mest en 15221-6 crnogorski

Download MEST EN 15221-6 CRNOGORSKI

Post on 06-Jul-2018

1.815 views

Category:

Documents

347 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 MEST EN 15221-6 CRNOGORSKI STANDARD.doc

  1/51

  1

 • 8/17/2019 MEST EN 15221-6 CRNOGORSKI STANDARD.doc

  2/51

  Neovlašćeno umnožavanje i distribucija su strogo zabranjeni!!!

  Autorska prava za crnogorske standarde i srodne dokumente pripadaju Institutu za standardizaciju Crne Gore. Umnožavanje, u cjelini ili djelimično, kao i distribucija crnogorskih standarda i srodnih dokumenata, dozvoljeni su samo uz saglasnost Instituta za standardizaciju Crne Gore.

  I!"#

  Izdaje Institut za standardizaciju Crne Gore

  I$!%I%U% &A !%A$'A('I&ACI)U C($# G*(#

  +II *mladinske br -

  %el /0- 1 2 31-, 4a5 /0- 1 2 30-

  e6mail isme7t6com.me, prodaja7isme.co.me

  8eb888.isme.me

  2

  mailto:isme@t-com.me mailto:prodaja@isme.co.me mailto:prodaja@isme.co.me mailto:isme@t-com.me mailto:prodaja@isme.co.me

 • 8/17/2019 MEST EN 15221-6 CRNOGORSKI STANDARD.doc

  3/51

  3

 • 8/17/2019 MEST EN 15221-6 CRNOGORSKI STANDARD.doc

  4/51

  #ngleska verzija

  Upravljanje kapacitetima 9 'io : "jerenje povr;ine i prostora u upravljanju kapacitetima

  *vaj evropski standard usvojio je #vropski odbor za standardizaciju lanovi C#$6a obavezni su da se pridržavaju Unutra;njih propisa C#$6a?C#$#@#C6a e;koj, 'anskoj, #stoniji, 4inskoj, 4rancuskoj, $jemačkoj, Grčkoj, "aarskoj, Islandu, Irskoj, Italiji, @etoniji, @itvaniji, @uksemburgu, "alti, Dolandiji, $orve;koj, Foljskoj, Fortugaliji, (umuniji, !lovačkoj, !loveniji,

  paniji, vedskoj, vajcarskoj i +elikoj ritaniji.

  _____________________________________________________________________________

  133 C#$ !va prava kori;Henja u bilo kojem obliku i na bilo koji način u svijetu zadržavaju nacionalni članovi C#$6a

  'jel. r. #$ 336:133 #

  Sadržaj Strana 

  4

 • 8/17/2019 MEST EN 15221-6 CRNOGORSKI STANDARD.doc

  5/51

  Predgovor ..................................................................................................................................................................... ..3

  Jedinstveni uvod u Evropske standarde EN 15221-3, EN 15221-4, EN 15221-5 i EN 15221-6....................................4

  vod u !jerenje povr"ine i prostora u uprav#janju kapa$iteti!a.................................................................................6 1 Pred!et........................................................................................................................................................% 2 Nor!ativne re&eren$e........................................................................................................................................................%

  3 '(ra(i i de&ini$ije...........................................................................................................................................%4 )etode i jedini$e !jerenja.............................................................................................................................................. ..* 4.1 Jedini$e........................................................................................................................................................* 4.2 +a(da#jina  * 4.3 Povr"ina......................................................................................................................................................13 4.4 apre!ina  13

  5 kvir (a !jerenje povr"ine i prostora ojekata......................................................................................13 5.1 p"te...........................................................................................................................................................13

  5.2 Neto povr"ina poda /N0 povr"ina etaže /........................................................................................165.3 Nekorisna povr"ina etaže /N...............................................................................................................1* 5.4 ruto povr"ina poda /0.............................................................................................................................................1 5.5 Povr"ina pod spo#ja"njo! konstruk$ijo! /E7...................................................................................21 5.6 nutra"nja povr"ina poda /'0........................................................................................................................ .......... ...22 5 .% Povr"ina pod unutra"njo! konstruk$ijo! /'7....................................................................................24 5.* Neto povr"ina poda /N0...............................................................................................................................................25 5. Povr"ina pod pregradni! (idovi!a /P8.............................................................................................25

