metodologija procesa oblikovanja proizvoda - eu … filetehnike, komunikacija i proizvodnih procesa...

Click here to load reader

Post on 08-Sep-2019

6 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • METODOLOGIJA PROCESAOBLIKOVANJA PROIZVODA

 • Izdavač Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

  Sjedište Bonn and Eschborn, Savezna Republika Njemačka

  Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH, EU ProLocal

  Adresa

  Ured Sarajevo Splitska 6 71000 Sarajevo T +387 33 564-520 F + 387 33 261-566

  Ured Banja Luka Patrijarha Makarija Sokolovića 3 78000 Banja Luka T +387 51 434 240 F +387 51 434-241

  E [email protected] www.eu-prolocal.bawww.giz.de

  AutorProf. Salih Teskeredžić

  Uz doprinos Krunoslav Rašić

  Dizajn i ilustracije Mirna Ćesović

  Godina izdavanja Septembar 2018

  IzjavaOvaj vodič je urađen uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost GIZ-a, i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

  Ova publikacija se izdaje u okviru Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini, EU ProLocal, kojeg finansiraju Evropska unija i Vlada Njemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

  Sadržaj1. Uvod-dizajnkaoglobalnifenomen,

  općenitoodizajnu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031.1 Dizajn treba da poboljša

  život ljudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 031.2 Uvođenje visoko tehničkih

  materijala . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041.3 CAD / CAM i njima

  srodne tehnologije . . . . . . . . . . . . 051.4 Internet i proces proizvodnje

  i oblikovanja . . . . . . . . . . . . . . . . 061.5 Debata o individualizmu kao

  suprotnosti univerzalizma . . . . . 07

  2. Fazeprocesadizajniranjaproizvoda . . . . . . 082.1 Istraživanje / analiza / sinteza . . . 082.2 Koncept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.3 Dizajn (faza razrade i realizacije) . 122.4 Faza prezentacije . . . . . . . . . . . . . 12

  3. Kriterijizavalorizacijuiocjenjivanje uspješnostidizajniranogproizvoda . . . . . . 133.1 Tehnički kriteriji . . . . . . . . . . . . . 133.2 Ekonomsko-tržišni kriteriji . . . . . 143.3 Praktična funkcija . . . . . . . . . . . . 173.4 Estetski kriteriji . . . . . . . . . . . . . . 183.5 Ekološki kriteriji . . . . . . . . . . . . 213.6 Simbolička funkcija . . . . . . . . . . 22

  4. Ulogaiznačajdizajnaudrvnojindustriji . . 234.1 Kako dizajn

  doprinosi konkurentnosti? . . . . . 234.2 Smjernice za preduzeća…. . . . . . 24

  5. DizajnuBiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255.1 Trendovi u dizajnu u BiH . . . . . . 255.2 Pristup preduzeća u

  vezi sa dizajnom . . . . . . . . . . . . . 265.3 Primjeri dobre prakse . . . . . . . . . 27

  6. Zaključak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  7. Linkoviiliteratura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  1 Uvod-Dizajnkao globalnifenomen, općenitoodizajnu

  Sa rastućom globalizacijom slobodnog privrednog tržišta i dizajn je postao istinski globalni fenomen. Svuda u industrijskim zemljama proizvođači u svim proizvodnim područjima sve više prepoznaju i primjenjuju dizajn kao bitan instrument da bi stvorili nove, internacionalne slojeve kupaca i postigli prednosti u odnosima tržišnog nadmetanja.

  Našu budućnost u pravcu oblikovanja novih proizvoda odredit će nekoliko sljedećih faktora, stremljenja i činjenica:

  1.1. DIZAJNTREBADAPOBOLJŠAŽIVOTLJUDI.Čini se da postoji jedan općeniti konzens o tome da dizajnirani proizvodi treba da reagiraju na tehničke, funkcionalne i kulturne potrebe i da i nadalje treba da stvaraju inovativna rješenja koja, u idealnom slučaju, prevazilaze granice svog oblika, konstrukcije i načina proizvodnje.

  Da li dizajn nastaje samo kao izraz kreativne potrebe i stava dizajnera ili ima „viši cilj”, humaniji cilj vezan za ljudske potrebe i život čovjeka?

  Dobar dizajn ne može biti samo „umjetnički izraz” dizajnera ili izraz isključivo njegovog stava.

  Dizajnirani proizvod nastaje u kompleksnom procesu, u timskom radu koji uključuje veći broj specijalista različitih profila (tehnologa, marketinških stručnjaka, menadžera, ergonoma, sociologa, psihologa, fotografa, grafičkih dizajnera, izrađivača prototipova, itd.)

  Može se zaključiti da se praktično glavni cilj dizajna određuje time da dizajn treba da poboljša život ljudi.

  Metodologija procesa oblikovanja proizvoda 3

 • 1.3. CAD/CAMINJIMASRODNETEHNOLOGIJEPosljednjih godina su nove tehnologije na području kompjuterske tehnike, komunikacija i proizvodnih procesa enormno unaprijedile razvoj i primjenu dizajna, što će dovesti do povećanog broja minijaturiziranih, multifunkcionalnih i učinkovitih materijala.

  Dotjerani do tančina, CAD/CAM sistemi (dizajn uz pomoć kompjutera / proizvodnja uz pomoć kompjutera), RP («Rapid Prototyping«) i procesi koji su u vezi s tim, kao na primjer 3D stereolitografija, dali su prednost proizvodnji manjih količina proizvoda ali koji su više određeni individualnim potrebama. Istovremeno, ove tehnologije doprinose tome da se ukupan proces oblikovanja racionalizira, od koncepcije do izrade prototipa.

  Mogu li CAD / CAM i njima srodne tehnologije biti alatka u rukama dizajnera?

  CAD / CAM i njima srodne tehnologije već su dosta utjecali na razvoj proizvoda, tako što dizajnerima nude prostor „za igru“ i fleksibilnost da razviju neobično kompleksne forme i da proizvode prilagode specijalnim potrebama kupaca.

  U današnje vrijeme kompjuterski generirane ideje mogu se pritiskom na dugme putem ISDN-veze poslati RP ustanovama i proizvođaču. Zbog ubrzanog procesa proizvodnje, ovakve tehnologije ne predstavljaju samo uštedu troškova već dizajnerima nude veću slobodu u eksperimentisanju.

  1.2. UVOĐENJEVISOKOTEHNIČKIHMATERIJALAKontinuirani razvoj na području sirovina doveo je do obilja poboljšanih materijala, koji dovode u pitanje naša razmišljanja o tome kako bi se plastika, metal, staklo i keramika trebali ponašati u uobičajenim uslovima.

  Novi materijali budućnosti oponašat će prirodne procese i materijale i biti bazirani na logici funkcioniranja prirodnih procesa.

