Microsoft powerpoint 2010 hr

Download Microsoft powerpoint 2010 hr

Post on 16-Jan-2015

1.757 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. 1APLIKACIJA MICROSOFT POWERPOINT 2010Sastavni delovi prozora aplikacije:Naslovna traka dokumenta sadri informacije o nazivu prezentacije i aplikacije u kojoj jeizraen tenjegovu ekstenziju (.pptx).Dugmad za manipulaciju prozorom se nalaze u desnom uglu naslovne trake, a koristimo ih da bismo- maksimizirali, ili vratili na prethodnu veliinu (Restore Down),- minimizirali ili- zatvorili prozor.Kartice (tabs):Datoteka (File) - koristimo da bi obavili osnovne operacije nad prezentacijom(spremili je, otvorilipostojeu, izradili novu...)Poetna (Home) sadri funkcije za obradu tekstaUmetni (Insert) koristimo za umetanje razliitih objekata u prezentacijuDizajn (Design) koristimo za ureivanje izgleda prezentacije (veliine, orijentacije,boja pozadine isl.)Prelaz (Transitions) sadri alate za podeavanje prelaza meu slajdovimaAnimacije (Animations) animacije pojedinih elemenata unutar slajdaPokretanje prezentacije (Slide Show) alati za prikaz prezentacijePregled (Review) - koristimo za kontrolu pravopisa u prezentaciji, prevod pojmovana druge jezikePrikaz (View) pomou njega odreujemo izgled prozora (odabiramo razliitepoglede, zumiranje...)PROZOR slajdova (gornji desni deo prozora) je prostor u kojem kreiramo slajdove unosimotekst,umedemo slike i dr. objekte.Kartica Slajdovi (Slides) prikazuje slajdove prezentacije u obliku minijatura.Kartica Struktura (Outline) tekst slajda se prikazuje u obliku strukture.Prozor beleke (Notes Pane) prostor u koji se upisuju beleke koje slue kao pomoprilikom izlaganjaprezentacije.Taka umetanja je mjesto na kojem smo trenutano pozicionirani i unosimo tekst (mjestogde treperikursor).Trake za horizontalnu i vertikalnu navigaciju (klizai) koristimo da bi doli na eljenu lokacijuudokumentu.Statusna traka (Status Bar) prikazuje informacije o aktivnoj prezentaciji, dugme za promenuprikaza ikliza za uveanje.Mogue ju je podesiti shodno potrebama korisnika.Otvaranje, zatvaranje aplikacijePokrenuti aplikaciju moemo na bilo koji od 3 naina:- u Startmeniju kliknemo na Svi programi (All Programs) i u mapi Microsoft OfficeodaberemoMicrosoft PowerPoint 2010- upotrebom funkcije Pretrai (Search) ukucamo re powerpoint i odaberemo Microsoft PowerPoint2010- dvostrukim klikom na preicu (shortcut) programa koja se obino nalazi na radnojpovrini (Desktop)Zatvaranje aplikacije:odabirom manipulacijskog dugmetaZatvori (Close)preko Datoteka (File) iodabirom funkcije Izai (Exit)kombinacijom tipki Alt + F4</li></ul> <p> 2. 2Koritenje predloakaAko elimo izraditi novu praznu prezentaciju, iz Datoteke (File) odabiremo naredbuNova (New) teodabiremo Prazna prezentacija (Blank presentation). Ako elimoizraditi npr. kalendar, odabiremo nekiod ponuenih predloaka (Calendars) iz mape Oglednipredloci (Sample Templates) ili pretraujemoOffice.com i predloak preuzimamo nakompjuter.Snimanje prezentacijeAko se radi o prvomsnimanju, odabiramo naredbu Snimi kao (Save As) iz Datoteka (File). U dijalokomokviru koji se pojavi odredimo lokaciju na kojoj e se datoteka snimiti pomou polja Snimi u (Save