microsoft powerpoint - gaziantep teknokent.pptx

Download Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

Post on 15-Feb-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  1/48

  AR-GE ve NOVASYON

  This Project is co-financed by the European Union

  and the Republic of Turkey

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  2/48

  Refah ve zenginlik kaynaRefah ve zenginlik kaynaolarak Arolarak Ar--GeGe veve inovasyoninovasyon!!

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  3/48

  Nerede haa yak"""

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  4/48

  #$nyann %&' ($y$k ekono)isi olan *$rkiye

  d$nyann +,' ihraa $lkesi' hraa)zn sadee % 2si yksek teknoloji

  rnlerinden ol. . or' *$rki e0nin (.

  This Project is co-financed by the European Union

  and the Republic of Turkey

  d.r.)dan k.r.l)as1 refah ve zenginlik$ree(il)esi i2in yenilik2i (ir srae3iye vesala) (ir .yg.la)a lanna ihiya var'

  Rekabeti gcmz artrmann yolu iseinovasyon ve verimlilikten geiyor...

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  5/48

  *$rkiye1 #$nya Ekono)ik 4or.).0n.n k$resel

  reka(e endeksi srala)asna g5re zenginlikliginde 6rezilya1 7eksika1 G$ney Afrika1 Ro)anyagi(i $lkelerle (irlike ,' ligde' 6irini ligde ise ka

  This Project is co-financed by the European Union

  and the Republic of Turkey

  v . 1 1 1 v. . y 19elanda1 :aonya ve (irka2 erol-doalgazzengini $lke var'

  G$ney 8ore ve Singa.r gi(i $lkeler ise yar/a ge2(a/ladklar halde zenginle/erek (irini lige giren$lkeler arasnda'

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  6/48

  Refah1 inovasyon1 /effaflk gi(i k$resel

  endeksleri ineledii)izde $s sralarda heayn $lkelerin old..n. g5r$yor.z' ;eki (.

  This Project is co-financed by the European Union

  and the Republic of Turkey

  kaynaklarnn (oll.. )." Yeenekli ve2al/kan insanlar )" ;oliik isikrar )"

  Geli/irdikleri eknolo3iler )i" Yoksa 2ok iyi(irer akli2i ol)alar )"

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  7/48

  nsanlk arihi (oy.na )illeleri dier

  )illelere $s$n klan en e)el g$2 kaynanneknolo3i old..n. s5yleye(iliriz' *arihe(ak)zda sadee askerlerin sava/)ad

  This Project is co-financed by the European Union

  and the Republic of Turkey

  ayn za)anda eknolo3ilerin ve srae3ilerinsava/ oraya 2kaakr'

  Teknolojiler sadece milletlere dier milletleri

  boyun edirmez ayn zamanda onlar re!a"akavu#turur.

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  8/48

  #$nyann %&' ($y$k ekono)isiolan *$rkiye ihraa

  srala)asnda +,' srada yeralyor ve ihraann sadee e yandan $lkelerin Ar-Gehara)alarnn gayri safi )illihasla i2indeki orannn arng5r$yor.z' 6.n.n (ir ek a)avar? @lkelerin Ar-Ge ve

  This Project is co-financed by the European Union

  and the Republic of Turkey

  kor.)ak ise)eleri veg$2lendir)eye 2al/)alar'

  A6#1 *$rkiye ekono)isinin

  yars kadar Ar-Ge hara)asya)akadr1 G$ney 8ore ise*$rkiye0nin & ka Ar-Ge yar)ya)akadr'

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  13/48

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  14/48

  #oal olarak reka(e2ilik ile inovasyon arasndador.dan ve iki y5nl$ (ir ili/ki (.l.n.yor' Nieki)inovasyon "em giri#imcilerin "em de lkelerinrekabetilik gcn belirliyor.

