mina- drvo problema i drvo ciljeva, lfa

33
Osnove PCM Drvo ciljeva; Drvo problema; Okvir logičke matrice

Upload: ganadras

Post on 21-Dec-2015

388 views

Category:

Documents


18 download

DESCRIPTION

d

TRANSCRIPT

Page 1: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

Osnove PCM

Drvo ciljeva; Drvo problema;Okvir logičke

matrice

Page 2: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

1.1 Analiza zainteresovanih strana Zainteresovane strane su pojedinci,

grupe osoba, institucije ili firme koje mogu imati zanačajan interes da projekta uspe ili ne uspe.

Različiti tipovi zainteresovanih strana:1. Zainteresovane strane: pojedinci ili institucije

koji bi mogli direktno ili indirektno, pozitivno ili negativno, uticati na projekat.

2. Korisnici: oni koji na bilo koji način imaju koristi od sprovođenja projekta

a. Ciljna grupa – grupa na koju će projekat imati direktan pozitivan uticaj

b. Krajnji korisnici – imaju dugoročnu korist na nivou društva i resora uopšte

Page 3: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

Ključna pitanja

Instrumenti za sprovođenje analize zainteresovanih strana su: Matrica analize zainteresovanih strana SWOT analiza

“Čije probleme ili mogućnosti analiziramo?”

“Ko će imati koristi/štete od predložene projektne intervencije i na koji način?”

Page 4: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

1.2 Analiza problema –“Drvo problema” Identifikuju se negativni aspekti postojećeg stanja

i utvrđuju odnosi “uzroka i posledice” koji postoje među identifikovanim problemima.

Cilj: uspostaviti opšti pregled situacije Tri najbitnija koraka:

1. Definisanje okvira i predmeta analize 2. Identifikacija osnovnih problema sa kojima

se ciljne grupe i korisnici suočavaju 3. Vizualizacija problema u obliku dijagrama –

drvo problema

Page 5: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

Ustanoviti odnos

UZROK POSLEDICA

Pitajmo se: Šta utiče na problem?

Šta je posledica problema?

Page 6: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

VEŽBA: Sastavimo drvo problema

Konstruktivna rasprava o problemu specifične grupe

Izdvojimo jedinstveni početni problem Potražimo relevantne probleme koji se

javljaju uz početni problem Uzročno posledična hijerarhija (Pitajmo: Šta

to uzrokuje problem?) Poveži probleme uzočno-posledičnom

strelicom Preći više puta, revidirati, itd...

Page 7: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

Drvo problema - kultura i priroda

Uzroci - loše informisanje potencijalnih turista i odsustvo adekvatne baze podataka;

Centralni problem - turistička ponuda zasnovana na specijalnim prirodnim resursima Nacionalnog parka “AA” je nedovoljno korišćena;

Posledice – slabi efekti razvoja u regionalnoj privredi baziranoj na turističkom sektoru

Page 8: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

1.3 Analiza ciljeva – “drvo ciljeva”Pozitivna inverzna slika analize problema

“negativne situacije” iz “drveta problema”pretvaraju se u rešenja i izražavaju kao “pozitivnapostignuća”.

Posledice

Centralni problemi

Uzroci

Opšti cilj projekta

Specifični ciljevi

Trenutni rezultati

Aktivnosti

Page 9: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

Drvo ciljeva – Kultura i prirodaOpšti cilj - jačanje regionalnog privrednog potencijala kroz afirmaciju sektora turizma, kao i uravnotežen i očuvan razvoj susednih regiona u Srbiji i Mađarskoj;

Poseban cilj/svrha - često korišćena turistička ponuda zasnovana na specijalnim prirodnim resursima Nacionalnog parka “AA” nije dovoljno upotrebljena;

Rezultati - dobra informisanost potencijalnih turista stvaranjem primerene baze podataka.

Page 10: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

Drvo problema Drvo ciljevaUzroci - loše informisanje

potencijalnih turista i odsustvo adekvatne baze podataka;

Centralni problem - turistička ponuda zasnovana na specijalnim prirodnim resursima Nacionalnog parka “AA” je nedovoljno korišćena;

Posledice – slabi efekti razvoja u regionalnoj privredi baziranoj na turističkom sektoru

Rezultati - dobra informisanost potencijalnih turista i stvaranje primerene baze podataka.