in) iime datoteke unesemo u polje Naziv datoteke(File name). Snimanje zavravamo klikom na dugmeSnimi (Save).Alat za zumiranje.Dijaloki okvir Zumiranje (Zoom) otvaramo klikom na alat na kartici Prikaz (View).Mogue je odabrati izmeu predloenih vrednosti uveanja ili uneti proizvoljnu vrednostkoja mora biticeli broj u rasponu od 10 do 500.Dijaloki okvir Zumiranje (Zoom) moemo otvoriti i uz pomod dugmeta Zumiraj (Zoom) u desnom uglu Statusne trake .Sl.8. Dijaloki okvirZumiranje (Zoom)Za trenutno zumiranje moemo koristiti i Kliza za zumiranje (Zoom Slider)kao i dugme Ctrl i koturimia.RAD SA SLAJDOVIMAUmetanje novog slajdaZa umetanje novog slajda potrebno je kliknuti na alat ugrupi Slajdovi (Slides), na kartici Polazno(Home). Ponuenonam je nekoliko izgleda slajdova: prazan slajd (Blank), naslovnislajd (TitleSlide),naslov i sadraj (Title and Content)...Drugi nain umetanja novog slajda je na kartici Slajdovi (Slides Tab) (minijature slajdova sleve straneprozora Normalnog prikaza (Normal View):pritiskom desne tipke mia na slajd iza kojeg elimo umetnutinovi slajd i odabirnaredbe Novi slajd (New Slide)Kopiranje i premjetanje slajdova 3. 3Da bi slajd u prezentaciji premestili ili kopirali na drugo mjesto (u istu ili neku druguprezentaciju),potrebno ga je prvo oznaiti u Prikazu razvrstavaa slajdova (Slide SorterView) ili u prozoru sminijaturama s lijeve strane ekrana Normalnog prikaza (Normal View.Nakon to smo oznaili slajd, pritisnemo desnu tipku mia i u brzom izborniku potraimonaredbu Izrei (Cut) (ako ga elimo izrezati) iliKopiraj (Copy) (ako ga elimo kopirati) teoznaimo mjesto u prezentaciji na koje elimo premjestiti ili kopirati slajd. Pritiskom nadesnu tipku mia, ponovo se otvara brzi izbornik u kojem odabiremo naredbu Zalijepi(Paste).Naredbe Izrei (Cut), Kopiraj (Copy) i Zalijepi (Paste) nalazimo i kombinacijama tipki:Ctrl + X - Izrei (Cut)Ctrl + C - Kopiraj (Copy)Ctrl + V - Zalijepi (Paste)Brisanje slajdovaBrisanje jednog ili vie slajdova radimo tako da ih oznaimo tepritisnemo desnu tipku mia i u brzomizborniku odaberemo naredbu Obrii slajd(Delete slide),na kartici Poetna (Home) odaberemo alatObrii (Delete) , ilipritisnemo dugme Delete.Teme i pozadina slajdaU grupi Teme (Themes) izbornika Dizajn (Design), biramo neku od ponuenih varijantiizgleda slajda.Odabirom naredbe Trai teme (Browse for Themes), traimo teme spremljene na nekojdrugoj lokacijina raunalu.U grupi Pozadina (Background) kartice Dizajn (Design) odabiremo naredbu Stilovi pozadine(Background Styles). Pozadinu oblikujemo klikom na naredbu Oblikuj pozadinu (FormatBackground). Prije ureivanja pozadine, potrebno je oznaiti pojedini ili sve slajdove. Druginain jedesni klik na oznaeni slajd i odabirom naredbe Oblikuj pozadinu (FormatBackground)MATRICA SLAJDA (SLIDE MASTER)Matrica slajda (Slide Master) je osnova dizajna svake prezentacije. Promene oblikovanjakoje u njojnapravimo, primjenjuju se na sve slajdove. Matricu slajda otvaramo u grupiPogledi matrice (MasterViews) na kartici Pogled (View), klikom na ikonu .Nakon to smo aktivirali Matricu slajda, objekte (crtee, slike, oblike...) umeemo putemkartice Umetni(Insert).Objekte briemo tako da ih oznaimo (dok smo u Pogledu