  6.n. erken ke/feden fir)alar ise inovasyon.n reka(ei

  This Project is co-financed by the European Union

  and the Republic of Turkey

  ar r ve es e ey e s e /. an yar/ a en n sa ayer alyor' itekim &'() bir lkede re!a"n ve isti"damn

  artmasn o lkenin inovasyon ya$ma ve ada$te etme

  ka$asitesine balyor. *enzer #ekilde +vru$a *irlii deinovasyonu +vru$a iin acil ve ortak bir mesele olarakg,ryor

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  15/48

  8$resel reka(e ora)nda ayakakal)ann en 5ne)li yol. Ar-Ge ve

  eknolo3ik inovasyond.r' #oal olarak$lke)izin y.karda (ahsi ge2ensrala)asn dei/ir)enin ek yol.Ar-Ge ve inovas ondan e i or'

  This Project is co-financed by the European Union

  and the Republic of Turkey

  >e yandan eknolo3ik yenilikler1reka(e yasnda1 $r$n ves$re2lerdeki dei/i)lerin yan sraiyasalarda da dei/iklie neden

  ola(il)ekedir' +ncak lkemizinretim $ort!,y incelendiindekresel raki$lerinden da"a az katmadeerli rnlere y,neldii g,rlyor.

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  16/48

  *$rkiye1 eksil1 deri1 oo)oiv1 )eal1 de)ir-

  2elik1 )akinee2hiza1 2i)eno1 doal a/ vear) sek5rleri ile k$resel arenada reka(e

  -

  This Project is co-financed by the European Union

  and the Republic of Turkey

  '

  sek5rel dal)na (akldnda ila2 ve(iyoeknolo3i1 eknolo3ik eki)an1 elekronik

  gi(i end$srilerde Ar-Ge hara)alarnn dahafazla old..n. g5r$yor.z

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  17/48

  8$resel Reka(ein Ar-Ge 6oy..

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  18/48

  Ar-Ge yeeneklerini geli/ir)ek i2in $lkeler ve/irkeler arasnda i/(irliinin ar (ir s$re2eyiz'>rnein1 =in ve indisan Ar-Ge lideri dier$lkeler ile askeri donan)1 er5rle )$adele1 ikli)de i ikli i1 e)iz ener i1 sivil alanlar ve sav.n)a

  This Project is co-financed by the European Union

  and the Republic of Turkey

  gi(i alanlarda R.sya ve A6# ile i/(irlii ya)akadr' 8ore1 Ar-Ge

  hara)alarn en fazla arran $lkedir vegeli/irilen $r$nlerin iarile/)e s$reindeya/ad sor.nlara daha fazla odaklan)aya(a/la)/r'

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  19/48

  R.sya1 =in1 6rezilya gi(i $lkelerdeki h$k$)elerdor.dan ya(an yar)lar 2eke(il)ek i2in vergiindiri)i gi(i e/vik rogra)larn .yg.la)ayakoy)./lar ve (. rogra)lar geli/ir)ekedirler' R.sya8alifornia0daki Silikon Vadisi0ni akli ederek y$ksek

  0

  This Project is co-financed by the European Union

  and the Republic of Turkey

  2ek)ek i2in 2al/)alar ya)/1 ya(an fir)alar2eke(il)ek i2in vergi indiri)lerine gi)i/ir' Nokia ve7irosof0da (. arka (irer ara/r)a )erkezik.r)./.r'

  =in0de de B671 Bnel1 Sa)s.ng1 Novaris1 Ado(e1 GE gi(i2ok sayda k$resel fir)a ara/r)a )erkezi k.r)./.r'

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  20/48

  =in1 Ar-Ge0yi kalkn)ann ve ($y$)enin yeni dina)os. olarakg5r)eke ve .l.sal kalkn)a oliikalarn (. dor.l.da

  ol./.r)akadr' =in 5renilerini1 eknolo3i ve ngilize 5ren)elerii2in d/ $lkelere g5nder)eye deva) e)ekedir' -inli ,renciler +*)deki en byk n!usa sa"i$ yabanc ,renci

  grubudur. niversiteler -inin teknolojik ka$asitesini ykseltmek

  This Project is co-financed by the European Union

  and the Republic of Turkey

  ,nemli bir g olmu#tur. -inde +r/0e ara#trmalarnn birousanayiye aktarlmaktadr' 6ir2ok sanayi k.r.l./.n.n $niversielerile (irlike orak la(ora.varlar (.l.n)akadr' @niversielerin(iri)leri ileri eknolo3i sek5r$n$n (irer kilo)ere a/ iken (ili)arklar da ileri eknolo3i k.l.2ka )erkezlerinin akif (irer

  oy.n.s.d.rlar'