Specifični ciljevi - često korišćena turistička ponuda zasnovana na specijalnim prirodnim resursima Nacionalnog parka “AA” nije dovoljno upotrebljena;

Opšti cilj - jačanje regionalnog privrednog potencijala kroz afirmaciju sektora turizma, kao i uravnotežen i očuvan razvoj susednih regiona u Srbiji i Mađarskoj;

Page 11: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

1.4 Analiza strategije

Svrha: identifikovanje moguće strategije, procenjivanje njene izvodljivosti i postizanje dogovora oko jednog strateškog pristupa projektu.

Ključni kriterijumi za odabir strategije mogu biti: Socijalni Finansijski Ekonomski Tehnički Životna sredina i sl.

Odabranom strategijom

se formuliše prva kolona

logičke matrice, a naročito

se koristi prilikom

definisanja opšteg cilja,

svrhe i mogućih rezultata

projekta.

Page 12: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

Sledeći kriterijumi mogu pomoći da se odredi koji bi aspekti trebalo da budu uključeni u projekat:

Očekivani doprinos ključnim ciljevima opšte prihvaćenih politika, kao što su smanjenje siromaštva ili privredne integracije

Prednosti za ciljne grupe – uključivanje žena i muškaraca, mladih i starih, osoba sa invaliditetom, itd.

Komplementarnost sa ostalim programima ili projektima koji su u toku ili u fazi planiranja

Posledice kapitalnih i operativnih troškova, i lokalna mogućnost za podmirenje povratnih troškova

Finansijska i privredna isplativost (cost-benefit analiza) Doprinos pojačavanju institucionalnih kapaciteta Tehnička izvodljivost Uticaj na životnu sredinu

1. Faza analize

Page 13: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

2. Faza planiranja

Rezultati:

analize zainteresovanih strana (1.1), problema (1.2), ciljeva (1.3) i strategija (1.4)

koriste se kao materijali i pripremnadokumentacija za izradu logičke matrice.

Page 14: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

Dva najbitnija koraka u kreiranju LFA su:

1. Analiza

Analiza zainteresovanih

strana

Analiza problema

Analiza ciljevaAnaliza

strategija

2. Planiranje

Razvoj logičke matrice

Planiranjeaktivnosti

Planiranje resursa

2.2 2.3

1.1 1.2 1.3 1.4

2.1

Page 15: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

VEŽBA:

Drvo ciljeva Počevši od vrha, promeni sve elemente šeme problema u

pozitivne uslove; Umesto uzročno-posledičnih veza sada imate veze sredstva-

rešenja, ili sredstva-cilj; Počevši od kraja, proverite da li su veze do kojih ste došli

logične i validne Ukoliko je potrebno, uradite sledeće:

Revidirajte izveštaje o cilju Uklonite rešenja/ciljeve gde je to potrebno Dodajte nova rešenja/ciljeve gde je to potrebno;

Povežite tačke linijama tako da pokažete veze sredstva-rešenja, ili sredstva-ciljevi.

Page 16: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

Pristup logičke matrice ( LFA- Logical framework approach) Predstavlja instrument za analizu i

upravljanje, koristi se kod najvećeg broja multilateralnih i bilateralnih donacija, međunarodnih NVO, kao i veliki broj partnerskih vlada za upravljanje projektima.

Evropska Unija kao najveći međunarodni donator u Srbiji, zahteva da logička matrica bude izrađena kao sastavni deo procedure formulisanja IPA projekata.

Page 17: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

Šta je LFA?

“pomoć pri razmišljanju” Omogućava da informacije budu

analizirane i organizovane na strukturisan način što olakšava postavljanje važnih pitanja i identifikovanja slabosti.

Cilj je da projekat bude: Dobro definisan Objektivno opisan Ocenjiv Jasno strukturisan

Page 18: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

Logička matrica

Sastavljena je od 4 kolone i 4 (ili više) reda, kojima su objedinjeni ključni elementi projekta: Hijerarhija ciljeva projekta Projektno okruženje i spoljašnji faktori Način praćenja i procene dostignuća projekta Neophodna sredstva i troškovi (budžet)

Predstavlja osnovu za podnošenje projekta i instrument praćenja napretka i prilagođavanja situaciji.