Matrice) i pritisnemo tipku Delete.Zaglavlje ipodnoje umeemo preko grupe Tekst (Text) na kartici Umetni (Insert), klikom naalat . U otvorenomdijalokom okviru Zaglavlje i podnoje (Header and Footer) nakartici Slajd (Slide) kvaicomoznaavamo opciju Podnoje (Footer) i u tekstualni okvirupisujemo proizvoljni tekst (npr. ime autora).Datum i vreme (Date and Time) pritom su nam ponuene opcije Automatskoauriranje (Updateautomatically) i Fiksno vrijeme (Fixed)Broj slajda (Slide number) automatsko numerisanje slajdovaNe prikazuj na naslovnom slajdu (Dont show on title slide) ukoliko je oznaena ovaopcija, odabranielementi (datum, br. slajda...) se ne prikazuju na poetnom slajduPritiskom na dugmePrimeni (Apply), aktiviramo odabrane opcije prikaza u slajdu u kojem se 4. 4trenutno nalazimo. Gumbom Primijeni na sve (Apply to All), aktiviramo prikaz odabranihelemenata unutar cijele prezentacije.UNOS SADRAJAPrilikom izrade prezentacija trebalo bi se pridravati odreenih pravila. Preporuuje se upotreba(Verdana, Arial...) koji su itki naslajdu. Veliina slova bitrebala biti u rasponu od 24-32. Naglasak bitrebalo staviti na vizualna sredstva (slike,grafikone...) zbog sumiranja i lakeg razumevanja teme.Umjesto velikih blokova teksta,koriste se kratke fraze (natuknice) oblikovane pomodu grafikih ilinumerikih listi. Valjalo biupamtiti pravilo 6-6-6:-do 6 rei u redu- do 6 redova teksta (toaka) po slajdu- ne vie od 6 uzastopnih slajdova s tekstomPotrebno je oznaiti slajd s lijeve strane ekrana (bilo da se nalazimo na kartici Slides iliOutline), a zatimna desnoj strani ekrana kliknuti unutar Nosaa za upis (npr. Click to addtitle) i uneti tekst.OBLIKOVANJE SADRAJAVrstu i veliinu slova mijenjamo u grupi Font, na kartici Polazno (Home). Pritiskom na strelicu u okviruFont otvara se padajui meni u kome odabiremo jedan od ponuenih fontova, u okviru Veliina fonta(Font Size) menjamo njegovu veliinu.Tekst moemo prikazati: podebljano (Bold), u kurzivu (Italic) ili podcrtano (Underline).Navedene promjene oblikovanja radimo u grupi Font, nakartici Polazno (Home) odabirom sledeih ikona:- oznaeni tekst se prikazuje podebljano- oznaeni tekst se prikazuje u kurzivu- oznaeni tekst se prikazuje podcrtano- na oznaeni tekst se primjenjuje efekt sjenePritiskom nadugme u donjem desnom uglu grupe Font, otvaramo dijaloki okvir Font u kome nam jeponueno vie mogudnosti oblikovanja (efekata).Boju teksta mijenjamo pritiskom nadugme u grupi Font na kartici Polazno (Home). Pritiskom na strelicupokraj ikone, otvaramo meni s paletom boja.Sl.23. Paleta ponuenih bojaVrstu slova menjamo odabirom ikone u grupi Font,na kartici Polazno (Home). Ako tekst elimo prikazativelikim slovima odabrat emo naredbu UPPERCASE, a ako ga elimo prikazati malim slovima, naredbulowercase.Za poravnanje teksta koristimo alate u grupi Odlomak (Paragraph), na kartici Polazno (Home): poravnava tekst lijevo (Align Text Left) poravnava tekst centralno (Center) poravnava tekst desno (Align Text Right) poravnava tekst obostrano (Justify)RAD S LISTAMA 5. 