  5.19 Neto povr"ina prostorija /N+..................................................................................................................................... .25 5.11 Povr"ina te:ni;ki: prostorija /#asi&ika$ija 3% =odatak  /nor!ativne prirode )atri$a povr"ine

  3 =odatak  /nor!ativne prirode =odatne i#ustra$ije.......................................................................................... ......41 1 =odatne i#ustra$ije (a $entra#ne :o#ove /atriju!e.......................................................................................................41 2 =odatne i#ustra$ije (a pokrivene povr"ine i nepokrivene povr"ine.....................................................42 3 Povr"ina parkinga............................................................................................................................................................43 4

  =odatne i#ustra$ije (a stepeni"ta i stepeni"na okna....................................................................................................43=odatak  /nor!ativne prirode =odatne i#ustra$ije.......................................................................................... ......41 1 =odatne i#ustra$ije (a atriju!e....................................................................................................................................... 41 2 =odatne i#ustra$ije (a pokrivene povr"ine i nepokrivene povr"ine.....................................................42

  5

 • 8/17/2019 MEST EN 15221-6 CRNOGORSKI STANDARD.doc

  6/51

  3 Povr"ina parkinga............................................................................................................................................................43 4 idovi 44

  =odatak 7 /in&or!ativne prirode Pri!jeri potkategorija povr"ina te:ni;ki: prostorija, povr"ina (a  ko!unika$iju, povr"ina sanitarni: prostorija i povr"ina pri!arne na!jene.............................................................

  i#iogra&ija .....................................................................................................................................................................4

  Predgovor

  *vaj dokument

 • 8/17/2019 MEST EN 15221-6 CRNOGORSKI STANDARD.doc

  7/51

  Jedinstveni uvod u evropske standarde EN 15221-3, EN 15221-4, EN 15221-5 i

  EN 15221-6

  Godine 11. pokrenuta je inicijativa za uspostavljanje evropskog standarda za potrebe utvrivanja reBerentnih vrijednosti namijenjenih poreenju u upravljanju kapacitetima. Ubrzo je prepoznato da se, kako bi se taj cilj ostvario, moraju detaljno utvrditi i objaviti preliminarni standardi. Frvi rezultat tog procesa bili su standardi #$ 336311: i #$ 33611:. $a osnovu razgovora o utvrivanju ta dva standarda, odlučeno je da se utvrde četiri nova evropska standarda za kvalitet, taksonomiju, procese i mjerenje.

  $akon realizacije tih ;est standarda, bilo je moguHe pristupiti utvrivanju evropskog standarda za utvrivanje reBerentnih vrijednosti namijenjenih poreenju pr#$ 3362.

  Utvreni su, usvojeni i usagla;eni standardi, #$ 3360, #$ 336J, #$ 336 i #$ 336: kao set principa na kojima se temelji pristup upravljanju kapacitetima u odnosu na #$ 3363, kako bi se obezbijedila dosljednost. *ni su ugraeni u osnovne principe sistema upravljanja zasnovanog na procesima, na kojima se ovi standardi temelje.

  !lijedi prikaz modela upravaljanja kapacitetima #$ 3363.

  "odel #$ 336311:

  U osnovi ovih standarda su i ;iroko prihvaHeni principi upravljanja, naročito lanac vrijednosti

 • 8/17/2019 MEST EN 15221-6 CRNOGORSKI STANDARD.doc

  8/51

  Frincipi 'emingovog ciklusa

 • 8/17/2019 MEST EN 15221-6 CRNOGORSKI STANDARD.doc

  9/51

  vod u !jerenje povr"ine i prostora u uprav#janju kapa$iteti!a 

  Eako bi se podržao dosljedan evropski pristup upravljanju kapacitetima, ovaj dokument pruža konstruktivni okvir sa jasnim izrazima, deBinicijama i principima za mjerenje povr;ina poda i prostora u objektima, ;to ni iz

  daleka nije jedistveni jezik svih aktera u u cjelokupnoj graevinskoj djelatnosti.

  'okaz da postoji potreba za usklaenim evropskim pristupom Kmjerenju povr;ine i prostoraM leži u činjenici da mnoge evropske zemlje koriste različita pravila i deBinicije za procjenjivanje podnih povr;ina objekata. Eao posljedica tog