  Tako na primjer, najnovijim uvođenjem fleksibilne keramike, pjenušavog metala, plastike koja je ujedno provodnik i koja može da emituje svjetlost, stabilnih legura, osnovne osobine materijala postaju sasvim drugačije. Paralelno tome, kristalizira se jasan trend razvoja i primjene lakih ali visokoelastičnih materijala – od ugljičnih vlakana (C – vlakna) sve do „plivajućeg“ betona – što će u budućnosti voditi ili do ekspresivnijih ili do esencijalnijih oblika (formi).

  Naročito su sintetički polimerski materijali, koji sve izražajnije oponašaju osobine prirodnih materijala i koji često posjeduju značajne opipljive kvalitete, radikalno promijenili potencijal novih proizvoda. Dok većina dizajnera, kao što je Jane Atfield, predskazuju da će se „uvođenjem visokotehničkih materijala i procesi proizvodnje raširiti i biti lakše pristupačni“, drugi, kao Emmanuel Dietrich, izražavaju sumnje i tvrde da su sintetički materijali teško obrađuju i da se ne mogu uvijek razvijati u pravcu boljeg iskorištenja.

  Metodologija procesa oblikovanja proizvoda Metodologija procesa oblikovanja proizvoda4 5

 • 1.5. DEBATAOINDIVIDUALIZMUKAOSUPROTNOSTI UNIVERZALIZMA

  Za razliku od ove vizije jednog lijepog novog svijeta u kome je visoko razvijena tehnologija stalno prisutna, manji broj dizajnera pledira za uvođenje „low-tech postupka“ koji ne samo da je mnogo manje štetan za okolinu, nego može da prati nezasite zahtjeve za sve većom količinom i varijantama proizvoda.

  Dok neki dizajneri propagiraju formalni idealizam, bilo da time transportuju lično–kreativni izraz ili idu u susret željama konzumenata za individualističkim proizvodima, drugi opet preporučuju univerzalna rješenja, koji su općenito gledano ekološki podnošljivija a funkcionalno i estetski nude veću upotrebnu vrijednost.

  Dva suprotna trenda postaju jasna u zajedničkim vizijama budućnosti

  Individualniji princip oblikovanja do sada je ostao ograničen uglavnom na one proizvode koji se proizvode pojedinačno ili u malim količinama, dok u industrijskoj masovnoj proizvodnji nije igrao ulogu (debata o individualizmu kao suprotnosti univerzalizma traje još od ranih početaka modernog dizajna).

  Tendencije individualiziranja u dizajnu se mogu razumjeti kao reakcija na uniformnost masovne proizvodnje i na rastuću homogenizaciju globalne kulture. Međutim, individualna i samovoljna dizajnerska rješenja često vode do većih troškova proizvodnje i brže zastarijevaju (stilistički).

  1.4. INTERNETIPROCESPROIZVODNJEIOBLIKOVANJAOčekuje se da će informacijske tehnologije biti uključene u oblikovanje proizvoda u tolikoj mjeri da će se na kraju smatrati još jednom sirovinom – kao što su staklo ili plastika – uz čiju pomoć se mogu razviti inovativno i funkcionalno bolja rješenja.

  Internet, novi softveri u službi personaliziranog proizvoda po mjeri, „3D-odštampane cipele na bazi kukuruza za vašu skeniranu nogu, dok pijete kafu i čekate gotov proizvod u vašoj omiljenoj radnji”.

  Da li je to utopija ili bliska stvarnost?

  Nanotehnologija je već dovela do razvoja mehaničkih dijelova u atomskom poretku veličina i u bliskoj i srednje daljoj budućnosti će sigurno igrati značajnu ulogu kod oblikovanja multifunkcionalnih „inteligentnih“ proizvoda.

  I internet je u posljednjih pet godina imao dosta utjecaja na proces proizvodnje i oblikovanja, i, kako tvrdi Lunar Design, izazvao je „prodor od masovne proizvodnje do prilagođavanja željama mušterija“. Sloboda i lakoća u primjeni ovih komunikacijskih tehnika su osim toga donijele sa sobom transfer dizajn – ideju koji je uvijek u porastu, i uzajamno obogaćivanje najrazličitijih disciplina.

  Metodologija procesa oblikovanja proizvoda Metodologija procesa oblikovanja proizvoda6 7

 • POČETAK PODRAZUMIJEVA OPSEŽNO ISTRAŽIVANJE ZADATE TEME KROZ RAZNA PODRUČJA:

  HISTORIJSKI RAZVOJ

  Zadata tema istražuje nastanak proizvoda kao takvog u prošlosti, analizira njegovu evoluciju do današnjeg vremena i pokušava se pretpostaviti kako bi se taj proizvod trebao razvijati dalje, u bliskoj budućnosti, kako ga inovirati i dati odgovor na savremenu potrebu). Istražuje se po principu: „Kako je bilo? Kako je sad? Šta će biti?“.

  KULTURNE VEZE

  Bitan istraživački aspekt je kulturološki faktor kojeg ne možemo zanemariti. Nije isto oblikovati stolicu za tržište Kanade, Afrike ili Kine. Svako područje je kulturološki drugačije, drugačije shvata isti proizvod, ima npr. drugačiji stav o boji, materijalu, tradiciji, kulturnom naslijeđu, stambenoj kulturi i savremenom načinu života, itd.).

  Ne možemo nuditi jedan masovni proizvod u nekoj zemlji npr. u crnoj boji, ako kulturološki postoji široko rasprostranjeno shvatanje da crna boja donosi nesreću, negativno raspoloženje i sl.

  TEHNOLOŠKA PODLOGA

  Tehnološki potencijal uslovljava izvedbene, realizatorske sposobnosti na određenom proizvodu. Npr. dizajner oblikuje stolicu koja je izvediva samo petoosnom CNC mašinom koju vi kao naručilac ne posjedujete, i upućuje vas na investiciju koju u tom momentu ne trebate.

  To bi se moglo uporediti sa situacijom kuhara koji ima 3 namirnice u frižideru od kojih treba napraviti specijalitet. Teško, ali je moguće!

  ANALIZA TRŽIŠTA

  Bez analize tržišta i njegovih potreba potpuno je besmisleno krenuti u razvoj novog proizvoda. Novi proizvod je uvijek odgovor na potrebe čovjeka, na rješenje nekog njegovog problema, na potrebe tržišta i jasno definisane ciljne grupe.

  2 Fazeprocesadizajniranjaproizvoda

  2.1. ISTRAŽIVANJE/ANALIZA/SINTEZA 2.1.1. ISTRAŽIVANJE

  Prva, početna faza u procesu oblikovanja i razvoja novog proizvoda je sistematsko i metodološko istraživanje koje se veže za zadatu temu i ciljnu grupu (tržište). Početna faza se posmatra kao maksima koja kaže:

  „Najveći problem je spoznati problem, spoznat problem je polovina rješenja”

  Istraživanje podrazumijeva skup relevantnih informacija iz dole navedenih područja, koja tretiraju kompleksnost jednog proizvoda. Dobro dizajniran proizvod podrazumijeva ne samo estetske kvalitete nego mnoštvo drugih kvaliteta koje su inteligentan i sveobuhvatan odgovor na različite zahtjeve.

