Memòria del CBSRipollès 2011

Download Memòria del CBSRipollès 2011

Post on 30-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Memria del Consorci de Benestar Social del Ripolls 2011

TRANSCRIPT

<ul><li><p>memria 2011</p></li><li><p>NDEX00[01 introducci. 01[02 El consorci en xifres. 02[03 Dades sociodemogrfiques del Ripolls. 05[04 Atenci social bsica. 09[05 Promoci de lautonomia i atenci a la dependncia. 11[06 Prevenci i atenci a lexclusi social. 16[07 Latenci a la familia, a les dones, la infncia i ladolescncia. 20[08 Cohesi social i convivncia. 24[09 Idees claus. 27</p><p>fotos de portada cedides per Ral Duque</p></li><li><p>INTRODUCCI</p><p>El Consorci de Benestar Social del Ripolls (CBSR) va ser constitut l'any 2010 per vol-untat de tots el ajuntaments dels municipis de la comarca i del Consell Comarcal del Ripolls amb la finalitat de crear un ens pblic especialitzat en la gesti dels serveis socials.</p><p>El Consorci de Benestar Social del Ripolls s una entitat pblica que presta serveis so-cials per al benestar i millora de la qualitat de vida de la ciutadania. Est format per pro-fessionals que treballen amb rigor i quali-tat en latenci i suport a les persones ms necessitades i t la vocaci de ser un instru-ment al servei de la igualtat doportunitats a la societat del nostre mbit territorial.</p><p>Treballar amb eficcia i eficincia s un dels objectius prioritaris daquest rgan de gesti dels serveis socials.</p><p>En aquesta lnia, lany 2011 sha elaborat un pla estratgic per al perode 2012-2015, que ha representat un esfor addicional per als professionals del CBSR, en un moment de sobresaturaci dels serveis, per ha perms crear un espai de reflexi imprescindible, tenint en compte lactual situaci socio-econmica.</p><p>Aquest pla estratgic pretn millorar els processos dorientaci de les accions a re-alitzar a curt, mig i llarg termini, i planteja millores externes, adreades directament a </p><p>la ciutadania, i millores internes relacionades amb lorganitzaci i la infraestructura. </p><p>Una de les lnies estratgiques del CBSR, dacord amb aquest pla, consisteix en priorit-zar la comunicaci a la ciutadania com a eina de sensibilitzaci i coneixement de la realitat social de la comarca i com a aposta per a la transparncia del treball que realitza aquest ens pblic. Per aquest motiu, a finals de l'any 2011 el CBSR va obrir la seva pgina web www.cb-sripolles.cat. Amb la voluntat que la web sigui un instrument dinmic i viu, cal destacar que, a ms del contingut tant institucional com el que fa referncia als serveis que sofereixen a la ciutadania, tamb cont una secci de notcies i actualitat on es publica informaci dinters per a la ciutadania. Aquesta sec-ci s una iniciativa pionera en el camp dels serveis socials.</p><p>Aquesta memria, forma part d'aquesta aposta comunicativa i de transparncia. Per prim-era vegada, s'elabora una memria adreada a tota la ciutadania. Document sobre el que encara cal treballar, per tal de ser capaos no noms de presentar dades sobre les neces-sitats socials i la utitlitzaci dels serveis, sino com una eina d'anlisi que ens permeti mil-lorar de forma permanent. </p><p>01</p><p>1</p></li><li><p>ELCONSORCIEN XIFRES</p><p>ESTRUCTURA ORGANITZATIVA</p><p>El Consorci de Benestar Social del Ripolls est format pels segents rgans:</p><p>[ Junta General de la qual sn membres dos representants del Consell Comarcal del Ripolls i dos ms de lAjuntament de Ripoll. [ Direcci [ Serveis dadministraci prestats per professionals de lAjuntament de Ripoll.