına başladıkları tarihten önce yoklama kaçağı veya bakaya kalmak suçundan idari para cezası teklifinde bulunulanların ve idari para cezası alanların sevk tehiri yapılabilir.

c) Yurt dışına lisansüstü eğitim amaçlı gidenler için kayıt kabul tarihi; bilgi ve görgüsünü artırmak, araştırma yapmak için yurt dışına görevlendirilenlerde ise görevlendirme onay tarihi, yoklama kaçağı veya bakaya kaldığı tarihten önce olanların sevk tehirleri yapılabilir. (09.02.2013/28554 sayılı R.G.)

(3) Sevk tehiri teklif edilecek yükümlülerden; sevk tehirine esas olan görev, staj, aday memurluk, dil öğrenimi, yüksek lisans, ihtisas, sanatta yeterlik veya doktora öğrenimi başlangıç tarihinden önce; sporcuların erteleme kapsamındaki kulüpleriyle sözleşme başlangıç tarihinden önce; Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda müsabaka tarihinden önce; çalıştıkları bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme

Page 4: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

getiren orijinal araştırma yapanların araştırmalarına başladıkları tarihten önce; yoklama kaçağı veya bakaya kalmak suçundan mahkemeye verilenlerden, yargılanmaları sonucunda haklarında “Beraat”, “Kovuşturmaya Yer Olmadığı”, “Takipsizlik” veya “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” kararı verilenlerin sevk tehiri işlemi yapılabilir.

(4) Sevk tehiri teklif edilecek yükümlülerden; sevk tehirine esas olan görev, staj, aday memurluk, dil öğrenimi, yüksek lisans, ihtisas, sanatta yeterlik veya doktora öğrenimi başlangıç tarihinden sonra; sporcuların erteleme kapsamındaki kulüpleriyle sözleşme başlangıç tarihinden sonra; Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda müsabaka tarihinden sonra; çalıştıkları bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırma yapanların araştırmalarına başladıkları tarihten sonra; sevke tabi tutuldukları celp dönemlerinden bakaya kalanların, haklarında bakaya işlemi yapılmadan sevk tehiri işlemi yapılabilir.

(5) Sevk tehiri teklif yazıları, ani gelişen durumlar hariç olmak üzere, yükümlülerin sevke tabi oldukları celp dönemlerinden en az bir ay önce sevk tehiri işlem makamında bulundurulur. Sevk tehiri teklifleri, işlem makamınca incelenerek en geç iki ay içinde sonuçlandırılır.

(6) Sevk tehiri uzatma teklifleri, ani gelişen durumlar hariç olmak üzere, sevk tehiri teklif makamları tarafından, önceden yapılan sevk tehiri teklif yazısının ilgisi yazılmak suretiyle, yükümlünün sevk tehiri bitim süresinden en az bir ay önce sevk tehiri işlem makamına gönderilir.

(7) Sevk tehiri teklif edilecek yükümlülerden; daha önce herhangi bir nedenle sevk tehirli olduğu ve bu sevk tehirini gerektiren çalışmalarını bıraktıkları veya ilişiklerinin kesildiği tespit edilenlerin, sevk tehirleri iptal edilmeden yeniden sevk tehiri teklifi yapılmaz. Bu durum, sevk tehiri teklifi yapılacak yükümlüye tebliğ edilerek, daha önce yapılan sevk tehirinin iptal edilmesi sağlandıktan sonra sevk tehiri teklifi yapılır.

(8) Askere celp ve sevki tehir edilenler, tehir müddetinin bitiminden önce sevk tehirine sebep olan çalışmalarını veya öğrenimlerini bıraktıklarında veya sözleşmesi feshedilen, hak mahrumiyeti cezası verilen, erteleme kapsamında bulunmayan liglerdeki takımların kadrolarına geçen sporcuların durumu, sevk tehiri teklif makamları tarafından, iki ay içinde sevk tehiri işlem makamına bildirilir. Bu yükümlülerin sevk tehirleri, sevk tehiri işlem makamınca iptal edilir ve celp emri esaslarına göre askerlik hizmetine sevkleri yapılır. Sevk tehirine neden olan çalışmalarını bıraktıklarını veya tamamladıklarını belgeleyerek sevk tehiri işlem makamına müracaat edenlerin sevk tehirleri iptal edilebilir. (09.02.2013/28554 sayılı R.G.)

(9) Sevk tehirinin iptalini gerektiren durumun zamanında sevk tehiri işlem makamına bildirilmemesi, teklif yapan makamların ve hakkında sevk tehiri teklifinde bulunulanların sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Sevk tehirinin iptalini gerektiren durumun zamanında sevk tehiri işlem makamına bildirilmemesine sebebiyet verenler ve askerlik işlemlerinin yürütülmesine ilişkin görevlerini veya sorumluluklarını zamanında yerine getirmediği tespit edilenler hakkında, sevk tehiri teklif makamı ve sevk tehiri işlem makamınca gerekli tahkikat yapılır.

(10) Sevk tehirini gerektiren durumun ortadan kalktığı ve bu durumun teklif makamınca iki ay içinde sevk tehiri işlem makamına bildirilmediği tespit edilenlerin askerlik işlemleri, sevk tehirine esas durumun ortadan kalktığı tarihteki durumları dikkate alınarak yürütülür.

(11) Sevk tehiri işlemleri, sevk tehiri teklif makamlarının beyanı esas alınarak bu Yönetmelikte belirtilen düzenlemeler çerçevesinde yapılır. Sevk tehiri şartlarını taşımadığı, bilgi veya belgeleri gerçeği yansıtmadığı tespit edilenlerin sevk tehiri iptal edilir. Bu durumda olanların askerlik işlemleri, sevk tehiri işlemi yapılmadan önceki durumları dikkate alınarak yürütülür.

(12) Hakkı olmadığı halde sevk tehiri işleminden yararlanmak maksadıyla sahte belge düzenleyenler, gerçeği yansıtmayan bilgi veya belgeyi ibraz edenler, bunların gerçek olmadığını bildiği halde işleme koyanlar, sahte belgeleri kabul edenler ve herhangi bir surette sahteciliği bilmesine rağmen haksız yere sevk tehirine sebebiyet verenler hakkında, suçu tespit eden kurum tarafından, sevk tehirini teklif eden makamın bulunduğu yerdeki cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(13) Kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatında, sevk tehiri işlemleri ile ilgili değişiklik meydana geldiğinde, bu durum ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından ivedilikle sevk tehiri işlem makamlarına bildirilir.

Page 5: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

(14) Sevk tehiri işlem makamları ile sevk tehiri teklif makamları arasında 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenecek protokolle, yazışmalar elektronik ortamda ve elektronik imzalı olarak yapılabilir.

(15) Bu Yönetmelikte açıklananların dışındaki makamlar tarafından yapılan sevk tehiri tekliflerine, sevk tehiri teklifini imzalamaya yetkili personelin dışında yapılan sevk tehiri tekliflerine ve resmen vekâlet edilmemesine rağmen “yerine (Y)” imzalanan sevk tehiri tekliflerine işlem yapılmaz ve teklif yazısı iade edilir. Yetkili makam “adına” imzalanan teklif yazılarının geçerli olması için, yetki verilen personelin kimliği ile imza örneği, bir defaya mahsus sevk tehiri işlem makamına gönderilir.

(16) Sevk tehiri ile ilgili tüm yazışmalar, ıslak imza ile yapılır. Kaşe imzalı veya bilgisayar çıktısı imzalı evraka işlem yapılmaz ve iade edilir.

(17) Sevk tehiri teklif edilen yükümlünün silah altına alınacağı tarih, teklif edilen sevk tehiri süresinden sonraki bir tarih ise, sevk tehiri teklifinde bulunulmaz. Bu durumdakiler için sevk tehiri teklifinde bulunulsa dahi, yapılan teklife işlem yapılmaz.

(18) Yedek subay aday adayı statüsünde iken sevk tehiri yapılan yükümlünün, herhangi bir nedenle karar tadili yapılarak statüsünün ere çevrilmesi, sevk tehirinin iptalini gerektirmez. Sevk tehirinin iptalinde veya bitiminde statü değişikliğine göre yükümlü askerlik hizmetine sevk edilir.

(19) Sevk tehiri sürelerini, sevk tehiri teklif makamlarını ve sevk tehiri işlem makamlarını gösteren çizelge EK-1’dedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmetine İhtiyaç Duyulan Kamu Personelinin Sevk Tehiri İşlemleri

Sevk tehiri esasları ve süreleri MADDE 8- (1) Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup, hizmetinin özelliği sebebiyle sevkinin tehirine ihtiyaç duyulan kamu personelinin sevkleri, 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere, aşağıdaki bentlerde belirtilen süreler kadar tehir edilebilir:

a) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan, il ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 5 inci bölgeye giren iller ile 5 ve 6 ncı bölgelere giren ilçelerde görev yapan;

1) Üniversite, fakülte ve yüksekokulların öğretim üyelerinin, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren bir defaya mahsus ve azami iki yıla kadar,

2) Hâkim ve savcılar ile başkomiser, komiser ve komiser yardımcılarının, bölge hizmetlerine başladıkları tarihten itibaren bir defaya mahsus ve azami üç yıla kadar,

3) Hizmetine ihtiyaç duyulan diğer kamu personelinin ise, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren, azami bir yıla kadar sevkleri tehir edilebilir.

b) Vali yardımcısı veya kaymakamlardan; 16/7/1986 tarihli Resmî Gazete ve 19166 sayılı Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde yer alan 5 inci coğrafi bölge il merkezleri ve bağlı ilçeleri ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı verilerine göre sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında illerde 5 inci, ilçelerde 5 ve 6 ncı derecede bulunan bölgelere ataması yapılanların sevkleri, bölge hizmetine başladıkları tarihten itibaren, anılan bölgelerdeki görevleri süresince toplam 5 yıla kadar tehir edilebilir. Ancak; tekraren sevk tehiri kapsamındaki bölgelere atanma, 5 yıllık zaman dilimi içerisinde sevk tehiri kapsamı dışındaki bölgelerde görev yapma veya kaymakam iken vali yardımcısı olarak atanma gibi nedenlerden, sevk tehirinin yapılabileceği 5 yıllık zaman dilimi yeniden başlatılmaz. Tekraren sevk tehiri kapsamındaki bölgelere atananlar için; sevk tehiri kapsamı dışında bulunan bölgelerdeki hizmet süreleri 5 yıllık süreye dâhil edilmez. c) Kamu kurum ve kuruluşlarında mecburi hizmete tabi olan yükümlülerin sevkleri, mecburi hizmete başladığı tarihten itibaren tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerinde belirlenen azami süreler kadar tehir edilebilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tıp doktoruna olan ihtiyacı nedeniyle, devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi tabiplerden, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında illerde 5 inci; ilçelerde 4, 5 ve 6 ncı derecede

Page 6: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

bulunan bölgelere Sağlık Bakanlığınca ataması yapılan tabiplerin, devlet hizmeti yükümlülüğü görevleri süresince sevkleri tehir edilebilir.

ç) Kuruluş tarihi itibariyle beş yılını doldurmamış üniversite, fakülte ve yüksekokullarda görevli öğretim üyelerinin (bilim doktoru, yardımcı doçent, doçent, profesör) sevkleri, bu öğrenim kurumlarının kuruluş tarihinden itibaren beş yıl içinde, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren bir defaya mahsus ve azami iki yıla kadar tehir edilebilir.

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan ve kamu hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin projelerde çok önemli görevi bulunan, görevinden ayrılması durumunda yürütülen projede önemli aksaklıklar meydana gelebilecek derecede dalında uzmanlaşmış personelin sevkleri, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren bir defaya mahsus ve azami bir yıla kadar tehir edilebilir.

e) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan ve hizmetine ihtiyaç duyulan kamu personelinden, görevinin özelliği sebebiyle yurt dışına görevlendirilen yükümlülerin sevkleri, görevlendirildikleri tarihten itibaren ve yurt dışı görev süresi kadar tehir edilebilir.

f) Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgi ve görgülerini artırmak veya araştırma yapmak amacıyla, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesi gereği, üniversite rektörlüklerince yurt dışına görevlendirilen, lisansüstü eğitimini tamamlamış öğretim elemanlarının sevkleri, görevlendirildikleri tarihten itibaren bir defaya mahsus ve azami bir buçuk yıla kadar tehir edilebilir.

(2) Daha önce, Askerlik Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (1) numaralı alt bendine göre azami süre kadar herhangi bir nedenle sevki tehir edilenlerden, ikinci kez aynı nedenle hizmetine ihtiyaç duyulması sebebiyle sevk tehiri teklif edilenlerin sevk tehiri işlemi yapılmaz. Personelin yedeği, ilgili kurumların alacakları tedbirlerle temin edilir. Sevk tehiri teklif makamları

MADDE 9- (1) Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup, hizmetinin özelliği sebebiyle sevkinin tehirine ihtiyaç duyulan personel hakkında, sevk tehiri teklifini yapmaya yetkili makamlar aşağıdaki bentlerde açıklanmıştır:

a) Kamu personeli için, bağlı bulundukları bakanlıkların bizzat bakanları, müsteşarları veya müsteşar yardımcıları,

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği gibi bir bakanlığa bağlı olmayan kamu kurumlarındaki personel için, söz konusu kamu kurumlarının en üst düzeydeki kurum amirleri,

c) Tüzel kişiliğe sahip genel müdürlük veya başkanlıklarda görevli kamu personeli için, ilgili genel müdür veya başkanlar,

ç) Üniversite, fakülte ve yüksekokullarda görevli öğretim elemanları için, üniversitelerin rektörleri,

d) Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgi ve görgülerini artırmak veya araştırma yapmak amacıyla, Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesi gereğince, üniversite rektörlüklerince yurt dışına görevlendirilen öğretim elemanları için, üniversitelerin rektörleri. Sevk tehiri işlem makamları

MADDE 10- (1) Aşağıdaki bentlerde belirtilen yükümlülerin sevk tehiri işlemlerini yapmaya yetkili makam, Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığıdır.

a) Üniversite, fakülte ve yüksekokulların öğretim elemanları, b) Hâkim ve savcılar ile başkomiser, komiser ve komiser yardımcıları, c) Hizmetine ihtiyaç duyulan diğer kamu personeli, ç) Vali yardımcısı ve kaymakamlar,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında mecburi hizmete tabi olan yükümlüler, e) Kuruluş tarihi itibariyle beş yılını doldurmamış üniversite, fakülte ve yüksekokullarda

görevli öğretim üyeleri (bilim doktoru, yardımcı doçent, doçent, profesör), f) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan ve kamu hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin

projelerde çok önemli görevi bulunan, görevinden ayrılması durumunda yürütülen projede önemli aksaklıklar meydana gelebilecek derecede dalında uzmanlaşmış personel,

Page 7: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan ve hizmetine ihtiyaç duyulan kamu personelinden, görevinin özelliği sebebiyle yurt dışına görevlendirilen yükümlüler,

ğ) Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgi ve görgülerini artırmak veya araştırma yapmak amacıyla, Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesi gereğince, üniversite rektörlüklerince yurt dışına görevlendirilen öğretim elemanları.