  Šta istraživati, kako pristupiti ovoj prvoj fazi u razvoju novog proizvoda, kojim redoslijedom....?

  Metodologija procesa oblikovanja proizvoda Metodologija procesa oblikovanja proizvoda8 9

 • 2.1.4. SINTEZA

  DEFINIRANJE CILJNE GRUPE RADI SE NA OSNOVU KOLAŽA, MAPE RASPOLOŽENJA

  „Mapa raspoloženja” nastaje u formi kolaža kao podsjetnika na sažete značajne zaključke.

  POSTAVLJENI ZADATAK SE FORMULIRA (PROJEKTNI ZADATAK), PRECIZIRA SE „PORUKA” KOJU DIZAJN PROIZVODA TREBA DA IZRAZI (FORMULIRA SE JEZIK PROIZVODA)

  U završnoj fazi istraživanja, koja je uvod u koncept i ideju budući da je kroz istraživanje, analizu i sintezu formiran jasan projektni zadatak, naslućuju se prvi obrisi rješenja kroz ideju i koncept. Možemo reći da smo u fazi „kada smo spoznali problem da bi smo ga lakše riješili”.

  2.1.2. SLJEDEĆI KORAK U ISTRAŽIVANJU JE INTENZIVNA STUDIJA CILJNE GRUPE

  Analiza pretpostavljene ciljne grupe sa njenim karakteristikama je važna faza u metodologiji istraživanja šireg konteksta proizvoda. Kroz istraživanje pokušavamo da spoznamo odlike ciljne grupe kroz postavku npr. gore navedenih pitanja da bismo spoznali, približili se karakteru proizvoda i onima kojima je namijenjen.

  Ciljna grupa: Kako izgleda? Šta čita? Kako se oblači? Kako provodi slobodno vrijeme? Kakvu vrstu proizvoda kupuje?

  Ako sebi postavimo pitanje: zašto se odlučih sa potpunom sigurnošću za kupovinu tog para cipela među stotinu drugih, kako to da želim baš te cipele? Postavlja se pitanje: šta je u tim cipelama što nas je privuklo sebi, da li je to izgled, cijena, kvalitet, trend, boja... ili sve pomalo od toga? Može li dizajner uticati na tu vrstu emocije na relaciji proizvod-korisnik ili ne? Naravno da može, jedan od puteva je i gore navedeno istraživanje ciljne grupe.

  2.1.3. ANALIZA

  Ovaj proces se svodi na sljedeće faze:

  NAKON ŠTO JE ZAVRŠENO ISTRAŽIVANJE, POČINJE ANALIZA KOJA ZAVRŠAVA NEKOLICINOM ZAKLJUČAKA U FORMI SINTEZE

  Mnoštvo informacija se analizira i radi se sinteza koja rezultira jasnijim zaključcima. Ovi zaključci su baza za formiranje „mape raspoloženja”.

  Metodologija procesa oblikovanja proizvoda Metodologija procesa oblikovanja proizvoda10 11

 • 3 Kriterijizavalorizacijuiocjenjivanjeuspješnostidizajniranogproizvoda

  3.1.TEHNIČKIKRITERIJI 3.1.1. MATERIJAL

  Materijal, njegova logika u obradi i primjeni jedan su od najznačajnijih tehničkih kriterija. Materijal, njegovu površnu, taktilnost, boju, formu, ekspresivnost možemo posmatrati i kroz estetske zahtjeve. Npr. formalno oblikovanje nije identično u kamenu kao u drvetu, plastici i sl. Svaki od tih materijala posjeduje specifične osobine koje utiču na njegovu primjenu.

  3.1.2. KONSTRUKCIJA

  Konstruktivni sklopovi i zahtjevi su također ovisni o vrsti proizvoda. Npr. oblikovanje daske od drveta je manje zahtjevno od oblikovanja drvene stolice, naročito po pitanju konstrukcije

  3.1.3. TEHNOLOGIJA

  Dobar dizajner je u stanju reagovati u skladu sa vašim tehničko-tehnološkim mogućnostima, tj. vašom proizvodnom opremom. Naprotiv, tehnološka ograničenja često rezultiraju lucidnijim idejnim rješenjima.

  3.1.4. PROIZVODNJA

  „Što jeftinije i racionalnije proizvedi da bi što skuplje prodao”, poznati je proizvođački moto. Dizajnirati se može i proizvodnja i proces nastanka proizvoda u proizvodnoj hali.

  Sljedeće faze su:

  2.2. KONCEPTNakon što smo završili prvu istraživačku fazu koja podrazumijeva sveobuhvatnu spoznaju problema, precizirali poruku proizvoda i definirali ciljnu grupu, pristupamo idejnoj fazi, konceptu. Nastaje ideja i koncept proizvoda koja treba da evoluira u svom razvoju kroz sljedeće, dole navedene faze.

  2 .3 . DIZAJN (FAZA RAZRADE I REALIZACIJE)Oblikovani proizvod ili sistem proizvoda je preduslov za nastavak sljedeće faze, koja podrazumijeva razvoj i razradu proizvoda koji bi trebao zadovoljiti potrebe ciljne grupe te osigurati racionalnu proizvodnju, distribuciju i prodaju proizvoda uz maksimalno uvažavanje estetskih kvaliteta koji šalju emotivnu poruku krajnjem korisniku.

  2.4. FAZAPREZENTACIJEPostoji mnoštvo načina prezentacije proizvoda. Jedan od početnih preduslova je kvalitetna fotografija za prezentaciju u štampanim i digitalnim medijima, npr. katalogu, web stranicama, socijalnim mrežama, plakatima, bilbordima i sl.

  Jedan od najjednostavnijih načina prezentacije novog proizvoda je sajamsko izlaganje koje okuplja različite slojeve “publike iz branše”. Npr. u proizvodnji namještaja i enterijerske opreme najpoznatiji evropski sajmovi su u Milanu, Kelnu, Štokholmu i Parizu.

  Sajamsko izlaganje zahtijeva sveobuhvatne pripreme kako dizajnera postavke tako i marketinškog tima, timova prodaje, distribucije, transporta, odnosa sa klijentima, itd.

  Metodologija procesa oblikovanja proizvoda Metodologija procesa oblikovanja proizvoda12 13

 • 3.2.3.b. - Fabrička cijena (prema posredniku)

  Fabrička cijena je cijena fabrike sa dodanom maržom, zaradom fabrike koja se formira na osnovu proizvodne cijene sa ukalkulisanim svim troškovima u proizvodnu cijenu. To je uglavnom cijena prema naručiocu: posredniku, salonu namještaja, robnoj kući i sl.

