memoria de costos 1 rendiments dels serveis ... atenci£â€œ,...

Download MEMORIA DE COSTOS 1 RENDIMENTS DELS SERVEIS ... ATENCI£â€œ, COMUNICACI£â€œ I PARTICIPACI£â€œ CIUTADANA Total

Post on 30-Jul-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MEMORIA DE COSTOS 1

  RENDIMENTS DELS SERVEIS

  ANY2018

 • Memòria de costos 2018 Pàgina 2 de 186

 • Memòria de costos 2018 Pàgina 3 de 186

 • Memòria de costos 2018 Pàgina 4 de 186

 • Memòria de costos 2018 Pàgina 5 de 186

 • Memòria de costos 2018 Pàgina 6 de 186

 • Memòria de costos 2018 Pàgina 7 de 186

 • Memòria de costos 2018 Pàgina 8 de 186

 • Memòria de costos 2018 Pàgina 9 de 186

 • Memòria de costos 2018 Pàgina 10 de 186

 • Memòria de costos 2018 Pàgina 11 de 186

 • Memòria de costos 2018 Pàgina 12 de 186

 • Memòria de costos 2018 Pàgina 13 de 186

 • 4.1.1. RESUM DE COSTOS I INGRESSOS PER ÀMBITS D'ACTUACIÓ (PROCÉS) Detall cost total, ingressos i grau de cobertura

  Procés Id_P Cost total % sobre cost

  total

  Ingressos

  finalistes

  % Grau

  cobertura

  Ingressos globals

  de ciutat ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA AT 5.788.969,25 4,91% 161.066,41 2,78% -5.627.902,84

  COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA CO 4.891.769,59 4,15% 72.852,46 1,49% -4.818.917,13

  CULTURA CU 11.189.393,38 9,49% 218.729,93 1,95% -10.970.663,45

  ECONOMIA I FINANCES EC 6.964.544,34 5,90% 1.684.944,71 24,19% -5.279.599,63

  ENSENYAMENT EN 10.285.379,44 8,72% 0,00 0,00% -10.285.379,44

  ESPORTS ES 4.517.931,53 3,83% 354.595,52 7,85% -4.163.336,01

  MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA MA 2.110.378,41 1,79% 498.829,45 23,64% -1.611.548,96

  MOBILITAT MB 6.139.456,99 5,20% 894.972,68 14,58% -5.244.484,31

  POLÍTIQUES SOCIALS PS 10.802.760,82 9,16% 2.787.155,50 25,80% -8.015.605,32

  SEGURETAT CIUTADANA, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL SC 8.897.380,27 7,54% 2.109.518,10 23,71% -6.787.862,17