Sevk tehiri teklifinde kullanılacak form MADDE 11- (1) Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

Hükmündeki Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup, hizmetinin özelliği sebebiyle sevkinin tehirine ihtiyaç duyulan kamu personelinin sevk tehiri teklifi, sevk tehiri uzatma teklifi ve sevk tehiri iptal teklifinde EK-2 Teklif Formu kullanılır. Önemli projede çalıştığından ertelemesi teklif edilenler için düzenlenen EK-2 Teklif Formuna, yükümlünün görevli olduğu projeyle ilgili bilgileri içeren EK-2 LAHİKA-1 Form tanzim edilerek eklenir. Doldurulmuş teklif formu örneği EK-3’tedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Staj, Aday Memurluk, Dil Öğrenimi, Yüksek Lisans, İhtisas (Tıpta Uzmanlık), Sanatta

Yeterlik, Doktora Eğitimi ve Sözleşmeli/Dış Kaynaktan Temin Edilecek Muvazzaf Subay/Astsubay Aday Adaylarının Sevk Tehiri İşlemleri

Sevk tehiri esasları ve süreleri MADDE 12- (1) Devlet veya kendi hesaplarına, yurt içinde veya yurt dışında staj, aday

memurluk, dil öğrenimi, yüksek lisans, ihtisas (tıpta uzmanlık), sanatta yeterlik, doktora eğitimi ve sözleşmeli/dış kaynaktan temin edilecek muvazzaf subay/astsubay aday adaylarının sevkleri, 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere, aşağıdaki bentlerde belirtilen süreler kadar tehir edilebilir:

a) Herhangi bir kamu kurumuna aday memur olarak atanacağını belgelendirenlerin askerlik hizmetine sevkleri, bir celp dönemi tehir edilebilir. Staj veya aday memur olarak görev yapanların sevkleri ise, bağlı bulundukları kurumlarının kanun ve yönetmeliklerine göre, Millî Savunma Bakanlığınca tespit edilecek süreler kadar tehir edilebilir. b) Staj yapan yükümlülerin sevk tehirleri, yeterlik sınavına girebilmelerine imkân tanımak maksadıyla, staj eğitimleri nedeniyle yapılan azami sevk tehiri süresi bitimine göre, tabi oldukları celp döneminden bir sonraki celp dönemine kadar uzatılabilir.

c) Yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik ve orta öğretim alan öğretmenliği eğitimi yapanların sevkleri, tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerinde belirlenen azami süreler kadar tehir edilebilir. Lisansüstü eğitime kayıt hakkını kazandığını belgeleyenlerin askerlik hizmetine sevkleri, bir celp dönemi tehir edilebilir.

ç) Yurt içi veya yurt dışında lisansüstü öğrenim için bilimsel hazırlık veya yabancı dil eğitimi alması ilgili üniversite yönetmeliğinde zorunlu olan yükümlülerin sevkleri, tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen süreler kadar tehir edilebilir. Bir lisansüstü eğitim amacına yönelik olmayan, tamamen yükümlünün kendi isteğine bağlı olarak yurt içinde veya yurt dışında yapılan özel dil eğitimlerinden dolayı, sevk tehiri işlemi yapılmaz.

d) Tıpta uzmanlık sınavını (TUS) kazanan yükümlülerin sevkleri, ihtisas eğitimlerine başlayabilmeleri için altı ay; ihtisas eğitimine başlayanların ise, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde anadallara göre belirlenen azami ihtisas süreleri kadar tehir edilebilir.

e) İhtisas eğitimini tamamlayan tıp doktorlarından; yan dal uzmanlık sınavını (YUS) kazanan yükümlülerin sevkleri, yan dal uzmanlık eğitimlerine başlayabilmeleri için iki celp dönemi, bu eğitime başlayanların ise Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirlenen azami yan dal uzmanlık süreleri kadar tehir edilebilir.

f) Askerlik hizmetini yapmamış yedek subay aday adaylarından, sözleşmeli subay/astsubay veya dış kaynaktan temin edilecek muvazzaf subay/astsubaylığı kazananlar ile temel eğitime tabi tutulanların askere sevkleri, naspedilecekleri tarihe kadar tehir edilebilir.

(2) Sözleşmeli veya dış kaynaktan temin edilen muvazzaf subay/astsubaylığa naspedilenlerin nasıp tarihleri, ilgili birlik komutanlıkları tarafından, yükümlülerin kayıtlı oldukları askerlik şubelerine bildirilir.

Page 8: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

(3) Lisansüstü eğitimini tamamlayarak mezun olanlardan, aynı veya daha aşağı seviyede ikinci kez lisansüstü eğitim yapanların sevk tehiri işlemi yapılmaz.

(4) Dört yıldan fazla öğrenim süreli yükseköğretim kurumu mezunlarının aldıkları eğitim yüksek lisans seviyesinde olduğundan, bu yükümlüler hakkında yüksek lisans eğitimlerinden dolayı sevk tehiri teklifinde bulunulmaz. Bulunulsa dahi, sevk tehirleri yapılmaz. (09.02.2013/28554

sayılı R.G.)

(5) Staj nedeniyle sevk tehiri teklif edilen personel, staj yapılmasının zorunlu olduğu bir meslek grubuna mensup olmalıdır. Ancak; avukat, serbest muhasebeci mali müşaviri gibi özel kanunları gereğince, o mesleğin icra edebilmesi için mesleki staj yapması zorunlu olanlarda devlet memuru olma şartı aranmaz. (6) Kayıtları dondurulan, izinli sayılan veya yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin sevk tehiri işlemleri, 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere, aşağıdaki esaslar dâhilinde yapılır:

a) Azami eğitim süreleri kadar sevk tehirleri yapılan yükümlülerin sevk tehirli oldukları süreler içerisinde, kayıtları dondurulduğundan, izinli sayıldığından veya yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası aldıklarından lisansüstü öğrenimlerini belirlenen azami süreler içerisinde bitiremeyenler veya bitiremeyecekleri anlaşılanlar hakkında sevk tehirlerinin uzatılması teklif edilenlerin; kayıtlarının dondurulduğu, izinli sayıldığı veya yükseköğretim kurumundan uzaklaştırıldığı süre kadar sevk tehirleri uzatılabilir.

b) Kaydı dondurulan, izinli sayılan veya yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan yükümlülerin bu durumları, öğrenim gördüğü kurum tarafından sevk tehiri işlem makamına bildirilmez. Bildirilse bile, bu durumdakilerin sevk tehiri iptal edilmez. Ancak, bunlardan askerlik hizmetine sevklerini istediklerinden dolayı kaydının dondurulduğu, izinli sayıldığı bildirilerek sevk tehirlerinin iptali istenenlerin, sevk tehirleri iptal edilir.

c) Kaydının dondurulduğu, izinli sayıldığı veya yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası aldığı bildirildiğinden sevk tehirleri iptal edilen ve bu nedenle bakaya durumunda olan yükümlülerin, kayıtlarının dondurulduğu, izinli sayıldığı veya yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası aldığı tarih ile tekrar öğrenime başladığı tarih arasındaki celp dönemlerinden bakaya kalanlardan sevk tehiri teklifi gelenler hakkında, bu aradaki celp dönemleri için bakaya işlemi yapılmayacağı gibi, söz konusu celp dönemleri için bakayadan mahkemesi devam ediyor veya bakayadan işlem yapılmış ve mahkûmiyet kararı almış olsalar bile, bu durum dikkate alınmadan askere sevkleri tehir edilir. Sevk tehiri teklif makamları MADDE 13- (1) Devlet veya kendi hesaplarına, yurt içinde veya yurt dışında staj, aday memurluk, dil öğrenimi, yüksek lisans, ihtisas (tıpta uzmanlık), sanatta yeterlik, doktora eğitimi ve sözleşmeli/dış kaynaktan temin edilecek muvazzaf subay/astsubay aday adayları hakkında, sevk tehiri teklifini yapmaya yetkili makamlar aşağıdaki bentlerde açıklanmıştır:

a) İhtisas ve yan dal uzmanlık eğitimine başlayanlar için, bağlı bulundukları bakanlığın müsteşarları veya müsteşar yardımcıları; üniversitelerin ise rektörleri, fakülte dekanları veya enstitü müdürleri,

b) Yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü öğrenim görenler için, bağlı bulundukları üniversitelerin rektörleri, fakülte dekanları veya enstitü müdürleri,

c) Yurt dışında devlet veya kendi hesabına lisansüstü öğrenim görenler için, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Yurt Dışı Temsilciliklerimiz,

ç) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde lisansüstü öğrenim görenler için, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Konsolosluğu,

d) Herhangi bir kamu kurumu adına yurt dışında lisansüstü öğrenim görenler için, bağlı bulundukları bakanlığın müsteşarları veya müsteşar yardımcıları ile herhangi bir bakanlığa bağlı olmayan kamu kurumlarının en üst düzeydeki kurum amirleri,

e) Yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü öğrenime başlayabilmek için, belli süre dil veya bilimsel hazırlık öğrenimi görmek zorunda olanlar için, bağlı bulundukları üniversitelerin rektörleri ile fakülte dekanları veya enstitü müdürleri, Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü, bağlı bulundukları bakanlığın müsteşarları veya müsteşar yardımcıları, herhangi bir bakanlığa bağlı olmayan kamu kurumlarının en üst düzeydeki kurum amirleri,

Page 9: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

f) Herhangi bir mesleğin icrası için staj yapma zorunluluğunda olanlar ile aday memurlardan;

1) Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında görevli olanlar için, müsteşar veya müsteşar yardımcıları,

2) Herhangi bir bakanlığa bağlı olmayan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için, en üst düzeydeki kurum amirleri,

3) Avukatlık stajı yapanlar için, yükümlünün kayıtlı bulunduğu baro başkanları, 4) Serbest muhasebe mali müşavirlik stajı yapanlar için, yükümlünün kayıtlı bulunduğu oda

başkanları, 5) Polis meslek memurluğu eğitimi yapanlar için, ilgili polis meslek eğitim merkezi müdürü, 6) Sözleşmeli subay/astsubay veya dış kaynaktan temin edilecek muvazzaf subay/

astsubaylığı kazananlar veya temel eğitime tabi tutulanlar için, ilgili Kuvvet Komutanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı/Sahil Güvenlik Komutanlığı.

(2) Herhangi bir kamu kurumuna aday memur olarak atanma hakkını veya lisansüstü eğitime kayıt hakkını kazanan yükümlüler bizzat, bu durumlarını kanıtlayıcı belgelerini ekleyerek bir dönem sevk tehiri taleplerini belirten dilekçeyle en yakın askerlik şubesine müracaat ederler. Sevk tehiri hakkı olan yükümlülerin askere sevkleri bir celp dönemi tehir edilerek, kendilerine askerlik durum belgesi verilir.

Sevk tehiri işlem makamları

MADDE 14- (1) Aşağıdaki bentlerde belirtilen yükümlülerin sevk tehiri işlemlerini yapmaya yetkili makam, Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığıdır.

a) Devlet veya kendi hesaplarına yurt dışında staj, yüksek lisans, ihtisas, doktora, sanatta yeterlik, dil ve bilimsel hazırlık eğitimi yapanlar,

b) Tıp Doktorlarından yurt içinde ihtisas veya doktora yapanlar, c) Kamu kurum ve kuruluşlarında mesleki staj yapanlar, ç) Kaymakamlık, hâkimlik veya savcılık stajı yapanlar, d)Sözleşmeli subay/astsubay veya dış kaynaktan temin edilecek muvazzaf

subay/astsubaylığı kazananlar ve temel eğitime tabi tutulanlar, e) Tıpta uzmanlık sınavı ve yan dal uzmanlık sınavını kazananlar. (2) Aşağıdaki bentlerde belirtilen yükümlülerin sevk tehiri işlemlerini yapmaya yetkili

makam, hakkında sevk tehiri teklifinde bulunulan yükümlülerin kayıtlı bulunduğu askerlik şubesinin bağlı olduğu askeralma bölge başkanlığıdır.

a) Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde dil, bilimsel hazırlık, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik öğrenimi görenler,

b) Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi görenler, c) Yüksek lisans ikinci öğretimi (paralı eğitim) görenler, ç) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve özel öğretim kurumlarında öğretmenlik stajı

yapanlar, d) Avukatlık ve serbest muhasebeci mali müşavirlik stajı yapanlar, e) Kamu kurum ve kuruluşlarında aday memur olarak göreve başlayanlar, f) Polis meslek eğitim merkezlerinde polis meslek memurluğu eğitimi görenler, g) Uzman erbaşlık eğitimi görenler. (3) Aşağıdaki bentlerde belirtilen yükümlülerin sevk tehiri işlemlerini yapmaya yetkili

makam, yükümlülerin müracaat ettikleri en yakın askerlik şubesi başkanlıklarıdır. a) Yurt içinde veya yurt dışında devlet veya kendi hesaplarına lisansüstü eğitim

göreceklerden, lisansüstü eğitime kayıt hakkı kazandığını belgeleyenler, b) Herhangi bir kamu kurumuna aday memur olarak atanacağını belgeleyenler. Sevk tehiri teklifinde kullanılacak formlar

