Miroslav Krleža: O našoj inteligenciji - scene iz života jednog našeg
 hrvatskog odroda

Download Miroslav Krleža: O našoj inteligenciji - scene iz života jednog našeg
 hrvatskog odroda

Post on 01-Mar-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>7/25/2019 Miroslav Krlea: O naoj inteligenciji - scene iz ivota jednog naeg hrvatskog odroda</p><p> 1/15</p><p>Miroslav Krlea: O NAOJ INTELIGENCIJI - SCENE IZ IVOTAJEDNOG NAEG HVATSKOG ODODA !"#$%&amp;'</p><p>UVOD I KAO PREDGOVORKada se jednoga dana pojavi kod nas na Gogolj, svi e ga popljuvati.</p><p>!ideset godina pie se kod nas po nai" tako#vani" knji$evni"listovi"a o nekakvo" i"agina!no" %u"jetni&amp;ko" i#!a#u naes!edine', a kada se taj %u"jetni&amp;ki i#!a# nae s!edine' jednoga danapojavi na (o!i#ontu, svi e nai ljudi lijevo i desno u!lati da je to la$,pa")et i i#"iljotina da s"o "i tako odv!atni, tako glupi i takos"ijeni. *edna je stva! +iti p!i"a iganski i guditi slatko u# dlakaveui pijandu!a, a d!ugo je pisati o#+iljno i "!ko kao to se pie na#eleno" stolu t!i+unala, gdje je sve ti(o i "!tva&amp;ki neut!alno. A +ude litko pisao o na"a kao takvi"a, on t!e+a da pie "!ko, ok!utno ineu"oljivo- I kada se p!ed t!i+unalo" pojavi na a!odni Inteligenat,t!e+a tu nes!etnu duu vagnuti gesto" kakvo" se va$u sta!e i</p><p>s"!dljive p!nje/ vie sa #a&amp;epljeni" nosnia"a nego sa #ani"anje" ili0 jao 0 sa sa"ilou-1ovjek koga je pisa ove litanije u naslovu na#vao %nai" (!vatski"od!odo"', to je #ap!avo &amp;ovjek v!lo si"pati&amp;an i "oglo +i se !ei 2nap!vi pogled3 gotovo do+!oudan4 on je pou&amp;an "odel (!vatskoginteligenta, tipi&amp;nog #a suv!e"eno stanje (!vatske inteligenije, uovo" nepos!edno" (isto!ijsko" pe!iodu kada se #a tu v!stu naeinteligenije d!$avno i na!odno Ujedinjenje 5!+a, 6!vata i 5lovenaapojavilo kao i#nenadna o+avijest da s"o do+ili na "e7una!odnoj lut!ijip!vi #goditak. Ovaj okto+a!ski g!o" i# +e#nadno sivog !atnog ne+agodine 898: #a tu v!stu naeg u&amp;enog svijeta odjeknuo je kao po#iv na</p><p>vje&amp;iti jugo!ojalisti&amp;ki "ajalis, ko"e je t!ajanje nedogledno, a sve suanse tako !u$i&amp;aste te ne"a !a#loga +a nikakvoj su"nji.1ovjek v!lo uljudan, ugla7en, akade"ski o+!a#ovan, odli&amp;an 7ak ip!ili&amp;no uva$eno lie naeg dananjeg #akulisnog politi&amp;kog $ivota.Dokto! p!ava, sin jednog (!vatskog advokata, dokto!a p!ava, koji je uonoj gnjiloj at"os;e!i g!ada Ag!a"a potk!aj devedeseti( godina postaoidealisti&amp;ki" "ad$a!ono" i# !a#loga toliko "nogo+!ojni( da je suvinogu+iti p!osto! na opisivanje detalja koji su po svojoj spei</p></li><li><p>7/25/2019 Miroslav Krlea: O naoj inteligenciji - scene iz ivota jednog naeg hrvatskog odroda</p><p> 2/15</p><p>te"pe!a"entno +!anio svoju