  3.2.3.c. - Cijena posrednika prema krajnjem klijentu

  Cijena prema krajnjem klijentu je iznos koji plaća krajnji klijent, kupac u npr. robnoj kući, salonu namještaja i sl. U tu cijenu je uračunata i marža, zarada prodavca formirana na osnovu svih troškova npr. plate osoblja, cijene iznajmljivanja prostora, režijski troškovi, željena marža, itd.

  Formiranje cijena je relativan pojam i nema utvrđenih pravila, postoje iskustveni parametri ali, principijelno, formiranje cijene varira i od proizvoda do proizvoda. Gore navedene cijene odnose se na proizvod koji je već u proizvodnji.

  Značajno je spomenuti i primjer marketinških agencija koje razvijaju sopstveni proizvod, poručuju ga u fabrici, te prodaju dalje posredniku – npr. salonu namještaja koji proizvod prodaje krajnjem kupcu, čime se zatvara ciklus.

  Ovdje nije spomenuta cijena ili bolje reći trošak vezan za dizajn i razvoj proizvoda od strane dizajnera i tehnologa.

  To su početni troškovi u razvoju novog proizvoda a u dizajnerskoj praksi funkcioniraju kao 2 modela.

  • jednokratna naplata i prodaja autorskih prava za razvijeni novi proizvod, za dogovorenu sumu.

  • druga praksa je djelomična naplata za početne razvojne troškove dizajnera (a često i bez nje) i ustupanje autorskih prava proizvođaču od strane dizajnera kroz tantijemu tj. procenat od fabričke cijene koji se najčešće kreće od 2-5%, zavisno od proizvoda, veličine serije ili prometa i stvar je slobodnog dogovora na relaciji dizajner-korisnik autorskih prava za proizvodnju. Oba modela definišu se ugovorom između dizajnera i korisnika autorskog prava.

  3.2. EKONOMSKO-TRŽIŠNIKRITERIJI 3.2.1. ANALIZA TRŽIŠTA

  Analiza i osmatranje tržišta svakako su jedan od preduslova tržišnog opstanka proizvoda. Pogoditi ukus i potrebe tržišta u pravom momentu je „dobitna kombinacija”.

  3.2.2. RACIONALNOST PROIZVODNJE

  Racionalnost kroz upotrebu materijala, racionalnu i osmišljenu proizvodnju, transport i konačnu montažu - preduslovi su za stvaranje nižih proizvodnih cijena ili pristupačnih cijena prema krajnjem klijentu.

  3.2.3. CIJENA

  Kada govorimo o cijeni možemo zaključiti da imamo nekoliko „vrsta cijena” vezanih za novodizajnirani proizvod ili općenito proizvod u proizvodnji i prodaji, a najčešća praksa je sadržana u formiranju 3 vrste cijena:

  proizvodna cijena, fabrička cijena, cijena posrednika prema krajnjem klijentu.

  3.2.3.a. - Proizvodna cijena

  Proizvodna cijena je realna fabrička cijena bez dodate marže, tj. zarade fabrike na tu cijenu.

  Metodologija procesa oblikovanja proizvoda Metodologija procesa oblikovanja proizvoda14 15

 • 3.3. PRAKTIČNAFUNKCIJA3.3.1. MULTIFUNKCIONALNOST („BAUKASTEN SISTEM“)

  Na crtežu je prikazana jedna od „maksimalističkih“ kombinacija koja bi svoju primjenu mogla naći i u otvorenim prostorima npr. dječijeg obdaništa, u zatvorenom prostoru velikog prodajnog centra i sl.

  Prikazani su modularni elementi tzv. „baukasten sistema“ koji se kombinuju fleksibilno, prema zahtjevima i potrebama prostora.

  3.3.2. MODULARNI ELEMENTI MULTIFUNKCIONALNOG SISTEMA SREDSTAVA ZA IGRU „PINOKIO“

  Osnovni modularni element tornja sa dodatnim sadržajima: kućica „Đepeto“, dvorac, kiosk, teatar, zamak, pokretni most, kantica sa pijeskom na lancu, ljestve.

  Toranj sadrži sve uobičajene elemente igre koje susrećemo na javnim igralištima

  3.3.3. MONTAŽA

  Jedan od glavnih zahtjeva u oblikovanju prostora za igru djece je mogućnost reagovanja na različite zahtjeve prostora, fleksibilnost, kao i mogućnost jednostavne montaže i demontaže elemenata za igru. Jedno od rješenja je gradnja u modularnom sistemu, tzv. „baukasten sistem“, koji omogućava fleksibilnost a ujedno drastično smanjuje troškove komplikovane montaže na licu mjesta koja procentualno iznosi i do 20% cijene proizvoda.

  3.2.4. ODRŽAVANJE

  Održavanje proizvoda je također bitan aspekt u procesu oblikovanja i njegova važnost vezana je prvenstveno za karakter proizvoda. Nije ista problematika održavanja sokovnika, automobila ili trpezarijske komode. Ovaj aspekt i njegov pažljiv tretman dio su odgovornog odnosa dizajnera, proizvođača, posrednika prema krajnjem kupcu koji kupuje proizvod i očekuje da sa kupljenim proizvodom nema nikakvih nepoznatih ili nerješivih problema vezanih za njegovo održavanje.

  Mnogi proizvođači, npr. u automobilskoj industriji, baziraju velikim dijelom svoju prodajnu filozofiju, marketing i krajnju zaradu na dobro osmišljenom održavanju proizvoda vezanom za zamjenske dijelove i sl.

  Za lakše razumijevanje grupe kriterija kao što su: praktična funkcija, estetski kriteriji, ekološki kriteriji i simbolička funkcija bit će korištena studija slučaja, jedan dizajnerski rad nazvan „Oblikovanje sredstava za igru u funkciji aktivne edukacije i razvoja djeteta”, autora prof. Saliha Teskeredžića. Na konkretnom primjeru bit će data kratka objašnjenja pojedinih gore navedenih kriterija dizajna iz tzv. studije slučaja.