MADDE 15- (1) Bir mesleğin icra edilebilmesi için yapılması zorunlu olan staj veya kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan aday memurların, sözleşmeli/dış kaynaktan temin edilecek muvazzaf subay/astsubay aday adaylarının sevk tehiri teklifi, sevk tehiri uzatma teklifi ve sevk tehiri iptal teklifinde EK-4 Teklif Formu (doldurulmuş Teklif Formu örneği EK-5),

Page 10: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

(2) Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında dil öğrenimi, yüksek lisans, ihtisas, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi yapanların sevk tehiri teklifi, sevk tehiri uzatma teklifi ve sevk tehiri iptal teklifinde EK-6 Teklif Formu (doldurulmuş Teklif Formu örneği EK-7),

kullanılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM Aktif Spor Hayatı Devam Eden Sporcuların Sevk Tehiri İşlemleri

Sevk tehiri süreleri ve şartları MADDE 16- (1) Aktif spor hayatı devam eden sporcuların sevkleri, aşağıdaki şartları

taşımaya devam ettikleri sürece, sevk tehiri teklif yazılarının tarihinden itibaren birer yıllık sürelerle, 38 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere, tehir edilebilir.

a) Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda ilk üç dereceye giren sporcular ile bu dereceleri alan takımların kadrolarında yer alan sporcular; 1) İlk defa yapılacak sevk tehiri işleminde; son bir yıl içerisinde yapılan Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda ilk üç dereceye girmek veya bu dereceleri alan takımların kadrosunda bulunmak, 2) Müteakip sevk tehirlerinde; bir önceki sevk tehiri dönemi içerisinde yapılan Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda ilk üç dereceye girmek veya bu dereceleri alan takımların kadrosunda bulunmak şartıyla sevk tehiri hakkından yararlanabilirler. Ancak, sevk tehiri süresi içinde Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonası ile uluslararası müsabaka yapılmamış ise bir defaya mahsus bu şart aranmaz.

b) A/Büyükler Millî Takım kadrolarında yer alan sporcular; 1) İlk defa yapılacak sevk tehiri işleminde; son bir yıl içerisinde en az bir kez A/Büyükler Millî Takım kadrosunda yer almak, 2) Müteakip sevk tehirlerinde; bir önceki sevk tehiri dönemi içerisinde yapılan uluslararası müsabakaların en az birinde Millî Takım kadrosunda bulunmak şartıyla sevk tehiri hakkından yararlanabilirler. Ancak, sevk tehiri süresi içinde Millî Takım düzeyinde müsabaka yapılmamış ise bir defaya mahsus bu şart aranmaz.

c) Türkiye Profesyonel 1 inci ve 2 nci futbol liglerinde yer alan takımların kadrolarında bulunan profesyonel futbolcular;

1) İlk defa yapılacak sevk tehiri işleminde; Türkiye Profesyonel 1 inci ve 2 nci futbol liginde yer alan takımlardan birisi ile sözleşmesi bulunmak,

2) Müteakip sevk tehirlerinde; halen kadrosunda bulunulan takımın bir önceki sevk tehiri dönemindeki 1 inci ve 2 nci futbol ligi müsabakalarının en az 1/3 ünde takım kadrosunda bulunma şartı aranır.

3) Sezon başında, Futbol Federasyonunca isimleri bildirilecek olan üçüncü kalecilerin müteakip sevk tehiri tekliflerinde 2 nci bentte belirtilen şart aranmaz.

ç) Üç ve daha fazla ligi bulunan diğer spor dallarında, en üst iki ligde yer alan takımlar ile en az iki ligi bulunan spor dallarında, en üst ligde yer alan takımların uluslararası kuralların ön gördüğü sayıdaki sporcular,

1) İlk defa yapılacak sevk tehiri işleminde; üç ve daha fazla ligi bulunan spor dallarında en üst iki ligde yer alan takımlar ile en az iki ligi bulunan spor dallarında en üst ligde yer alan takımlardan birisi ile profesyonel sözleşmesi bulunma veya o takımın kadrosunda yer almak,

2) Müteakip sevk tehirlerinde; halen kadrosunda bulunulan takımın, bir önceki sevk tehiri dönemindeki resmî müsabakaların en az yarısında, takım kadrosunda bulunmak şartıyla sevk tehiri hakkından yararlanabilirler.

(2) Bir defada üç aydan fazla hak mahrumiyeti alan sporcuların sevk tehirleri iptal edilir ve bunlar hakkında bir daha sevk tehiri teklifi yapılmaz. (3) Sezon içerisinde veya sonunda, yurt içinde erteleme kapsamındaki veya yurt dışındaki bir başka takıma transfer veya geçici transfer nedeniyle gidenlerden, bir sefere mahsus olmak üzere bir önceki sevk tehiri dönemindeki 1 inci ve 2 nci futbol ligi müsabakaların en az 1/3, diğer spor dalları resmî müsabakalarının en az yarısında takım kadrosunda bulunma şartı aranmaz.

(4) Üç ve daha fazla ligi olan spor dallarında en üst iki ligde yer alan takımlar ile en az iki ligi bulunan spor dallarında en üst ligde yer alan takımların kadrolarında bulunan sporcuların

Page 11: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

sevklerinin tehir edilebilmesi için, 1 inci ve 2 nci ligin en az sekiz takımdan oluşması gerekmektedir.

(5) Üç ay veya daha fazla süreli sakatlık geçiren sporcuların durumlarını heyet raporuyla belgelendirmeleri halinde, sevk tehirleri erteleme süresi sonuna kadar devam eder. Bunlardan müteakip sene yeniden sevk tehiri teklif edileceklerden spor dalına göre 1/3 veya 1/2 oranında takım kadrosunda bulunma şartı aranmaz.

(6) Sevk tehiri süresi içerisinde sözleşmesi sona eren ve ilk transfer döneminin sonuna kadar yeni sözleşme yapmayan sporcuların sevk tehirlerinin iptali için, teklif makamınca MSB Askeralma Dairesi Başkanlığına sevk tehiri iptal teklifinde bulunulur.

(7) Yoklama kaçağı veya bakaya durumunda iken sevklerinin tehiri teklif edilen sporculardan, yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düşmeden önce kulüpleri ile sözleşme imzalamış olan ve sözleşme tarihinden teklif tarihine kadar geçen süre içinde gerekli diğer şartları da taşıdıkları anlaşılanların sevkleri tehir edilebilir.

Sevk tehiri teklif makamları MADDE 17- (1) Aktif spor hayatı devam eden sporcular hakkında, sevk tehiri teklifini

yapmaya yetkili makamlar aşağıdaki bentlerde açıklanmıştır: a) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı federasyonlarda Gençlik ve Spor Genel Müdürü, b) Özerk federasyonlarda federasyon başkanı veya genel sekreter.

Sevk tehiri işlem makamları MADDE 18- (1) Aktif spor hayatı devam eden sporcuların sevk tehiri işlemlerini yapmaya yetkili makam, Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığıdır.

Sevk tehiri teklifinde kullanılacak form MADDE 19- (1) Aktif spor hayatı devam eden sporcuların sevk tehiri teklifi, sevk tehiri

uzatma teklifi ve sevk tehiri iptal teklifinde EK-8 Teklif Formu kullanılır. Doldurulmuş teklif formu örneği EK-9’dadır.

ALTINCI BÖLÜM Çalıştıkları Bilim Dallarına Dünya Ölçüsünde Bir Yenilik veya İlerleme Getiren Orijinal

Araştırmalarda Bulunan Yükümlülerin Sevk Tehiri İşlemleri MADDE 20- (1) Lisansüstü eğitimini tamamlayarak mezun olan yükümlülerden, mesleklerine ait staj ve ihtisaslarını tamamladıktan sonra, yurt içinde veya yurt dışında çalıştıkları bilim dallarına, dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırmalarda bulunan yükümlülerin sevk tehirleri, Askerlik Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (F) bendine göre, çalışmalarını devam ettirdikleri sürece, 36 yaşını dolduruncaya kadar yapılabilir. (2) Çalıştıkları bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırmalarda bulunanların;

a) Sevk tehiri tekliflerini yapmaya yetkili makamlar; yükümlülerin bağlı bulundukları bakanlıkların bakanları, üniversitelerin rektörleri, herhangi bir bakanlığa bağlı olmayan kamu kurumlarının en üst düzeydeki kurum amirleri,

b) Sevk tehiri işlemlerini yapmaya yetkili makam, Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığıdır.

(3) Askerlik Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (F) bendi kapsamında sevk tehiri teklif edilenlerin çalışmalarının, bilim dalına dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal bir araştırma olup olmadığına, ilgili ilim müessesinin de görüşü alınarak Millî Savunma Bakanlığınca karar verilir. (4) Bu yükümlülerin; sevk tehiri teklifi, sevk tehiri uzatma teklifi ve sevk tehiri iptal teklifinde EK-10 Teklif Formu kullanılır. Doldurulmuş teklif formu örneği EK-11’dedir.

Page 12: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönergeler MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiğinde;

a) MSB’nin 01/10/1999 tarihli, MİY: 0910-444-99/ASAL D.Er İşl.Ş.Öğc.İşl.Ks. sayılı ve “1111 Sayılı Kanunun 35/E Maddesi Gereğince Ertelenecek Sporculara İlişkin Özel Yönerge”, b) MSB’nin 06/5/2003 tarihli, MİY: 4400-1-03/ASAL D.Yd.Sb.Ş.(14) sayılı ve “MSY 70-5 (A) Sevk Tehiri İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönerge”, yürürlükten kalkar.

Yürürlük MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Page 13: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

EK-1 SEVK TEHİRİ SÜRELERİ İLE TEKLİF VE İŞLEM MAKAMLARINI GÖSTEREN ÇİZELGE

ASKERLİK KANUNU MADDESİ

STATÜ, STAJ VE EĞİTİM TÜRÜ

SEVK TEHİRİ SÜRESİ SEVK TEHİRİ

TEKLİF MAKAMI

SEVK TEHİRİ İŞLEM

MAKAMI

YAŞ SINIRI

1111/35 (E) (1. Alt Bent)

Hizmetine

İhtiyaç Duyulması

Üniversite, fakülte ve yüksekokulların öğretim üyeleri

İlgili bölgede, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren azami 2 yıla kadar

**Üniversite rektörleri

MSB

Askeralma

Dairesi

Başkanlığı

/Ankara

35 yaşını

doldurduğu

yılın

sonunu

geçmemek

üzere sevk

tehiri

yapılabilir.

Kuruluş tarihi itibariyle 5 yılını doldurmamış üniversite, fakülte ve yüksekokullarda görevli öğretim üyeleri

Hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren azami 2 yıla kadar

Üniversite rektörlüklerince yetiştirilmek, eğitilmek, bilgi ve görgüsünü artırmak veya araştırma için yurt dışına görevlendirilen öğretim elemanları

Yurt dışına görevlendirildikleri tarihten itibaren azami 1,5 yıla kadar

Hâkim ve savcılar

Bölge hizmetine başladıkları tarihten itibaren azami 3 yıla kadar

**Bağlı bulunduğu bakanlığın bakan, müsteşar veya müsteşar yardımcıları **Bir bakanlığa bağlı olmayanlar için en üst düzeydeki kurum amirleri **Tüzel kişiliğe sahip genel müdürlük veya başkanlıklarda, ilgili genel müdür veya başkanlar

İlgili bölgede, hizmetine ihtiyaç duyulan diğer kamu personeli

Hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren azami 1 yıla kadar

Vali yardımcısı ve kaymakamlar

Bölge hizmetine başladıkları tarihten itibaren azami 5 yıla kadar

Kamu kurum ve kuruluşlarında mecburi hizmete tabi yükümlüler

Mecburi hizmete başladıkları tarihten itibaren, tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen azami süreler kadar

İlgili bölgede, Devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi tabipler

Kamu kurum ve kuruluşlarının projelerinde çok önemli görevi bulunan kamu personeli

Hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren azami 1 yıla kadar

Görevinin özelliği sebebiyle yurt dışına görevlendirilen kamu personeli

Yurt dışına görevlendirildikleri tarihten itibaren ve yurt dışı görev süresi kadar

1111/35 (E) (2. Alt Bent)

Staj,

Öğrenim

Yurt içi dil öğrenimi ve bilimsel hazırlık

Tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen azami süreler kadar

**Üniversite rektörleri, fakülte dekanları veya enstitü müdürleri **İlgili bakanlığın müsteşar veya müsteşar yardımcıları **Bakanlığa bağlı

Yükümlünün

Kayıtlı Bulunduğu

Askerlik Şubesinin

Bağlı Olduğu

35 yaşını

doldurduğu

yılın

sonunu

Yurt içi yüksek lisans (master), doktora, sanatta yeterlik, orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans, ikinci öğretim yüksek

Page 14: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ASKERLİK KANUNU MADDESİ

STATÜ, STAJ VE EĞİTİM TÜRÜ

SEVK TEHİRİ SÜRESİ SEVK TEHİRİ

TEKLİF MAKAMI

SEVK TEHİRİ İŞLEM

MAKAMI

YAŞ SINIRI

lisans eğitimi olmayanlarda en üst düzey kurum amiri

Askeralma Bölge

Başkanlığı

geçmemek

üzere sevk

tehiri

yapılabilir.