[ Cos tcnic</p><p>El cos tcnic sestructura en rees, serveis i professionals. </p><p>02</p><p>2</p></li><li><p>Tal com sespecifica en aquest quadre, el CBSR est format per: 4 rees tcniques:</p><p>[ Atenci Social Bsica[ Promoci de lautonomia i atenci a la dependncia[ Atenci Sociofamiliar[ Cohesi social i convivncia [1 administraci general</p><p>Les rees no tenen un funcionament independent, la interrelaci entre els serveis, programes o plans que conformen aquestes rees forma part del treball en xarxa, eina fonamental del sistema de Serveis Socials.</p><p>[ rees [ Serveis i recursos [ Professionals</p><p>[ Atenci social bsica [ Serveis Socials bsics [ 6 treballadores socials [ Serveis datenci a [ 4 educadores socials lexclusii la pobresa </p><p>[ Dependncia [ Servei dajut a domicili [ 1 treballadora social [ Servei de Teleassistncia [ 1 fisioterapeuta/ terapeuta domiciliria ocupacional [ Servei dajudes tcniques [ 28 treballadores familiars [ Servei de Trasport adaptat [ Tallers de memria </p><p>[ Atenci socioeducativa [ Servei dinformaci i [ 3 psiclogues assessorament a les dones [ 2 educadores [ Servei dintegraci familiar [ 3 monitores [ Centres Oberts [ Unitat dEscolaritzaci Compartida [ Programa de prevenci [ consum de drogues </p><p>[ Convivncia i [ Pla de Ciutadania [ 2 tcnics especialitzats Cohesi social i Immigraci [ Pla local dInclusi Social </p><p>[ Administraci general [ 1 directora [ 2 administratives</p><p>Taula 1. Plantilla del CBS per rees i serveis</p><p>3</p></li><li><p> [ Servei dajudes tcniques [ 28 treballadores familiars </p><p>ECONOMIA.</p><p>El CBSR durant lany 2011 va realitzar una despesa total 1.626.798,41. Aquesta despesa es distribueix per rees tal com sindica en el grfic segent: </p><p>Grfi c 1. Distribuci de la despesa per rees</p><p>Font; Elaboraci prpia del CBS Ripolls</p><p>El percentatge ms elevat del pressupost, el 47,38% es destina a lrea de dependn-cia, seguit de latenci social bsica amb un 28,09% del pressupost.</p><p>En relaci als ingressos del CBSR, provenen de quatre fonts principals, ordenades de major a menor dacord amb la quantitat aportada:</p><p>[ Generalitat de Catalunya, Departa-ment de Benestar Social i Famlia.[ Ajuntaments de la comarca del Ripolls[ Persones usuries dalguns serveis.[ Diputaci de Girona.</p><p>4</p></li><li><p>DADESSOCIODEMOGRFIQUESDEL RIPOLLS</p><p>La poblaci del Ripolls, segons dades oficials publicades a 31 de desembre de 2011 per lIdescat, compta amb 26.393 habitants. Des del 2008, la poblaci ripollesa decreix lleugerament, tot i que de forma contnua. Entre lany 2010 i 2011, ha disminut en 187 persones, malgrat que shan empadronat 49 persones immigrades a la comarca. El Rip-olls s la 14ena comarca de Catalunya amb menor nombre de poblaci.