  Metodologija procesa oblikovanja proizvoda Metodologija procesa oblikovanja proizvoda16 17

 • Osnovne oblikovno-kompozicione smjernice dizajna, slijedeći najnovija kretanja u dizajnu, proizlaze iz tzv. „6 prijedloga za sljedeći milenijum” („Six Memos for the next Milenium”) pisca, filozofa i pjesnika Itala Kalvina:

  • Lightness - lakoća

  • Quickness - dinamika

  • Exactitude - preciznost

  • Visibility - dopadljivost

  • Multiplicity - višeznačnost (transparentnost, dodao bih)

  • Consistency - trajnost, čvrstoća

  Uzmimo za primjer elemente lakoće, transparentnosti - višeznačnosti

  Lakoća je naglašena kroz upotrebu novih laganih materijala kao npr. sintetički konopci koji obrazuju most ili paukovu mrežu, prozirni krov od termoplastike koji lebdi na distancerima kao leteći ćilim iznad postolja od laganih, uskih drvenih letvica koje obrazuju „prozračni” element tornja, naglašavajući tako lakoću konstrukcije koja se nalazi na metalnim distancerima. Metalni distanceri na podu ili „fundamenti” distanciraju „elemente iz bajke” odvajajući ih u optičkom smislu od težišta, zemlje, puštajući ih da polete u „više sfere dječjih snova”. Kompozociono oblikovanje modularnih sistema teži ka stvaranju dinamičkog efekta, animirajući na taj način na igru, pokret, dinamiku uopšte.

  3.3.4. - 3.3.8. MANIPULACIJA, DISTRIBUCIJA, TRANSPORT, PAKOVANJE, SKLADIŠTENJE

  Iz gore prikazanih crteža montaže i objašnjenja elemenata multifunkcionalnog sistema i prednosti koje nudi kroz jednostavnost sistema, izrade elemenata koji su u formalnom smislu uglavnom „čiste bazične geometrijske forme“, problemi kao što su manipulacija, distribucija, transport, pakovanje, skladištenje su izbjegnuti i „neutralizirani“, što dodatno pojeftinjuje cijenu proizvoda kod krajnjeg korisnika što je zapravo jedno od sredstava „koje vodi ka cilju.”

  3 .4 . ESTETSKI KRITERIJI

  3.4.1.– 3.4.4. OBLIK, DIMENZIJE, KOMPOZICIJA, MATERIJAL

  U oblikovnom smislu, a uz puno poštovanje već opisanih kriterija dizajna, koncipiran je program sredstava za igru djece u formi industrijskog proizvoda koji postupkom dizajniranja slijedi evokaciju na poznatu dječju bajku.

  Oblikovno se otjelovljuje omiljena dječja priča o drvenom lutku Pinokiju i drvodjelcu Đepetu, slijedeći i u formalno-oblikovnom smislu postupkom „apstrahiranog” redizajna elemenata bajke kao što su Đepetova kućica, lutkarsko pozorište, nepoznati gradovi, dvorci, polje čudesa, te razne prepreke na Pinokijevom putu dječje borbe između dobra i zla.

  Metodologija procesa oblikovanja proizvoda Metodologija procesa oblikovanja proizvoda18 19

 • 3.5. EKOLOŠKIKRITERIJIZbog pretjeranog zagađivanja danas raste važnost obnavljanja (prerade otpadaka), kako bi se održao balans između čovjeka i okoline. Proizvodi koje dizajner oblikuje moraju ući u ciklus proizvodnja–potrošnja i u isto vrijeme moraju biti uskladivi s procesima potrošnja-obnova-proizvodnja-distribucija.

  3.5.1. IZBOR MATERIJALA

  • Ekološka komponenta je svakako jedan od osnovnih kriterija koji su postavljeni pred dizajn programa „Pinokio”.

  • Kao što je već navedeno osnovni materijal je drvo, a sljedeći materijal po zastupljenosti je transparentna termoplastika koja se reciklira.

  • Razvijanje bliskosti sa prirodnim materijalima svakako je jedna od poruka dizajnera, kojom se želi rafinirati senzibilitet već kod najmanjeg uzrasta za ljepotu prirodnog, „ekološkog”, kroz igru, kroz doživljaje koji ostaju nepovratno „pohranjeni” u psihi „malog-velikog” čovjeka.

  • Mogućnost recikliranja elemenata multifunkcionalnog programa sredstava za igru i oblikovanje prostora za igru djece je svakako jedan od zahtjeva koji je postavljen pred dizajnera već u samom početku procesa oblikovanja. Prirodni materijal – drvo – to svakako u najvećoj mjeri zadovoljava, kao i termoplastika koja se kao jednostavan pločasti element reciklira i priprema za dalju, ponovnu proizvodnju, čime se svakako samosvjesno reagira na zaštitu prirodne okoline kao i racionalnost korištenja prirodnih resursa.

  3.5.2. RECIKLIRANJE

  Zbog pretjeranog zagađivanja danas raste važnost obnavljanja (prerade otpadaka), kako bi se održao balans između čovjeka i okoline. Proizvodi koje dizajner oblikuje moraju ući u ciklus proizvodnja–potrošnja i u isto vrijeme moraju biti uskladivi s procesima potrošnja-obnova-proizvodnja-distribucija.

  Naša budućnost će uostalom uveliko ovisiti o nivou naše svijesti o potrebi očuvanja i poštovanja prirodne okoline.

  Multiplicity - višeznačnost (transparentnost) jedan je od najzahtjevnijih problema u oblikovanju proizvoda koji teži da evocira bajku, da se ušunja u bezgranični svijet dječje mašte, da pređe u sfere jednog suptilnog svijeta gdje svaki učesnik, igrač doživljava subjektivno putovanje u samo njemu svojstveni fantastični svijet dječje mašte. Svako ograničavanje tog „putovanja” koje bi proizišlo iz „ogoljenog oblikovnog” pojednostavljenja rješenja datog problema bilo bi prepreka na tom „putu”. Upravo iz tog razloga, da bi se ostavio slobodan prostor za razigravanje dječje mašte, oblici su apstrahirani, geometrijski pojednostavljeni, ostavljajući mogućnost višeznačnog doživljavanja jednog specifičnog svijeta kao što je svijet djeteta. Težnja je da se ostavi otvorena mogućnost za uvijek novo interpretiranje bajke, fantazije, bezgraničnog svijeta dječje mašte koji će jednom biti svijet Pinokija, drugi put malog princa, zamkova, dvoraca, paukovih mreža, pokretnih mostova iz starih utvrda i sl.

  3.4.2. PROPORCIJE ELEMENATA SISTEMA PRILAGOĐENE SU MJERILU DJETETA POŠTUJUĆI KANONE „ZLATNOG REZA” I IDEALNIH PROPORCIJA.

  3.4.3. KVALITET I KARAKTER POVRŠINSKE OBRADE

  • elementi od drveta su nelakirani,• lakiranje i bojenje po želji u činu tzv.

  konstruktivnih igara,• prodajne cijene su niže,• proizvod koji „stari sa svojim

  korisnikom”, naglašena ekološka nota.Kanoni zlatnog reza

  Metodologija procesa oblikovanja proizvoda Metodologija procesa oblikovanja proizvoda20 21

 • 3.6. SIMBOLIČKAFUNKCIJA3.6.1. JEZIK PROIZVODA

  Kroz „redizajn“ tradicionalnih objekata kao što su stari zamkovi, dvorci, viseći mostovi, paukove mreže, brodske palube, ostvarena je reminiscencija na objekte bliske djeci kroz bajke, priče koji razbuktavaju dječju maštu i koje u apstrahiranoj formi ostavljaju bezbroj mogućnosti za razbuktavanje dječje mašte u jednom fantastičnom svijetu (cilj je oblikovati proizvod koji „u datom vremenu govori jezikom ciljne grupe”).