Öğretmenlik stajı

Tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerine göre, Millî Savunma Bakanlığınca tespit edilecek süreler kadar

**MEB Personel Genel Müdürlüğü **MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Avukatlık stajı **Kayıtlı olduğu baro başkanlığı

Serbest muhasebeci malî müşavirlik stajı

**Kayıtlı olduğu oda başkanlığı

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki aday memurlar

**İlgili bakanlığın müsteşar veya müsteşar yardımcıları **Bakanlığa bağlı olmayanlarda en üst düzey kurum amiri

Polis meslek memurluğu eğitimi

Eğitimleri süresince

**İlgili polis meslek eğitim merkezi müdürü

Uzman erbaşlık eğitimi **İlgili Eğitim Merkezi Komutanlığı

Yurt dışı yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik ve eğitim sonrası yurt dışı staj

Tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen azami süreler kadar

**Üniversite rektörleri, fakülte dekanları veya enstitü müdürleri **İlgili bakanlığın müsteşar veya müsteşar yardımcıları **Bakanlığa bağlı olmayanlarda en üst düzey kurum amiri **MEB Ortaöğretim Gn.Md.ve Y.Dışı Temsilciliklerimiz **KTC’de eğitim yapanlar için T.C. Lefkoşa Konsolosluğu **Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi öğrencileri için bu üniversite

MSB

Askeralma

Dairesi

Başkanlığı

/Ankara Yurt dışı dil öğrenimi ve bilimsel hazırlık

1111/35 (E) (2. Alt Bent)

Staj,

Öğrenim

İhtisas/yan dal uzmanlık eğitimi

Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen azami süreler kadar

**Üniversite rektörleri, fakülte dekanları veya enstitü müdürleri **lgili bakanlığın müsteşar veya müsteşar yardımcıları

MSB Askeralma

Dairesi Başkanlığı

/Ankara

35 yaşını doldurduğu

yılın sonunu

geçmemek üzere sevk

tehiri yapılabilir

Mesleki staj (kamuda uzman, uzman yardımcısı, müfettiş, vb.)

Tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerine göre, Millî Savunma

**Bağlı olduğu bakanlığın müst. veya müsteşar yardımcıları

Page 15: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ASKERLİK KANUNU MADDESİ

STATÜ, STAJ VE EĞİTİM TÜRÜ

SEVK TEHİRİ SÜRESİ SEVK TEHİRİ

TEKLİF MAKAMI

SEVK TEHİRİ İŞLEM

MAKAMI

YAŞ SINIRI

Kaymakamlık stajı Bakanlığınca tespit edilecek süreler kadar

**Bakanlığa bağlı olmayanlarda en üst düzey kurum amiri Hâkim ve savcılık stajı

Sözleşmeli veya dış kaynaktan alınan muvazzaf subay/astsubay adayları

Naspedilecekleri tarihe kadar

**İlgili Kuvvet K.lığı/J.Gn.K.lığı/Sahil Güvenlik K.lığı

Aday memur olarak atanacaklar ve lisansüstü eğitim hakkı kazananlar

1 celp dönemi **Yükümlü (ilgili belge ekli dilekçeyle)

En Yakın Askerlik Şubesi

1111/35 (E) (3. Alt Bent)

Sporcular

Aktif spor hayatlarının devam ettiğini bu Yönetmelikteki şartlara uygun olarak belgeleyen sporcular

Birer yıllık süreler

**Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı federasyonlarda Gençlik ve Spor Genel Müdürü **Özerk federasyonlarda federasyon başkanı veya genel sekreter

MSB

Askeralma

Dairesi

Başkanlığı

/Ankara

38 yaşını doldurduğu

yılın sonunu

geçmemek üzere sevk

tehiri yapılabilir.

1111/35 (F)

Dünya Çapında

Araştırmada Bulunanlar

Çalıştıkları bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırmalarda bulunanlar

İstenen süre kadar

**Bağlı olunan bakanlığın bakanı **Üniversitelerin rektörleri **Bir bakanlığa bağlı olmayan kamu kurumlarının en üst düzeydeki kurum amirleri

36 yaşını doldurduğu

tarihi geçmemek üzere sevk

tehiri yapılabilir.

Page 16: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

EK-2 HİZMETİNE İHTİYAÇ DUYULAN KAMU PERSONELİ SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU

(Doldurma Talimatı Arka Yüzdedir)

SEVK TEHİRİ TEKLİF MAKAMI (1)

EVRAK NU. (2) : TARİH (3) KONU (4) :

MSB ASKERALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA / ANKARA (5)

İLGİ: Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği.

Aşağıda bilgileri yazılı kamu personelinin, ilgi Yönetmelik esaslarına göre, …………………… ………… ……………………………….………………(6) arz/rica ederim. İMZA(7)

T.C. Kimlik Nu. (8) Doğum Tarihi (12)

Adı (9) İl (13)

Soyadı (10) İlçe (14)

Baba Adı (11) Köy/Mahalle (15)

Mezun Adı

Olduğu (16) Eğitim Seviyesi

Okulun Mezuniyet Tarihi

Sevk Tehiriyle İlgili Kanun Maddesi 1111 sayılı Askerlik Kanunu 35 (E) 1

Teklif Türü (17)

Teklif Yapılan Makam MSB Askeralma Dairesi Başkanlığı / ANKARA

Teklif Nedeni (18)

Uzatma Nedeni (19)

İptal Nedeni (20)

Görev Adı

Yaptığı (21) Bulunduğu İlçe/İl

Kurumun Bağlı Olduğu Bakanlık/Rektörlük

Kurumunda Göreve Başladığı Tarih (22)

Sevk Tehirine Esas Başlangıç Tarihi (23)

Sevk Tehirinin Yapılacağı Tarih (24)

Varsa Önceki MSB Yazısının Tarih/Sayısı (25)

İkamet Adresi ve Tel Nu. (26)

Sabit (Aile) Adresi ve Tel Nu. (27)

Açıklama (28)

FORMU DOLDURAN

İMZA (29)

Page 17: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

HİZMETİNE İHTİYAÇ DUYULAN KAMU PERSONELİ SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU (EK–2) DOLDURMA TALİMATI

Genel Hususlar:

(1) Form iki (2) nüsha düzenlenir. Bir nüshası teklif makamında kalır, diğer nüsha işlem makamına gönderilir.

(2) Formun üst kısmı yazı şeklindedir. Form işlem makamına gönderilirken, ayrıca üst yazı düzenlenmez. Bölümlerin Doldurulması:

(1) Sevk tehiri teklifini yapan makam adresi yazılır. Örnek:

(2) Evrakın numarası yazılır.

(3) Evrakın tarihi yazılır.

(4) Evrakın konusu olarak, sevk tehiri teklif edilen personelin nüfus bilgilerine göre tam olarak adı ve soyadı yazılır. Örnek: “Ahmet Salih ESEROĞLU”

(5) Sevk tehiri teklifinin gönderileceği makam olan MSB ASKERALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA / ANKARA yazılır.

(6) Üst yazıda boş bırakılan bu haneye; “askerlik hizmetine sevkinin tehir edilmesini”, “mevcut sevk tehirinin uzatılmasını” veya “mevcut sevk tehirinin iptal edilmesini” ibarelerinden uygun olanı yazılır. Yazılan ibare, 17 nci haneyle uyumlu olur.

(7) Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki, teklif formunu imzalamaya yetkili makam tarafından imzalanır.

(8) Sevk tehiri teklifine konu yükümlünün, nüfus cüzdanına göre 11 haneli T.C kimlik numarası yazılır.

(9) Nüfus cüzdanına göre, tam olarak yükümlünün ismi yazılır. İki ismi olanlarda kısaltma kullanılmaz. Örnek: “Şenol” veya “Mustafa Yalçın”

(10) Nüfus cüzdanına göre, yükümlünün soyadı yazılır. Kısaltma kullanılmaz. Örnek: “KULOĞLU”

(11) Nüfus cüzdanına göre, tam olarak yükümlünün babasının ismi yazılır. İki ismi olanlarda kısaltma kullanılmaz. Örnek: “Özcan” veya “Fatih Emre”

(12) Nüfus cüzdanına göre, doğum tarihi yazılır. Örnek: “19.11.1978”

(13) Nüfus cüzdanına göre, yükümlünün kayıtlı olduğu ilin adı yazılır. Örnek: “Kastamonu”

(14) Nüfus cüzdanına göre, yükümlünün kayıtlı olduğu ilçenin ismi yazılır. Örnek: “Tosya”

(15) Nüfus cüzdanına göre, yükümlünün kayıtlı olduğu köy veya mahalle ismi yazılır. Örnek: “Çevlik Köyü” veya “Kargı Mah.”

(16) Bu bölüme, sevk tehiri teklifinde bulunulan yükümlünün son mezun olduğu okulun adı, eğitim seviyesi ve mezuniyet tarihi yazılır. Yurt dışında mezun olanların, YÖK tarafından tanınmışsa denklik onay tarihi de yazılır. Örnek: Okul Adı: “Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi”; Eğitim Seviyesi: “Lisans”, “Yüksek Lisans”, “Doktora”, “İhtisas” vs.; Mezuniyet Tarihi (Yurt İçi): “22.06.2008”, (Yurt Dışı) “27.05.2009 (Denklik Onayı: 19.08.2009)”

(17) Yükümlü hakkında yapılması istenen işlemlerle ilgili olarak; “Sevk Tehiri”, “Sevk Tehiri Uzatma” veya “Sevk Tehiri İptal” ibarelerinden uygun olanı yazılır.

(18) Aşağıda ÇİZELGE–1’’deki teklif nedenlerinden, yükümlü için istenilen sevk tehirine uygun olanı yazılır. Kuruluşu itibariyle 5 yılını doldurmamış okullarda görevli öğretim üyeleriyle ilgili sevk tehiri teklifi yapıldığı takdirde, “Açıklama (28)” hanesine Üniversite/ Fakülte/Yüksekokulun kuruluşuna ait Kanunun tarih ve sayısı yazılır. Kamu hizmetlerine ilişkin projede çok önemli görev nedeniyle sevk tehiri teklifi yapıldığı takdirde, EK-2 Forma, Kamu Hizmetlerine İlişkin Projede Çok Önemli Görev Alanlar Bilgi Formu (EK-2 LAHİKA-1) eklenir.

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

28000-GİRESUN

Page 18: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ÇİZELGE-1

T e k l i f N e d e n i (18) Yönetmelik

Maddesi

Üniversite, Fakülte veya Yüksekokul Öğretim Üyesi 8-(1)-a)-1)

Hâkim ve Savcı Bölge Hizmeti 8-(1)-a)-2)

Baş komiser, Komiser ve Komiser Bölge Hizmeti 8-(1)-a)-2)

Hizmetine İhtiyaç Duyulan Diğer Kamu Personeli 8-(1)-a)-3)

Vali Yardımcısı ve Kaymakam Bölge Hizmeti 8-(1)-b)

Mecburi Hizmet (Devlet Hizmeti Yükümlülüğü) 8-(1)-c)

Kuruluşu İtibariyle 5 Yılını Doldurmamış Üniversite/Fakülte/Yüksek Okul Öğretim Üyesi 8-(1)-ç)

Kamu Hizmetlerine İlişkin Projede Çok Önemli Görev (EK-2 LAHİKA-1 Eklenir) 8-(1)-d)

Görevinin Özelliği Sebebiyle Yurt Dışına Görevlendirilen Kamu Personeli 8-(1)-e)

Üniversitece, Yetiştirilme ve Bilgisini Artırmak İçin Yurt Dışı Görevlendirme 8-(1)-f)

(19) Daha önce sevk tehiri yapılan yükümlü hakkında sevk tehiri uzatma teklifinde bulunulduğu takdirde uzatma nedeni yazılır. İlk sevk tehiri veya sevk tehiri iptali için teklifte bulunulduğunda bu haneye “tire (-)” işareti konulur. Örnek: “Yurt dışı görev süresi, 12.11.2009' dan itibaren altı (6) ay uzatılmıştır.”

(20) Daha önce sevk tehiri yapılan yükümlü hakkında sevk tehiri iptal teklifinde bulunulduğu takdirde iptal nedeni yazılır. İlk sevk tehiri veya sevk tehiri uzatma için teklifte bulunulduğunda bu haneye “tire (-)” işareti konulur. Örnek: “Bölge hizmeti, 04.09.2009 da sona ermiştir.”

(21) Bu bölüme; sevk tehiri teklifinde bulunulan yükümlünün görev yaptığı kurumun adı, kurumun bulunduğu ilçe/il ve kurumun bağlı bulunduğu bakanlık/rektörlük adı yazılır. Örnek: Kurumun Adı: “Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü”; İlçe/İl: “Ergani/DİYARBAKIR”; Bakanlık/Rektörlük: “İçişleri Bakanlığı”

(22) Sevk tehiri teklifi yapılacak yükümlünün kurumunda göreve başladığı tarih yazılır. Örnek: “24.03.2009”

(23) Bu haneye; hizmetine ihtiyaç duyulduğundan, bölge hizmetinden veya yurt dışına görevlendirildiğinden sevk tehiri teklif edilecek yükümlünün, sevk tehirinin başlangıcına esas olacak tarih yazılır. Örnek: “20.04.2010”

(24) Yönetmeliğe uygun olarak, hangi tarihe kadar sevk tehiri istenildiği yazılır. Örnek: “20.04.2011”

(25) Yükümlü hakkında Millî Savunma Bakanlığınca teklif makamına daha önce herhangi bir yazı gönderilmiş ise tarih ve sayısı yazılır. Örnek: “MSB 23.12.2008 / MİY: 1130-334-08/ASAL D.Yd.Sb.Ş.Ert.Ks.”

(26) Sevk tehiri teklif edilen yükümlünün ikamet adresi ve gerektiğinde ulaşılabilecek telefon numarası yazılır.

(27) Yükümlünün ailesinin sabit ikamet adresi ve telefon numarası yazılır.

(28) Bu haneye, hizmetine ihtiyaç duyulma nedeni gibi, yükümlüyle ilgili belirtilmesi gereken ilave bilgiler yazılır.

(29) Bu teklif formunu dolduran personelin kimliği yazılarak bu personel tarafından imzalanır.

