metodiČki ogledi

Download METODIČKI OGLEDI

Post on 22-Nov-2015

43 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 163

  PreglednilanakUDK371.31:159.955028.43

  NEKE METOdE ZA RAZVOJ KRITIKOG MILJENJA UENIKA PO ERR SUSTAVU

  eljkaBjelanoviDijaniSrednjakolaazma,Hrvatskazeljka.bjelanovic@bj.t-com.hr

  Primljeno:1.8.2011.

  Uovomradugovoriseovrlovanojsastavnicikurikulumskogsusta-va, ouvjetimauenja s posebnimnaglaskomnanastavne strategijeimetodepouavanja.Dan jepregledsistematizacijenastavnihstra-tegijaimetodapremanaimistranimautorima.Tompopisumetodadodanesuinekenovemetodekojejeautoricausvojilakrozprogramitanjeipisanjezakritikomiljenjeteihuspjenoprimjenjujeunastavimatematikeiinformatike.Navodiseinekolikokonkretnihpri-mjeraimplementacijetihmetodaunastavitosepotkrjepljujeueni-kimradovima.Opisujesepojamkritikogmiljenjakaoobrazovnogidealakojiza-uzima sve veu ulogu u nastavnoj praksi veine zemalja te se nudijedan od modela poticanja razvoja kritikog miljenja kod uenikakroztrietapenastavnogprocesa:evokaciju,razumijevanjeznaenjairefleksijuuznaglasaknaaktivnouenje.Meutim,istotakopostavljasepitanjeukojojmjerimetodenavedeneuradudoistapotiukritikomiljenjekoduenikatejesulinastavniciuHrvatskojosposobljenidatoiprovedu.

  Kljune rijei: aktivnouenje,ERRsustav,kritikomiljenje,meto-depouavanja,nastava,nastavnestrategije,nastavnikurikulum,kola,uvjetiuenja

  1. O kurikulumskom sustavu

  Pojamkurikulumamoemopromatratiuuemiliuiremsmislu.Idokkurikulumuuemsmislupredstavljaplandidaktikihciljevaisa-draja,kurikulumuiremsmisluobuhvaajoisvepretpostavkeostva-renjadidaktikihciljeva,odnosnosvesadrajneimetodikeizbore.

 • .BjelanoviDijani:Nekemetodezarazvoj METODIKIOGLEDI,19(2012)1,163179

  164

  Suvremene definicije kurikuluma obuhvaaju sljedee elemente:ciljeveuenja,sadrajeuenja,uvjeteuenjatevrednovanje(Pastuovi,1999,516).Sobziromdasunavedenielementiumeuzavisnomod-nosu,estosegovoriokurikulumukaoosustavu,odnosnookuriku-lumskomsustavu.Uvjetiuenjajosedetaljnijeralanjujunametodeimedije,tospadapodobrazovnutehnologiju,tesituacijeistrategije(BognariMatijevi,2002,183).

  2. Uvjeti uenja

  Uvjeteuenjamoemopodijelitinaunutarnjeivanjske.Unutarnjeuvjeteuenjaodreujuuenikovaunutarnjastanjaikognitivniprocesite ih se estonazivaulaznimkarakteristikama uenika, odkojihbihposebno istaknula predznanje i motiviranost uenika. Vanjski uvjetiuenjasudogaajiuokoliniuenikakojidjelujunaproceseuenjaipamenja,amogudjelovatiometajue ilipodupirue.Zadatak jena-stavnikaorganizirativanjskeuvjeteuenjatakodaseoslabidjelovanjeometajuihfaktora,pojaadjelovanjepodupiruihfaktorateprilagodiulaznimkarakteristikamauenika(Pastuovi,1999,548).

  Jedanodnajvanijihvanjskihuvjetauenja jepouavanjeiji jeciljolakatiunutarnjiprocesuenja.Svakunastavnujedinicupotrebnojedobroplaniratikakobivanjskiuvjetiuenjabilioptimalni.Naime,problemjetounaimrazredimasjedeuenici razliitihulaznihka-rakteristikatejedoistapravoumijeeznatiimoiprilagoditivanjskeuvjeteuenjadasviuenicimoguuitinanjimaprimjerennain.Stogajepriplaniranjupotrebnovoditiraunaociljevimauenja,omedijimaimaterijalimakojiesekoristiti,ostrategijamaimetodamazaposti-zanjeciljeva,osocijalnimoblicimaaktivnostiuenika,oaktivnostimauenikaiaktivnostimanastavnikazavrijemenastavnogsata,oocjenji-vanjuuenikognapredovanjaisl.Idokjepouavanjegrupekolektiv-no,uenjelanovagrupejeuvijekindividualno(Pastuovi,1999,554).Stogajepoeljnokoristitirazliitesocijalneoblikeaktivnostiuenikakaotosufrontalnirad,individualnirad,raduparutegrupnirad.ZasvakiodnavedenihoblikapostojevieilimanjeprikladnemetodepatakoPastuovi(1999)istiekakojegrupuoddvijeosobenajboljepo-uavati tutorskimmodelom,malu grupu do osam lanovametodomrazgovora,doksezavelikegrupenajeekoristimetodapredavanja.Voenavlastitimiskustvomsmatramdajemetodapredavanjauosnov-