  Zaključak:

  Tema rada studije slučaja - dječje igralište u neposrednoj blizini doma, u dvorištu, avliji

  Odabir teme u ovoj studiji slučaja vezan je dakle, za aktualnost socijalne, psihološke i kulturološke problematike specifične ciljne grupe (djece, „malih ljudi“) kojoj nedostaje proizvod koji bi odgovorio na potrebe „organizirane igre“ u neposrednoj blizini doma, u dvorištu, avliji gdje su djeca na sigurnom a spontana igra nije ničim ometana pošto djeca osjećaju sigurnost i zaštitu roditeljskog doma. Oblikovanje tog specifičnog prostora i sredstava za igru nameće se i kao jedno od mogućih doprinosa rješenju ozbiljne potrebe u razvoju djeteta i njegovoj humanoj edukaciji u suvremenoj zajednici.

  Naučne analize i dugogodišnja iskustva pedagoga i psihologa dokazala su da se djeca, naročito mlađeg uzrasta, najradije igraju u neposrednoj blizini stana, u blizini roditelja ili staratelja, zbog osjećaja sigurnosti i zaštite. Analizirajući ovaj specifikum i slijedeći svoja dugogodišnja iskustva u oblikovanju prostora i sredstava za igru djece došao sam do zaključka da bi najidealnije igralište, naročito za djecu mlađeg uzrasta, bilo u dvorištu, avliji, dakle u neposrednoj blizini kako stana tako i roditelja. Analizirajući ovu potrebu djece kao i nedostatak takvog industrijskog proizvoda, odlučio sam se za dizajn sredstava za igru i oblikovanje prostora koji bi zadovoljio ovu izuzetno značajnu potrebu, naročito zbog važnosti koju igra ima u razvoju i edukaciji djeteta.

  4 UlogaiznačajdizajnaudrvnojindustrijiuBiH

  4.1.KAKODIZAJNDOPRINOSIKONKURENTNOSTI?U bliskoj prošlosti, odlučujući faktori u tržišnom natjecanju bili su konkurentnost cijene proizvoda a zatim tehnologija, tj. tehnološka opremljenost kao baza za kvalitet proizvoda. Dizajn je bio tu svakako treći faktor.

  Šta se dešava danas?

  Tehnološka opremljenost, mašine su dostupne svima, ne predstavljaju više nedostižnu tajnu. Svatko je u stanju da „dođe do mašine”, ona je tu, nudi se sama na tržištu. Kvalitet je neupitan, o njemu skoro da i ne govorimo, podrazumijeva se. Tehnološki napredak je prvenstveno donio kvalitet izrade proizvoda. Cijena? Pa nije ni ona odlučujuća, bitna jeste, ali ne kupujemo stvari samo zato što su jeftine. Šta ostaje? Dizajn….globalni fenomen, bez dizajna više ne možete prodati ni najjeftiniji proizvod, sve se oblikuje, dizajn

  Metodologija procesa oblikovanja proizvoda Metodologija procesa oblikovanja proizvoda22 23

 • je u svim ustima, vjerovatno najrabljeniji pojam u ljudskoj komunikaciji trenutno, sve se može dizajnirati, „zaljubljujemo se u dobar dizajn”, emocija je u prvom planu.

  Emocijom odlučujemo o kupovini proizvoda, može biti i skuplji ali mi ga želimo za sebe, spremni smo štošta i žrtvovati za uređenje naše „životne galerije”, okruženi sve više stvarima za koje smo vezani budući da se od ljudske zajednice, nažalost, sve više otuđujemo… Stvari ispred ljudi? Automobil je kućni ljubimac ispred prijatelja?

  4.2.SMJERNICEZAPREDUZEĆA…Uloga dizajna, pogotovo u malim zemljama kao što je Bosna i Hercegovina mogla bi biti „izlazna strategija” koja bi riješila mnoge društvene i privredne probleme. Posvećenost dobro oblikovanom proizvodu, originalnom, brižljivo razvijenom za serijsku proizvodnju, personalnijem i skupljem na kraju, mogla bi rezultirati još većim zamahom nego što je trenutno u drvnoj industriji.

  Naša nova preduzeća su usitnjena u odnosu na blisku prošlost, vode ih neki „novi poduzetnici” i kao takva imaju dobru šansu da od starta krenu u pravom smjeru.

  Kao što je rečeno, posvećenost dizajniranom i originalnom proizvodu, kvalitetnom, personalnijem, sa višim udjelom zanatskog rada, jasnom marketinškom strategijom, otklonom od razmišljanja o mega serijama niske cjenovne kategorije, orijentacija ka izvozu prvenstveno u Evropsku uniju – bile bi neke od smjernica za naša preduzeća.

  Stanje globalizirane zajednice je sve „globalnije”, sve više ličimo sa našim enterijerima jedni na druge.

  Ikea je u svakom stanu. Ne leži li tu šansa za individualiziranjem, personalizacijom i drugačijim proizvodima? Sigurno da leži.... Želimo se personalizirati, biti ipak svoji, drugačiji, a to ne možemo samo sa globalno identičnim proizvodima.

  5 DizajnuBiH5.1.TRENDOVIUDIZAJNUUBIH-DIZAJNKAO

  POLUGARAZVOJASEGMENTABIHPRIVREDEPolazne činjenice koje stavljaju dizajn u fokus segmenta privrednog razvoja:

  • Kvalitet i tehnologija su neupitni i kod najjeftinijih proizvoda. • Dizajn proizvoda je glavni i nezaobilazni globalni fenomen koji

  ostvaruje tržišne prednosti. • Budućnost za naše proizvode je evropsko i svjetsko tržište. • „Srednja preduzeća” su kičma razvoja svih uspješnih zemalja.• Afirmacija sopstvenog dizajna i proizvoda - izlazna strategija iz

  privrednog i razvojnog ćorsokaka u BiH.• Drvo kao prirodni resurs u BiH (prioritet je u vještinama, a ne u

  resursu!).• Praktična iskustva u BiH – brend „Made in BiH”.• Drvna industrija: rijetka suficitarna industrija trenutno.

  Na osnovu navedenih činjenica i iskustava u zadnjih 10 godina može se zaključiti da je u segmentu drvne industrije, naročito proizvodnje namještaja, Bosna i Hercegovina trenutni lider u regiji kako po pitanju imidža tako i uspješnosti novih kompanija koje su svoj uspjeh postigle prvenstveno stavljanjem naglaska na dizajn svojih proizvoda. Produkt dizajn je u današnjoj BiH, za razliku od mnogih drugih disciplina, našao mjesto koje mu pripada i u razvijenijim zemljama.

