mjesto an t agonista ca u savremenom tretmanu hipertenzije

Download Mjesto an t agonista Ca u savremenom tretmanu hipertenzije

Post on 31-Jan-2016

63 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mjesto an t agonista Ca u savremenom tretmanu hipertenzije. Prof . Dr Mustafa Hadžiomerović , ESC, FESC Doc . Dr Emir Fazlibegović , ESC, FESC. XXIV Stručni sastanak UKBIH sa međunarodnim učešćem Zenica, 3.10.2009. Razvoj blokatora Ca kanala. ISHEMIJSKA BOLEST SRCA, - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Mjesto antagonista Ca u savremenom tretmanu hipertenzijeProf. Dr Mustafa Hadiomerovi, ESC, FESCDoc. Dr Emir Fazlibegovi, ESC, FESCXXIV Struni sastanak UKBIH sa meunarodnim ueemZenica, 3.10.2009.

 • Razvoj blokatora Ca kanala

  ISHEMIJSKA BOLEST SRCA,ARTERIJSKA HIPERTENZIJA,POREMEAJI RITMA

  LINDER i HAAS (1962.),P R E N I L A M I N,FLECKENSTEIN A. (1962, ),V E R A P A M I L,FLECKENSTEIN A. (1969 70.),N I F E D I P I NNAKAJIMADILTIAZEM

 • Blokatori Ca kanalaKlasa I. DIHIDROPIRIDINSKI DERIVATI NifedipinIzradipinNaradipin NiludipinNitrendipinFelodipinLalipidin RiodipinNikardipinAmlodipinElgovinin BenidipinNimodipinNivaldipinCinaldipinLERCANIDIPINNisoldipinOksodipinMalidipin_____________________________________________________Klasa II. DERIVATI FEMILAKTILANIMAVerapamil - Galopamil - TiapamilAnipamil - Falipamil____________________________________________Klasa III. BENZOTIJAZEPINONSKI DERIVATI - Diltiazem______________________________________________________Klasa IV - MibefradilSelektivni antagonisti

 • Neselektivni antagonisti____________________________________________Klasa V. DIPERAZINSKI DERIVATI FlunarizinCinarizinLidoflazin____________________________________________Klasa VI. Prenilamin i srodni lijekovi____________________________________________Klasa VII . OSTALIBepridilPerheksilen____________________________________________Kocijani M. 2004.

 • Tipovi CCB Dihidropiridini (DHP)Potentni vazodilatatori, selektivni za vaskulaturu, mali ili nikakav efekat na sranu kontaktilnost ili provoenjeKratkodjelujui DHP: NifedipinDugodjelujui DHP: Felodipin, Isradipin, Nicardipin, Nifedipin R, NisoldipinDugodjelujui DHP (bez aktivnosti na depresiju srca): Amlodipin, Lacidipin, Lercanidipin

 • Nedihidropiridini (DHP)Slaba vazodilatatorna potentnost, vei depresivni efekat na sprovoenje i kontraktilnost: Verapamil, DiltiazemNorman M. Kaplan, Burton D. Rose 2009.

 • Kardiovaskularni efekti nedihidropiridina (non-DHP) i dihidropiridina (DHP) CCB

 • Mehanizam djelovanja CCBBLOKADA Ca KANALA

  Radna muskulatura miokardaGlatka muskulatura arterijaSprovodni sistem srca

  UTICAJ LIJEKOVA NA SPOMENUTE STRUKTURE

  Antianginozni efekatAntiaritmini efekatAntihipertenzivni efekatKardioprotektivni efekat

 • Molekularni model voltanih vrata L-t tip Ca2+ kanala 1 subjedinica

 • Uticaj CCB na miokard Ekscitacija, kontrakcijeJonski sistemi: Na+ pumpa i jon Ca2+,Trajanje depolarizacije vlakana sranog miia zavisi od intracelularnog oslobaanja Ca2+,Ca2+ sprijeava transmembranski transport ovog jona, smanjuje se njegova intracelularna koncentracija,Redukcija kontraktilnosti miokarda,Smanjenja potronja kiseonika, antianginozni efekat lijekova ove grupe;

 • Djelovanje CCB na krvne sudove Uloga jonskih kanala u organima i tkivima

  Na+ kanali u ekscitabilnim tkivima: srce, skeletni miii i neuroni;K+ kanali, heterogena grupa: srani mii, glatka muskulatura krvni sudovi,Ca2+ kanali, glatke miine elije zidova arteriola,

  Sutina antihipertenzivnog djelovanja CCB je BLOKADA Ca kanala zidova arteriola, smanjenje koncentracije intracelularnog Ca2+ nastaje VAZODILATACIJA i SNIENJE PERIFERNOG OTPORA.