</p><p>Grfi c 1. Evoluci de la poblaci del Ripolls 2008-11</p><p>Font: Elaboraci prpia CBS Ripolls a partir de les dades de lIdescat</p><p>26.393</p><p>26.580</p><p>26.82126.831</p><p>26.576</p><p>26100</p><p>26200</p><p>26300</p><p>26400</p><p>26500</p><p>26600</p><p>26700</p><p>26800</p><p>26900</p><p>2007 2008 2009 2010 2011</p><p>13.19313.200</p><p> Municipi Poblaci Diferncia amb el 2010</p><p> Campdevnol 3.477 -22 Campelles 136 9 Camprodon 2.450 -29 Gombrn 209 -15 Llanars 561 -10 Les Llosses 221 0 Moll 358 4 Ogassa 251 -5 Pardines 159 -5 Planoles 309 21 Queralbs 186 -4 Ribes 1.941 11 Ripoll 10.913 -78 St. Joan 3.492 -37 St. Pau 694 -16 Setcases 176 -5 Toses 161 6 Vallfogona 223 -11 Vilallonga 476 -1La distribuci per sexes mostra una equitat </p><p>gaireb total: 51% dhomes per 49% de dones. </p><p>Grfi c 2. Distribuci per sexes poblaci Rip-olls 2011</p><p>Per municipis, sobserva que noms 5 muni-cipis augmenten el nombre total dhabitants. Per contra, la majoria de municipis dismin-ueixen la seva poblaci.</p><p>Homes Dones</p><p>Font: Elaboraci prpia CBS Ripolls a partir de les dades de lIdescat</p><p>03</p><p>5Font: Elaboraci prpia CBS Ripolls a partir de les dades de lIdescat</p></li><li><p>El Ripolls es caracteritza per tenir una poblaci fora envellida. La pirmide dedats comar-cal mostra una base molt feble, corresponent a les edats ms joves (0-30 anys), mentre que la cpula s preocupantment mplia (edats majors de 50 anys). Per grups dedats, es constata que el nombre de poblaci major de 65 anys, gaireb dobla el nombre de joves de 0-15 anys. </p><p>Si tenim en compte lndex denvelliment, el Ripolls s la comarca ms envellida de tota la provncia de Girona. Ats que la normalitat se situa en el 100% (neixen o vnen tantes persones com moren o marxen), el Ripolls arriba al 179.05%, s a dir, la poblaci del Ripolls no sembla tenir la capacitat suficient per autosubstituir-se i, per tant, tendeix a un progressiu envelli-ment. </p><p>Grfi c 3. ndex denvelliment dels municipis Ripolls</p><p>Font: Elaboraci prpia CBS Ripolls a partir de les dades de lIdescat</p><p>Sha de tenir present que lndex denvelliment de Catalunya se situa al 102.97% (segons dades de INE), mentre que el de la provncia de Girona s el 92.46% (dades de Diputaci). Del total de municipis, 9 dells tenen un ndex denvelliment superior al 200%. Destaca Setcases, amb un ndex del 361.5%. </p><p>Larribada de poblaci immigrada s un dels factors claus que expliquen el creixement dalguns municipis de la comarca. Per exemple, a Planoles, que s el municipi que ms ha augmentat el nombre dhabitants, el 57.2% daquest increment es deu a la immigraci. Durant el 2011, al Rip-olls han arribat 49 persones immigrades. Per tant, la taxa dimmigraci se situa al 8.60%. </p><p>6</p></li><li><p>El perfil de la persona immigrada nouvinguda al Ripolls s: home (55%) en edat laboral activa (76%), provinent del Marroc (42%). Les nacionalitats ms nombroses a la comarca sn la marroquina, romanesa, colombiana, equatoriana i argentina. </p><p>Font: Elaboraci prpia CBS Ripolls a partir de les dades de lIdescat</p><p>Per municipis, cal destacar que 6 pobles tenen una taxa dimmigraci major del 10%. Cinc, se situen entre el 5 i el 10% i la resta, tenen una taxa dimmigraci inferior al 5%.