  Metodologija procesa oblikovanja proizvoda Metodologija procesa oblikovanja proizvoda24 25

 • 5.2.PRISTUPPREDUZEĆAUVEZISADIZAJNOMKroz školovane kadrove, prvenstveno na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu i saradnju sa proizvodnim kompanijama u posljednjih nekoliko godina formiran je i nukleus nove dizajnerske scene i mladih dizajnera. Oni su u saradnji sa našim proizvođačima postigli zapažene rezultate i često bili nagrađivani najvišim svjetskim nagradama. Značajno je spomenuti da je nestala barijera „nepovjerenja” u dizajnera i da je mnoštvo naših kompanija svjesno neophodnosti saradnje sa dizajnerima, što bi se moglo smatrati najvećim iskorakom. Upravo ovo povjerenje je najviše dostignuće u smislu saradnje sa proizvodnim kompanijama. To je zasluga nekolicine brendova koji su se otvorili prema dizajnu i trasirali put drugima koji ih slijede.

  Stvaranje originalno dizajniranih proizvoda uočeno je od strane proizvođača kao najbolja investicija, koja donosi veliku prednost u tržišnom natjecanju. Postojeći dizajneri koji djeluju u oblasti produkt dizajna i razni projekti podrške kompanijama po pitanja dizajna otvorili su put kvalitetne saradnje koja je već u nekolicini slučajeva urodila značajnim rezultatima i omogućila preduzećima lakši pristup usluzi produkt dizajna.

  5.3. PRIMJERIDOBREPRAKSEZahvaljujući uspjehu nekoliko brendova kao što su: Artisan, Gazzda, Rukotvorine-Zanat, MS Wood, itd. proizvodnja visokokvalitetnog i dizajniranog namještaja je prepoznatljiv uspjeh, bolje reći matrica uspješnog privrednog razvoja u BiH. Prepoznatljiv trend je rad sa drvetom kao osnovnim materijalom, koji se oslanja na stolarsku tradiciju naše zemlje. Uspjeh naših dizajnera na internacionalnoj sceni i veliki broj najviših svjetskih nagrada afirmisali su i našu dizajn scenu kao najuspješniju u regiji u radu sa domaćim kompanijama.

  Za razliku od nekadašnje masovne proizvodnje u sistemima Šipad i Krivaja, danas su na sceni male kompanije sa kvalitetnim dizajnom i namještajem koji i cjenovno tendira u viši segment. Taj trend izrade namještaja u višem segmentu i originalnosti proizvoda otvorit će ubrzo put i za prateće djelatnosti u ovoj industriji koja bilježi permanentan i najbrži rast.

  Metodologija procesa oblikovanja proizvoda Metodologija procesa oblikovanja proizvoda26 27

 • NEKI OD NAGRAĐENIH PROIZVODA:

  1. „Interior Innovation Award - Winner 2011” za 2011. godinu (nagrađen je dizajn za 4 proizvoda bosanskohercegovačkih proizvođača Artisan iz Tešnja i Rukotvorine iz Konjica na sajmu „Imm Cologne 2012” u Kelnu od strane Njemačkog savjeta za dizajn.

  2. dvije nagrade „Interior Innovation Award - Winner 2012” za 2012. godinu

  „Interior Innovation Award - Winner 2011” dizajn stolice „Latus”, proizvođača „Artisan“ iz Tešnja

  „Interior Innovation Award - Winner 2011” dizajn stola „Latus”, proizvođača „Artisan“ iz Tešnja

  „Interior Innovation Award - Winner 2011” dizajn stola „Torsio”, proizvođača „Artisan“ iz Tešnja

  „Interior Innovation Award - Winner 2011” dizajn stola „Daisy”, proizvođača „Rukotvorine“ iz Konjica

  1. stolica Torsio dizajn stolice „Torsio”, proizvođača „Artisan“ iz Tešnja

  2. stolica Tesa dizajn stola „Tesa”, proizvođača „Artisan“ iz Tešnja

  Proizvodi izloženi na sajmu namještaja IMM Cologne u Kelnu, Njemačka, od 16-22. januara 2012. na Bulevaru inovacija (Boulevard of Innovationen) kao posebnoj izložbi i glavnoj atrakciji sajma IMM Cologne.

  3. tri nominacije za „German Design Award 2012”za 2012. Godinu

  1. stol Latus 2. stol Torsio 3. stol Daisy

  Red Dot 2015 nagrada za dizajn stolice Fawn, dizajnirane za sarajevski brend „Gazzda”

  Red Dot 2015. Nagrada za dizajn kreveta Fawn, dizajnirana za sarajevski brend „Gazzda”

  Metodologija procesa oblikovanja proizvoda Metodologija procesa oblikovanja proizvoda28 29

 • 6 ZaključakUloga dizajna, pogotovo u malim zemljama kao što je Bosna i Hercegovina mogla bi biti „izlazna strategija” koja bi riješila mnoge društvene i privredne probleme. Posvećenost dobro oblikovanom proizvodu, originalnom, brižljivo razvijenom za serijsku proizvodnju, personalnijem i skupljem na kraju, mogla bi rezultirati još većim zamahom nego što je trenutno u drvnoj industriji.

  Naša nova preduzeća su usitnjena u odnosu na blisku prošlost, vode ih neki „novi poduzetnici” i kao takva imaju dobru šansu da od starta krenu u pravom smjeru.

  U savremenim svjetskim produkcijama dizajn je odavno prepoznat kao nezamjenjivo efikasno sredstvo za sticanje prednosti u tržišnom natjecanju.

  Što se tiče Bosne i Hercegovine i tematiziranja važnosti i uloge produkt dizajna možemo zaključiti da bi osnovne smjernice za naša preduzeća trebala biti posvećenost dizajniranom i originalnom proizvodu, kvalitetnom, personalnijem, sa višim udjelom zanatskog rada, jasnom marketinškom strategijom, otklonom od razmišljanja o mega serijama niske cjenovne kategorije, orijentaciji ka izvozu prvenstveno u Evropsku uniju i sl...

  7 LinkoviiliteraturaLiteratura

  1. „Handbuch Material Technologie”, Nicola Stattmann, Rat fur Formgebung, Avedition, Deutschland

  2. „Design”, Keller , Vjesnik, Zagreb,1975.

  3. „Industrijski dizajn”, Miroslav Fruht, Štamparija „Privredni pregled“, Beograd, 1981.