Page 19: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

EK-2 LAHİKA-1

KAMU HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROJEDE ÇOK ÖNEMLİ GÖREV ALANLAR BİLGİ FORMU

1. KURUMDA YERİNE GETİRDİĞİ HİZMET: (Sevk tehiri teklif edilen yükümlünün görevli bulunduğu kamu kurum ve kuruluşunda yerine getirdiği, proje çalışmaları haricindeki esas görevi hakkında bilgi yazılır.) 2. GÖREVLİ BULUNDUĞU PROJENİN ADI: (Yükümlünün görevli bulunduğu projenin adı yazılır.) 3. PROJENİN MAHİYETİ: (Proje hakkında gerekli bilgiler verilir ve konusu belirtilir.) 4. PROJENİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: (Projenin başladığı tarih ve muhtemel bitiş tarihi yazılır.) 5. YÜKÜMLÜNÜN PROJEDEKİ GÖREVİ VE DİĞER PERSONEL: (Projede kaç kişinin görevli olduğu ve sevk tehiri teklif edilen yükümlünün projedeki konumu ile hangi görevi icra ettiği belirtilir.) 6. PROJE TAMAMLANDIĞINDA KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR: (Proje başarıyla bitirildiğinde kamu hizmetlerinin yürütülmesine sağlayacağı yararlar yazılır.) PROJEDE GÖREVLİ PERSONELİN KİMLİĞİ (Nüfus Cüzdanına Göre) :

TC Kimlik Nu. : Adı ve Soyadı : Baba Adı : Doğum Tarihi :

KURUM AMİRİ KİMLİĞİ VE İMZASI

ONAY MAKAMI KİMLİĞİ VE İMZASI

Page 20: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

EK-3 HİZMETİNE İHTİYAÇ DUYULAN KAMU PERSONELİ SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU

(Doldurulmuş Örnek) T.C. MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞI(1)

06100 ANKARA EVRAK NU. (2) : B.02.2.TCM.0.71.00.05/1819 2 Eylül 2008 (3) KONU (4) : Abdullah CİHANLI

MSB ASKERALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA / ANKARA (5)

İLGİ: Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği.

Aşağıda bilgileri yazılı kamu personelinin, ilgi Yönetmelik esaslarına göre, …askerlik hizmetine sevkinin tehir edilmesini (6)… arz ederim. İMZA (7)

Ahmet ÇALIK

Başkan

T.C. Kimlik Nu. (8) 62535591242 Doğum Tarihi (12) 13.05.1978

Adı (9) Abdullah İl (13) Kastamonu

Soyadı (10) CİHANLI İlçe (14) Tosya

Baba Adı (11) Fatih Köy/Mahalle (15) Çevlik Köyü

Mezun Adı Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığı

Olduğu (16) Eğitim Seviyesi Doktora

Okulun Mezuniyet Tarihi 22.06.2007

Sevk Tehiriyle İlgili Kanun Maddesi 1111 sayılı Askerlik Kanunu 35 (E) 1

Teklif Türü (17) Sevk Tehiri

Teklif Yapılan Makam MSB Askeralma Dairesi Başkanlığı / ANKARA

Teklif Nedeni (18) Kamu Hizmetlerine İlişkin Projede Çok Önemli Görev ( LAHİKA-1 Ektedir)

Uzatma Nedeni (19) -

İptal Nedeni (20) -

Görev Adı T.C. Merkez Bankası Başkanlığı

Yaptığı (21) Bulunduğu İlçe/İl Ulus/ANKARA

Kurumun Bağlı Olduğu Bakanlık/Rektörlük -

Kurumunda Göreve Başladığı Tarih (22) 01.08.2007

Sevk Tehirine Esas Başlangıç Tarihi (23) 01.09.2008

Sevk Tehirinin Yapılacağı Tarih (24) 01.09.2009

Varsa Önceki MSB Yazısının Tarih/Sayısı (25) MSB 23.12.2007 / MİY:1130-334-08/ASAL D.Yd.Sb.

İkamet Adresi ve Tel Nu. (26) Cumhuriyet Cad.Bülbül Sk.Işık Apt.5/16 Keçiören/ANKARA Tel: 0312 533….

Sabit (Aile) Adresi ve Tel Nu. (27) Atatürk Mh.Hıdır Sk.Atalay Apt.10/8 Sarıyer/İSTANBUL Tel: 0216 325….

Açıklama (28)

Küresel Ekonomiye Entegrasyon Sürecinde Büyüme konulu projede, kilit personel konumundadır.

İMZA Ferit GÜNEŞ Per.Gn.Md. (29)

Page 21: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

EK-3 LAHİKA-1

KAMU HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROJEDE ÇOK ÖNEMLİ GÖREV ALANLAR BİLGİ FORMU (Doldurulmuş Örnek)

1. KURUMDA YERİNE GETİRDİĞİ HİZMET: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğünde Ekonomist olarak görev yapmaktadır. 2. GÖREVLİ BULUNDUĞU PROJENİN ADI: Küresel Ekonomiye Entegrasyon Sürecinde Büyüme. 3. PROJENİN MAHİYETİ: Türkiye’nin Üretim ve Dış Ticaretinde Yapısal Değişim: Mikroekonomik Nedenleri, Yansımaları ve Muhtemel Gelişmeler konulu çalışmaların aksamaması ve zamanında tamamlanması projenin amacına ulaşması açısından büyük önem arz etmektedir. 4. PROJENİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 08 Şubat 2008 – 16 Aralık 2008 5. YÜKÜMLÜNÜN PROJEDEKİ GÖREVİ VE DİĞER PERSONEL: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğünde Ekonomist olarak görevli adı geçen personel, yukarıda belirtilen projede koordinatör olarak görev yapmaktadır. Bu projede değişik görevleri yerine getiren 15 personel daha görevlidir. Ancak, koordinatör olarak sadece üç personel görev almaktadır. 6. PROJE TAMAMLANDIĞINDA KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR: Proje başarıyla bitirildiğinde Türkiye’nin üretim ve dış ticaretinde daha başarılı bir yapıya ulaşılması hedeflenmektedir. PROJEDE GÖREVLİ PERSONELİN KİMLİĞİ (Nüfus Cüzdanına Göre) :

TC Kimlik Nu. : 62535591242 Adı ve Soyadı : Abdullah CİHANLI Baba Adı : Fatih Doğum Tarihi : 13.05.1978

İ M Z A Hüseyin TEMİZ Genel Müdür

ONAY 22/01/2008

İ M Z A

Ahmet ÇALIK T.C.Merkez Bankası Başkanı

Page 22: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

EK-4 MESLEKİ STAJ YAPANLAR İÇİN SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU

(Doldurma Talimatı Arka Yüzdedir)

SEVK TEHİRİ TEKLİF MAKAMI (1)

EVRAK NU. (2) : TARİH (3) KONU (4) :

SEVK TEHİRİ İŞLEM MAKAMI (5)

İLGİ: Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği.

Aşağıda bilgileri yazılı personelin, ilgi Yönetmelik esaslarına göre, …………………………… …………… ……………………………….……(6) arz/rica ederim. İMZA(7)

T.C. Kimlik Nu. (8) Doğum Tarihi (12)

Ad (9) İl (13)

Soyad (10) İlçe (14)

Baba Adı (11) Köy/Mahalle (15)

Mezun Adı

Olduğu (16) Eğitim Seviyesi

Okulun Mezuniyet Tarihi

Sevk Tehiriyle İlgili Kanun Maddesi 1111 sayılı Askerlik Kanunu 35 (E) 2

Teklif Türü (17)

T e k l i f Y a p ı l a n M a k a m

MSB Askeralma Dairesi Başkanlığı / ANKARA ………………. Askeralma Bölge Başkanlığı

Teklif Nedeni (18)

Teklif Nedeni (18)

Uzatma Nedeni (19)

İptal Nedeni (20)

Mesleki Stajın Adı (21)

Staj Yaptığı Kurumun(22)

Adı

Bulunduğu İlçe/İl/Ülke

Eğitime/Staja Başladığı Tarih (23)

Sevk Tehirinin Yapılacağı Tarih (24)

Varsa Önceki MSB Yazısının Tarih/Sayısı (25)

İkamet Adresi ve Tel Nu. (26)

Sabit (Aile) Adresi ve Tel Nu. (27)

Açıklama (28)

FORMU DOLDURAN

İMZA (29)

Page 23: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

MESLEKİ STAJ YAPANLAR İÇİN SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU (EK-4) DOLDURMA TALİMATI

Genel Hususlar:

(1) Form iki (2) nüsha düzenlenir. Bir nüshası teklif makamında kalır, diğer nüsha işlem makamına gönderilir.

(2) Formun üst kısmı yazı şeklindedir. Form işlem makamına gönderilirken, ayrıca üst yazı düzenlenmez.

Bölümlerin Doldurulması:

(1) Sevk tehiri teklifini yapan makam adresi yazılır. Örnek:

(2) Evrakın numarası yazılır.

(3) Evrakın tarihi yazılır.

(4) Evrakın konusu olarak, sevk tehiri teklif edilen personelin nüfus bilgilerine göre tam olarak adı ve soyadı yazılır. Örnek: “Volkan Ali ÖZNACAR”

(5) Sevk tehiri teklifinin gönderileceği makamlardan uygun olanı yazılır (Bakınız aşağıdaki 18’inci maddeye).

(6) Üst yazıda boş bırakılan bu haneye; “askerlik hizmetine sevkinin tehir edilmesini”, “mevcut sevk tehirinin uzatılmasını” veya “mevcut sevk tehirinin iptal edilmesini” ibarelerinden uygun olanı yazılır. Yazılan ibare, 17 nci haneyle uyumlu olur.

(7) Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki, teklif formunu imzalamaya yetkili makam tarafından imzalanır.

(8) Sevk tehiri teklifine konu yükümlünün, nüfus cüzdanına göre 11 haneli T.C kimlik numarası yazılır.

(9) Nüfus cüzdanına göre, tam olarak yükümlünün ismi yazılır. İki ismi olanlarda kısaltma kullanılmaz. Örnek: “Şenol” veya “Mustafa Yalçın”

(10) Nüfus cüzdanına göre, yükümlünün soyadı yazılır. Kısaltma kullanılmaz. Örnek: “EROĞLU”

(11) Nüfus cüzdanına göre, tam olarak yükümlünün babasının ismi yazılır. İki ismi olanlarda kısaltma kullanılmaz. Örnek: “Özcan” veya “Fatih Emre”

(12) Nüfus cüzdanına göre, doğum tarihi yazılır. Örnek: “19.11.1978”

(13) Nüfus cüzdanına göre, yükümlünün kayıtlı olduğu ilin adı yazılır. Örnek: “Kastamonu”

(14) Nüfus cüzdanına göre, yükümlünün kayıtlı olduğu ilçenin ismi yazılır. Örnek: “Tosya”

(15) Nüfus cüzdanına göre, yükümlünün kayıtlı olduğu köy veya mahalle ismi yazılır. Örnek: “Çevlik Köyü” veya “Kargı Mah.”

(16) Bu bölüme, sevk tehiri teklifinde bulunulan yükümlünün son mezun olduğu okulun adı, eğitim seviyesi ve mezuniyet tarihi yazılır. Yurt dışında mezun olanların, YÖK tarafından tanınmışsa denklik onay tarihi de yazılır. Örnek: Okul Adı: “Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi”; Eğitim Seviyesi: “Lisans”, “Yüksek Lisans”, “Doktora”, “İhtisas” vs.; Mezuniyet Tarihi (Yurt İçi): “22.06.2008”, (Yurt Dışı) “27.05.2009 (Denklik Onayı: 19.08.2009)”

(17) Yükümlü hakkında yapılması istenen işlemlerle ilgili olarak; “Sevk Tehiri”, “Sevk Tehiri Uzatma” veya “Sevk Tehiri İptal” ibarelerinden uygun olanı yazılır.

(18) Aşağıda ÇİZELGE-1’’deki teklif nedenlerinden, yükümlü için istenilen sevk tehirine uygun olanı, teklif yapılan ilgili makamın altındaki “Teklif Nedeni (18)” hanesine yazılır.

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

28000-GİRESUN

Page 24: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ÇİZELGE-1

T e k l i f Y a p ı l a n M a k a m

MSB Askeralma Dairesi Başkanlığı / ANKARA ………………. Askeralma Bölge Başkanlığı

Teklif Nedeni (18) Yönetmelik

Maddesi Teklif Nedeni (18)

Yönetmelik Maddesi

Yurt Dışı Staj 12-(1)-a) ve b) Öğretmenlik Stajı 12-(1)-a) ve b)

Hâkimlik veya Savcılık Stajı 12-(1)-a) ve b) Avukatlık Stajı 12-(1)-a) ve b)

Kaymakamlık Stajı 12-(1)-a) ve b) Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik Stajı

12-(1)-a) ve b)

Mesleki Staj (Uzmanlık, Uzman Yardımcılığı vs.)

12-(1)-a) ve b) Polis Meslek Memurluğu Eğitimi 12-(1)-a) ve b)

Sözleşmeli Subay/Astsubay 12-(1)-f) Kamu Kurumunda Aday Memur 12-(1)-a) ve b)

Dış Kaynaktan Temin Edilen Muvazzaf Subay/Astsubay

12-(1)-f) Uzman Erbaşlık Eğitimi 12-(1)-a) ve b)

(19) Daha önce sevk tehiri yapılan yükümlü hakkında sevk tehiri uzatma teklifinde bulunulduğu takdirde uzatma nedeni yazılır. İlk sevk tehiri veya sevk tehiri iptali için teklifte bulunulduğunda bu haneye “tire (-)” işareti konulur. Örnek: “Asalet tasdik sınavında başarısız olduğundan, aday memurluğu bir (1) yıl daha devam edecektir.”

(20) Daha önce sevk tehiri yapılan yükümlü hakkında sevk tehiri iptal teklifinde bulunulduğu takdirde iptal nedeni yazılır. İlk sevk tehiri veya sevk tehiri uzatma için teklifte bulunulduğunda bu haneye “tire (-)” işareti konulur. Örnek: “Stajı, 04.09.2009 da sona ermiştir.”

(21) Sevk tehiri teklif edilen yükümlünün yapacağı stajın adı yazılır. Örnek: “Uzman Yardımcılığı Stajı”

(22) Bu bölüme; sevk tehiri teklifinde bulunulan yükümlünün staj yaptığı kurumun adı ve kurumun bulunduğu ilçe/il/ülke adı yazılır. Yurt içi stajlarda ülke ismi yazılmaz. Örnek: Kurumun Adı: “Maliye Bakanlığı”; İlçe/İl/Ülke: “Çankaya/ANKARA”

(23) Sevk tehiri teklifi yapılacak yükümlünün staj/eğitime başladığı tarih yazılır. Örnek: “20.04.2010”

(24) Yönetmeliğe uygun olarak, hangi tarihe kadar sevk tehiri istenildiği yazılır. Örnek: “21.02.2011”

(25) Yükümlü hakkında Millî Savunma Bakanlığınca teklif makamına daha önce herhangi bir yazı gönderilmiş ise tarih ve sayısı yazılır. Örnek: “MSB 07.11.2009 / MİY: 1130-843-09/ASAL D.Yd.Sb.Ş.Ert.Ks.”, “Trabzon 08.10.2008 / ASAL: 1130-213-08/Asal Ks.”