te#u da je s!pska (ege"onija ne sa"o#d!ava ve 2to je #a 6!vate "nogo va$nije3 (isto!ijski nadasvepot!e+na pojava. *edna v!sta nei#+je$ne diktatu!e dok se p!ilike unuta!sklopa ju$noslovjenskog ne konsolidi!aju i dok se tu ne !a#vije jedanna!od od t!ideset "ilijuna stanovnika, %jedna nova ev!opska</p><p>velevlast'.ije u nepos!ednoj ve#i, ali je #a svu du+ljinu tog naeg nonog!a#govo!a 2u# &amp;au vina3 pot!e+no da ipak ka$e" nekoliko inti"ni(,#ap!avo #akulisni( !ije&amp;i o to" nae" si"pati&amp;no" Dokto!u, koji je utoj dugot!ajnoj de+ati ig!ao p!ili&amp;no va$nu ulogu, toliko va$nu da je onaka!akte!isti&amp;na po sve one (!vatske inteligente koji "isle, piu i govo!e,kao to govo!i i "isli na d!agi unita!a, &amp;ovjek koji je sp!e"an da$!tvuje na olta! nae Do"ovine sve to i"a/ svoj vlastiti $ivot i $ivotsvoje d!age o+itelji.</p><p>IDEAIBA ACEG GO5PODIA DOKORA</p><p>a d!agi i "nogopotovani gospodin Dokto! jedva je p!e+aio&amp;et!desetu godinu i on sa" #a se+e konstantno tv!di 2toko" naegpetnaestogodinjeg po#nanstva3 da je on %idealista'. On je dakle%idealista' po svo" g!a7ansko" #ani"anju i uvje!enju4 po&amp;eo se i#%ideali#"a' +aviti na!odno" politiko", napustivi d!$avnu slu$+u. Onje %idealista' po svo" !o"anti&amp;no" ukusu, &amp;ovjek #a koga je poja"ne&amp;eg %ve!isti&amp;kog', %natu!alisti&amp;kog', %o+jektivnog', %!ealisti&amp;kog'2$ivotnoistinitog, u jednu !ije&amp;3 u $ivotu p!ije svega neto ne"ogue,je! %o+jektivne istine' uope, dakako, ne"a 2to je +le;3, a %o+jektivna iapsolutna istina' +ila +i i suvina/ ona +i $ivot i suvie pojednostavnila.ivot je sa"o od!a# slu&amp;ajnosti, neod!e7enosti, !elativi#"a, takav $ivot</p><p>"nogo je ljepi, puniji, inte!esantniji. 5ve je dakle !elativno, i +a #atoto je sve !elativno, on ne "o$e poj"iti &amp;e"u ja u$iva", da, up!avou$iva" isklju&amp;ivo u !u$ni" i negativni" st!ana"a $ivota. 5vi "oji%sastavi' v!ve neki" apodikti&amp;ki", a!ogantni", su!ovi"+!utalnosti"a, kao da je u $ivotu sve jasno. A istina je o+!atno/ sve jenejasno- %1itajte, na p!i"je!, Eddingtona, pak ete vidjeti kako je svenejasno-'0 =o$e "oj, vi 2taj %vi', to sa" nai"e ja3, vi, sa svoji" %talento"', vi+iste "ogli da se +avite i neki" idealni", lijepi" stva!i"a, a ne dauvijek !ujete po kasa!na"a i pitali"a. ivot ipak +it e da nijenekakva soijalisti&amp;ka s"ialia-</p><p>ivot, dakle, po gospodinu Dokto!u, nije %soijalisti&amp;ka s"ialia', i on,spo#najnoteo!ijski %idealista', #astupa gledite da nae gledanje i naedo$ivljavanje nije kopija neke od!e7ene stva!nosti niti p!odukt neke t#v."ate!ije, nego da je sve to #ajedno p!ili&amp;no nejasnog, neod!e7enog,up!avo, "oglo +i se !ei, "eta</p></li><li><p>7/25/2019 Miroslav Krlea: O naoj