  4. Red Dot Design Yearbook 2015/2016, Living, Edited by Peter Zec, reddot edition, Essen, Germany, Salih Teskeredzic, “Gazzda”, Fawn Chair Stuhl, Page/Seite 79,92-93

  5. “Interior Innovation Award 2015. Katalog, izdavač: Rat fur Formgebung German Design Council, Koelnmesse

  6. Oris, broj 88, 2014.godina, Zagreb, Hrvatska, strana 158-171, intervju „ Salih Teskeredžić - POČAST INTUITIVNOM POTEZU”, razgovarao: Nikola Radeljković, http://www.oris.hr/hr/casopis/clanak/[189]pocast-intuitivnom-potezu,3144.html

  7. ICONIC AWARDS 2016: INTERIOR INNOVATION, Katalog, Catalogue

  8. ICONIC AWARDS 2016, Interior Innovation, 2016. FAWN, Couchtisch, DESIGN: Salih Teskeredzic, Projekt „Gazzda“, German Design Council (Njemački savjet za dizajn), radovi izloženi na izložbenom štandu brenda „Gazzda”, Imm Collogne 2016, hala 10, Njemačka, publikovani u ICONIC Magazine, 2016. strana 26, 3 COFFE TABLE FAWN, Izdavač: Rat fur Formgebung (German Design Council), http://www.iconic-architecture.com/iconic-directory/iconicdirectory/show/Project//fawn.html, FAWN, Couchtisch, DESIGN: Salih Teskeredzic, Projekt von  Gazzda, Realisierung: 01.2015, Kategorie Furniture: ICONIC AWARDS: INTERIOR INNOVATION,

  9. ICONIC AWARDS 2016, Interior Innovation, 2016. TINK TABLE, Tisch, DESIGN: Salih Teskeredzic, Projekt  „Gazzda“, German Design Council, (Njemački savjet za dizajn), radovi izloženi na izložbenom štandu brenda „Gazzda”, Imm Collogne 2016, hala 10, Njemačka, publikovani

  Metodologija procesa oblikovanja proizvoda Metodologija procesa oblikovanja proizvoda30 31

 • u ICONIC Magazine, 2016. strana 68, 4 TINK TABLE, Izdavač: Rat fur Formgebung (German Design Council), http://www.iconic-architecture.com/iconic-directory/iconicdirectory/show/Project//fawn-storage-units.html, TINK TABLE, Tisch, DESIGN: Salih Teskeredzic, Projekt von Gazzda, Realisierung: 01.2015, Kategorie Furniture: ICONIC AWARDS: INTERIOR INNOVATION,

  10. ICONIC AWARDS 2016, Interior Innovation, 2016. FAWN STORAGE UNITS, Sideboard, DESIGN: Salih Teskeredzic, Projekt  „Gazzda“, German Design Council, (Njemački savjet za dizajn), radovi izloženi na izložbenom štandu brenda „Gazzda”, Imm Collogne 2016, hala 10, Njemačka, publikovani u ICONIC Magazine, 2016. Strana 81, 3 Sideboard, Izdavač: Rat fur Formgebung (German Design Council), http://www.iconic-architecture.com/iconic-directory/iconicdirectory/show/Project//fawn-storage-units.html, FAWN STORAGE UNITS, Sideboard, DESIGN: Teskeredzic, Projekt von  Gazzda, Realisierung: 01.2015, Kategorie Furniture: ICONIC AWARDS: INTERIOR INNOVATION,

  11. ICONIC AWARDS 2016: INTERIOR INNOVATION, Katalog, Catalogue, *ICONIC AWARDS 2016: INTERIOR INNOVATION katalog je sveobuhvatni pregled najboljih. Preko 400 stranica inovacija iz cijelog svijeta dizajna enterijera*, Izdavač: (Njemački savjet za dizajn) German Design Council

  12. ICONIC AWARDS 2016: INTERIOR INNOVATION, Catalog, Catalogue, Die ganze Welt des Interior Designs THE WHOLE WORLD OF INTERIOR DESIGN, Izdavač: Rat fur Formgebung German Design Council, strana 394-395, TINK TABLE, Tisch, DESIGN: Salih Teskeredzic, Projekt „Gazzda“, www.gazzda.com

  13. ICONIC AWARDS 2016: INTERIOR INNOVATION, Catalog, Catalogue, Die ganze Welt des Interior Designs THE WHOLE WORLD OF INTERIOR DESIGN, Izdavač: Rat fur Formgebung German Design Council, strana 398-399, FAWN, Couchtisch, DESIGN: Salih Teskeredzic, Projekt „Gazzda“, www.gazzda.com

  14. ICONIC AWARDS 2016: INTERIOR INNOVATION, Catalog, Catalogue, Die ganze Welt des Interior Designs THE WHOLE WORLD OF INTERIOR DESIGN, Izdavač: Rat fur Formgebung German Design Council, strana 398-399, FAWN STORAGE UNITS, Sideboard, DESIGN: Salih Teskeredzic, Projekt „Gazzda“, www.gazzda.com

  www.german-design-council.de

  www.spektrum.de

  www.materialconnexion.com

  www.inm-gmbh.de

  www.gazzda.com

  www.artisan.ba

  www.zanat.org

  http://media.modernluxury.com/digital.php?e=WASH

  www.teskeredzic.com

  www.festo.com

  https://www.disegnodaily.com/journal

  http://www.iconic-architecture.com/iconic-directory/iconicdirectory/show/Project//fawn.html

  http://www.iconic-architecture.com/iconic-directory/iconicdirectory/show/Project//fawn-storage-units.html

  http://www.iconic-architecture.com/iconic-directory/iconicdirectory/show/Project//fawn-storage-units.html

  www.designpreis.de

  http://www.sarajevo-x.com/biznis/tri-proizvoda-iz-bih-dobila-nagradu-u-kelnu/111201150

  http://vazdan.com/vijest.php?id=76319

  http://www.vijesti.ba/vijesti/bih/61663-Nagrade-dizajn-sajmu-namjestaja-IMM-Kelnu.html

  http://www.bijeljina.org/novosti/3322/54/Tri-proizvoda-iz-BiH-dobila-nagradu-u-Kelnu.html

  http://www.radiosarajevo.ba/novost/68853/Nagrada-za-bh.-dizajn-u-Kelnu

  http://www.ekapija.ba/website/bih/page/506348

  http://kpktz.ba/info/v2010-12-2.htm

  http://www.sutra.ba/novost/47853/Velika-priznanja-za-bh.-dizajn-i-nase-domace-kompanije

  http://linea.com.hr/nagrade-za-bh-dizajn-i-domace-kompanije-na-sajmu-namjestaja-imm-u-kelnu/

  http://www.admagazine.ru/mebel/25984_interior-holes.php#article

  Metodologija procesa oblikovanja proizvoda Metodologija procesa oblikovanja proizvoda32 33

 • UPUTE ZA POBOLJŠANJE VAŠIH SMJEŠTAJNIH KAPACITETA NA BLIDINJU