  Ca2+ kanali: L, N, T: MIBEFRADIL djeluje preteno selektivno preko T kanala.

 • Uticaj CCB na sprovodni sistem srca i elektrofizioloki efekti U elijama sprovodnog sistema S-A vora, A-V vora DEPOLARIZACIJA je DOMINANTNO prouzrokovana ulaskom Ca2+.elije S-A i A-V vora su osjetljive na efekte blokade Ca kanala (VERAPAMIL IMA DOKAZAN EFEKAT);Nastaje usporeno sprovoenje kroz A-V vor i PROLONGACIJA refrakternog perioda A-V vora.

 • Protektivni uticaj CCB na razvoj aterosklerozeINTACT STUDIJA (NIFEDIPIN) (International Nifedipine Trial on Antiatheroscleroic Therapy ,1988.) Efekti lijeka praeni putem koronarografije, redukcija obima i broja aterosklerotinih lezijaA. Jahangir 2007.

 • Farmakokinetika Blokatora Ca kanala

 • Indikacije za primjenu CCBSIGURNE INDIKACIJEANGINA PEKTORISARTERIJSKA HIPERTENZIJAARITMIJEPRIMARNA HIPERTROFINA CMPRAYNAUD SYNESIGURNE INDIKACIJESRANA SLABOSTAIM (SPRINT I i II Nifedipin; MADIP Diltiazem; DAVIT I i II Verapamil)PRIMARNA PLUNA HIPERTENZIJANEKARDIOVASKULARNE INDIKACIJECEREBROVASKULARNA INSUFICIJENCIJA, MIGRENA, ASTMA, MIINA DISTROFIJA, KARDIOSPAZAM, SPASTIKI KOLON, DISMENOREJAA. Jahangir 2007.

 • Terapijske koristi od CCBKARDIOVASKULARNEIshemijska bolest srcaAngina pekrotis stabilisSilent ischemiaVazospastina anginaSistemska hipertenzijaSrane aritmijeSupraventrikularne aritmijeNepodesna sinus tahikardijaTahikardija po tipu reentrya sinus voraAV vor reentry tahikardijaAtrijalna tahikardija / flutter / fibrillatioVentrikularne aritmijeIdiopatska desnoventrikularna outflow trakt tachycardiaIdiopatska left ventricular tachycardia

 • Primarna pluna hipertenzijaDijastolika ventrikularna disfunkcijaHipertrofina opstruktivna kardiomiopatijaCerebralni vazospazam pratilac subarahnoidalne hemoragije (Nimodipin)

  NEKARDIOVASKULARNEMigreneRaynaud fenomenBubrena zatita u hipertenzivnih dijabetiara

 • Preporuke za terapiju CCB u AIMKLASA I: NITA

  KLASA II aVerapamil ili diltiazem mogu da se daju pacijentima kod kojih su blokatori neefikasni ili kontraindikovani (npr. bronhospastina bolest) i za prateu ishemiju ili kontrolu brzog ventrikularnog odgovora sa AF ili flutterom nakon AIM u odsustvu kongestivne bolesti srca, lijevo ventrikularne disfunkcije ili AV bloka.

  KLASA III N I F E D I P I N (u brzo oslobaajuoj formi) je kontraindikovan u tretmanu AIM zbog refleksne simpatike aktivacije, tahikardije i hipotenzije udruene sa njegovom upotrebom.

  D I L T I A Z E M I V E R A P A M I L su kontraindikovani kod pacijenata sa AIM udruenim sa sistolnom disfunkcijom LV a i kongestivnom HF.