inteligenciji - scene iz ivota jednog naeg hrvatskog odroda</p><p> 3/15</p><p>%nap!ednjak' u "eta</p></li><li><p>7/25/2019 Miroslav Krlea: O naoj inteligenciji - scene iz ivota jednog naeg hrvatskog odroda</p><p> 4/15</p><p>na p!i"je!, u nai" dijalo#i"a na stanovitu da "i ne sa"o da s"oup!avo kao "aj"uni skakali po g!ana"a nego da se ni danas, uv!ije"e tele;ona i !adija i ot!ovnog plina, ni"alo ne !a#likuje"o od ti(nai( !epati( p!ijatelja. *a sa" %"ate!ijalista dijalektik', %ekono"skidete!"inista' u diskusija"a i u na&amp;elu, a u p!aksi pie" i &amp;ita"</p><p>!a#nov!sne, a &amp;esto i idealisti&amp;ki veo"a su"njive knjige, +avi" sedakle u nai" p!ilika"a gotovo apst!aktni" #ani"anje", dok je na#nana %idealista', gospodin Dokto! 0 p!ije svega, dokto! p!ava,#na"enita i istaknuta li&amp;nost naeg g!a7anskog d!utva, spo!ta 2sta!i6akova3, *ugoslaven, govo!nik, politi&amp;a!, p!opagandist idejea!odnog *edinstva, lojalni g!a7anin, uk!atko/ d!$avotvo!a i stupnaeg d!utva to se !a7a i nastaje u ove nae dane. On kao%idealista' nosi O!den &amp;ekog =ijelog ava i Poloniae Restitutae, i5vetoga 5avu III i II stepena. 2Aust!ijska t!i o!dena/ jedan ivilni i dvao</p></li><li><p>7/25/2019 Miroslav Krlea: O naoj inteligenciji - scene iz ivota jednog naeg hrvatskog odroda</p><p> 5/15</p><p>to se #aista p!i"ijetilo da je voda #a nijansu vie klo!i!ana negoo+i&amp;no. a sve st!ane t!a$ili su t!ova&amp;e vodovoda, je! se +ilo p!o&amp;ulo dasu u(apsili neku su"njivu +andu u *u!jevskoj ulii, u #g!adi sa"og!e#e!voa!a. I#dano je upo#o!enje da je vodovod pod st!a$o" i da suglasine lansi!ali pijuni, agenti p!ovokato!i, i da e svaka g!a7anska</p><p>oso+a +iti ka$njena +ude li i!ila ala!"antne vijesti koje ne"aju d!ugesv!(e nego da siju !a#do! i #a+unu "e7u lojalni" g!a7anstvo".%ojalni g!a7ani' nali su se tako p!voga dana u dile"i da li da pijuvodu ili da $e7aju, ali je ipak p!evladala de;etisti&amp;ka su"nji&amp;avost upou#danost vodovodnonad#o!ni( o!gana i tako je p!evagnula(id!o;o+ija, na te"elju (id!o;o+ne panike og!o"ne de"ok!atskeveine.%ojalni g!a7ani' ipak su !iski!ali da +udu sv!stani u politi&amp;kes"utljive, je! nitko 2k!aj svoje #d!ave pa"eti3 nije +io tako lud da seot!uje, i tako s"o p!vi( dana !ata do$ivjeli nekoliko g!oteskni( senaoko te vodovodne #av!#la"e. G!a7ani nisu (tjeli da piju ot!ovanu vodu,</p><p>i ja sa" oni( dana p!isustvovao &amp;itavo" ni#u g!oteskni( sena s to"ot!ovano" vodo".0 Cta Vi pijete vodu e pijte, #a+oga, tu ot!ovanu vodu- Bi i"a"osi;ona- I !oji&amp;ke vode s"o na+avili &amp;itav sanduk-2U ijelo" g!adu nestalo je #a J sata si;ona i uglji&amp;ni( voda, pak seod"a( u okvi!u !atne uve!ti!e poka#alo da je Ro+a stva! tajanstvena inadasve (i!ovita koja