 • .BjelanoviDijani:Nekemetodezarazvoj METODIKIOGLEDI,19(2012)1,163179

  165

  nimisrednjimkolamadalekomanjeproduktivnaodnekihdrugihme-todaupravostogatorazredibrojepotridesetakuenikakojidnevnoimajuiposedamrazliitihpredmetatejedoistatekooekivatidaesviuenicibitikoncentriraninasadrajakosuupasivnomodnosupre-manjemu.Topotvrujuirezultatiistraivanjaukojimaseaknavodikada jemetoda predavanja neprikladna: ako se eli postii primjenaznanjailiuvjebavanjevjetina,akosulakodostupnidrugiizvoriin-formacija, ako je sastavuenikaheterogen sobziromnapredznanje,akosunastavnisadrajiapstraktniiimajupunopojedinostikojetrebazapamtititeakojezapostizanjeeljenihishodauenjapotrebnoaktiv-nosudjelovanjeuenika(GoodiBrophy,1995,GageiBerliner,1998,premaCindri,Miljkovi,Strugar,2010,152).

  3. Nastavne strategije i nastavne metode

  Krenemoliistraivatipojamnastavnemetodenaiiemonavelikupojmovnuneujednaenost.Razliiti autori navode razliite definicijekoje je estopotrebno i dodatnoobjanjavati, a razlog tome su eti-ridimenzijedefinicijenastavnemetode:dimenzijapostizanjacilja,dimenzijasusretaspredmetom,dimenzijapomouuenjutedi-menzijaokvira.Dimenzijapostizanjaciljaodnosisenaprimjenumetodekaosredstvazapostizanjepostavljenihciljevanastaveiliue-nja.Dimenzijasusretaspredmetomobuhvaaodnossadrajauenjaimetode,odnosnoomoguavanjesusretauenikakaosubjektauenjasasadrajemkaoobjektomuenja.Dimenzijapomouuenjupod-razumijeva stvaranje najpovoljnijih uvjeta za uenje te se oslanja naspoznaje psihologije uenja.Dimenzija okvira odnosi se na kolukaoinstitucijuukojojseorganiziratj.unaprijedoblikujesusretnastav-nika,predmetaiuenika(Terhart,2001).

  Dimenzijususretaspredmetominenastavnesituacijekojeobu-hvaajugrupiranjesadrajaimetoda,doknastavnestrategijeplanirajutesituacijeinjimaseoblikujumetodeipostupci.Pokualiseunutardidaktikepopisatisvemoguenastavnemetode,nailazisenavelikpro-blemkojizapravoinijezadataknitididaktikenitikurikuluma.Bognaristiedadidaktikametodikamatrebadatisamoopiteorijskiokvirzastrukturiranjemetoda,ametodikedajudidakticiobiljekonkretnihrje-enjakojaonatrebauopitiisistematizirati(BognariMatijevi,2002,269).Brojnisuautoripokualisistematiziratinastavnestrategijeina-stavnemetodepremaraznimkriterijima.