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  21/48

  This Project is co-financed by the European Union

  and the Republic of Turkey

  =in +C yl i2inde sfrdan (a/layarak d$nyann en ($y$k ihraa2s ol)akla kal)ad1 aynza)anda ihraann neredeyse %D0$n$ y$ksek eknolo3i $r$nlerinden elde e)eyi

  (a/ard' >zellikle elekronik1 ha(erle/)e ve (ilgisayar eki)anlarnn k$resel i)alaneredeyse a)a)en Asya kasna kayd' 6a/lang2a ko)onenler $reen1 )ona3yaan Asyal $reiiler1 kendi )arkalaryla $reikleri eknolo3ik $r$nleri d$nyann heryerine ihra2 eder hale geldiler'

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  22/48

  >[email protected]@9#E8 %F YB =N#E >NE

  =B8AHA8 *E7E *E8NOO: AANARB Hayatn Tmn Kapsayan Bilgi lem

  TeknolojileriYiyeek akeleri1 )o(ilyalar1 oda sens5rleri vekI dok$)anlar gi(i sradan nesnelerin

  '

  nesneler radyo frekans an)la)a1 sens5r alar1s.n..lar ve ener3i olaylar gi(i .yg.neknolo3iler ile yeni nesil inerne k.llanlarakd$/$k )aliye ve y$ksek ener3ili i/le)ler ilekon.)landrl an)lanr1 izlenir ve .zakankonrol edilir'

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  23/48

  Temiz Su Teknolojileri

  Evsel1 ar)sal ve end$sriyel alanlarda k.llan)ak$zere ak1 .zl. ve deniz s.y.n. ener3iyi dahaveri)li k.llanarak daha veri)li ar)ak i2in farkl

  This Project is co-financed by the European Unionand the Republic of Turkey

  ve yeerli s. kayna salayan eknolo3idir'Nanoarik$ler ve nanofi(erlerin kendilerine 5zg$ki)yasal ve fiziksel 5zelliklerinden yararlanarakdier ayr)a ve ayr/r)a eknolo3ileri ile dier)alze)elerin yer dei/ir)esini salayan )ev.eknolo3ilerin geli/iril)esidir'

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  24/48

  Enerji Depolama Teknolojileri

  4osil yak ener3i kaynaklarna alernaif ola(ileekener3iyi deola)ak i2in il )alze)eleri1 .lrakaasi5r ve 5zellikle yak h$releri i2in hidro3en

  This Project is co-financed by the European Unionand the Republic of Turkey

  deola)a )alze)eleri gi(i gerekli kala)a)alze)eleri ve eknolo3iyi kasar' #$/$ke)isyonl. a/)a ara2lar ile r$zgIr ve g$ne/ gi(iyenilene(ilir ener3i kaynaklar1 hidro3en a(anlener3i sise)leri gi(i ener3i deola)aya olanaksalayaak (ile/enleri salar'

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  25/48

  Biyogenlik Teknolojileri:

  Ya/llk ile (irlike oraya 2kan hasalk vesakalklarn an ve edavisi i2in yeni eknolo3iky5ne)lerin geli/)esinde .yg.lanan h$re ve

  This Project is co-financed by the European Unionand the Republic of Turkey

  ara/r)as ile ilgili (ili) daldr' #esekleyiieknolo3ilerJ ger2ek za)anl izle)e i2in (iyoalglaylarda1 dayankl (ili/i) eknolo3isinde1yaygn #NA dizili)i ve #NA 5zg$n ila2larda vea) ila2 a/)a sise)i )ekaniz)as hedeflerindegeli/i)leri i2erir'

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  26/48

  Temiz Kmr Teknolojileri

  85)$r$n senez gazna ve senez gaznnhidrokar(ona d5n$/)esinin dei/ikko)(inasyonlarn i2erir' HHS1 (ir k5)$r

