miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ... ?· charakterystyka projektu planu 3.1...

Download Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ... ?· CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU PLANU 3.1 GŁÓWNE…

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Burmistrz Woomina

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

terenu przeznaczonego pod usugi sakralne

cmentarz we wsi Nowe Grabie

PROGNOZA ODDZIAYWANIA NA RODOWISKO

Opracowaa: mgr Hanna Kowiska

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy SA

padziernik 2017

SPIS TRECI: 1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROGNOZY ........................................................................................... 3 2. CEL OPRACOWANIA PROGNOZY; METODYKA ........................................................................ 3 3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU PLANU .................................................................................. 4

3.1 GWNE CELE PLANU ...................................................................................................... 4 3.2 POWIZANIA ANALIZOWANEGO PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI ............................ 4 3.3 ZAWARTO PROJEKTU PLANU - CHARAKTERYSTYKA USTALE ........................... 6

TEKST PLANU .......................................................................................................... 6 RYSUNEK PLANU ..................................................................................................... 8

3.4 CELE OCHRONY RODOWISKA ...................................................................................... 9 4. AKTUALNY STAN RODOWISKA. CHARAKTERYSTYKA I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ................................................................................... 9

4.1 CHARAKTERYSTYKA I OCENA STANU RODOWISKA .................................................. 9 4.1.1 POOENIE .................................................................................................................... 9

4.2 GEOMORFOLOGIA. RZEBA TERENU ............................................................................. 9 4.3 BUDOWA GEOLOGICZNA ............................................................................................... 10 4.4 WODY POWIERZCHNIOWE ............................................................................................ 10 4.5 WODY PODZIEMNE.......................................................................................................... 10 4.6 GLEBY ............................................................................................................................... 10 4.7 SZATA ROLINNA ............................................................................................................ 10 4.8 OBIEKTY I OBSZARY OBJTE OCHRON ..................................................................... 10 4.9 KLIMAT .............................................................................................................................. 11

5. ZAGROENIA RODOWISKA .................................................................................................... 11 5.1 ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA ................................................................................. 11 5.2 HAAS ................................................................................................................................ 11 5.3 PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJCE ............................................................................. 11 5.4 DIAGNOZA STANU RODOWISKA I OCENA ZMIAN ..................................................... 11 5.5 OCENA ODPORNOCI RODOWISKA NA PRZEKSZTACENIA (DEGRADACJE) ..... 11

6. WNIOSKI. UWARUNKOWANIA DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYNIKAJCE ZE STANU RODOWISKA ........................................................................................ 12

6.1 UWARUNKOWANIA WYNIKAJCE Z PRZEPISW SZCZEGLNYCH, W TYM Z OCHRONY OBSZARW I OBIEKTW OBJTYCH ODRBNYM STATUSEM PRAWNYM ...... 12 6.2 UWARUNKOWANIA WYNIKAJCE Z OCENY STANU RODOWISKA ......................... 12

6.2.1 OCHRONA ZIELENI I INNYCH WARTOCI PRZYRODNICZYCH. OBSZARY PREDYSPONOWANE DO PENIENIA FUNKCJI PRZYRODNICZYCH .................................... 12

6.3 WARUNKI OCHRONY PRZED UCILIWOCIAMI ........................................................ 12 6.3.1 W ZAKRESIE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ..................................................... 12 6.3.2 W ZAKRESIE OCHRONY PRZED UCILIWOCIAMI HAASU ............................... 13

6.4 OGRANICZENIA BUDOWLANE OCENA WARUNKW TECHNICZNYCH PODOA GRUNTOWEGO ............................................................................................................................. 13

7. PROGNOZOWANE ZNACZCE ODDZIAYWANIA NA RODOWISKO W WYNIKU REALIZACJI PLANU ................................................................................................................................................. 13

7.1 POTENCJALNE ZMIANY STANU RODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PLANU 13 7.2 GWNE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU, KTRE MOG NASTPI W WYNIKU REALIZACJI USTALE ANALIZOWANEGO PLANU ..................................................... 13 7.3 PRZEWIDYWANE ZNACZCE ODDZIAYWANIA NA RODOWISKO I JEGO ELEMENTY 13

