menyambut kematian (1-4)

Download Menyambut kematian (1-4)

Post on 06-Jul-2015

1.519 views

Category:

Spiritual

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Apa yang terjadi setelah kematian? Azab kubur atau nikmat kubur? Bagaimana Adab ziarah, Menyelernggakaran jenazah? dan semua kita pasti akan mati, atau orang terdekat kita juga akan mati, bagaimana mempersiapkannya?

TRANSCRIPT

  • 1. MenyambutKematian (1) Doddy Al Jambary 0818 884 844 aljambary@gmail.com Di sarikandariKitab:Al Qabru, AdzabulQabruwaNaimulQabru (Asyraf bin Abdirrahim)

2. MempersiapkanKubur Imankepada yang Ghaib TigaAlam GerbangAkhirat MalaikatMaut 3. Imankepada yang Ghaib QS AL Baqarah 2:56 SetelahituKamibangkitkankamusesudahkamumati, supayakamubersyukur. 4. Yakin ? IlmulYaqin (yakinkarenapengetahuan) Ainal Yakin (yakinkarenapandangan) Haqqul Yakin (yakinkarenamerasakan) Soto BetawidiPondok Pinang SurgaatauNeraka? 5. TigaAlam Dunia > HukumJasad, Ruhmakmum Kubur > HukumRuh, Jasadmakmum Akhirat > HukumRuh & Jasadbersamaan ArRuhhal 15, IbnulQayyim Syrah AthThohawiyyahhal 400, IbnuAbil Izz Al Hanafi Al Qabru, AdzabulQabriwaNaiimulQabri, Asraf bin Adirrahim 6. MalaikatMaut QS 32 As Sajdah 11 Katakanlah: "Malaikatmaut yang diserahiuntuk (mencabutnyawa) mu akanmematikankamu; kemudianhanyakepadaTuhanmulahkamuakandikembalikan. 7. GerbangAkhirat Area Pemanasan Sesungguhnyakuburadalahtempattinggalpertamadarikehidupanakhirat, jikaseseorangselamatdarinya, makakehidupansetelahnyaakanlebihmudah. Dan jikaseseorangtidakselamatdarinya, makakehidupansetelahnyaakanlebihdahsyat (Hasan;HRTirmidzi, IbnMajjah) 8. Bukan Izrail * (*Israiliyat(Albani, 156 AhkamulJanaaizBidauha) QS Al Anaam 6:61 Sehinggaapabiladatangkematiankepadasalahseorangdiantarakamu, iadiwafatkanolehmalaikat-malaikatKami, danmalaikat-malaikatKamiitutidakmelalaikankewajibannya. 9. Khotimah Be The Best Do The Best Allah will take care the rest SubhanakaAllahumawabihamdik Asyhaduallailahailla anta Astaghfirukawaatubuilaik 10. MenyambutKematian (2) Doddy Al Jambary 0818 884 844 aljambary@gmail.com Di sarikandariKitab:BulughulMaram (IbnuHajar Al Asqalani),FathulMajid (Syaikh Abdurrahman AluSyaikh),Al Qabru, AdzabulQabriwaNaimulQabri (Asyraf bin Abdirrahim) 11. KuburmenujuSurga MengurusMayit KriteriaKubur Muslim LaranganDudukdiataskubur LaranganKubursebagaiMasjid ZiarahKubur yang Syari Berdoauntukmayit 12. MengurusMayit Yang bolehmasukkeLahad Lelaki yang malamharinyatidakbercampurdenganistrinya Lelaki yang punyahubunganmahram Mayitmasukdariarah kaki Tidakduduksampaiselesaipemakaman Melepassendalsaatmasuk area kuburan Sebaiknyawanitatidakikut 13. Jenazah KriteriaKubur Muslim Lahad, Liang kuburdenganlubangmayit Tidakditinggikan Tidakdidirikanbangunandiatasnya Tidakdiberikubahdiatasnya 14. LaranganDudukdiataskubur Yahudi & Nasrani HR Muslim;dari Abu Hurairah, Rasul SAW: Seseorangdiantara kalian yang dudukdiatasbaraapi, lalubajunyaterbakardanmenembuskulitnya, halitulebihbaikdaripadadudukdiataskubur 15. LaranganKubursebagaiMasjid Abu Said Al Khudrir.a: Bumiseluruhnyaadalahtempatsujud (shalat) kecualipekuburandankamarmandi KonsekwensiPerluasanMasjidNabawimenyebabkanmakamRasul SAW masukkompleksmasjid, karenamasjidNabawipadamulanyamenempeldenganrumah Aisyah. 16. ZiarahKubur yang Syari HR Muslim: Assalamu alaykumahladdiyar, minalmuminiinawalmuslimina, wainna in syaAllahulakahiquuna, asaluLlahlanawalakumul afiah. Semogakeselamatanditetapkanatas kalian wahaipenghunikuburdarikalanganmuminindanmuslimin, dansungguhkamiInsya Allah akanmenyusul kalian, hanyakepada Allah memohonkeselamatanbagikami & kalian. 17. Apabilatampakjenazaholehmu, hendaklahkamuberdiri, tapibagi yang mengikutinya, janganduduksebelumdiletakkan Berdoamenghadapkiblat Mohonampunanbuatmayit Adabterhadapjenazah 18. Berdoauntukmayit Mohonampunkanbagisaudara kalian, danmohonkanketetapanbaginya, karenasekarangdiasedangditanya (Shahih Abu Dawud & Al Hakim) TabiinDlamrah bin Habib (setelah rata kuburnya) HaiFulan, UcapkanTuhanku Allah, Agamaku Islam, Nabiku Muhammad (Said bin Manshur - Mauquf) 19. Wanitadilarangziarahqubur? Buraidah bin Hushaib al Aslami, Rasul SAW Akupernahlarangkamuuntukziarahquburqubur, makasekarangberziarahlah, * karenaziarahitumengingatkankitakepadaakhirat, **danmengurangicintadunia (*Muslim, Tirmidz. (**IbnuMajahdrIbnuMasud 20. 0818 884 844 Khotimah Be The Best Do The Best Allah will take care the rest SubhanakaAllahumawabihamdik Asyhaduallailahailla anta Astaghfirukawaatubuilaik 21. MenyambutKematian (3) Doddy Al Jambary 0818 884 844 aljambary@gmail.com Di sarikandariKitab:Al Qabru, AdzabulQabriwaNaimulQabri (Asyraf bin Abdirrahim) 22. KuburmenujuNeraka Sifatduamalaikat PertanyaanMalaikat KembalinyaRuh TempatRuh SiksaKubur AsbabAdzabKubur 23. Sifatduamalaikat Jikaseorangmayitdikubur,makaduaMalaikat yang berwarnahitamdenganmatanya yang birudatangkepadanya,salahsatunyabernamaMunkarsedangkan yang lain adalahNakir (HR Timidzi 1071) 24. PertanyaanMalaikat 3 landasanutamadidalamtauhid: Allah SWT,Agama Islam Nabi Muhammad SAW MerekajgditanyatentangamaldanKitabullah.Roditubillahirobba,wabilislamidina,wa bi muhammadin nabiyyawarasula 25. KembalinyaRuh Ruhdikembalikankejasadketikaditanya.Allah berkuasamengembalikankehidupankepadajasad, meskipunkeadaanmayittelahtercerai - beraisekalipun [IbnuHajar Al Asqalani - FathulBaari III/27] 26. TempatRuh[QS 17:85] Rohorang-orangygberimanditempatkandidalamsurga, baikmerekasebagaisyuhadaataubukan, selamatidakadahal yang menahanmerekaberupadosabesardanhutang. Kaab bin MaliksecaraMarfu: Sesungguhnyaruhseorangmukminadalahseekorburung yang menggantungdisebuahpohondidalamSurgasehingga Allah mengembalikannyakejasadnyapadahariKebangkitan (shahih) 27. SiksaKubur Adzabkuburitulanggengkepadaorangkafirdanorangmunafikdengankemunafikan yang kufur (yang besar) kepadaseorangmuslimlamanyasiksaansesuaidenganperbuatanmaksiatnya, bahkansebagianmendapatampunandariAllah SWT. 28. AsbabAdzabKubur Yang paling utamaadalahtidakmengenal Allah danmengabaikanperintahNya. JugabermaksiatkepadaNya. Air kencingdiantarasebabkhusus yang menimbulkanadanyasiksakubur, karenakebanyakansiksakuburtimbulkarenanyadijelaskanolehNabi SAW 29. 0818 884 844 Khotimah Be The Best Do The Best Allah will take care the rest SubhanakaAllahumawabihamdiK Asyhaduallailahailla Anta AstaghfirukawaatubuilaiK 30. MenyambutKematian (4) Doddy Al Jambary 0818 884 844 aljambary@gmail.com Di sarikandariKitab:Al Qabru, AdzabulQabriwaNaimulQabri (Asyraf bin Abdirrahim) 31. JalanKeselamatan WujudTauhid Taat & AmalShalih ArRibath (berjihad) SyahidfisabiliLlah Membaca Al Mulk SakitPerut WafathariJumat 32. WujudTauhid Munkar & Nakirmendudukkanhamba: Ma Robbuka? Allah tuhanku Ma Diinuka? Islam agamaku Man Rasulika? Muhammad SAW nabiku Ma Amaluka? Membaca Al Quran&Meyakini Merekaulangidenganbentakan QS 14:27 Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang berimandenganucapan yang teguhitudalamkehidupandiduniadandiakhirat; dan Allah menyesatkanorang-orang yang dzalimdanmemperbuatapa yang Diakehendaki 33. Taat & AmalShalih Sungguhmayitmendengarsuarasendalpengantarnya, jikadiamukmin AmalShalihdatangberbentukrupawan, menyenangkan 34. ArRibath (Berjuang) HR Muslim: Berjuangseharisemalamlebihbaikdaripadapuasasebulanbesertashalatnya. Jikadiamati, makapahalaamal yang telahialakukanakantetapmengalir, rizkinyaakantetapberlangsungdanakandijagadarifitnahkubur [ An Nasai, At Tirmidzi, Ahmad, Al Hakim] 35. Fadhalah bin Ubaid, Rasul SAW: Setiapmayitakanditutupamalnya, kecualiseseorang yang matidalamkeadaanberjuangdijalan Allah, karenaamalnyaakanberkembangsampaiharikiamatdandiaakanamandarifitnahkubur [Shahih Abu Dawud, At Tirmidzi, Al Hakim {ShahihSyaratAsySyaikhan}, Ahmad] 36. Abu Umamahr.a: Rasul SAW: Siapasaja yang meninggaldalamberjuangdijalan Allah, maka Allah akanmemberikan rasa amandarifitnahkubur [ShahihAthThabrani, Thayalisi, Albani Shahih Al Jami] 37. SyahidfisabiliLlah QS 3:169-171 Janganlahkamumengirabahwaorang-orang yang gugurdijalan Allah itumati; bahkanmerekaituhidupdisisiTuhannyadenganmendapatrezki. merekadalamkeadaangembiradisebabkankarunia Allah yang diberikan-Nyakepadamereka, danmerekabergiranghatiterhadaporang-orang yang masihtinggaldibelakang yang belummenyusulmereka, bahwatidakadakekhawatiranterhadapmerekadantidak (pula) merekabersedihhati. Merekabergiranghatidengannikmatdankarunia yang besardari Allah, danbahwa Allah tidakmenyia-nyiakanpahalaorang-orang yang beriman. 38. 6 Istimewa Syuhada Diampunisejaktetesandarahpertama DiperlihatkanSurganya Dilindungidarisiksakubur AmandariGoncanganbesar Dihiasiperhiasaniman, DinikahkandenganBidadari. Memberisyafaatkepada 70 orangkeluarganya[ShahihTirmidzi, IbnuMajah, Albani AhkamulJanaiz] 39. Membaca Al Mulk IbnuMasudra: Rasul SAW:SuratTabarakadalahpenghalangsiksakubur [Shahih, sanadHasan, Albani Ash Shahiihah] Abu Hurairahra: Sesungguhnyadidalam al Quran adasatusurat 30 ayat, yang akanmemberikansyafaatsehinggadiadiampuni, yaknisurat Al Mulk[Shahih Abu Dawud, IbnuMajah, Albani Shahih al jaami] Jabir ra: NabitidakpernahtidursebelummembacaAlif Lam MiimTanzil, as Sajdah & Tabarak[ShahihTirmidzi, Albani] 40. SakitPerut Abu Hurairahra: Siapa yang matikarenasakitperut, makadiadalamkeadaansyahid [HR Muslim] Abdullah bin yasar: AkududukbersamaSulaiman bin Shurad & Khalid bin Urfuthah, inginmenyaksikanjenazah yang wafatkarenasakitperut.. [Shahih An Nasai, Ahmad] 41. WafathariJumat Abdullah bin amr: Rasul SAW: Tidaklahseorangmuslimwafatdiharijumatataumalamnya, kecuali Allah akanmenjaganyadarifitnahkubur [Hasan - Tirmidzi] Al Hakim at Tirmidzi: Siapasajamatiharijumat, penutupnyaakanterbukadisisi Allah, karenajumatNerakatidakdinyalakan, pintunyaditutup, penjaganyatidakbekerja, inilahbuktikebahagiaan 42. AmalPenyelamat Doa yang terkabul Wali yang puasanadzar Membayarhutangbagiwalinya Amalanshalihanak Jikaseorangmeninggal, terputussemuaamalnyakecuali 3, SedekahJariyah, Ilmu yang bermanfaat, DoaAnak yang soleh 43. QS An Nahl 97 Dan dikatakankepadaorang-orang yang bertakwa: "Apakah yang telahditurunkanolehTuhanmu?" Merekamenjawab: "(Allah telahmenurunkan) kebaikan". Orang-orang yang berbuatbaikdiduniainimendapat (pembalasan) yang baik. Dan sesungguhnyakampungakhiratadalahlebihbaikdanitulahsebaik-baiktempatbagiorang yang bert