  This Project is co-financed by the European Unionand the Republic of Turkey

  i)kIn dahilinde yok ede(ilir' 85)$r$ngazla/rl)as1 elekrik $reirken ekinliini arrrve k5)$r yak)a esislerine g5re daha az 2evrekirleen )adde yayar' Ayra1 senez gaz a/yaklar ve erol$n yerini alan end$sriyelki)yasallar i2in ha))adde ola(ilir'

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  27/48

  Beeri !" #rttr" Teknolojiler:

  nsann fiziksel yeeneklerinin a)a)lay)ekanik ve elekronik sise)leri kasar' Sraki)ekanik .yarlar ile d/ iskele1 dirsek ve dier

  This Project is co-financed by the European Unionand the Republic of Turkey

  iskele ekle)lerini i2erir' A/r .2 olarak da1 (ir d/iskele k.llanya daha g$2l$ ve daha konroll$kol ve (aak harekelerini y5ne)ek ve (.nlaraeva ver)ek i2in1 allar1 ara(iri)ler1 g$2sise)leri ve .yarlar k.llanan giyile(ilir insana(enzeyen ro(olara (enzeye(ilir'

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  28/48

  Biyoyakt Teknolojileri:

  7sr1 /eker ka)/ ve dier H (ikilerindeneil alkol ve ayra $z$) oh.). ve soya gi(i$r$nlerden de (i odizel $re)ek i in k.llanlr'

  This Project is co-financed by the European Unionand the Republic of Turkey

  Yeni nesil s$re2ler lignosel$lozik )addeleriyaka d5n$/$reekir' >ne)li (ir oansiyelde1 (iyodizel ve dier (iyoyaklarn d5n$/$)$

  i2in 2a(.k yei/en )ikroalglerin ekili (i2il)esii2in )ev..r

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  29/48

  $o%ot Hizmetleri:

  )ala2 ol)ayan .yg.la)alar1 donan) Ksens5r1ak$a5r1 g$2 sise)i gi(iL 2ok sayda kolayla/r

  This Project is co-financed by the European Unionand the Republic of Turkey

  (elki davran/sal algori)a ve yaay zekI ile(irle/e(ilirL ro(olar ve insansz ara2lar ihivaeder' 6. eknolo3ilerJ geni/ 2e/ililike .zakan

  k.)andal1 yar-oono) Kinsan )$dahalesi ileL vea)a)en oono) ro(o sise)leri salarlar'

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  30/48

  Beeri Bilisel Kapasiteyi #rttr" Teknolojiler:

  6e/eri (ili/sel ka(iliyei arr eknolo3iler1ila21 i)lan1 sanal 5ren)e ora) vegiyile(ilir ayglar kasarlar' Eii) yazl)1 (ir

  This Project is co-financed by the European Unionand the Republic of Turkey

  insann doal yeeneklerini geli/ir)ek i2inn5rolasisieden isifade eder ve giyile(ilir veakla(ilir ayglar g5r$/$1 d.y.). ve haa

  hafzay geli/ir)eyi aahh$ eder' 6iyo ve (ilgieknolo3ileri ya/a)n her evresinde (e/erizihinsel erfor)ans arr)a i)kIn verir'

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  31/48

  *$rkiye0nin >nelikleri *$rkiye n$f.s.n.n %D+0$ K, )ilyon ki/iL %M ya/n

  alnda' @lke olarak $reii)izden daha 2ok $keiyor.z'

  0

  kaynaklanyor' Ener3i-yo.n sek5rler sanayi)iziol./.r.yor'

  Trkiye mutlaka kendi ,nceliklerine g,re +r/0eve inovasyon stratejilerini belirlemek zorunda.