se k!ije p!ed dep!esijo" !atno" kao one "ale</p></li><li><p>7/25/2019 Miroslav Krlea: O naoj inteligenciji - scene iz ivota jednog naeg hrvatskog odroda</p><p> 6/15</p><p>sve +li$e i +li$e. i( antipati&amp;ni( p!vi( !atni( dana uvje!io sa" se davie od devedeset odsto "oji( #nanaa ne"a poj"a o geog!a</p></li><li><p>7/25/2019 Miroslav Krlea: O naoj inteligenciji - scene iz ivota jednog naeg hrvatskog odroda</p><p> 7/15</p><p>te!o!ista, i (tio sa" da uvje!i" gospodina Dokto!a kako je linija tog!aspolo$enja i ti( te$nja "ladena&amp;ki( naivni( s!daa visoko u#vienai#nad one pa")etisti&amp;ke at"os;e!e u kojoj su nastojali da #adave taj,ne"a su"nje, jaki doku"enat volje i s"ionosti. U#ne"i!en i u#!ujandoga7aji"a, nisa" nikako "ogao da s(vati" kako to da i"ade ljudi #a</p><p>koje niti 5lavenstvo ne #na&amp;i nita 2+e# o+#i!a na neke (u"ani#"e ietike, &amp;ak ni 0 5lavenstvo3, a u pose+ni" novinski" i#danji"advost!uko ;et ta"pani naslovi o %+ogato" nep!ijateljsko" plijenu'p!edstavljali su #a "ene li&amp;no nepoj"ljivost, vie od toga/ in#ult p!voga!eda. Kako "ogu ljudi, s koji"a ja !a#gova!a" o slika!stvu ili o gla#+i,!a&amp;unati s nekakvi" %+ogati" !atni" plijeno"'U toj u#ne"i!enoj po"etenosti odnosa i poj"ova, kada su se u!a#govo!i"a i !ije&amp;i"a otva!ala !atita, te se &amp;ovjek najedno" osjetiona jednoj st!ani ;!onte a njegov #nana na d!ugoj, pak je i u pogledi"a+ilo neto od onoga ne"i!a s koji" se gleda i# jednog !ova p!ijeko nanep!ijateljski postav, u toj #+!i poj"ova i pogleda, ja sa" jeda"put u</p><p>!a#govo!u s ti" isti" dananji" stopostotni" !asisto" i Dina!e",gospodino" Dokto!o", odo+!io 5a!ajevski atentat 2kao to gauostalo" odo+!ava" i danas3.0 Cta- a! vi odo+!avate jedno p!osto u"o!stvo D!agi "oj gospodine,s ti" +alkanski" "etoda"a ne ete daleko doi. A to to se vi &amp;uditeljudskoj gluposti, i to je sve sa"o !eakija na onaj i#vjesni va +alkanski"entalitet to se nikako ne "o$e na#vati kultu!ni". Vidite, va"a jes"ijena vaa gospo7a #nania koja #aklju&amp;ava klavi! da +i svi!alaposlije po+jede- A "eni ona nije s"ijena- *e! je no!"alno da se klavi!ne da ig!ati u p!ilika"a gdje se nevini ljudi st!ijeljaju na ulii. ajp!ijet!e+a posp!e"iti salon, +o"+e van, a onda svi!ati klavi!- o je logika- 0</p><p>2Ovo/ %+o"+e van', on je i#govo!io v!lo !esko, pogledavi "e i#a#ovnood glave do pete, kao da sa" ja i"ao u svako"e d$epu po dvije+o"+e.3 oliko po"anjkanje takta nisa" i"ao jo nikada &amp;asti dakonstati!a" kod gospodina Dokto!a, a kako su to +ili dani po se+i$iv&amp;ano napeti, iknula "i je k!v u o+!a#e te je i#gledalo kao da sa" sepostidio, p!ekinuvi taj !a#govo! u jedno" pe!ivoju, gdje je podplatana"a odjekivala g!"ljavina vojni&amp;ke "u#ike