</p><p>Grfi c 5. Taxa dimmigraci municipis del Ripolls</p><p>Font: Elaboraci prpia CBSRipolls a partir dades Idescat</p><p>8,68,368,257,996,91</p><p>0</p><p>2</p><p>4</p><p>6</p><p>8</p><p>10</p><p>2007 2008 2009 2010 2011</p><p>Per acabar de contextualitzar la realitat comarcal durant el 2011, situem la comarca a nivell socioeconmic. Al grfic 6, sobserva que des del 2008, latur registrat a la comarca se situa per sobre del 10%. </p><p>Grfi c 6. Taxa datur registrat. Ripolls</p><p>Font: Elaboraci prpia CBS Ripolls a partir de les dades de lIdescat</p><p>La taxa datur registrat de Catalunya, al desembre de 2011 s del 9.2%, per tant, el Ripolls est gaireb 2 punts per sobre. </p><p>Observant les dades referents a la taxa datur de les persones immigrades residents al Ripolls, cal destacar que en 11 municipis totes les persones immigrades que hi viuen estan treballant. A laltre extrem, hi trobem Camprodon, amb un ndex datur del 41.4%. Al grfic 7 es pot comparar la taxa datur de tota la poblaci amb la taxa de les persones im-migrades.</p><p>11,96%</p><p>10,92%</p><p>12,51%</p><p>10,29%</p><p>6,38%</p><p>0,00%</p><p>2,00%</p><p>4,00%</p><p>6,00%</p><p>8,00%</p><p>10,00%</p><p>12,00%</p><p>14,00%</p><p>2007 2008 2009 2010 2011</p><p>7</p></li><li><p>8 </p><p>0</p><p>100</p><p>200</p><p>300</p><p>400</p><p>500</p><p>600</p><p>700</p><p>800</p><p>900</p><p>Cam</p><p>pdev</p><p>nol</p><p>Cam</p><p>pelle</p><p>s</p><p>Cam</p><p>prod</p><p>on</p><p>Gom</p><p>brn</p><p>Llan</p><p>ars</p><p>Les </p><p>Llos</p><p>ses</p><p>Mol</p><p>l</p><p>Oga</p><p>ssa</p><p>Par</p><p>dine</p><p>s</p><p>Pla</p><p>nole</p><p>s</p><p>Que</p><p>ralbs</p><p>Rib</p><p>es</p><p>Rip</p><p>oll</p><p>St. </p><p>Joan</p><p>St. </p><p>Pau</p><p>Set</p><p>case</p><p>s</p><p>Tose</p><p>s</p><p>Val</p><p>lfogo</p><p>na</p><p>Vila</p><p>llong</p><p>a</p><p>Total poblaci Immigraci</p><p>Grfi c 6. Taxa datur registrat. Ripolls</p><p>Font: Elaboraci prpia CBS Ripolls a partir de les dades de lIdescat</p><p>Per municipis, Ripoll s el municipi amb la taxa datur ms alta de la comarca, concretament, se situa al 15.04%. La resta de municipis grans, tenen el percentatge per sobre de la mitja catalana per per sota de la del ripolls, s a dir, entre el 9 i l11.5% Per contra, la majoria de municipis de menys de 700 habitants tenen una taxa datur per sota la mitjana catalana, destaca Pardines amb l1.3%.</p><p>Taula Municipi Taxa datur</p><p> Campdevnol 10.7% Campelles 7.9% Camprodon 10.4% Gombrn 8.3% Llanars 4.8% Les Llosses 6.9% Moll 8.6% Ogassa 7.7% Pardines 1.3% Planoles 9.8% Queralbs 5.2% Ribes 9.3% Ripoll 15% St. Joan 11.5% St. Pau 10.2% Setcases 4% Toses 3.4% Vallfogona 5.9% Vilallonga 8.6% Ripolls 11.9%Font: Elaboraci prpia CBS Ripolls a partir de les dades de lIdescat</p></li><li><p>Latenci social bsica s la porta dentrada al sistema de serveis socials. Els Serveis Socials Bsics atenen totes les demandes i neces-sitats socials de la ciutadania. Realitzen un primer diagnstic i pla d'actuaci i apliquen els programes i recursos disponibles. Quan la problemtica o la necessitat supera les pos-sibilitats d'intervenci dels Serveis Socials Bsics, es deriva als serveis especialitzats.