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  32/48

  Ar-Ge ve novasyon 8$resel reka(e ora)nn (era(erinde

  geirdii var ol)a sava/nda inovasyoni/le)eler i2in 5ne)li (ir silahr' novasyon1i/le)enin en e)el + ro(le)ine 25z$)

  geir)eyi a)a2lar? 1arln srdrebilmesi$azarda lider konuma gelmesi ve krllnartrmas.

  novasyon i2in sise)aik olarak y5neilen Ar-Ge 2al/)alarna ihiya2 d.y.l)akadr'

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  33/48

  OEH#0nin an)na g5re inovasyon1 yeni veya5ne)li 5l2$de dei/iril)i/ $r$n K)al ya dahiz)eL1 veya s$reinJ yeni (ir azarla)ay5ne)ininJ ya da i/ .yg.la)alarnda1 i/yerior anizas on.nda ve a d ili kilerde eni (ir

  This Project is co-financed by the European Unionand the Republic of Turkey

  5rg$sel y5ne)in .yg.lan)asdr' *an)dan da anla/laa $zere inovasyon.n

  e)el /ar (elirgin (ir yenilik veya dei#ikliktir.6.na ek olarak1 inovasyon sadee yeni fikirler$re)ek deil (.nlar hayaa ge2ir)ek veDveyaiarile/ir)ek de)ekir'

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  34/48

  Yeni (ir /ey ya)ak )"""

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  35/48

  6. da yerli )al olan

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  36/48

  novasyon.n *$r$3/rn 4novasyonu5 Yeni veya 5zellikleri ya da

  k.llan) a)a2lar a2sndan 5ne)li 5l2$degeli/iril)i/D iyile/iril)i/ (ir )al veya hiz)ein

  ' 1 1

  ar2alarda ve )alze)elerde1 yerle/ikyazl)da1 k.llan) kolaylnda veya dieri/levsel 5zelliklerde 5ne)liiyile/ir)eleriDgeli/ir)eleri i2erir

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  37/48

  Ka&nlarn kullanm iin gelitirilen

  aynal kre&i kart

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  38/48

  'itra kokusuz klozet

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  39/48

  D() akll %oya

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  40/48

  2/6re 4novasyonu5 Yeni veya 5ne)li 5l2$de

  geli/iril)i/Diyile/iril)i/ $rei) ya da da)y5ne)inin .yg.lan)asdr' 6.1 ekniklerde1

  This Project is co-financed by the European Unionand the Republic of Turkey

  dei/iklikleri i2erir'>rnek? End$sriyel asar)larn (ilgisayar

  desekli yazl)lar k.llanlarak yal)as1 G;Ssise)leri

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  41/48

  T&()T#*+,T

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  42/48

  7/8azarlama 4novasyonu5 @r$n asar)nda

  veya akeinde1 $r$n yerle/ir)ede1 $r$nro)osyon.nda ya da fiyalandr)asnda

  This Project is co-financed by the European Unionand the Republic of Turkey

  y5ne)inin .yg.lan)asdr'>rnek? ;eynirlerin dili)len)i/ olarak sal)as

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  43/48

  -arkl rn paket .e sunumlar

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  44/48

  9/:rgtsel 4novasyon5 4ir)ann i/

  .yg.la)alarnda1 i/yeri organizasyon.ndaveya d/ ili/kilerinde yeni (ir 5rg$sel

  This Project is co-financed by the European Unionand the Republic of Turkey

  '

  >rnek? Yeni (ir edarik ziniri y5nei)iyasnn k.r.l)as

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  45/48

  K#,/E0*1 Sigma 2ygulamalar

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  46/48

  AR-GE Ara/r)a-Geli/ir)e Ar-Ge1 (ilgi (iriki)i ve

  er$(esinin geli/)esi i2in sise)aik olarakyalan 2al/)alardr'

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  47/48

  +r/0e inovasyonun ,n ko#uludur. Ar-Ge son..oraya 2kan yenilik2i yakla/)lar1 giri/i)i (ir(ak/ a2s ile ele alndnda1 (. yenilikleriniarile/iril)esi son..nda inovasyon oraya2 '

  *ersi d.r.)larda1 Ar-Ge 2ks olan.yg.lan)a)/ veya iarile/irile)e)i/ yenifikirler ve ro3elerin 2oal)as1 i/le)eler ve

  $lkeler i2in kaynak israf ol)akla (era(er1k.r.)sal aale yaraan (ir hal al)akadr'

 • 7/23/2019 Microsoft PowerPoint - Gaziantep Teknokent.pptx

  48/48

  T';'