Page 19: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

Struktura logičke matrice i sled koraka u izradi matriceOpšti cilj Objektivno

merljivi indikatori

Izvori verifikacije

Svrha projekta

Objektivno merljivi

indikatori

Izvori verifikacije

Pretpostavke

Rezultati Objektivno merljivi

indikatori

Izvori verifikacije

Pretpostavke

Aktivnosti Sredstva Troškovi Pretpostavke

2

1

3

4 7

10

13

5 6

8 9

11 12

14 15

Page 20: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

Opšti cilj

Opšti cilj:Važnost za društvo u odnosu na dugoročne koristi koje on ima za

korisnike i druge grupe stanovništva.Ne postiže se samim projektom.

Objektivno merljivi indikatori: Ukazuju na to da li su ciljevi/svrha/rezultati/aktivnosti postignute na svakom nivou i u vremenskom

okviru.

Izvori verifikacije:Izvori informacija, načini i metode,

korišćeni prilikom skupljanjainformacija i izveštavanja u

odnosu na indikatore. Daju se na uvid prilikom evaluacije rezultata projekta.

Opšti Opšti ciljcilj

Page 21: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

Specifični ciljevi

Specifični ciljevi:Specifični ciljevi projekta u odnosu

na njegovu održivost

Objektivno merljivi indikatori: Detalji o količini, kvalitetu i vremenu.

Kako ćemo znati da je svrha postignuta? SpecifSpecifični ični ciljeviciljevi

Pretpostavka: Koji spoljni uslovi moraju biti ispunjeni kako bi rezultati doveli do ispunjavanja

svrhe projekta?

Izvori verifikacije:Izvori informacija, načini i metode,

korišćeni prilikom skupljanjainformacija i izveštavanja u

odnosu na indikatore. Daju se na uvid prilikom evaluacije rezultata projekta.

Page 22: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

Rezultati

Rezultati:Materijalni proizvodi, pružene usluge začije su postizanje odgovorni rukovodiociprojekta do datuma njegovog završetka.

Objektivno merljivi indikatori: Detalji o količini, kvalitetu i vremenu.

Kako ćemo znati da su rezultati postignuti?

RezultatiRezultati

Pretpostavke: Koji spoljni uslovi moraju biti ispunjeni

kako bi se očekivani rezultati ostvarili na vreme?

Izvori verifikacije:Izvori informacija, načini i metode,

korišćeni prilikom skupljanjainformacija i izveštavanja u

odnosu na indikatore. Daju se na uvid prilikom evaluacije rezultata projekta.

Page 23: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

Aktivnosti

Aktivnosti:Specifični zadaci koje treba preduzeti

tokom realizacije projekta kako bi rezultati bili postignuti

Sredstva: Resursi koje treba obezbediti (tehnička

pomoć, osoblje, oprema, treninzi, zalihe, operativne prostorije itd.) AktivnostiAktivnosti

Pretpostavka: Koji spoljni uslovi/faktori moraju biti

ispunjeni kako bi aktivnosti bile uspešno primenjene a rezultati postignuti?

Troškovi:Sažetak troškova i pregled budžeta

Koji su troškovi sredstava/aktivnosti?

Page 24: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

Ostale kolone LFAOstale kolone LFA

Indikatori 1

Izvori verifikacije

Rizici i pretpostavke

2

3

4 Primer

Page 25: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

IndikatoriIndikatori

Kvalitativni Kvalitativni indikatoriindikatori

• Sve što se ne može numerički iskazati

Oni uključuju:• Zadovoljstvo, mišljenje, svest o nekom problemu• Sposobnost za donešenje odluka• Promene u ponašanju

Kvantitativni indikatoriKvantitativni indikatori

• Numerička forma

Oni uključuju:• Koliko često se nešto dešava• Broj ljudi koji je uključen u projekat ili na koji projketa utiče• Stope rasta/ pada• Broj kupljene opreme

Page 26: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

VRSTE VRSTE INDIKATORINDIKATORAA

Indikatori na nivou opštih ciljevaopštih ciljeva

Primeri:% povećanja obima proizvodnje u

sektoru prehrambene industrije% smanjenja nezaposlenosti u datom

području (grad, region…)% povećanja investicija u regionu X% ljudi koji su emigrirali iz područja