(26) Sevk tehiri teklif edilen yükümlünün ikamet adresi ve gerektiğinde ulaşılabilecek telefon numarası yazılır.

(27) Yükümlünün ailesinin sabit ikamet adresi ve telefon numarası yazılır.

(28) Bu haneye, yükümlüyle ilgili belirtilmesi gereken ilave bilgiler varsa yazılır.

(29) Bu teklif formunu dolduran personelin kimliği yazılarak bu personel tarafından imzalanır.

Page 25: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

EK-5 MESLEKİ STAJ YAPANLAR İÇİN SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU

(Doldurulmuş Örnek) KASTAMONU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞI(1)

37000 KASTAMONU EVRAK NU. (2) : B.08.0.PER.0.16.02.02-22554 10 Ekim 2008 (3) KONU (4) : Volkan Ali ÖZNACAR

KASTAMONU ASKERALMA BÖLGE BAŞKANLIĞINA (5)

İLGİ: Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği. Aşağıda bilgileri yazılı personelin, ilgi Yönetmelik esaslarına göre, …askerlik hizmetine sevkinin tehir edilmesini (6)… arz ederim. İ M Z A (7)

Muhterem ÇELİK

Baro Başkanı

T.C. Kimlik Nu. (8) 11519854358 Doğum Tarihi (12) 19.11.1978

Adı (9) Volkan Ali İl (13) Kastamonu

Soyadı (10) ÖZNACAR İlçe (14) Tosya

Baba Adı (11) Fatih Emre Köy/Mahalle (15) Kargı Mah.

Mezun Adı Ankara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Olduğu (16) Eğitim Seviyesi Lisans

Okulun Mezuniyet Tarihi 25.09.2007

Sevk Tehiriyle İlgili Kanun Maddesi 1111 sayılı Askerlik Kanunu 35 (E) 2

Teklif Türü (17) Sevk Tehiri

T e k l i f Y a p ı l a n M a k a m

MSB Askeralma Dairesi Başkanlığı / ANKARA Kastamonu Askeralma Bölge Başkanlığı

Teklif Nedeni (18)

Teklif Nedeni (18)

Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik Stajı

Uzatma Nedeni (19) -

İptal Nedeni (20) -

Mesleki Stajın Adı (21) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Staj Yaptığı Kurumun(22)

Adı Kastamonu SMMM Odası Başkanlığı

Bulunduğu İlçe/İl/Ülke Merkez/KASTAMONU

Eğitime/Staja Başladığı Tarih (23) 20.08.2008

Sevk Tehirinin Yapılacağı Tarih (24) 20.08.2010

Varsa Önceki MSB Yazısının Tarih/Sayısı (25) Kastamonu 08.10.2007 / ASAL:1130-213-08/

İkamet Adresi ve Tel Nu. (26) Atatürk Mah. Menekşe Cad.14.Sk.No.8/12 KASTAMONU Tel: 0454 325….

Sabit (Aile) Adresi ve Tel Nu.(27) Maltepe Mh.Topkapı Sk.Ünal Apt.14/8 Seben/BOLU Tel: ……

Açıklama (28)

İMZA Barış SEVER Başkan Yrdc. (29)

Page 26: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

EK-6 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPANLAR İÇİN SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU

(Doldurma Talimatı Arka Yüzdedir)

SEVK TEHİRİ TEKLİF MAKAMI (1)

EVRAK NU. (2) : TARİH (3) KONU (4) :

SEVK TEHİRİ İŞLEM MAKAMI (5)

İLGİ: Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği. Aşağıda bilgileri yazılı personelin, ilgi Yönetmelik esaslarına göre, ………………….………… …………… ………………………………(6) arz/rica ederim. İMZA

T.C. Kimlik Nu. (8) Doğum Tarihi (12)

Adı (9) İl (13)

Soyadı (10) İlçe (14)

Baba Adı (11) Köy/Mahalle (15)

Mezun Adı

Olduğu (16) Eğitim Seviyesi

Okulun Mezuniyet Tarihi

Sevk Tehiriyle İlgili Kanun Maddesi 1111 sayılı Askerlik Kanunu 35 (E) 2

Teklif Türü (17)

T e k l i f Y a p ı l a n M a k a m

MSB Askeralma Dairesi Başkanlığı / ANKARA ………………. Askeralma Bölge Başkanlığı

Teklif Nedeni (18) Teklif Nedeni (18)

Lisansüstü Eğitim Yaptığı Bölümü (19)

Uzatma Nedeni (20)

İptal Nedeni ve Tarihi (21)

Lisansüstü Eğitim Yaptığı Kurumun (21)

Adı

Bulunduğu İlçe/İl/Ülke

Tıpta Uzmanlık Branşı (22)

TUS Dönemi/YUS Dönemi (23)

Eğitime Başladığı Tarih (24)

Sevk Tehirinin Yapılacağı Tarih (25)

Varsa Önceki MSB Yazısının Tarih/Sayısı (26)

İkamet Adresi ve Tel Nu. (27)

Sabit (Aile) Adresi ve Tel Nu. (28)

Açıklama (29)

FORMU DOLDURAN

İMZA (30)

Page 27: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPANLAR İÇİN SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU (EK–6) DOLDURMA TALİMATI

Genel Hususlar:

(1) Form iki (2) nüsha düzenlenir. Bir nüshası teklif makamında kalır, diğer nüsha işlem makamına gönderilir.

(2) Formun üst kısmı yazı şeklindedir. Form işlem makamına gönderilirken, ayrıca üst yazı düzenlenmez.

Bölümlerin Doldurulması:

(1) Sevk tehiri teklifini yapan makam adresi yazılır. Örnek:

(2) Evrakın numarası yazılır.

(3) Evrakın tarihi yazılır.

(4) Evrakın konusu olarak, sevk tehiri teklif edilen personelin nüfus bilgilerine göre tam olarak adı ve soyadı yazılır. Örnek: “Seyfidar ŞENTÜRK”

(5) Sevk tehiri teklifinin gönderileceği makamlardan uygun olanı yazılır (Bakınız aşağıdaki 18’inci maddeye).

(6) Üst yazıda boş bırakılan bu haneye; “askerlik hizmetine sevkinin tehir edilmesini”, “mevcut sevk tehirinin uzatılmasını” veya “mevcut sevk tehirinin iptal edilmesini” ibarelerinden uygun olanı yazılır. Yazılan ibare, 17 nci haneyle uyumlu olur.

(7) Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki, teklif formunu imzalamaya yetkili makam tarafından imzalanır.

(8) Sevk tehiri teklifine konu yükümlünün, nüfus cüzdanına göre 11 haneli T.C kimlik numarası yazılır.

(9) Nüfus cüzdanına göre, tam olarak yükümlünün ismi yazılır. İki ismi olanlarda kısaltma kullanılmaz. Örnek: “Kemal” veya “Murat Ünal”

(10) Nüfus cüzdanına göre, yükümlünün soyadı yazılır. Kısaltma kullanılmaz. Örnek: “DEMİRÖZ”

(11) Nüfus cüzdanına göre, tam olarak yükümlünün babasının ismi yazılır. İki ismi olanlarda kısaltma kullanılmaz. Örnek: “Cengiz” veya “Mert Nurettin”

(12) Nüfus cüzdanına göre, doğum tarihi yazılır. Örnek: “19.11.1978”

(13) Nüfus cüzdanına göre, yükümlünün kayıtlı olduğu ilin adı yazılır. Örnek: “Konya”

(14) Nüfus cüzdanına göre, yükümlünün kayıtlı olduğu ilçenin ismi yazılır. Örnek: “Beyşehir”

(15) Nüfus cüzdanına göre, yükümlünün kayıtlı olduğu köy veya mahalle ismi yazılır. Örnek: “Kıreli Köyü” veya “Demirci Mah.”

(16) Bu bölüme, sevk tehiri teklifinde bulunulan yükümlünün son mezun olduğu okulun adı, eğitim seviyesi ve mezuniyet tarihi yazılır. Yurt dışında mezun olanların, YÖK tarafından tanınmışsa denklik onay tarihi de yazılır. Örnek: Okul Adı: “Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi”; Eğitim Seviyesi: “Lisans”, “Yüksek Lisans”, “Doktora”, “İhtisas” vs.; Mezuniyet Tarihi (Yurt İçi): “22.06.2008”, (Yurt Dışı) “27.05.2009 (Denklik Onayı: 19.08.2009)”

(17) Yükümlü hakkında yapılması istenen işlemlerle ilgili olarak; “Sevk Tehiri”, “Sevk Tehiri Uzatma” veya “Sevk Tehiri İptal” ibarelerinden uygun olanı yazılır.

(18) Aşağıda ÇİZELGE-1’’deki teklif nedenlerinden, yükümlü için istenilen sevk tehirine uygun olanı, teklif yapılan ilgili makamın altındaki “Teklif Nedeni (18)” hanesine yazılır. Yurt dışında lisansüstü eğitim yapanlar hakkında sevk tehiri teklifinde bulunulacaksa, yükümlünün kayıt hakkını aldığını gösteren akseptans (kayıt kabul) belgesinin tarihi, “Açıklama (29)” hanesine yazılır.

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

28000-GİRESUN

Page 28: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ÇİZELGE-1

T e k l i f Y a p ı l a n M a k a m

MSB Askeralma Dairesi Başkanlığı / ANKARA ………………. Askeralma Bölge Başkanlığı

Teklif Nedeni (18) Yönetmelik

Maddesi Teklif Nedeni (18)

Yönetmelik Maddesi

Yurt Dışı Yüksek Lisans (Master) 12-(1)-c) Yurt İçi Yüksek Lisans (Master) Tezli

12-(1)-c) Yurt İçi Yüksek Lisans (Master) Tezsiz

Yurt Dışı Doktora 12-(1)-c)

İkinci Öğretim Yüksek Lisans Eğitimi (Tezli)

12-(1)-c) İkinci Öğretim Yüksek Lisans Eğitimi (Tezsiz)

Yurt Dışı Sanatta Yeterlik 12-(1)-c) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans

12-(1)-c)

Yurt Dışı Dil Öğrenimi 12-(1)-ç) Yurt İçi Doktora 12-(1)-c)

Yurt Dışı Bilimsel Hazırlık 12-(1)-ç) Yurt İçi Sanatta Yeterlik 12-(1)-c)

İhtisas (Tıpta Uzmanlık Eğitimi) 12-(1)-d) Yurt İçi Dil Öğrenimi 12-(1)-ç)

Yandal Uzmanlık Eğitimi 12-(1)-e) Yurt İçi Bilimsel Hazırlık 12-(1)-ç)

(19) Sevk tehiri teklif edilecek yükümlünün hangi bölümde lisansüstü eğitim yapacağı belirtilir.

(20) Daha önce sevk tehiri yapılan yükümlü hakkında sevk tehiri uzatma teklifinde bulunulduğu takdirde, uzatma nedeni yazılır. İlk sevk tehiri veya sevk tehiri iptali için teklifte bulunulduğunda bu haneye “tire (-)” işareti konulur. Örnek: “Yüksek lisans eğitimini tamamlayamadığından, eğitim süresi altı (6) ay uzatılmıştır.”

(21) Daha önce sevk tehiri yapılan yükümlü hakkında sevk tehiri iptal teklifinde bulunulduğu takdirde, iptal nedeni ve mezun olduğu/ayrıldığı tarih yazılır. İlk sevk tehiri veya sevk tehiri uzatma için teklifte bulunulduğunda bu haneye “tire (-)” işareti konulur. Örnek: “Yüksek lisans eğitiminden, 04.09.2009 tarihinde mezun olmuştur.”

(22) Sevk tehiri teklifinde bulunulan yükümlünün öğrenim göreceği kurumun adı, öğretim kurumun bulunduğu ilçe/il ve yurt dışında ise ülke adı yazılır. Örnek: Kurumun Adı: “Orta Doğu Teknik Üniversitesi”; İlçe/İl: “Çankaya/ANKARA”

(23) Bu hane tıpta uzmanlık (ihtisas) eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapanların sevk tehiri teklifi yapılırken doldurulur. Tıpta uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapanların, hangi ana dalda veya yan dalda ihtisas eğitimi yapacağı bu haneye yazılır. Diğer eğitimler için teklifte bulunulurken bu haneye “tire (-)” işareti konulur. Örnek: “İç Hastalıkları”, Hematoloji”

(24) Bu hane tıpta uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi yapanların sevk tehiri teklifi yapılırken doldurulur. Tıpta uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapanların, hangi TUS veya YUS dönemine göre ihtisas eğitimi yapacağı bu haneye yazılır. Diğer eğitimler için teklifte bulunulurken bu haneye “tire (-)” işareti konulur. Örnek: “Nisan 2008 Tıpta Uzmanlık Sınavı”, “Ekim 2008 Yandal Uzmanlık Sınavı”

(25) Yükümlünün lisansüstü eğitimine fiilen başladığı tarih yazılır. Örnek: “20.04.2011”

(26) Yönetmeliğe uygun olarak, hangi tarihe kadar sevk tehiri istenildiği yazılır. Örnek: “20.04.2012”

(27) Yükümlü hakkında Millî Savunma Bakanlığınca teklif makamına daha önce herhangi bir yazı gönderilmiş ise tarih ve sayısı yazılır. Örnek: “MSB 23.12.2008 / MİY: 1130-334-08/ASAL D.Yd.Sb.Ş.Ert.Ks.”, “Isparta 10.09.2009 / ASAL: 1130-486-09/Asal Ks.”

(28) Sevk tehiri teklif edilen yükümlünün ikamet adresi ve gerektiğinde ulaşılabilecek telefon numarası yazılır.

(29) Yükümlünün ailesinin sabit ikamet adresi ve telefon numarası yazılır.

(30) Bu haneye, yurt dışında lisansüstü eğitim yapacaklar için akseptans (kayıt kabul) tarihi yazılır. Ayrıca, yükümlüyle ilgili belirtilmesi gereken ilave bilgiler varsa belirtilir.