u slavu Po+jede kojui#vikuju dje&amp;a&amp;ii na svi" okovi"a g!ada #a dva k!aja!a 0 pose+noi#danje...0 Klanja" se, gospodine Dokto!e-0 Klanja" se-</p><p>ako se nis"o s!eli pune dvije godine. On je +io, kao a!tilje!ijski o</p></li><li><p>7/25/2019 Miroslav Krlea: O naoj inteligenciji - scene iz ivota jednog naeg hrvatskog odroda</p><p> 8/15</p><p>Evo jedne epi#ode i# vojnosudskog v!e"ena naega (e!oja, to sa" je!ekonst!ui!ao po pou#dani" i stva!ni" navodi"a i podai"a jednogo&amp;evia.</p><p>5FEA U VO*O* 5UDIFI</p><p>Vojni&amp;ki !atni sud t!e+ao je da donese s"!tnu osudu nad t!ojio"de#e!te!a koji su u# teke uslove +o!+e !anili na s"!t jednogana!ednika. Dokto! +ijae votant. On je sjedio kod stola kao peto lie, nalijevo"e k!ilu. 5va lia o</p></li><li><p>7/25/2019 Miroslav Krlea: O naoj inteligenciji - scene iz ivota jednog naeg hrvatskog odroda</p><p> 9/15</p><p>$"i!kanje i#a #elenoga sukna vojnoga t!i+unala, i#a !aspela sa dvijevotanie, ;asikla sa spisi"a, tinta!nia i nekoliko &amp;aa vode.Da su ljudi indolentni po sudnia"a i kasa!na"a, to spada ve uele"ente nae suv!e"ene %savjesnosti', te se v!lo &amp;esto "o$e vidjetigdje se neki d!$avni odvjetnik, koji t!a$i s"!t #a optu$ene, potpuno</p><p>odsutan du(o" i !ast!esen, ig!a "alo" &amp;ig!o" to ju je sa" i#!e#ao i#ka!tona #a v!ije"e !asp!ave. Da netko dakle t!a$i glavu svoga +li$njegai p!i to"e !ta gole $enke po papi!u, to !a#u"ije". o je posve ljudski.Ali da netko +unovan, pospan, indolentan, !ast!esen, #ijevajui oddosade s onu st!anu #elenoga sukna, !aspela i spisa 2kao i#a #aklonakakvog oklopijenog p!so+!ana3, kva!i svoji" unak!sni" #anovijetanje"anse golo!uki( optu$enika p!ed !atni" sudo", to spada ve up!o+le"ati&amp;ne o#nake ljudskog dostojanstva. Da je Dokto! #a v!ije"eone !asp!ave +io #aokupljen p!o+le"o" svoji( +!i&amp;esa, viksa ika"ana, to je p!i!odno i s(vatljivo. Ali da je suvino" dijalektiko"sat!o o+!a"+enu te#u naj"la7eg optu$enika 2jednog dvadeset i</p><p>jednogodinjeg de&amp;ka3, koji je tv!dio da je on one ko+ne noi kada jeu(vaen na +ijegu i kada je u+ijen onaj na!ednik, iao kui da posljednjiput vidi svoju +olesnu "ajku, to vie nije sa"o indolenija, to jeaktivi#a" u negativno"e s"islu. Istina je da +olesna "a"a spada"e7u ot!ane o+!a"+ene senti"entalne !ekvi#ite, ali je istina isto takoi to da na svijetu i"ade "asa "a"a koje +oluju, te &amp;e"u dakle nevje!ovati u tu la$, kada je vje!ojatna, a kada se !adi o glavi jednoganevinog "ladia koji je #ap!avo po+jegao i# kasa!ne0 o sve to vi govo!ite ne"a ni !epa ni glave- o ne stoji ni u kakvojve#i s pitanje" gospodina gene!al0"ajo!a- ije !ije&amp; o vaoj "aji,nego o u"o!stvu na!ednika- Kakva "ajka ko vas pita to #a "ajku</p><p>Istina je da poslije Dokto!ovog ispada "ladi nije vie p!ogovo!io na!asp!avi i da je d!ugog jut!a ust!ijeljen s ostalo" dvojio".Ovu epi#odu 2v!lo ilust!ativnu, uostalo", po d!utveni tipus naegaDokto!a3 &amp;uo sa" od jednog svjedoka koji je toj !asp!avi p!isustvovao,li&amp;no sto posto uvje!en da je onaj "ladi ust!ijeljen nevin.