  URBANISME UR 6.916.228,63 5,86% 2.186.023,10 31,61% -4.730.205,53

  VERD URBÀ VE 6.697.681,05 5,68% 37.627,16 0,56% -6.660.053,89

  VIA PÚBLICA I ALTRES SERVEIS VP 32.758.386,59 27,77% 3.657.301,59 11,16% -29.101.085,00

  Total general 117.960.260,29 100,00% 14.663.616,61 12,43% -103.296.643,68

  Memòria de costos 2018 Pàgina 14 de 186

 • 4.1.2. RESUM COSTOS TOTALS PER ELEMENT DE COST

  Import % P01 Sous i salaris 27.752.940,20 23,53%

  P03 Seguretat social a càrrec de l'empresa 7.176.209,90 6,08%

  P04 Altres costos socials 417.324,76 0,35%

  P05 Indemnitzacions per raó del servei (dietes) 282.315,22 0,24%

  1 COSTOS DE PERSONAL 35.628.790,08 30,20%

  B01 Materials reprografia i impremta 50.886,49 0,04%

  B02 Material i altres fungibles 714.698,53 0,61%

  B03 Adquisició béns d'inversió 0,00 0,00%

  B04 Treballs realitzats per altres organitzacions 1.454.832,81 1,23%

  2 ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS 2.220.417,83 1,88%

  S01 Investigació i desenvolupament de l'exercici 0,00 0,00%

  S02 Lloguers, arrendaments i cànons 771.056,25 0,65%

  S03 Manteniment, reparació i conservació 8.130.659,46 6,89%

  S031 Manteniment i reparació edificis 1.021.707,54 0,87%

  S032 Manteniment vehicles 109.569,18 0,09%

  S04 Serveis de professionals independents 120.051,09 0,10%

  S05 Transports 202.371,69 0,17%

  S06 Serveis bancaris, assegurances i similars 193.868,07 0,16%

  S07 Publicitat, propaganda i relacions públiques 502.725,77 0,43%

  S08 Subministraments (electricitat, aigua, gas i carburants) 3.165.437,75 2,68%

  S09 Comunicacions (postals, telefòniques i dades) 336.860,75 0,29%

  S10 Costos diversos 395.701,51 0,34%

  S101 Altres serveis d'empreses i professionals 15.613.849,64 13,24%

  S102 Neteja 3.395.072,36 2,88%

  3 SERVEIS EXTERIORS 33.958.931,06 28,79%

  R00 Tributs 14.678,48 0,01%

  7 TRIBUTS 14.678,48 0,01%

  A01 Amortitzacions d'immobilitzat 18.329.646,03 15,54%

  5 COSTOS CALCULATS 18.329.646,03 15,54%

  F00 Despesa financera 998.921,85 0,85%

  6 DESPESA FINANCERA 998.921,85 0,85%

  T01 Transferències a organismes municipals 12.748.190,04 10,81%

  T02 Ajuts socials 1.847.287,17 1,57%

  T03 Subvencions 2.315.527,89 1,96%

  T04 Altres transferències 6.303.275,19 5,34%

  T05 Transferències de capital 2.700.543,99 2,29%

  7 COSTOS DE TRANSFERÈNCIES 25.914.824,28 21,97%

  C01 Interessos de demora 894.054,42 0,76%

  8 ALTRES COSTOS 894.054,42 0,76%

  TOTAL COSTOS 2018 117.960.264,03 100,00%

  Element de cost

  Memòria de costos 2018 Pàgina 15 de 186

 • 4.2.1. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS Detall cost directe i indirecte, cost total i percentatge sobre cost total

  Procés Subprocés Id_ACT Activitat Total cost directe Total cost

  indirecte

  Total cost

  Activitat

  % s/ cost

  total ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANATecnologies de la informació AT1.01 Societat de la informació (IGEPESI) 191.005,64 36.916,82 227.922,45 0,19%

  AT1.02 Explotació sistemes d'informació 297.169,46 51.420,93 348.590,38 0,30%

  AT1.03 Telecomunicacions 446.936,80 74.731,58 521.668,38 0,44%

  AT1.04 Administració oberta i electrònica 359.823,36 50.082,11 409.905,47 0,35%

  Tecnologies de la informació Total 1.294.935,26 213.151,43 1.508.086,69 1,28%

  Atenció al ciutadà AT2.01 Informació i gestions municipals 1.307.713,89 228.190,57 1.535.904,46 1,30%

  AT2.02 Oficina informació consumidor (OMIC) 124.160,10 21.794,56 145.954,66 0,12% Atenció al ciutadà Total 1.431.873,99 249.985,13 1.681.859,11 1,43%

  Comunicació AT3.01 EPEL Cugat.cat 1.235.947,82 11.830,74 1.247.778,56 1,06%

  AT3.02 Comunicació institucional 395.916,13 56.148,99 452.065,12 0,38%

  AT3.03 Imatge corporativa 70.382,76 10.201,10 80.583,86 0,07% Comunicació Total 1.702.246,72 78.180,82 1.780.427,54 1,51%

  Participació ciutadana AT4.01 Observatori sociològic 73.905,72 21.634,58 95.540,30 0,08%

  AT4.02 Acció a barris i districtes 127.698,27 39.187,48 166.885,75 0,14%

  AT4.03 Programes de participació ciutadana 215.694,10 66.281,39 281.975,50 0,24%

  AT4.04 Altres programes de participació ciutadana 122.940,13 17.440,85 140.380,98 0,12%