</p><p>s important destacar el seu carcter po-livalent, s a dir, s'atenen tots els grups de poblaci: gent gran, disminuts, infants... aix com un ampli ventall de necessitats: econmiques, derivades de l'habitatge, labo-rals, relacionades amb disminucions, amb maltractaments, inadaptaci social, etc.</p><p>Satenen les persones al municipi on viuen. Hi ha 4 equips tcnics multidisciplinars formats per una treballadora social i una educadora social. La distribuci de cada equip s la segent:</p><p>[ Ripoll</p><p>[ Vall del Freser: [ Campdevnol [ Ribes de Freser</p><p>[ Vall del Ter: [ Camprodon [ Sant Joan de les Abadesses</p><p>[ Pobles de menys de 700 habitants: [ Campelles </p><p> [ Gombrn [ Les Llosses [ Llanars [ Moll [ Ogassa [ Pardines [ Planoles [ Queralbs [ Sant Pau de Segries [ Setcases [ Toses [ Vallfogona de Ripolls [ Vilallonga de Ter</p><p>Grfi c 1. Persones ateses pels serveis bsics datenci social, per zones.</p><p>Font: Elaboraci prpia CBSRipolls</p><p>Al llarg del 2011 shan ats 4.520 persones. Aquesta dada representa un 17,1% de la po-blaci, una xifra lleugerament superior a la de lany 2010, quan sen van tendre 4.076. Es mant, doncs, la tendncia a lala dels dar-rers anys. </p><p>Taula 1. Persones ateses pels serveis bsics datenci social. 2010 2011</p><p>Any Persones ateses2010 4.0762011 4.520</p><p>Font: Elaboraci prpia CBSRipolls</p><p>42%</p><p>17%</p><p>24%</p><p>17%</p><p>Ripoll Vall Freser Vall Camprodon Pobles petits</p><p>ATENCISOCIALBSICA</p><p>ATENCI SOCIALBSICA04</p><p>9</p></li><li><p>Bona part de la intervenci que es dur a terme des dels serveis bsics datenci social es fa a travs de les entrevistes individuals ofamiliars. </p><p>Grfic 2. Persones ateses pels SS, per muni cipis</p><p>26</p><p>408</p><p>327</p><p>39</p><p>44</p><p>84</p><p>52 56</p><p>33</p><p>85</p><p>47</p><p>382</p><p>1904</p><p>747</p><p>76</p><p>39</p><p>14</p><p>65</p><p>92</p><p>0</p><p>200</p><p>400</p><p>600</p><p>800</p><p>1000</p><p>1200</p><p>1400</p><p>1600</p><p>1800</p><p>2000</p><p>Ca</p><p>mp</p><p>ell</p><p>es</p><p>Ca</p><p>mp</p><p>de</p><p>va</p><p>no</p><p>l</p><p>Ca</p><p>mp</p><p>rod</p><p>on</p><p>Go</p><p>mb</p><p>ren</p><p>Le</p><p>s L</p><p>loss</p><p>es</p><p>Lla</p><p>na</p><p>rs</p><p>Mo</p><p>llo</p><p>Og</p><p>ass</p><p>a</p><p>Pa</p><p>rdin</p><p>es</p><p>Pla</p><p>no</p><p>les</p><p>Qu</p><p>era</p><p>lbs</p><p>Rib</p><p>es</p><p>Rip</p><p>oll</p><p>Sa</p><p>nt </p><p>Joa</p><p>n</p><p>Sa</p><p>nt </p><p>Pa</p><p>u</p><p>Se</p><p>tca</p><p>ses</p><p>To</p><p>ses</p><p>Va</p><p>llfo</p><p>go</p><p>na</p><p>Vil</p><p>all</p><p>on</p><p>ga</p><p>Font: Elaboraci prpia CBSRipolls a partir dades TRESCAT</p><p>Les problemtiques ateses que presenten les persones o famlies sn molt diverses, per les podem agrupar en les categories segents:</p><p>Taula 2. Problemtiques ateses pels SS. Font: Elaboraci prpia CBSRipolls a partir dades TRESCAT</p><p>[ Problemtica [ % [ Descripci</p><p>[ Mancances socials 25,55% Dificultat relacions familiars/socials, dificultat integraci Social, allament fsic, indicis trastorn mentals, conductes Asocials o delictives, manca autonomia persona, etc. [ Econmiques 22,56% Sense ingressos, ingressos insuficients, deutes,...</p></li></ul>