Page 27: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

VRSTE VRSTE INDIKATORINDIKATORAA

Indikatori na nivou specifičnih ciljevaspecifičnih ciljeva

Primeri:Ušteda od X broja minuta od tačke A do

tačke BBroj privučenih investicionih kompanijaKilogrami proizvedenog kukuruzaSmanjen broj nesreća na putevimaBroj uručenih diploma

Page 28: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

Indikatori na nivou rezultatarezultata

Primeri: km sagrađenog puta broj izveštaja m2 izgrađenih industrijskih parkova broj rekonstruisanih škola broj ha pod sistemom navodnjavanja broj ostavarenih usluga broj kreiranih kreveta u smeštajnim

kapacitetima hotela broj uključenih kompanija broj treniranih učesnika

VRSTE VRSTE INDIKATORINDIKATORAA

Page 29: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

IIZVORI VERIFIKACIJEZVORI VERIFIKACIJE

Prilikom formulisanja indikatora treba odrediti izvor verifikacije i način sakupljanja podataka. Na ovaj način utvrđujemo da li indikator može biti realno izmeren uz utrošak razumne sume novca, vremena i truda.

Izvori verifikacije određuju: Format u kome će informacija biti dostupna (npr. izveštaj o

napretku, projektna dokumentacija, zvanična statistika…) Ko bi trebao da obezbedi informacije Redovnost pružanja informacija (npr. mesečno, kvartalno,

godišnje)

Page 30: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

PPRIMERRIMERPredviđeni rezultat projekta je poboljšanje biciklističke stazeKvalitativni indikator: renovirane biciklističke stazeKvantitativni indikator: 15 km renoviranih biciklističkih stazaVremenski indikator: u periodu između meseca X, 2012. godine i meseca Y, 2012. godine

INDIKATORINDIKATOR bi stoga trebalo da bude: 15 km renoviranih biciklističkih staza između mesta A i mesta B u roku od meseca X, 2012. godine do meseca Y, 2012. godine.Ovaj indikator je važan za merenje rezultata i njihovu verifikaciju, i uz to je moguć u razumnom roku i po razumnoj ceni, npr. može biti verifikovan putem izveštaja kompanije koja je angažovana za renoviranje biciklističkih staza.

IZVORI VERIFIKACIJE IZVORI VERIFIKACIJE mogu biti:Finalni izveštaji građevinskih kompanija X i Y koje su angažovane kao podizvođači radova na projektuMesečni izveštaji o napretku od strane partnera A i partnera B

Page 31: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

Pretpostavke Pretpostavke su spoljni faktori koji nisu pod neposrednom kontrolom projektnog tima i koji imaju potencijal da utiču/odrede da li će projekat biti uspešan ili ne

Oni se mogu formulisati odgovorom na pitanje: “Koji spoljni faktori mogu da utiču na implementaciju projekta i na dugoročnu održivost koja iz njega proističe, ali da su van kontrole onih koji projekat implementiraju?”

PRIMERPRIMER Preduslov:Preduslov: blagovremeno pribavljanje potrebnih dozvola za

rekonstrukciju biciklističkih staza RiziciRizici koji se mogu isprečiti uspešnom sprovođenju

rekonstrukcije biciklističkih staza mogu biti: Loš odabir odgovarajućeg podizvođača radova Loši vremenski uslovi koji mogu da odlože/produže radove na

rekonstrukciji

Pretposatvke i rizici moraju biti identifikovani i procenjeni Pretposatvke i rizici moraju biti identifikovani i procenjeni sa obe strane granice u okviru prekograničnih projekatasa obe strane granice u okviru prekograničnih projekata

PRETPOSTAVKEPRETPOSTAVKE i RIZICI i RIZICI

Page 32: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

Opšti ciljOpšti cilj

Specifični cilj Specifični cilj

RezultatiRezultati

AktivnostiAktivnosti PretpostavkPretpostavke i rizicie i rizici

PretpostavkPretpostavke i rizicie i rizici

PretpostavkPretpostavke i rizicie i rizici

PredusloviPreduslovi – moraju da se ispune pre nego što su sredstva odobrena i aktivnosti započete

IDENTIFIKACIJA PRETPOSTAVKI IDENTIFIKACIJA PRETPOSTAVKI

Page 33: MINA- Drvo Problema i Drvo Ciljeva, LFA

POPUNITI SVE KOLONE

LOGIČKE MATRICE

ZADATAK: