Metodoloski rjecnik

Download Metodoloski rjecnik

Post on 26-Jun-2015

638 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MALI RJE

NIK METODOLO KIH POJMOVAFAKTORIJALNI EKSPERIMENT

Eksperiment u kojem se istovremeno ispituje da li vi e nezavisnih varijabli djeluje na neku zavisnu varijablu za razliku od tzv. klasi nog eksperimenta u kojemu se ispituje da li jedna nezavisna varijabla djeluje na zavisnu varijablu. U faktorijalnom eksperimentu, osim eventualnog utjecaja pojedinih nezavisnih varijabli na zavisnu varijablu, mo e se utvrditi da li postoji interakcijski efekt. Planiranje faktorijalnog eksperimenta usko je povezano s planiranjem statisti ke analize rezultata u zavisnoj varijabli (0eksperimentalni nacrt). Faktorijalnim eksperimentom se naziva i eksperiment u kojem se eli utvrditi postoji li ili ne utjecaj nezavisne varijable na zavisnu varijablu.EKSPERIMENTALNI NACRT

Plan provo enja eksperimenta. Obuhva a niz me usobno zavisnih operacija: operacionalizaciju nezavisne i zavisne varijable, odabiranje ispitanika i pridjeljivanje ispitanika razli itim eksperimentalnim situacijama, utvr ivanje na ina 0kontrole u eksperimentu, samo izvo enje eksperimenta te manipuliranje nezavisnom varijablom, na in registriranja zavisne varijable i utvr ivanje statisti ke obrade rezultata. Odluka o nacrtu ovisit e o nekoliko faktora: cilju istra ivanja (da li se ho e samo relativno grubo utvrditi postoji li djelovanje odre ene nezavisne na odre enu zavisnu varijablu, ili se ho e utvrditi i tip odnosa izme u nezavisne i zavisne varijable; da li se ho e utvrditi postoji li utjecaj jedne izolirane nezavisne varijable, ili se ho e utvrditi postoje li interakcijski efekti dvije ili vi e nezavisnih varijabli na zavisnu varijablu); vrsti varijabli koje su predmet eksperimentalnog ispitivanja (da li su to prete no fiziolo ke, psihofiziolo ke, psiholo ke ili socijalnopsiholo ke varijable); mogu nosti upotrebe metoda i tehnika pri opa anju i mjerenju zavisne varijable (da li se mo e koristiti samo opa anje eksperimentatora, ili

se mogu koristiti i naprave kojima se dobivaju precizniji mjerni podaci o promjenama zavisne varijable); podru ju istra ivanja (da li primjena nezavisne varijable ostavlja manjevi e trajne tragove, npr. kod u enja; da li primjena nezavisne varijable mo e izazvati ireparabilne promjene na ispitaniku; da li se moraju respektirati neki op i eti ki razlozi itd.). Ako nacrt istra ivanja omogu uje da se promjene u zavisnoj varijabli mogu pripisati samo promjenama u nezavisnoj varijabli, onda se govori o internoj valjanosti eksperimenta. Internoj valjanosti najvi e pridonosi kontrola svih 0relevantnih faktora koji uz nezavisnu varijablu mogu utjecati na zavisnu varijablu. Eksterna valjanost eksperimenta je pojam koji se odnosi na mogu nost generalizacije dobivenih rezultata na populaciju. to je ira populacija na koju se rezultati mogu generalizirati to je ve a eksterna valjanost. Ako se rezultati mogu generalizirati, ne samo s obzirom na populaciju kojoj pripadaju ispitanici kori teni u eksperimentu, nego i s obzirom na ispitivane varijable, rije je o ekolo koj valjanosti eksperimenta. Premda prakti ki za svaki eksperiment postoji potreba manje ili ve e specifi ne prilagodbe nacrta problemu koji se ho e ispitati eksperimentom, postoji osnovni oblik eksperimentalnog nacrta: odabiranje ispitanika po slu aju iz definirane populacije, pridjeljivanje odabranih ispitanika slu ajnim postupkom 0eksperimentalnoj i 0kontrolnoj skupini, apliciranje odre ene vrijednosti nezavisne varijable eksperimentalnoj skupini, te, nakon toga, opa anje ili/i mjerenje zavisne varijable i u eksperimentalnoj i u kontrolnoj skupini, i, kona no, usporedba rezultata u zavisnoj varijabli dobivenih u eksperimentalnoj i kontrolnoj skupini. Ovakva vrsta (oblik) nacrta naziva se i pravim eksperimentalnim nacrtom. Drugi oblici nacrta predstavljaju pro irenje ovog osnovnog i omogu uju kontrolu relevantnih faktora i kad postoje ograni enja u odabiranju

ispitanika po slu aju. Takvi su oblici opa anje ili/i mjerenje zavisne varijable i kodMetodologija znanosti seminar

50 eksperimentalne i kod kontrolne skupine prije aplikacije nezavisne varijable (pa tako dobivene vrijednosti mogu poslu iti za usporedbu s vrijednostima dobivenim nakon aplikacije nezavisne varijable); prethodni postupci mjerenja razli itih varijabli koji omogu uju stabilizaciju najva nijih relevantnih faktora izjedna avanjem skupina ispitanika s obzirom na obavljena mjerenja; kori tenje ve eg broja eksperimentalnih skupina u skladu s vi e razina nezavisne varijable, itd. Nacrti koji predvi aju iste ispitanike (tzv. zavisne skupine ispitanika ili zavisna mjerenja) u kontrolnoj situaciji (kad nije aplicirana zavisna varijabla) i u eksperimentalnoj ili u vi e eksperimentalnih situacija (kad je aplicirana neka od razina nezavisne varijable) imaju tu prednost da je varijabilitet, koji se mo e pripisati slu ajnim varijablama (dio varijance koji se pripisuje eksperimentalnoj pogre ci), manji i stabilniji jer se opravdano mo e pretpostaviti da e se isti ispitanik op enito manje razlikovati u razli itim situacijama, nego to se me usobno razlikuju razli iti ispitanici, pa je tako lak e otkriti efekt - ako postoji nezavisne na zavisnu varijablu. Neke od tih te ko a mogu se pogodnim postupcima otkloniti ili ubla iti (v. rotacija u eksperimentu). Nacrti za eksperimente s vi e nezavisnih varijabli (0faktorijalni eksperiment) su dakako slo eniji, a osim osnovnih oblika kojima se predvi a pridjeljivanje ispitanika po slu aju razli itim eksperimentalnim situacijama (kojih redovito u ovom tipu eksperimenta ima ve i broj), postoje i kombinirani nacrti u kojima se razli iti ispitanici pridjeljuju razli itim situacijama, ali i s ponavljanim mjerenjima u nekim situacijama. Kod ovog tipa nacrta nagla ena je potreba usagla avanja provo enja eksperimenta sa statisti kom obradom rezultata. (0kvazieksperimentalni

nacrt) KVAZI-EKSPERIMENTALNI NACRT Op i naziv za takve vrste nacrta istra ivanja kojima se posti e samo djelomi na kontrola i izolacija nezavisnih varijabli, i koji su samo po nekim karakteristikama sli ni pravom 0eksperimentalnom nacrtu. K.e.n. tako er sadr i nezavisne varijable, eksperimentalne tretmane, tj. skupine na koje su ove varijable djelovale, skupine za usporedbu na koje nezavisne varijable nisu djelovale, te uklju uje opa anje i mjerenje u eksperimentalnim skupinama i skupinama za komparaciju. Od eksperimentalnog nacrta kvazi-eksperimentalni se razlikuje po tome to ispitanici nisu po slu aju odabrani i raspore eni u 0eksperimentalne i 0kontrolne skupine. Usporedbe mjera zavisne varijable stoga se vr e na skupinama koje nisu ekvivalentne, koje se ne razlikuju samo po djelovanju nezavisne varijable, nego i drugim nekontroliranim faktorima. Iz toga proizlaze mogu i izvori slabosti koji ugro avaju unutarnju i vanjsku valjanost u zaklju ivanju. Za kvazi-eksperimentalni pristup karakteristi no je nastojanje da se izdvoje efekti nezavisne varijable od onih efekata koji proizlaze iz po etne neekvivalentnosti skupina i nedostatne kontrole nad izborom i rasporedom ispitanika i uvjetima u kojima nezavisna varijabla djeluje. Da bi se to postiglo nu no je uo iti i objasniti mogu e specifi ne izvore slabosti, koji su u eksperimentalnom nacrtu isklju eni postupkom slu ajnog rasporeda ispitanika i, zatim, te izvore slabosti nastojati otkloniti. Iako je izvan kontrole koji e ispitanici, koliko, i kada biti izlo eni djelovanju nezavisne varijable, mogu e je kontrolirati izbor skupina na kojima e biti izvr eno mjerenje, kada e, tj. u kojim vremenskim periodima biti izvr eno i koliko e mjerenja biti obavljeno. Dodavanjern nacrtu istra ivanja posebnih dijelova i postupaka - dodatnih mjerenja, mjerenja u drugim vremenskim to kama, novih skupina i sl. - posti e se akumulacija usporedbi i provjera. Tako se postupno

otklanja ili kontrolira pojedine izvore slabosti a time i mogu a alternativna obja njenja po kojima dobiveni rezultati nisu posljedica djelovanja nezavisne varijable.EKSPERIMENTALNA SKUPINA

Skupina ispitanika u eksperimentu kod koje je aplicirana nezavisna varijabla. Formiranju eksperimentalne i 0kontrolne skupine i kontroli (0kontrola u eksperimentu) svih relevantnih faktora kod obje skupine, pri planiranju i izvo enju eksperimenta, posve uje se posebna pa nja (0eksperimentalni nacrt).Metodologija znanosti seminar

51KONTROLNA SKUPINA

Skupina ispitanika u eksperimentu kod koje nije aplicirana nezavisna varijabla. Kontrolna skupina po sastavu ispitanika i po tretmanu u eksperimentu treba biti u potpunosti izjedna ena s 0eksperimentalnom skupinom, a jedina razlika je u odsutnosti nezavisne varijable kod kontrolne skupine (0eksperimentalni nacrt).KONTROLA U EKSPERIMENTU

Postupci kojima se detektira, ubicira, pa zatim, eliminira ili/i stabilizira utjecaj 0relevantnih faktora u eksperimentu (0eksperimentalni nacrt). Osnovni cilj (psihologijskog) eksperimenta jest utvrditi da li postoji, koliki je i kakav je utjecaj odre ene nezavisne varijable na odre enu zavisnu varijablu, pa je zbog toga kontrolna relevantnih faktora jedan od najva nijih postupaka u planiranju i provo enju eksperimenta.POPULACIJA

U statistici zna i sve mogu e lanove neke skupine s odre enim karakteristikama. Na primjer, ako bi nas zanimala prosje na visina odraslih zadarskih mu karaca, trebalo bi izmjeriti sve odrasle mu karce, koji u trenutku mjerenja postoje u Zadru. U nekim drugim slu ajevima, p. predstavlja neizmjeran broj lanova, tj. mjerenja (npr. ispitivanje utjecaja alkohola na vrijeme reakcije). Budu i da je prakti ki nemogu e merenjem obuhvatiti sve lanove populacije (ili izvr iti neizmjerni broj

mjerenja), a i stoga to se mjerenjem katkada uni tava produkt (npr. ispitivanje ispravnosti konzerva hrane), u eksperimentima i ostalim mjerenjima slu imo se mjerenjem na 0uzorcima, koji moraju biti reprezentativni, tj. nepristrano predstavljati populaciju.UZORAK

U statistici zna i ograni eni broj lanova neke 0populacije, koji su iz populacije