 • .BjelanoviDijani:Nekemetodezarazvoj METODIKIOGLEDI,19(2012)1,163179

  166

  L.Bognar (2002) strategije dijeli na strategije odgoja i strategi-jeobrazovanja.Vodeisekriterijemzadovoljavanjaosnovnihljudskihpotreba,strategijeodgojadijelinastrategijeegzistencije,strategijesoci-jalizacijetestrategijeindividualizacije.Istotako,uzimajuiuobzirza-dovoljavanje spoznajnih, doivljajnih te djelatnih interesa pojedinca,strategijeobrazovanjadijelinastrategijeuenjaipouavanja,strategijedoivljavanjaiizraavanjadoivljenog,strategijevjebanjatestrategijestvaranja.Svakaodnavedenihstrategijaobrazovanjadijelisenavelikbrojmetodaipostupaka,patakozastrategijupouavanjaBognarna-vodimetodeproblemskog,heuristikogteprogramiranogpouavanja;strategijauenjaotkrivanjemkoristimetode istraivanja, simulacije iprojekta;strategijadoivljavanjakoristimetodurecepcijeumjetnikogdjela;izraavanjeistvaranjepostiesemetodamainterpretacije,eva-luacijeikreacije;zastrategijuvjebanjanavodimetodeuenjauenja,uenjajezika,praktinihradovatetjelesnogvjebanja;akodstrategijestvaranjarazlikujeseznanstveno,umjetniko te radno-tehnikostva-ranje.Unato ovako detaljnoj podjeli strategija na prikladnemetodekojeobuhvaajujovierazliitihpostupaka,nastavnapraksapotvru-jeestodogaanjenastavnihsituacijaukojimasenavedenemetodeilistrategijepreklapaju,touiopisatiupoglavlju7ovogarada.

  I.ReeceiS.Walkerklasificirajunastavnestrategijeutriskupine:strategijeprimjerene radu svelikimskupinama, strategijeprimjereneradusmalimskupinamatestrategijezaindividualnirad(premaMati-jevi,1999,497).Patakozavelikeskupinesvieoddvadesetuenikanavodestrategijepredavanja,demonstracije,diskusije, rasprave,stra-tegijupitanjaiodgovoritevideozapise.Zamaleskupineodpetdodvadesetuenikanavodeseminar,radionice,igre,olujuideja,zujskupine,izletuprirodu,igruuloga,probijanjeleda,simulacijuteprouavanje sluaja. Za individualni rad uenika predviaju tri stra-tegije:projekt, tutorski sustav teuenjenadaljinu. Iakouhrvatskimdravnimkolamarazredibrojeoddvadesetdotridesetpaakivieuenika,toneznaidaseurazreduprimjenjujusamostrategijezave-likeskupineuenika.Moguejeinekeodstrategijaprimjerenihradusmalimskupinamapaakiindividualnomraduprilagodititeihvrlouspjenoprovoditiunaimrazredimatoutakoeropisatiupoglavlju7ovogarada.

  C.J.Marshgovoriometodamaprenoenjasadrajatenavodisku-pinumetodazauenjeuznadziranjeponaanja,skupinumetodazaue-

 • .BjelanoviDijani:Nekemetodezarazvoj METODIKIOGLEDI,19(2012)1,163179

  167

  njeotkrivanjemteskupinuracionalnihmetoda(Marsh,1994,113).Pre-maDavidsonuisuradnicima,uskupinumetodazauenjeuzkontroluponaanjaspadajuzadae,programiranouenjeteudbenici;uskupinuuenjaotkrivanjemubrajaju seuenjedogovaranjem,bazepodataka,rasprave,izleti,igreisimulacije,skupnirad,ispitivanjeiliistraivanje,podjelaulogateankete;dokseuskupinuracionalnoguenjaubrajajurazgovor, intervju i izvjetaji (Marsh,1994,116).OvajpopismetodaMarsh dopunjuje s jo nekoliko pa tako spominje govor nastavnika,malapredavanjaidemonstracijeterasprave,postavljanjepitanjaikazi-vanjekaometodesnaglaskominakontroluponaanjainaracionalnouenje,zatimmehanikevjebekaometodukontroleponaanjatejonekolikometodazauenjeotkrivanjem:rjeavanjeproblema,ispitiva-nje,otkrivanje, induktivnouenje tepodjelauloga, igre i simulacije.Ovakvipopisinisuinemogubitikonanijerseimetodikepojedinihnastavnihpredmetaneprestanorazvijajupatakouvijekdonosenoveisuvremenijemetodekojeseondaunutarteorijekurikulumaididaktikekritikipreispitujutesistematizirajuupostojeesustavestrategija.

  Uokviruprogramaitanjeipisanjezakritikomiljenjeupo-znalasammnogonovihstrategijaimetodazapoticanjekritikogmi-ljenjauenika.Izdvojituiopisatinekekojesamkoristilaunastavimatematikeiinformatike,noprijetoganetovieokritikommilje-nju.

  4. Kritiko miljenje

  Kritikomiljenjejesloenpojamkojegajetekodefiniratiujed-nojreenici,stogauprvonavestinajznaajnijaobiljeja(Stelleidr.,2001a,MajdakiAjdukovi,2003):

  neovisno miljenje (bilo da se radi o vlastitom miljenju iliusvajanjutueideje);

  temeljisenainformacijikojapredstavljapolaznutokumilje-njapajestogasvakainformacijastart,aneciljuenja;

  poinjepitanjima iprob

Recommended

View more >