</p><p>KOVERAFI*A U *EDOB 5AOU GODIEDEVE 5OIA I5EDABAE5EGospodin je Dokto! osvanuo u nae" g!adu u d!ugoj poloviiseda"naeste godine, pak sa" ga jeda"put posve slu&amp;ajno sastao na&amp;aju, kod jedne vie &amp;inovni&amp;ke o+itelji. On je +io u uni;o!"i, sa svoji"</p><p>!atni" o!deni"a, i udva!ao se gospo7ii idiji, jedinii kuedo"aina,tipi&amp;nog p!esvijetlog gospodina, e;a jedne sekije K!aljevske #e"aljskevlade. =ila je !ije&amp; o t!ijali#"u, o s!psko0(!vatsko" pitanju, o nae"kultu!no" p!o+le"u, o odnosu sp!a" Aust!ije i o sli&amp;ni" glupi"pitanji"a, onda isto tako aktuelni" kao i danas. De+ate, na!avno, nije+ilo, je! je v!lo teko !a#gova!ati s igno!anti"a o stva!i"a p!ili&amp;nonejasni" koje p!etpostavljaju potpunu nep!ist!anost i +a!e" "ini"alnopo#navanje te"e o kojoj je !ije&amp;. P!ije svega, &amp;itavo ono d!utvo</p></li><li><p>7/25/2019 Miroslav Krlea: O naoj inteligenciji - scene iz ivota jednog naeg hrvatskog odroda</p><p> 10/15</p><p>nekakvi( "ilostiva i ;!ajlia koje svi!aju od Bo#a!ta do De+ussQja2dakle )e!tuju po kone!ti"a i "u#ii!aju3 sastalo se kod P!esvijetlogaponajvie i# toga !a#loga to je kod njega u &amp;etv!toj !atnoj #i"i +ilo"aslaa i kuglo;a, i slatki( kola&amp;ia, i to!te, i "ajone#e, i egipatski(iga!eta, i do+!og "ad$a!skog %(e!!Q0+!andQja', to je sve P!esvijetli</p><p>li;e!ovao i# !a#ni( ka#nionia i p!eko svoji( uplivni( ve#a, #a ka!ije!usvoje jedinie idije.5jea" se gotovo svake !ije&amp;i onoga !a#govo!a. Pa"ti" i#!a#e</p></li><li><p>7/25/2019 Miroslav Krlea: O naoj inteligenciji - scene iz ivota jednog naeg hrvatskog odroda</p><p> 11/15</p><p>pa!ole i nisa" se "nogo"e nadao od %asi"ilativne stva!ala&amp;kesposo+nosti' +alkanski( etni&amp;ki( g!upa, no v!ije7alo "e da tu nekakavsno+, nekakav gospodin Dokto!, %+e&amp;ki vale!0ko#"opolit' i igno!ant, usvojoj !e#e!vnoo</p></li><li><p>7/25/2019 Miroslav Krlea: O naoj inteligenciji - scene iz ivota jednog naeg hrvatskog odroda</p><p> 12/15</p><p>politi&amp;ki( dekla!aija na najnoviju va!ijaiju svoje ka!ije!e/ postao je kaoneka v!sta eksponi!anog in;o!"ato!a o k!etanju politi&amp;kog !aspolo$enjanai( st!anaka kod +e&amp;kog vojnog "inista!stva. Kao nekakavdiplo"atski ku!i! i pou#danik a!odnog vijea, on se naaoOsa"naeste na Ba!kovo" t!gu, pa u =eog!adu na Binista!stvu</p><p>unut!anji( dela u politi&amp;ko" odjeljenju, i dalje je stva! ila svo...</p></li></ul>