(31) Bu teklif formunu dolduran personelin kimliği yazılarak bu personel tarafından imzalanır.

Page 29: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

EK-7 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPANLAR İÇİN SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU

(Doldurulmuş Örnek) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (1)

06545 ANKARA

EVRAK NU. (2) : B.08.0.YÖG.0.16.03.03-22482 14 Ağustos 2008 (3) KONU (4) : Murat ÜNAL DEMİRÖZ

MSB ASKERALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA / ANKARA (5)

İLGİ: Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği. Aşağıda bilgileri yazılı personelin, ilgi Yönetmelik esaslarına göre, …mevcut sevk tehirinin uzatılmasını (6)… arz ederim. İ M Z A (7)

Kamil ÇOLAK

Rektör

T.C. Kimlik Nu. (8) 21421753689 Doğum Tarihi (12) 19.11.1978

Adı (9) Murat Ünal İl (13) Konya

Soyadı (10) DEMİRÖZ İlçe (14) Beyşehir

Baba Adı (11) Mert Nurettin Köy/Mahalle (15) Demirci Mh.

Mezun Adı Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı

Olduğu (16) Eğitim Seviyesi Lisans

Okulun Mezuniyet Tarihi 22 Haziran 2005

Sevk Tehiriyle İlgili Kanun Maddesi 1111 sayılı Askerlik Kanunu 35 (E) 2

Teklif Türü (17) Sevk Tehiri Uzatma

T e k l i f Y a p ı l a n M a k a m

MSB Askeralma Dairesi Başkanlığı / ANKARA ………………. Askeralma Bölge Başkanlığı

Teklif Nedeni (18) Yurt Dışı Yüksek Lisans (Master) Teklif Nedeni (18)

Lisansüstü Eğitim Yaptığı Bölümü İşletme

Uzatma Nedeni (19) Eğitimini tamamlayamadığından

İptal Nedeni ve Tarihi (20) -

Teklif Nedeni (18) Yurt Dışı Yüksek Lisans (Master) Teklif Nedeni (18)

Uzatma Nedeni (19) Eğitimine tamamlayamadığından

İptal Nedeni (20) -

Lisansüstü Eğitim Yaptığı Kurumun(21)

Adı University of Minnesota

Bulunduğu İlçe/İl/Ülke Amerika Birleşik Devletleri

Tıpta Uzmanlık Branşı (22) -

TUS Dönemi/YUS Dönemi (23) -

Eğitime Başladığı Tarih (24) 31.10.2006

Sevk Tehirinin Yapılacağı Tarih (25) 31.10.2009

Varsa Önceki MSB Yazısının Tarih/Sayısı (26) MSB 21.08 2006 / MİY:1130-145-06/ASAL D.Yd.Sb.Ert.Ks.

İkamet Adresi ve Tel Nu. (27) Intl Student & Scholar Services 301 19th Minneapolis, MN 55455 Tel: -

Sabit (Aile) Adresi ve Tel Nu. (28) Oran Sitesi Akgül Apt.B.1 D:15 ÇANKAYA / ANKARA Tel: 0312 410….

Açıklama (29)

Yüksek lisans eğitimi için akseptans (kayıt kabul) tarihi 31.07.2006’dır.

İMZA Eşref ÖNCÜ Gensek.Yrdc. (29)

Page 30: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

EK-8 SPORCULAR İÇİN SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU

(Doldurma Talimatı Arka Yüzdedir)

SEVK TEHİRİ TEKLİF MAKAMI (1)

EVRAK NU. (2) : TARİH (3) KONU (4) :

MSB ASKERALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA / ANKARA (5)

İLGİ: Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği.

Aşağıda bilgileri yazılı sporcunun, ilgi Yönetmelik esaslarına göre, …………….…………………… ……… …………………………………(6) arz/rica ederim. İMZA

T.C. Kimlik Nu. (8) Doğum Tarihi (12)

Adı (9) İl (13)

Soyadı (10) İlçe (14)

Baba Adı (11) Köy/Mahalle (15)

Mezun Adı

Olduğu (16) Eğitim Seviyesi

Okulun Mezuniyet Tarihi

Sevk Tehiriyle İlgili Kanun Maddesi 1111 sayılı Askerlik Kanunu 35 (E) 3

Teklif Türü (17)

Teklif Yapılan Makam MSB Askeralma Dairesi Başkanlığı / ANKARA

Lig Sporcuları Millî Takım/Şampiyona

Teklif Nedeni (18) Teklif Nedeni (18)

Uzatma Nedeni (19)

İptal Nedeni (20)

Şampiyonanın Adı (21) 1 2

Müsabaka Tarihi (22) 1 2

Bireysel mi Takım mı (23) 1 2

Aldığı Derece (24) 1 2

Lig Sporcuları İçin Federasyon Adı (25)

Toplam Maç Sayısı (26) Kadroda Bulunduğu Maç Sayısı

Klüp Adı ve Ligi (27)

Sözleşme Başlangıç Tarihi (28) Sözleşme Bitiş Tarihi (29)

Varsa Önceki MSB Yazısının Tarih/Sayısı (30)

İkamet Adresi ve Tel Nu. (31)

Sabit (Aile) Adresi ve Tel Nu. (32)

Açıklama (33)

FORMU DOLDURAN

İMZA (34)

Page 31: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

SPORCULAR İÇİN SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU (EK–8) DOLDURMA TALİMATI

Genel Hususlar: (1) Form iki (2) nüsha düzenlenir. Bir nüshası teklif makamında kalır, diğer nüsha işlem makamına gönderilir. (2) Formun üst kısmı yazı şeklindedir. Form işlem makamına gönderilirken, ayrıca üst yazı düzenlenmez. Bölümlerin Doldurulması:

(1) Sevk tehiri teklifini yapan makam adresi yazılır. Örnek:

(2) Evrakın numarası yazılır.

(3) Evrakın tarihi yazılır.

(4) Evrakın konusu olarak, sevk tehiri teklif edilen personelin nüfus bilgilerine göre tam olarak adı ve soyadı yazılır. Örnek: “Ayhan ÇOBANOĞLU”

(5) Sevk tehiri teklifinin gönderileceği makam olan MSB ASKERALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA / ANKARA yazılır.

(6) Üst yazıda boş bırakılan bu haneye; “askerlik hizmetine sevkinin tehir edilmesini”, “mevcut sevk tehirinin uzatılmasını” veya “mevcut sevk tehirinin iptal edilmesini” ibarelerinden uygun olanı yazılır. Yazılan ibare, 17 nci haneyle uyumlu olur.

(7) Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki, teklif formunu imzalamaya yetkili makam tarafından imzalanır.

(8) Sevk tehiri teklifine konu yükümlünün, nüfus cüzdanına göre 11 haneli T.C kimlik numarası yazılır.

(9) Nüfus cüzdanına göre, tam olarak yükümlünün ismi yazılır. İki ismi olanlarda kısaltma kullanılmaz. Örnek: “Şenol” veya “Mustafa Yalçın”

(10) Nüfus cüzdanına göre, yükümlünün soyadı yazılır. Kısaltma kullanılmaz. Örnek: “KULOĞLU”

(11) Nüfus cüzdanına göre, tam olarak yükümlünün babasının ismi yazılır. İki ismi olanlarda kısaltma kullanılmaz. Örnek: “Özcan” veya “Fatih Emre”

(12) Nüfus cüzdanına göre, doğum tarihi yazılır. Örnek: “19.11.1978”

(13) Nüfus cüzdanına göre, yükümlünün kayıtlı olduğu ilin adı yazılır. Örnek: “Kastamonu”

(14) Nüfus cüzdanına göre, yükümlünün kayıtlı olduğu ilçenin ismi yazılır. Örnek: “Tosya”

(15) Nüfus cüzdanına göre, yükümlünün kayıtlı olduğu köy veya mahalle ismi yazılır. Örnek: “Çevlik Köyü” veya “Kargı Mah.”

(16) Bu bölüme, sevk tehiri teklifinde bulunulan sporcunun son mezun olduğu okulun adı, eğitim seviyesi ve mezuniyet tarihi yazılır. Yurt dışında mezun olanların, YÖK tarafından tanınmışsa denklik onay tarihi de yazılır. Örnek: Okul Adı: “Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi”; Eğitim Seviyesi: “Lisans”, “Yüksek Lisans”, “Doktora”, “İhtisas” vs.; Mezuniyet Tarihi (Yurt İçi): “22.06.2008”, (Yurt Dışı) “27.05.2009 (Denklik Onayı: 19.08.2009)”

(17) Yükümlü hakkında yapılması istenen işlemlerle ilgili olarak; “Sevk Tehiri”, “Sevk Tehiri Uzatma” veya “Sevk Tehiri İptal” ibarelerinden uygun olanı yazılır.

(18) Aşağıda ÇİZELGE-1’’deki teklif nedenlerinden, yükümlü için istenilen sevk tehirine uygun olanı, teklif yapılan ilgili makamın altındaki “Teklif Nedeni (18)” hanesine yazılır.

ÇİZELGE-1

Lig Sporcuları Millî Takım/Şampiyona

Teklif Nedeni (18) Yönetmelik

Maddesi Teklif Nedeni (18)

Yönetmelik Maddesi

Lig Sporcusu Erteleme 16-(1)-c) ve ç) Olimpiyat Oyunları 16-(1)-a)

Takım Değişikliği 16-(1)-c) ve ç) Dünya Şampiyonası 16-(1)-a)

Kiralık 16-(1)-c) ve ç) Avrupa Şampiyonası 16-(1)-a)

Sakatlık 16-(1)-c) ve ç) Uluslararası Müsabaka 16-(1)-a)

3 üncü Kaleci 16-(1)-c) ve ç) A/Millî Takım 16-(1)-b)

T.C. TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

06520-ANKARA

Page 32: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

(19) Daha önce sevk tehiri yapılan yükümlü hakkında sevk tehiri uzatma teklifinde bulunulduğu takdirde uzatma nedeni yazılır. İlk sevk tehiri veya sevk tehiri iptali için teklifte bulunulduğunda bu haneye “tire (-)” işareti konulur. Örnek: “Aktif spor hayatı devam etmektedir.”

(20) Daha önce sevk tehiri yapılan yükümlü hakkında sevk tehiri iptal teklifinde bulunulduğu takdirde iptal nedeni yazılır. İlk sevk tehiri veya sevk tehiri uzatma için teklifte bulunulduğunda bu haneye “tire (-)” işareti konulur.

Örnek: “Askere gitmek istemektedir.”

(21) Bu haneye; sevk tehiri teklifinde bulunulan sporcunun son bir yıl içinde katıldığı şampiyonanın adı yazılır. Örnek: “Pekin 2008 Olimpiyat Oyunları”

(22) Sevk tehiri teklifinde bulunulan sporcunun son bir yıl içinde katıldığı şampiyonada oynadığı müsabakanın tarihi yazılır. Örnek: “22.07.2008”

(23) Sporcunun şampiyonaya bireysel veya takım kadrosunda katılma durumu belirtilir. Örnek: “Bireysel”

(24) Sporcunun şampiyonada bireysel olarak aldığı veya takım halinde kazanılan derece yazılır. Örnek: “1 inci”

(25) Yükümlü, lig sporcusu durumunda ise ilgili federasyonun adı yazılır. Örnek: “Türkiye Basketbol Federasyonu”

(26) Sporcunun kulübünün yapmış olduğu toplam maç sayısı ve sporcunun bu maçların kaçında kadroda bulunduğu yazılır. Örnek: “18” “16”

(27) Sporcunun kadrosunda bulunduğu kulübün adı ve ligi yazılır. Örnek: “Fenerbahçe Spor Kulübü-Türkiye Basketbol 1 inci Ligi”

(28) Bu haneye, sporcunun kulübü ile yaptığı sözleşmesinin başlangıç tarihi yazılır. Örnek: “19.06.2008”

(29) Sporcunun kulübü ile yaptığı sözleşmesinin bitiş tarihi yazılır. Örnek: “19.06.2009”

(30) Yükümlü hakkında Millî Savunma Bakanlığınca teklif makamına daha önce herhangi bir yazı gönderilmiş ise tarih ve sayısı yazılır. Örnek: “MSB 23.12.2008 / MİY: 1130-334-08/ASAL D.Yd.Sb.Ş.Ert.Ks.”

(31) Sevk tehiri teklif edilen yükümlünün ikamet adresi ve gerektiğinde ulaşılabilecek telefon numarası yazılır.

(32) Yükümlünün ailesinin sabit ikamet adresi ve telefon numarası yazılır.

(33) Bu haneye, yükümlüyle ilgili belirtilmesi gereken, varsa ilave bilgiler yazılır.

(34) Bu teklif formunu dolduran personelin kimliği yazılarak bu personel tarafından imzalanır.

Page 33: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

EK-9 SPORCULAR İÇİN SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU

(Doldurulmuş Örnek) TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞI(1)

06520 ANKARA EVRAK NU. (2) : 04-4-2008/3969-24773 25 Eylül 2008 (3) KONU (4) : Hasan ERKMEN

MSB ASKERALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA / ANKARA (5)

İLGİ: Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği.

Aşağıda bilgileri yazılı sporcunun, ilgi Yönetmelik esaslarına göre, …mevcut sevk tehirinin uzatılmasını(6)… arz ederim. İ M Z A (7)

Gıyasettin ŞENTÜRK

Genel Sekreter

T.C. Kimlik Nu. (8) 11125669854 Doğum Tarihi (12) 19.11.1978

Adı (9) Hasan İl (13) Kastamonu

Soyadı (10) ERKMEN İlçe (14) Tosya

Baba Adı (11) Şenol Köy/Mahalle (15) Çevlik Köyü

Mezun Adı Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi

Olduğu (16) Eğitim Seviyesi Lise Mezunu

Okulun Mezuniyet Tarihi 22.06.2006

Sevk Tehiriyle İlgili Kanun Maddesi 1111 sayılı Askerlik Kanunu 35 (E) 3

Teklif Türü (17) Sevk Tehiri Uzatma

Teklif Yapılan Makam MSB Askeralma Dairesi Başkanlığı / ANKARA

Lig Sporcuları Millî Takım/Şampiyona

Teklif Nedeni (18) Lig Sporcusu Erteleme Teklif Nedeni (18)

Uzatma Nedeni (19) Aktif Spor Hayatı Devam Ettiğinden.