7.3.1 ODDZIAYWANIA ZNACZCE ..................................................................................... 13 7.3.2 ODDZIAYWANIA NA OBSZARY NATURA 2000 I INNE FORMY OCHRONY PRZYRODY.................................................................................................................................. 14 7.3.3 ODDZIAYWANIA NA WIAT ROLINNY ................................................................... 14 7.3.4 ODDZIAYWANIE NA BIORZNORODNOC. ........................................................... 14 7.3.5 ODDZIAYWANIA NA WIAT ZWIERZCY ................................................................ 15

2

7.3.6 ODDZIAYWANIA NA POWIERZCHNI ZIEMI (RZEB TERENU), GLEBY, KOPALINY 15 7.3.7 ODDZIAYWANIA NA WARUNKI KLIMATYCZNE I WYMIAN POWIETRZA............ 15 7.3.8 GOSPODARKA WODNO-CIEKOWA: ODDZIAYWANIA NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE .......................................................................................... 15 7.3.9 ODDZIAYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY ........................................................... 15 7.3.10 ODDZIAYWANIA NA STAN CZYSTOCI POWIETRZA ............................................ 16 7.3.11 GOSODARKA ODPADAMI............................................................................................ 16 7.3.12 ODDZIAYWANIA NA DOBRA KULTURY I KRAJOBRAZ ........................................... 16

7.4 ODDZIAYWANIE NA LUDZI ............................................................................................ 16 7.4.1 ODDZIAYWANIE NA WARUNKI PRACY ................................................................... 16 7.4.2 POWANE AWARIE ..................................................................................................... 16 7.4.3 ZAGROENIE POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI ............................................... 16

7.5 LOKALIZACJA CMENTARZA ............................................................................................ 17 7.6 INFORMACJA O MOLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAYWANIU NA RODOWISKO ............................................................................................................................... 18

8. PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKW REALIZACJI PROJEKTOWANEGO PLANU18 9. PROPOZYCJA ROZWIZA OGRANICZAJCYCH NEGATYWNE ODDZIAYWANIA NA RODOWISKO. .................................................................................................................................. 18 10. PODSUMOWANIE - STRESZCZENIE..................................................................................... 18 11. MATERIAY WEJCIOWE ...................................................................................................... 20

11.1 MATERIAY PODSTAWOWE: .......................................................................................... 20 11.2 WYBRANE MATERIAY UZUPENIAJCE I POMOCNICZE; RDA INFORMACJI .. 20

Zaczniki: 1. Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Warszawie z dnia 21

wrzenia 2012 r. 2. Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Warszawie z dnia 6 lipca

2016 r. 3. Uzgodnienie Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Woominie z 23

sierpnia 2012 r. 4. Uzgodnienie Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Woominie z 14

czerwca 2016 r.

3

1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROGNOZY Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaywania na rodowisko do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod usugi sakralne cmentarz we wsi Nowe Grabie ( wersja padziernik 2017 r.) Prognoz objto teren w granicach w. wym. planu oraz tereny przylege w zakresie, w jakim prognozuje si wpyw ustale planu na rodowisko. Sporzdzenie prognozy jest elementem postpowania w sprawie strategicznej oceny oddziaywania na rodowisko, jakiej podlegaj miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405). Ramowy zakres prognozy okrela art. 51 ust. 2 ww. ustawy. Zgodnie z art. 53 ww. ustawy sporzdzajcy plan uzgodni zakres i stopie szczegowoci informacji zawartych w prognozie z ustawowo do tego wskazanymi organami, to jest: Regionalnym Dyrektorem Ochrony rodowiska w Warszawie oraz Pastwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Warszawie Poniewa zostay zmienione granice sporzdzanego planu (Uchwaa Nr XXI-55/2016 Rady Miejskiej w Woominie z dnia 21 kwietnia 2016 roku ), sporzdzajcy wystpi ponownie z wnioskiem o uzgodnienie zakresu i szczegowoci prognozy. Uzgodnienia dokonane przez w. w. organy przedstawiono w zacznikach do niniejszej prognozy. (Za: 1,2,3,4 ).

2

Recommended

View more >