 • Relativne kontraindikacije upotrebe CCBIZRAENA VENTRIKULARNA SLABOSTIZRAENA DISFUNKCIJA SINUS VORAIZRAENA BOLEST SPROVODNOG SISTEMAWPW SYNDROMTAHIKARDIJA IROKIH KOMPLEKSA NEPOZNATOG UZROKAANAMNEZA OZBILJNIH VENTRIKULARNIH ARITMIJA ILI PRODUENI Q-T INTERVALI (BEPRIDIL)INTOKSIKACIJA DIGITALISOMIZRAENA AORTNA STENOZAHIPERTROFINA OPSTRUKTIVNA KARDIOMIOPATIJA (DIHIDROPIRIDINI)HIPOTENZIJAIZRAENA OPSTIPACIJA (VERAPAMIL)POZNATA HIPEROSJETLJIVOSTTRUDNOASTANJA POSLIJE IM ILI ANGINE U MIRU ( KRATKODJELUJUI DIHIDROPIRIDINI U ODSUSTVU BLOKATORA )

 • Sporedni efekti CCB16% svih KV lijekova na CCBCCB trovanja 38% svih smrti (Norman M.Kaplan 2009.)9500 sluajeva intoksikacije sa CCB u SAD u 2002. godini (Norman M. Kaplan, Burton D. Rose 2009.)Vazodilatatorna aktivnost u 10-20% pacijenata jedna ili vie komplikacija (glavobolja, konfuzija, vrtoglavica, periferni edemi) (Pedrinelli 2001.)Efekti na sranu funkciju: pogoranje kontraktilnosti srca, usporenje provoenja (Verapamil i Diltiazem) (Abernethy DR 1999.)CCB kontraindikovani sa -blokatorima uz izraenu sistolnu disfunkciju LV-a, sick sinus sindrom, AV blok II-III (Abernethy DR 1999.)U HF upotreba kratkodjelujui DHP je smanjena, dugodjelujui (amlodipin, felodipin) izgledaju sigurni u AP ili hipertenziji (de Vries RJ 2000.)

 • EKG trovanja visokim dozama CCB+BB

 • Ozbiljni sporedni efekti CCBPorast mortaliteta nakon AIM (Nifedipin) (Norman M. Kaplan, Burton D. Rose 2009.)DAVIT II (Verapamil) na 1800 pacijenata bez HF, praeni 16 mjeseci, 21% smanjena smrtnost (AM J Cardiol 1990.)Multicentrina diltiazemska studija post IM 13,5% smrtnosti u studiji isto kao i placebo grupi (N Engl J MED. 1988.)Poveanje rizika AIM u hipertenzivnih pacijenata poreenje 623 hipertoniara sa IM prema 2032 pacijenta bez IM. Tretirani Nifedipinom, Diltiazemom ili Verapamilom. Relativni rizik 1,6 za one sa IM. Kod pacijenata tretiranih visokim dozama CCB (30 mg Nifedipina, 180 mg Diltiazema i 240 mg Verapamila. Relativni rizik povean 2,8-3,3 puta (Psaty BM 1995.)

 • Analiza porasta IM kod 77196 pacijenata sa kratkodjelujuim DHP od 1990.-1993. 7,7% povean rizik za IM, a 2,9% vjerovatnoa za AP (Leader S. 2001.)etiri studije su analizirale da mortalitet i morbiditet kod 1000 hipertoniara. Prva studija poveanje mortaliteta (Nifedipin) (Pahor M. 1995.)Druga studija poveanje uestalosti krvarenja iz probavnog trakta (Verapamil ili Diltiazem mada ne Nifedipin) (Pahor M. 1996.)Trea studija poveanje razliitih karcinoma (Verapamil ili Nifedipin ali ne i Diltiazem) (Pahor M. 1996.)etvrta studija evaluirala incidenciju karcinoma iste populacije, 450 osoba primale CCB. Poveanje rizika za razvoj karcinoma za 1,72 kod CCB, oni uz kardiovaskularne lijekove sa CCB nije povean rizik (Pahor 1996.)

 • ZAKLJUAKOve studije su imale za cilj da pokau potencijalni rizik kratkodjelujuih CCBJedan broj objavljenih studija nije pokazao porast rizika kod primjene dugodjelujuih CCB u pacijenata nakon IM a koji su imali HF ili hipertenzijuPreporuka je da se kratkodjelujui Nifedipin iskljui iz terapijePreporuka da se povea primjena dugodjelujuih CCB umjesto kratkodjelujuihUpotreba sublingvalnog Nifedipina kod pacijenata sa izraenom hipertenzijom treba biti iskljuena jer moe izazvati cerebrovaskularnu ili koronarnu ishemijuNorman M. Kaplan, Burton D. Rose 2009.

Recommended

View more >