İptal Nedeni (20) -

Şampiyonanın Adı (21) 1 - 2 -

Müsabaka Tarihi (22) 1 - 2 -

Bireysel mi Takım mı (23) 1 - 2 -

Aldığı Derece (24) 1 - 2 -

Lig Sporcuları İçin Federasyon Adı (25) Futbol Federasyonu

Toplam Maç Sayısı (26) 31 Kadroda Bulunduğu Maç Sayısı 20

Klüp Adı ve Ligi (27) Fenerbahçe Spor Kulübü/ Türkcell Süper Ligi (1. Lig)

Sözleşme Başlangıç Tarihi (28) 30.06.2008 Sözleşme Bitiş Tarihi (29) 30.06.2011

Varsa Önceki MSB Yazısının Tarih/Sayısı (30) MSB 22 Eylül 2007 / MİY:1130-15-07/ASAL D.Er.İşl.Ş.

İkamet Adresi ve Tel Nu. (31) Cengiz Topel Cad. Sırma Apt. 10/9 Sarıyer/İSTANBUL Tel: 0216 321….

Sabit (Aile) Adresi ve Tel Nu. (32) Gençlik Mah. Asya Sk.14/5 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL Tel: 0212 311….

Açıklama (33)

İMZA

Adnan EROĞLU Personel Md. (34)

Page 34: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

EK–10 DÜNYA ÖLÇÜSÜNDE BİR YENİLİK VEYA İLERLEME GETİREN ORİJİNAL ARAŞTIRMALARDA

BULUNANLAR İÇİN SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU (Doldurma Talimatı Arka Yüzdedir)

SEVK TEHİRİ TEKLİF MAKAMI (1)

EVRAK NU. (2) : TARİH (3) KONU (4) :

MSB ASKERALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA / ANKARA (5)

İLGİ: Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği. Aşağıda bilgileri yazılı personelinin, ilgi Yönetmelik esaslarına göre, ……………………………… ……………………………….………………(6) arz/rica ederim. İMZA(7) E K İ (18) : EK-A (Yapılan Çalışmalara Ait Bilgi ve Belgeler)

T.C. Kimlik Nu. (8) Doğum Tarihi (12)

Adı (9) İl (13)

Soyadı (10) İlçe (14)

Baba Adı (11) Köy/Mahalle (15)

Mezun Adı

Olduğu (16) Eğitim Seviyesi

Okulun Mezuniyet Tarihi

Sevk Tehiriyle İlgili Kanun Maddesi 1111 sayılı Askerlik Kanunu 35 (F)

Teklif Türü (17)

Teklif Yapılan Makam MSB Askeralma Dairesi Başkanlığı / ANKARA

Teklif

Nedeni

(18)

“Yüksek öğrenim mezunlarından mesleklerine ait staj ve ihtisaslarını ikmal ettikten sonra, yurt içinde veya yurt dışında, çalıştıkları bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırmalarda bulundukları, çalıştıkları ilim müesseselerince tevsik ve talep edilenlerin askere celp ve sevkleri, Millî Savunma Bakanlığınca 36 yaşını dolduruncaya kadar geri bırakılabilir.” hükmü çerçevesinde çalışma yaptığından.

Uzatma Nedeni (19)

İptal Nedeni (20)

Görev Adı

Yaptığı (21) Bulunduğu İlçe/İl

Müessesenin Bağlı Olduğu Bakanlık/Rektörlük

Araştırma Yaptığı Kurum adı (22)

Araştırma Yaptığı Kurumun Bulunduğu İlçe/İl (23)

Projedeki Görevine Başladığı Tarih (24)

Sevk Tehirinin Yapılacağı Tarih (25)

Varsa Önceki MSB Yazısının Tarih/Sayısı (26)

İkamet Adresi ve Tel Nu. (27)

Sabit (Aile) Adresi ve Tel Nu. (28)

Açıklama (29)

FORMU DOLDURAN İMZA(30)

Page 35: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

DÜNYA ÖLÇÜSÜNDE BİR YENİLİK VEYA İLERLEME GETİREN ORİJİNAL ARAŞTIRMALARDA BULUNANLAR İÇİN SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU (EK–10) DOLDURMA TALİMATI

Genel Hususlar:

(1) Form iki (2) nüsha düzenlenir. Bir nüshası teklif makamında kalır, diğer nüsha işlem makamına gönderilir.

(2) Formun üst kısmı yazı şeklindedir. Form işlem makamına gönderilirken, ayrıca üst yazı düzenlenmez. Bölümlerin Doldurulması:

(1) Sevk tehiri teklifini yapan makam adresi yazılır.

(2) Evrakın numarası yazılır.

(3) Evrakın tarihi yazılır.

(4) Evrakın konusu olarak, sevk tehiri teklif edilen personelin nüfus bilgilerine göre tam olarak adı ve soyadı yazılır. Örnek: “Mehmet Murat PARIM”

(5) Sevk tehiri teklifinin gönderileceği makam olan MSB ASKERALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA / ANKARA yazılır.

(6) Üst yazıda boş bırakılan bu haneye; “askerlik hizmetine sevkinin tehir edilmesini”, “mevcut sevk tehirinin uzatılmasını” veya “mevcut sevk tehirinin iptal edilmesini” ibarelerinden uygun olanı yazılır. Yazılan ibare, 17 nci haneyle uyumlu olur.

(7) Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki, teklif formunu imzalamaya yetkili makam tarafından imzalanır.

(8) Sevk tehiri teklifine konu yükümlünün, nüfus cüzdanına göre 11 haneli T.C kimlik numarası yazılır.

(9) Nüfus cüzdanına göre, tam olarak yükümlünün ismi yazılır. İki ismi olanlarda kısaltma kullanılmaz. Örnek: “Şenol” veya “Mustafa Yalçın”

(10) Nüfus cüzdanına göre, yükümlünün soyadı yazılır. Kısaltma kullanılmaz. Örnek: “KULOĞLU”

(11) Nüfus cüzdanına göre, tam olarak yükümlünün babasının ismi yazılır. İki ismi olanlarda kısaltma kullanılmaz. Örnek: “Özcan” veya “Fatih Emre”

(12) Nüfus cüzdanına göre, doğum tarihi yazılır. Örnek: “19.11.1978”

(13) Nüfus cüzdanına göre, yükümlünün kayıtlı olduğu ilin adı yazılır. Örnek: “Kastamonu”

(14) Nüfus cüzdanına göre, yükümlünün kayıtlı olduğu ilçenin ismi yazılır. Örnek: “Tosya”

(15) Nüfus cüzdanına göre, yükümlünün kayıtlı olduğu köy veya mahalle ismi yazılır. Örnek: “Çevlik Köyü” veya “Kargı Mah.”

(16) Bu bölüme, sevk tehiri teklifinde bulunulan yükümlünün son mezun olduğu okulun adı, eğitim seviyesi ve mezuniyet tarihi yazılır. Yurt dışında mezun olanların, YÖK tarafından tanınmışsa denklik onay tarihi de yazılır. Örnek: Okul Adı: “Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi”; Eğitim Seviyesi: “Lisans”, “Yüksek Lisans”, “Doktora”, “İhtisas” vs.; Mezuniyet Tarihi (Yurt İçi): “22.06.2008”, (Yurt Dışı) “27.05.2009 (Denklik Onayı: 19.08.2009)”

(17) Yükümlü hakkında yapılması istenen işlemlerle ilgili olarak; “Sevk Tehiri”, “Sevk Tehiri Uzatma” veya “Sevk Tehiri İptal” ibarelerinden uygun olanı yazılır.

(18) Bu hanede, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci Maddesinin (F) fıkrası (Yönetmeliğin 20’inci maddesi) bulunmaktadır. Hakkında sevk tehiri teklifi yapılan yükümlünün söz konusu Kanun kapsamındaki çalışmalarına ait bilgi ve belgeler, bu Teklif Formuna eklenir.

(19) Daha önce, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci Maddesinin (F) fıkrası gereği sevk tehiri sevk tehiri yapılan yükümlü hakkında sevk tehiri uzatma teklifinde bulunuluyorsa, uzatma nedeni yazılır. İlk sevk tehiri veya sevk tehiri iptali için teklifte bulunulduğunda bu haneye “tire (-)” işareti konulur. Örnek: “Çalışmalarını tamamlayabilmesi için 3 (üç) aylık bir süreye ihtiyaç vardır.)

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

15100-BURDUR

Page 36: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

(20) Daha önce, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci Maddesinin (F) fıkrası gereği sevk tehiri yapılan yükümlü hakkında sevk tehiri iptal teklifinde bulunuluyorsa, iptal nedeni yazılır. İlk sevk tehiri veya sevk tehiri uzatma teklifinde bulunulduğunda bu haneye “tire (-)” işareti konulur. Örnek: “Çalışmalarını 12.05.2008 tarihinde tamamlamıştır.”

(21) Bu bölüme; sevk tehiri teklifinde bulunulan yükümlünün görev yaptığı kurumun adı, kurumun bulunduğu ilçe/il ve kurumun bağlı bulunduğu bakanlık/rektörlük adı yazılır. Örnek: Kurumun Adı: “Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü”; İlçe/İl: “BİNGÖL”; Bakanlık/Rektörlük: “Sağlık Bakanlığı”

(22) Bu hane, yükümlünün araştırma yaptığı kurum ile görev yaptığı kurum farklı olduğunda doldurulur. Aynı ise “tire (-)” işareti konulur.

(23) Sevk tehiri teklifi yapılacak yükümlünün araştırma yaptığı kurumun bulunduğu ilçe/il adı yazılır. 22 numaralı hane boş bırakılmış ise, bu haneye “tire (-)” işareti konulur.

(24) Yükümlünün çalışmalarına veya projesine başlama tarihi yazılır. Örnek: “18.12.2008”

(25) Yönetmeliğe uygun olarak, hangi tarihe kadar sevk tehiri istenildiği yazılır. Örnek: “20.04.2011”

(26) Yükümlü hakkında Millî Savunma Bakanlığınca teklif makamına daha önce herhangi bir yazı gönderilmiş ise tarih ve sayısı yazılır. Örnek: “MSB 23.12.2008 / MİY: 1130-334-08/ASAL D.Yd. Sb.Ş.Ert.Ks.”

(27) Sevk tehiri teklif edilen yükümlünün ikamet adresi ve gerektiğinde ulaşılabilecek telefon numarası yazılır.

(28) Yükümlünün ailesinin sabit ikamet adresi ve telefon numarası yazılır.

(29) Bu haneye, yükümlüyle ilgili belirtilmesi gereken varsa ilave bilgiler yazılır.

(30) Bu teklif formunu dolduran personelin kimliği yazılarak bu personel tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Page 37: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ …®-savunma... · MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

EK–11

DÜNYA ÖLÇÜSÜNDE BİR YENİLİK VEYA İLERLEME GETİREN ORİJİNAL ARAŞTIRMALARDA BULUNANLAR İÇİN SEVK TEHİRİ TEKLİF FORMU

(Doldurulmuş Örnek) MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ(1)

15100 BURDUR

EVRAK NU. (2) : B.30.2.MAE.0.71.03/1905-3338 25 Eylül 2008 (3) KONU (4) : Mehmet Murat PARIM

MSB ASKERALMA DAİRESİ BAŞKANIĞINA / ANKARA (5)

İLGİ: Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği.

Aşağıda bilgileri yazılı kamu personelinin, ilgi Yönetmelik esaslarına göre, …askerlik hizmetine sevkinin tehir edilmesini (6)… arz ederim. İ M Z A (7)

Nasrettin YILMAZ

E K İ (18) : Rektör EK-A (Yapılan Çalışmalara Ait Bilgi ve Belgeler)

T.C. Kimlik Nu. (8) 35836974552 Doğum Tarihi (12) 19.11.1978

Adı (9) Mehmet Murat İl (13) Kastamonu

Soyadı (10) PARIM İlçe (14) Tosya

Baba Adı (11) Mustafa Yalçın Köy/Mahalle (15) Kargı Mh.

Mezun Adı Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

Olduğu (16) Eğitim Seviyesi Doktora

Okulun Mezuniyet Tarihi 10.04.2008

Sevk Tehiriyle İlgili Kanun Maddesi 1111 sayılı Askerlik Kanunu 35 (F)

Teklif Türü (17) Sevk Tehiri

Teklif Yapılan Makam MSB Askeralma Dairesi Başkanlığı / ANKARA

Teklif

Nedeni (18)

“Yüksek öğrenim mezunlarından mesleklerine ait staj ve ihtisaslarını ikmal ettikten sonra, yurt içinde veya yurt dışında, çalıştıkları bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırmalarda bulundukları, çalıştıkları ilim müesseselerince tevsik ve talep edilenlerin askere celp ve sevkleri, Millî Savunma Bakanlığınca 36 yaşını dolduruncaya kadar geri bırakılabilir.” hükmü çerçevesinde çalışma yaptığından.

Uzatma Nedeni (19) -

İptal Nedeni (20) -

Görev Adı Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Yaptığı (21) Bulunduğu İlçe/İl Burdur

Kurumun Bağlı Olduğu Bakanlık/Rektörlük Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü

Araştırma Yaptığı Kurum adı (22) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü

Araştırma Yaptığı Kurumun Bulunduğu İlçe/İl (23) Burdur

Projedeki Görevine Başladığı Tarih (24) 10.06.2008

Sevk Tehirinin Yapılacağı Tarih (25) 19.11.2014

Varsa Önceki MSB Yazısının Tarih/Sayısı (26) MSB 23.12.2007 / MİY:1130-135-07/ASAL D.Yd. Sb.E

İkamet Adresi ve Tel Nu. (27) Cumhuriyet Cad. İlkiz Sok. 15/10 Gölhisar/BURDUR Tel: 0254 658….

Sabit (Aile) Adresi ve Tel Nu. (28)

Atatürk Cad. Hızır Sok. Nu.: 18/10 K.ÖREN/ANKARA Tel: 0312 358….

Açıklama (29)

İMZA Ali YILMAZER Personel Md. (30)