5Liste koristimo prilikom kreiranja raznih popisa i nabrajanja u dokumentu. Oznake kojima se pritomsluimo su: brojevi, slova, razne grafike oznake ili slike. Za izradu liste s grafikom oznakom koristimoikonu koja se nalazi u grupi Odlomak (Paragraph) na kartici Polazno (Home). Za odabir druge grafikeoznake potrebno je pritisnuti strelicu koja se nalazi uz ikonu i odabrati neku od ponuenih oznaka.Ako izraujemo listu s numerikim oznakama upotrijebit emo ikonu . Prilikom dodavanja ili brisanjastavke unutar numerirane liste, sve stavke nakon promijenjene de se automatski prilagoditi tanomporetku. Za odabir drugog naina prikaza, potrebno je pritisnuti strelicu pokraj ikone i odabrati neki odponuenih formata.Prelaskom u novi red (pritiskom tipke Enter), Microsoft PowerPoint aplikacija de automatski nastaviti sizradom liste, bilo grafike, bilo numerirane. Listu zatvaramo dvostrukim pritiskom nadugme Enter.RAD S TABLICAMAUmetanje tablicaTablice umeemo odabirom ikone na kartici Umetanje (Insert). U otvorenom oknu Umetanje tablice(Insert Table), povlaenjem pokazivaa odabiremo eljeni broj redaka i stupaca.Ukoliko tablici elimo odrediti dimenzije, prije samog umetanja, odabiremo naredbu Umetni tablicu(Insert Table) te upisujemo broj redaka i kolona u dijaloki okvir koji se pojavi. Ukoliko elimo kreiratisloeniju tablicu, nakon odabira ikone pokredemo alat Nacrtaj tablicu (Draw Table) te joj pomou miaodredimo crte.Unos i ureivanje podataka u tabliciSadraj u tablicu unosimo tako da toku umetanja postavimo u delu tablice i unesemo tekst. Premjetanjetake umetanja u tablici moemo napraviti na 3 naina:- pritiskom na levu tipku mia- tipkom TAB na tastaturi- tipke sa strelicama na tastaturiOkviri i senenje tabliceMenjanje pozadine polja obavljamo klikom na ikonu Senanje (Shading) u odjeljkuAlati tablice (TableTools) pod karticom Dizajn (Design) u grupi Stilovi tablice (Table Styles).Pritiskom na strelicu pokraj ikone, nudi nam se paleta boja, a prelaskom preko ponuenihboja prikazujenam se pretpregled oblikovanja tablice (ako je ukljuena opcija Enable LivePreview).Pritiskom na ikonuObrubi (Borders) oznaenoj tablicistavljamo donji okvir, a klikom na strelicu pokraj ikone nudi namsevie opcija okvira.KORITENJE GRAFIKONA1. Umetanje grafikona:Ako se nalazimo u slajdu kojem smo zadali da u izgledu (layout) ima nekakav sadraj (npr. Title andContent), na slajdu e biti vidljivi sliice za umetanje objekata (grafikon, tablica,slika...) zaumetanjegrafikona, potrebno jepritisnuti dugmeUmetnigrafikon (Insert Chart). 6. 6Grafikon moemo umetnuti i preko kartice Umetni (Insert), tako da u grupi Ilustracije odaberemo alat .2. Odabir tipa grafikonaOtvara nam se dijaloki okvir Umetni grafikon (Insert Chart) u kojem odabiremo tip grafikonakoji elimo umetnuti.Nakon to odaberemo tip grafikona, prozori aplikacija se dele. S desne straneupisujemo podatke koje elimo prikazati u grafikonu te, nakon upisa, zatvaramo radnu knjiguprograma Microsoft Excel. Izgled grafikona se mijenja u skladu s upisom.ITdesk.info projekt raunalne e-edukacije sa slobodnim pristupomITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License 23/41Sl.38. S lijeve strane nalazi se odabrani grafikon, a s desne radni list u koji upisujemo podatkeDa bi grafikon bio oznaen potrebno je pritisnuti lijevu tipku mia nad podrujem grafikona. </p>