  AT4.05 Consells i Taules de participació ciutadana 101.962,12 31.851,26 133.813,39 0,11% Participació ciutadana Total 642.200,34 176.395,57 818.595,91 0,69%

  ATENCIÓ, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA Total 5.071.256,30 717.712,95 5.788.969,25 4,91%

  COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVASíndic de greuges Sant Cugat CO1.01 Síndic de greuges Sant Cugat 108.930,36 14.744,62 123.674,99 0,10% Síndic de greuges Sant Cugat

  Total 108.930,36 14.744,62 123.674,99 0,10%

  Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV)CO2.01 Entitat M.Descentralitzada Valldoreix (EMDV) 4.326.058,71 40.846,07 4.366.904,78 3,70% Entitat M.Descentralitzada

  Valldoreix (EMDV) Total 4.326.058,71 40.846,07 4.366.904,78 3,70%

  Cens i estadística CO3.01 Cens i padró d'habitants 238.301,02 32.701,76 271.002,78 0,23% Cens i estadística Total 238.301,02 32.701,76 271.002,78 0,23%

  Associacions supramunicipals CO4.01 Associacions supramunicipals 36.638,61 4.533,24 41.171,85 0,03% Associacions supramunicipals

  Total 36.638,61 4.533,24 41.171,85 0,03%

  Jutjat de pau CO6.01 Registre civil 35.472,33 4.388,94 39.861,27 0,03%

  CO6.02 Casaments 7.196,59 813,75 8.010,33 0,01% Jutjat de pau Total 42.668,92 5.202,69 47.871,60 0,04%

  Eleccions supramunicipals CO5.02 Eleccions autonòmiques 25.340,00 15.803,59 41.143,59 0,03%

  Eleccions supramunicipals Total 25.340,00 15.803,59 41.143,59 0,03%

  COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA Total 4.777.937,62 113.831,98 4.891.769,59 4,15%

  Memòria de costos 2018 Pàgina 16 de 186

 • 4.2.1. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS Detall cost directe i indirecte, cost total i percentatge sobre cost total

  Procés Subprocés Id_ACT Activitat Total cost directe Total cost

  indirecte

  Total cost

  Activitat

  % s/ cost

  total CULTURA OA Centre cultural CU1.01 OA Centre cultural 1.316.229,65 241.303,36 1.557.533,02 1,32%

  OA Centre cultural Total 1.316.229,65 241.303,36 1.557.533,02 1,32%

  Acció cultural CU2.01 Cultura popular i tradicional 1.329.097,76 195.077,96 1.524.175,72 1,29%

  CU2.02 Arts escèniques 317.079,76 47.276,89 364.356,64 0,31%

  CU2.03 Música 435.547,39 64.101,97 499.649,36 0,42%

  CU2.04 Arts plàstiques i visuals 733.721,76 110.656,31 844.378,07 0,72%

  CU2.05 Lletres 147.647,69 22.570,00 170.217,68 0,14%

  CU2.06 Biblioteques 1.573.254,89 243.501,38 1.816.756,27 1,54%

  CU2.07 Arxiu històric 54.089,34 93.847,37 147.936,71 0,13%

  CU2.08 Patrimoni arqueològic i arquitectònic 48.755,23 7.703,38 56.458,61 0,05%

  CU2.09 Museus 863.522,39 129.836,64 993.359,04 0,84%

  CU2.10 Xarxa centres culturals polivalents (XCCP) 1.725.442,62 267.650,88 1.993.093,51 1,69%

  CU2.11 Serveis als joves 386.527,40 57.340,25 443.867,65 0,38%

  CU2.12 Consorci Teatre la Unió 24.462,78 3.915,00 28.377,78 0,02% Acció cultural Total 7.639.149,01 1.243.478,02 8.882.627,04 7,53%

  Promoció cultural CU3.01 Turisme i promoció d

Recommended

View more >